NN 158/2023 (29.12.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

MINISTARSTVO FINANCIJA

2517

Na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20., 47/20., 114/22. i 82/23.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.) u članku 3. stavku 1. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječima: »službenoj valuti, zaokruženo na dvije decimale«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Poduzetnici koji primjenjuju funkcijsku valutu koja je različita od eura pri preračunavanju iznosa imovine i obveza iz funkcijske valute u euro u godišnjim financijskim izvještajima koriste tečajeve sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.«.

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Poduzetnici koji primjenjuju funkcijsku valutu koja je različita od eura u bilješkama uz financijske izvještaje trebaju navesti način utvrđivanja i izvore tečajeva koji su korišteni za preračun iz funkcijske valute u euro.«.

Članak 3.

U Prilogu I., Godišnji financijski izvještaji za poduzetnike, Bilanca se mijenja i glasi:

»BILANCA

 

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

 

AKTIVA

A

POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

B

DUGOTRAJNA IMOVINA

I

NEMATERIJALNA IMOVINA

1.

Izdaci za razvoj

2.

Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava

3.

Goodwill

4.

Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

5.

Nematerijalna imovina u pripremi

6.

Ostala nematerijalna imovina

II

MATERIJALNA IMOVINA

1.

Zemljište

2.

Građevinski objekti

3.

Postrojenja i oprema

4.

Alati, pogonski inventar i transportna imovina

5.

Biološka imovina

6.

Predujmovi za materijalnu imovinu

7.

Materijalna imovina u pripremi

8.

Ostala materijalna imovina

9.

Ulaganja u nekretnine

III

DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

1.

Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

2.

Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe

3.

Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe

4.

Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom

5.

Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom

6.

Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

7.

Ulaganja u vrijednosne papire

8.

Dani zajmovi, depoziti i slično

9.

Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

10.

Ostala dugotrajna financijska imovina

IV

POTRAŽIVANJA

1.

Potraživanja od poduzetnika unutar grupe

2.

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom

3.

Potraživanja od kupaca

4.

Ostala potraživanja

V

ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

C

KRATKOTRAJNA IMOVINA

I

ZALIHE

1.

Sirovine i materijal

2.

Proizvodnja u tijeku

3.

Gotovi proizvodi

4.

Trgovačka roba

5.

Predujmovi za zalihe

6.

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

7.

Biološka imovina

II

POTRAŽIVANJA

1.

Potraživanja od poduzetnika unutar grupe

2.

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom

3.

Potraživanja od kupaca

4.

Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

5.

Potraživanja od države i drugih institucija

6.

Ostala potraživanja

III

KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

1.

Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

2.

Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe

3.

Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe

4.

Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom

5.

Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom

6.

Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

7.

Ulaganja u vrijednosne papire

8.

Dani zajmovi, depoziti i slično

9.

Ostala financijska imovina

IV

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

D

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

E

UKUPNO AKTIVA

F

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

PASIVA

A

KAPITAL I REZERVE

I

TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

II

KAPITALNE REZERVE

III

REZERVE IZ DOBITI

1.

Zakonske rezerve

2.

Rezerve za vlastite dionice

3.

Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

4.

Statutarne rezerve

5.

Ostale rezerve

IV

REVALORIZACIJSKE REZERVE

V

REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO

1.

Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)

2.

Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova

3.

Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu

4.

Ostale rezerve fer vrijednosti

5.

Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)

6.

Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu

VI

ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

1.

Zadržana dobit

2.

Preneseni gubitak

VII

DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE

1.

Dobit poslovne godine

2.

Gubitak poslovne godine

VIII

MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES

B

REZERVIRANJA

1.

Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze

2.

Rezerviranja za porezne obveze

3.

Rezerviranja za započete sudske sporove

4.

Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava

5.

Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima

6.

Druga rezerviranja

C

DUGOROČNE OBVEZE

1.

Obveze prema poduzetnicima unutar grupe

2.

Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe

3.

Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

4.

Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom

5.

Obveze za zajmove, depozite i slično

6.

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

7.

Obveze za predujmove

8.

Obveze prema dobavljačima

9.

Obveze po vrijednosnim papirima

10.

Ostale dugoročne obveze

11.

Odgođena porezna obveza

D

KRATKOROČNE OBVEZE

1.

Obveze prema poduzetnicima unutar grupe

2.

Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe

3.

Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

4.

Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom

5.

Obveze za zajmove, depozite i slično

6.

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

7.

Obveze za predujmove

8.

Obveze prema dobavljačima

9.

Obveze po vrijednosnim papirima

10.

Obveze prema zaposlenicima

11.

Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

12.

Obveze s osnove udjela u rezultatu

13.

Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

14.

Ostale kratkoročne obveze

E

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

F

UKUPNO – PASIVA

G

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

 

 

 

«.

Članak 4.

U Prilogu I., Godišnji financijski izvještaji za poduzetnike, Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (MSFI) mijenja se i glasi:

»IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (MSFI)

 

Oznaka pozicije

Naziv pozicije

 

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

II

OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA

III

Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak

1.

Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2.

Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

3.

Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze

4.

Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

5.

Ostale stavke koje neće biti reklasificirane

6.

Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane

IV

Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak

7.

Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

8.

Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu

9.

Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

10.

Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova

11.

Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvo

12.

Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom

13.

Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije

14.

Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora

15.

Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak

16.

Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak

V

NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK

VI

UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

 

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja godišnje konsolidirane financijske izvještaje)

VII

SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1.

Pripisana imateljima kapitala matice

2.

Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu

 

 

 

Članak 5.

Prilog II. mijenja se i glasi:

»IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

 

 

Opis pozicije

Raspodjeljivo imateljima kapitala matice

Manjinski (nekontrolirajući) interes

Ukupno kapital i rezerve

Temeljni (upisani) kapital

Kapitalne rezerve

Zakonske rezerve

Rezerve za vlastite dionice

Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

Statutarne rezerve

Ostale rezerve

Revalorizacijske rezerve

Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)

Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova

Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo

Ostale rezerve fer vrijednosti

Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu

Zadržana dobit/preneseni gubitak

Dobit/gubitak poslovne godine

Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice

 

PRETHODNO RAZDOBLJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Promjene računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ispravak pogreški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Dobit/gubitak razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Ostale nevlasničke promjene kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Otkup vlastitih dionica/udjela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Uplate članova/dioničara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Isplata udjela u dobiti/dividende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Prijenos po godišnjem rasporedu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Stanje na zadnji dan prethodnog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Raspodjeljivo imateljima kapitala matice

Manjinski (nekontrolirajući) interes

Ukupno kapital i rezerve

 

 

Temeljni (upisani) kapital

Kapitalne rezerve

Zakonske rezerve

Rezerve za vlastite dionice

Vlastite dionice i udjeli (odbitna) stavka)

Statutarne rezerve

Ostale rezerve

Revalorizacijske rezerve

Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju

Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova

Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo

Ostale rezerve fer vrijednosti

Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu

Zadržana dobit/preneseni gubitak

Dobit/gubitak poslovne godine

Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice

 

 

 

TEKUĆE RAZDOBLJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Promjene računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ispravak pogreški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Dobit/gubitak razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Ostale nevlasničke promjene kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Otkup vlastitih dionica/udjela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Uplate članova/dioničara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Isplata udjela u dobiti/dividende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Prijenos po godišnjem rasporedu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se od poslovne godine koja počinje 1. siječnja 2024. ili nakon tog datuma.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 011-01/23-04/14

Urbroj: 513-06-03-23-10

Zagreb, 27. prosinca 2023.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić