Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe

NN 12/18, 123/23

na snazi od 31.10.2023.

Uživajte...

POGLAVLJE I.   OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela, područje rada i ovlasti nadležnih tijela, mehanizmi kojima se potiču prijave nadležnim tijelima, kao i odgovarajuće prekršajne odredbe za provedbu Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 337, 23. 12. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2015/2365).

Prijenos propisa Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom osiguravaju pretpostavke za provedbu Uredbe (EU) 2015/2365.

Pojmovi

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i područje rada propisani zakonom kojim se uređuju ustrojstvo, djelokrug i pravni položaj Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, ovim Zakonom i drugim zakonima

2. HNB je Hrvatska narodna banka, središnja banka Republike Hrvatske čiji su zadaci i nadležnosti propisani zakonom kojim se uređuju status, položaj, cilj, zadaci i ustroj Hrvatske narodne banke, ovim Zakonom i drugim zakonima

3. ESMA je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 2009/77/EZ

4. druga ugovorna strana označava subjekte definirane odredbom članka 3. točke 2. Uredbe (EU) 2015/2365

5. ukupan prihod je ukupan godišnji prihod na temelju posljednjih dostupnih godišnjih financijskih izvještaja koji je počinitelj prekršaja ostvario od obavljanja svoje gospodarske djelatnosti

6. prihod je ukupan iznos koji je počinitelj prekršaja ostvario isključivo od obavljanja djelatnosti koje su regulirane Uredbom (EU) 2015/2365 i ovim Zakonom, a u koji nije uključen porez na dodanu vrijednost niti drugi porezi izravno vezani uz obavljanje djelatnosti koje su regulirane ovim Zakonom

7. godišnji financijski izvještaji su godišnji financijski izvještaji sukladno zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) 2015/2365.

 

POGLAVLJE II.   NADLEŽNA TIJELA, NJIHOVE NADLEŽNOSTI I PODRUČJE RADA

Nadležna tijela

Članak 4.

(1) Nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona su Agencija i HNB.

(2) Agencija i HNB, svaki za svoje subjekte nadzora, detaljnije podzakonskim propisima uređuju:

– pojedinosti o obvezi izvješćivanja i zaštiti glede različitih vrsta transakcija financiranja vrijednosnih papira, sukladno tehničkim standardima koje Europska komisija donosi temeljem članka 4. stavaka 9. i 10. Uredbe (EU) 2015/2365

– pojedinosti o registraciji trgovinskog repozitorija, sukladno tehničkim standardima koje Europska komisija donosi temeljem članka 5. stavaka 7. i 8. Uredbe (EU) 2015/2365

– pojedinosti vezane za transparentnost i dostupnost podataka o zbirnim pozicijama, transakcijama, operativnim standardima i drugim informacijama u trgovinskom repozitoriju, sukladno tehničkim standardima koje Europska komisija donosi temeljem članka 12. stavka 3. Uredbe (EU) 2015/2365

– pojedinosti o dodatnom određenju sadržaja odjeljka A Priloga Uredbe (EU) 2015/2365 vezano za transparentnost subjekata za zajednička ulaganja u periodičnim izvješćima, sukladno tehničkim standardima koje Europska komisija donosi temeljem članka 13. stavka 3. Uredbe (EU) 2015/2365

– pojedinosti o dodatnom određenju sadržaja odjeljka B Priloga Uredbe (EU) 2015/2365 vezano za transparentnost subjekata za zajednička ulaganja u predugovornim dokumentima, sukladno tehničkim standardima koje Europska komisija donosi temeljem članka 14. stavka 3. Uredbe (EU) 2015/2365

– pojedinosti o postupcima i oblicima razmjene podataka s ESMA-om, sukladno tehničkim standardima koje Europska komisija donosi temeljem članka 25. stavka 4. Uredbe (EU) 2015/2365.

Subjekti nadzora nadležnih tijela

Članak 5.

(1) Subjekti nadzora Agencije u smislu ovoga Zakona, a u vezi s ispunjavanjem obveza iz Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona su:

1. investicijska društva, kako su određena zakonom koji uređuje tržište kapitala

2. društva za osiguranje, kako su određena zakonom koji uređuje osiguranje

3. društva za reosiguranje, kako su određena zakonom koji uređuje osiguranje

4. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, kako su određena zakonom koji uređuje osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

5. mirovinska osiguravajuća društva, kako su određena zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava

6. društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, kako su određena zakonom koji uređuje osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

7. društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, kako su određena zakonom koji uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

8. središnje druge ugovorne strane, kako su određene Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EGP) (SL L 201, 27. 7. 2012.)

9. središnji depozitoriji vrijednosnih papira kako su određeni Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 257, 28. 8. 2014.).

(2) Subjekti nadzora HNB-a su kreditne institucije, kako su određene zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

(3) Na nefinancijske druge ugovorne strane, kako su iste određene Uredbom (EU) 2015/2365, primjenjuju se sve propisane obveze, kao i ovlasti, nadzor i nadzorne mjere Agencije te prekršajne odredbe iz ovoga Zakona koje se primjenjuju na subjekte nadzora Agencije iz stavka 1. ovoga članka.

Podjela nadležnosti Agencije i HNB-a

Članak 6.

(1) Nadležnosti Agencije za potrebe provedbe Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona odnose se na:

1. provođenje nadzora u smislu pridržavanja odredbi Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona nad subjektima nadzora Agencije koji su određeni odredbama članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, u smislu članka 7. točaka 1. do 4. ovoga Zakona

2. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona

3. podnošenje optužnih prijedloga kod utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Nadležnosti HNB-a za potrebe provedbe Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona odnose se na:

1. provođenje nadzora u smislu pridržavanja odredbi Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona nad subjektima nadzora koji su određeni odredbama članka 5. stavka 2. ovoga Zakona, u smislu članka 8. točaka 1. i 2. ovoga Zakona

2. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona

3. podnošenje optužnih prijedloga kod utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

Područje rada Agencije

Članak 7.

Agencija za potrebe provedbe Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. nadzire usklađenost subjekata nadzora Agencije iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona s obvezama iz članka 4. Uredbe (EU) 2015/2365

2. nadzire usklađenost subjekata nadzora Agencije iz članka 5. stavka 1. točaka 6. i 7. ovoga Zakona s obvezama iz članka 13. Uredbe (EU) 2015/2365

3. nadzire usklađenost subjekata nadzora Agencije iz članka 5. stavka 1. točaka 6. i 7. ovoga Zakona s obvezama iz članka 14. Uredbe (EU) 2015/2365

4. nadzire usklađenost subjekata nadzora Agencije iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona s obvezama iz članka 15. Uredbe (EU) 2015/2365

5. razmjenjuje informacije i surađuje s HNB-om, ESMA-om, Europskim sustavom središnjih banaka, nadležnim i ostalim relevantnim tijelima drugih država članica i trećih zemalja te subjektima određenim u članku 12. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2365 sukladno člancima 17. i 22. Uredbe (EU) 2015/2365

6. obavještava ESMA-u o informacijama iz članka 22. Uredbe (EU) 2015/2365 sukladno članku 25. Uredbe (EU) 2015/2365

7. na svojoj mrežnoj stranici objavljuje svaku izrečenu sankciju i drugu mjeru za kršenje odredbi Uredbe (EU) 2015/2365 sukladno članku 26. Uredbe (EU) 2015/2365, što uključuje i podatke o zaprimljenim nepravomoćnim odlukama o prekršaju, uz naznaku da je odluka nepravomoćna, kao i sporazume o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanju o sankciji i mjerama, sklopljene s počiniteljem prekršaja sukladno zakonu kojim je uređen prekršajni postupak, a u slučaju iz članka 26. stavka 3. podstavka 2. točke c) Uredbe (EU) 2015/2365 o neobjavljenim izrečenim sankcijama i drugim mjerama obavještava ESMA-u.

Područje rada HNB-a

Članak 8.

HNB za potrebe provedbe Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. nadzire usklađenost subjekata nadzora HNB-a iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona s obvezama iz članka 4. Uredbe (EU) 2015/2365 i članka 15. Uredbe (EU) 2015/2365

2. razmjenjuje informacije i surađuje s Agencijom, ESMA-om, Europskim sustavom središnjih banaka, nadležnim i ostalim relevantnim tijelima drugih država članica i trećih zemalja te subjektima određenim u članku 12. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2365 sukladno člancima 17. i 22. Uredbe (EU) 2015/2365

3. obavještava ESMA-u o informacijama iz članka 22. Uredbe (EU) 2015/2365 sukladno članku 25. Uredbe (EU) 2015/2365

4. na svojoj mrežnoj stranici objavljuje svaku izrečenu sankciju i drugu mjeru za kršenje odredbi Uredbe (EU) 2015/2365 sukladno članku 26. Uredbe (EU) 2015/2365, što uključuje i podatke o zaprimljenim nepravomoćnim odlukama o prekršaju, uz naznaku da je odluka nepravomoćna, a u slučaju iz članka 26. stavka 3. podstavka 2. točke c) Uredbe (EU) 2015/2365 o neobjavljenim izrečenim sankcijama i drugim mjerama obavještava Agenciju.

 

POGLAVLJE III.   NADZOR

Postupak nadzora koji provodi Agencija

Članak 9.

(1) Nadzor nad provedbom Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona sukladno podjeli nadležnosti iz članka 6. ovoga Zakona obavlja Agencija sukladno odredbama Uredbe (EU) 2015/2365, ovoga Zakona i zakona kojima je uređeno osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Agencija nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja:

1. praćenjem, prikupljanjem i provjerom objavljenih podataka i obavijesti koje se sukladno odredbama Uredbe (EU) 2015/2365 dostavljaju trgovinskim repozitorijima u skladu s odredbama članka 4. Uredbe (EU) 2015/2365 te provođenjem nadzora u skladu sa zakonima kojima je uređeno osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona

2. izricanjem nadzornih mjera iz članka 12. ovoga Zakona.

(3) Na nadzor subjekata iz članka 5. stavka 3. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o provođenju nadzora iz zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj, a sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.

(4) Protiv upravnih akata koje u provođenju nadzora Agencija donosi temeljem ovoga Zakona nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ovlasti Agencije kod provođenja nadzora

Članak 10.

(1) Ako je to potrebno u svrhu nadzora nad primjenom odredbi Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona, Agencija može od bilo koje fizičke ili pravne osobe zahtijevati:

1. pristup svakom dokumentu u bilo kojem obliku i dostavu preslike istog

2. pregled razmjene podataka, uključujući i zapise telefonskih poziva.

(2) Agencija može od bilo koje fizičke ili pravne osobe, uključujući i osobe koje su uključene u prijenos naloga ili koje obavljaju druge poslove pri sklapanju transakcija koje su predmet nadzora Agencije, zatražiti sve podatke i očitovanja koji su Agenciji potrebni za nadzor. Ako to zahtijeva svrha nadzora, Agencija je od tih osoba ovlaštena uzeti izjave ili ih saslušati u smislu odredbi zakona koji uređuje opći upravni postupak.

(3) Ako je to potrebno u svrhu nadzora nad poštivanjem odredbi Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona, Agencija može provesti neposredni nadzor s prethodnom dostavom obavijesti o nadzoru ili bez prethodne dostave obavijesti o nadzoru.

(4) Kad je to potrebno radi nadzora nad pravnom ili fizičkom osobom na koju se primjenjuje Uredba (EU) 2015/2365 i ovaj Zakon, Agencija u skladu s podjelom nadležnosti iz članka 6. ovoga Zakona može zahtijevati odgovarajuće podatke, dokumentaciju i očitovanja od sljedećih osoba i izvršiti pregled njihova poslovanja:

1. osoba koje su s pravnom ili fizičkom osobom nad kojom Agencija provodi postupak nadzora u odnosu uske povezanosti, u smislu zakona kojim je uređeno tržište kapitala u Republici Hrvatskoj

2. osoba na koje je pravna ili fizička osoba nad kojom Agencija provodi postupak nadzora izdvojila poslovne procese

3. imatelja kvalificiranih udjela u pravnoj ili fizičkoj osobi nad kojom Agencija provodi postupak nadzora.

(5) Kada je za nadzor nad osobom iz stavka 4. ovoga članka ovlašteno drugo nadležno tijelo, Agencija će pregled poslovanja te osobe obaviti u suradnji s drugim nadležnim tijelom.

(6) Za potrebe osiguranja efikasnog nadzora nad primjenom odredbi članka 4. Uredbe (EU) 2015/2365, subjekti nadzora Agencije iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona obvezni su na godišnjoj razini sastavljati i Agenciji dostaviti izvješće o usklađenosti i ispunjavanju obveza temeljem odredbi članka 4. Uredbe (EU) 2015/2365.

(7) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj, format, način i rokove dostave izvješća iz stavka 6. ovoga članka te pragove za nefinancijske druge ugovorne strane i ostale subjekte nadzora iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona u odnosu na koje će Agencija za potrebu izvještavanja o ispunjavanju navedene obveze naložiti izradu ili potvrdu izvješća od strane revizorskog društva, profesionalnog računovođe ili neovisnog procjenitelja.

Postupak nadzora koji provodi HNB

Članak 11.

(1) Nadzor nad provedbom Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona sukladno podjeli nadležnosti iz članka 6. ovoga Zakona obavlja HNB sukladno odredbama Uredbe (EU) 2015/2365, ovoga Zakona i zakona kojima je uređeno osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Na nadzor iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o provođenju supervizije HNB-a iz zakona kojim je utvrđeno osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

Nadzorne mjere Agencije

Članak 12.

(1) Kada Agencija, sukladno podjeli nadležnosti iz članka 6. ovoga Zakona, utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) 2015/2365 i/ili ovoga Zakona, ovlaštena je izreći nadzorne mjere propisane zakonima kojima je uređeno osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Osim nadzornih mjera iz stavka 1. ovoga članka te mjera predviđenih u članku 22. stavku 4. Uredbe (EU) 2015/2365, Agencija je ovlaštena izreći sljedeće nadzorne mjere:

1. naložiti prestanak svakog postupanja koje je u suprotnosti s odredbama Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona

2. izreći opomenu pravnoj ili fizičkoj osobi koja postupa suprotno odredbama Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona

3. naložiti tržišnom operatoru da obustavi trgovanje financijskim instrumentom te ukinuti već doneseno rješenje o obustavi, u opsegu u kojem je to potrebno za uklanjanje ili sprječavanje štetnih posljedica na uređenom tržištu

4. naložiti središnjem depozitoriju vrijednosnih papira ili središnjoj drugoj ugovornoj strani privremenu blokadu financijskih instrumenata koja se može provesti na individualno određenom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira ili na cjelokupnom izdanju financijskih instrumenta.

(3) Agencija može informirati javnost o svakoj poduzetoj mjeri koja će biti izrečena radi povrede odredbi Uredbe (EU) 2015/2365 i/ili ovoga Zakona, osim ako takva objava ne bi ozbiljno ugrozila financijsko tržište ili strankama prouzročila nerazmjernu štetu.

Nadzorne mjere HNB-a

Članak 13.

(1) Kada HNB, sukladno podjeli nadležnosti iz članka 6. ovoga Zakona, utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) 2015/2365 i/ili ovoga Zakona, ovlaštena je izreći nadzorne mjere propisane zakonom kojim je uređeno osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Na nadzorne mjere iz stavaka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o nadzornim mjerama HNB-a iz zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

Suradnja s ovlaštenim tijelima

Članak 14.

U svrhu provedbe Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona, nadležna tijela iz članka 4. ovoga Zakona surađuju, kako međusobno, tako i s drugim ovlaštenim tijelima te s istima razmjenjuje podatke, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2015/2365, relevantnim zakonskim odredbama i sporazumima o suradnji.

 

POGLAVLJE IV.   JEZIK I NAČIN DOSTAVE I OBJAVE OBAVIJESTI

Jezik i način dostave i objave obavijesti

Članak 15.

Na sve obavijesti koje su fizičke i pravne osobe dužne dostavljati nadležnim tijelima i javno objavljivati sukladno odredbama Uredbe (EU) 2015/2365 i ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o jeziku objavljivanja informacija iz zakona kojima je uređeno osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, osim u slučaju ako delegirane uredbe Europske komisije ili drugi provedbeni propisi doneseni na temelju Uredbe (EU) 2015/2365 u određenim slučajevima ne propisuju izričitu objavu na određenom jeziku.

 

POGLAVLJE V.   MEHANIZMI KOJI POTIČU PRIJAVE MOGUĆIH ILI STVARNIH KRŠENJA UREDBE (EU) 2015/2365

Prijave mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) 2015/2365

Članak 16.

(1) Obraćanje radnika Agenciji ili HNB-u zbog prijave mogućeg ili stvarnog kršenja Uredbe (EU) 2015/2365 unutar institucije ili u dobroj vjeri podnošenja prijave o toj sumnji Agenciji ili HNB-u ne predstavlja opravdani razlog za otkaz ugovora o radu.

(2) Mehanizmi HNB-a za zaprimanje i istragu prijava mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) br. 909/2014 i daljnje postupanje, uključujući uspostavu sigurnih komunikacijskih kanala za takve prijave iz stavka 1. ovoga članka, istovjetni su s onima koji su uspostavljeni za potrebe odredbi zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

(3) U slučaju spora oko stavljanja radnika u nepovoljniji položaj od drugih radnika radi obraćanja radnika zbog prijave mogućeg ili stvarnog kršenja Uredbe (EU) 2015/2365 unutar institucije ili u dobroj vjeri podnošenja prijave o toj sumnji Agenciji ili HNB-u, a što je dovelo do povrede nekog od prava radnika iz radnog odnosa, ako radnik učini vjerojatnim da je stavljen u nepovoljniji položaj i da mu je povrijeđeno neko od njegovih prava iz radnog odnosa, teret dokazivanja prelazi na poslodavca, koji mora dokazati da radnika nije stavio u nepovoljniji položaj od drugih radnika odnosno da mu nije povrijedio pravo iz radnog odnosa.

(4) Agencija i HNB, svaki za svoje subjekte nadzora, detaljnije podzakonskim propisima uređuju zaprimanje i istragu prijava mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) 2015/2365 i daljnje postupanje, uključujući uspostavu sigurnih komunikacijskih kanala za takve prijave, u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2015/2365.

 

POGLAVLJE VI.   PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Ako je počinitelj prekršaja, u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, matično društvo ili ovisno društvo matičnog društva koje ima obvezu izrade konsolidiranih financijskih izvještaja, prihod i ukupni prihod iz članka 3. stavka 1. točaka 5. i 6. ovoga Zakona određuju se na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog društva, pri čemu će se prihod iz članka 3. stavka 1. točke 6. utvrđivati iz ostvarenog prihoda od obavljanja djelatnosti koje su regulirane Uredbom (EU) 2015/2365 na razini konsolidiranih financijskih izvještaja grupe.

(2) Ako se za određivanja iznosa novčane kazne koristi prihod, sud može odrediti visinu kazne u iznosu do najviše 100 % ostvarenog prihoda počinitelja prekršaja, pri čemu tako određena visina kazne ne smije biti veća od 10 % ukupnog prihoda počinitelja prekršaja.

(3) Ograničenje iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se i u slučaju iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako godišnji financijski izvještaji za godinu u kojoj je počinjen prekršaj nisu dostupni u trenutku izricanja novčane kazne, za osnovicu izračuna visine kazne za prekršaje iz članaka 18. ovoga Zakona primijenit će se posljednja godišnja financijska izvješća koja su prethodila toj godini.

(5) Nadležna tijela iz članka 4. ovoga Zakona pri određivanju vrste i razine administrativnih sankcija i drugih administrativnih mjera uzimaju u obzir i okolnosti određene odredbama članka 23. Uredbe (EU) 2015/2365.

Prekršaji druge ugovorne strane

Članak 18. (NN 123/23)

(1) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba – druga ugovorna strana novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000, a koja ne može biti manja od 1 % ni veća od 10 % ukupnog prihoda ostvarenog u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog financijskim izvještajima za tu godinu ako:

1. ponovo upotrebljava financijske instrumente koje je primila kao kolateral, a nije propisno u pisanom obliku drugu ugovornu stranu koja daje kolateral obavijestila o rizicima i posljedicama sukladno članku 15. stavku 1. točki a. Uredbe (EU) 2015/2365

2. ponovo upotrebljava financijske instrumente koje je primila kao kolateral, bez prethodne izričite suglasnosti druge ugovorne strane koja daje kolateral sukladno članku 15. stavku 1. točki b. Uredbe (EU) 2015/2365

3. ponovo upotrebljava financijske instrumente koje je primila kao kolateral suprotno ugovoru o kolateralu iz članka 15. stavka 1. točke b. Uredbe (EU) 2015/2365, što predstavlja postupanje suprotno odredbi članka 15. stavka 2. točke a. Uredbe (EU) 2015/2365

4. ne dostavlja trgovinskom repozitoriju propisane pojedinosti o sklopljenoj transakciji financiranja vrijednosnih papira, kao i svaku izmjenu i prekid takve transakcije u roku određenom u članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/2365

5. financijska druga ugovorna strana sustavno ne izvještava trgovinski repozitorij u ime nefinancijske druge ugovorne strane sukladno članku 4. stavku 3. Uredbe (EU) 2015/2365

6. ne čuva propisane pojedinosti o sklopljenim, izmijenjenim ili prekinutim transakcijama financiranja vrijednosnih papira u roku propisanom člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) 2015/2365

7. ne osigura ESMA-i dostavu propisanih pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnih papira koje je sklopila, u slučaju da trgovinski repozitorij nije dostupan evidentirati te pojedinosti sukladno članku 4. stavku 5. Uredbe (EU) 2015/2365

8. su financijski instrumenti koje primi u okviru ugovora o kolateralu preneseni na bilo koji drugi način, a ne s računa druge ugovorne strane koja daje kolateral, što predstavlja postupanje suprotno odredbi članka 15. stavka 2. točke b. Uredbe (EU) 2015/2365

9. ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama Agencije, izrečenim sukladno odredbama članka 12. ovoga Zakona

10. ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama HNB-a, izrečenim sukladno odredbama članka 13. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da je druga ugovorna strana prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvarila korist ili spriječila gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka je moguće utvrditi, ona će se kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu trostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi, odnosno tako spriječenog gubitka, ako je taj iznos veći od propisanog najvećeg iznosa novčane kazne iz stavaka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba druge ugovorne strane novčanom kaznom u iznosu od 6600,00 eura do 5.000.000,00 eura.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, ako je druga ugovorna strana fizička osoba, s poslovnim nastanom u Uniji ili trećoj zemlji, kaznit će se počinitelj prekršaja novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000, a koja ne može biti manja od 6600,00 eura ni veća od 5.000.000,00 eura.

Objava izrečenih prekršajnih sankcija

Članak 19.

(1) Nadležna tijela iz članka 4. ovoga Zakona ovlaštena su, sukladno uvjetima iz članka 26. Uredbe (EU) 2015/2365, na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke o svakoj sankciji ili drugoj mjeri izrečenoj zbog počinjenja prekršaja iz članaka 18. ovoga Zakona, uključujući i nepravomoćne odluke prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka, a koje su donesene u postupcima gdje su nadležna tijela iz članka 4. ovoga Zakona ovlašteni tužitelji, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim odlukama. Uz navedeno, objavit će se i podatak o podnesenim redovitim pravnim lijekovima protiv nepravomoćne odluke, kao i ishod postupka po pravnim lijekovima.

(2) Sukladno odredbama o rehabilitaciji u smislu zakona kojim je uređen prekršajni postupak, nadležna tijela iz članka 4. ovoga Zakona će istekom roka od tri godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju sa svojih mrežnih stranica ukloniti osobne podatke u smislu zakona kojim je uređena zaštita osobnih podataka, a iz kojih bi bilo moguće utvrditi identitet počinitelja prekršaja.

 

POGLAVLJE VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje provedbenih propisa

Članak 20.

Agencija i HNB, svaki za svoje subjekte nadzora, u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijet će provedbene propise čije je donošenje propisano člankom 4. stavkom 2., člankom 10. stavkom 7. i člankom 16. stavkom 4. ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 123/23

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«

 

 

 

Copyright © Ante Borić