Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 153/2023 (20.12.2023.), Pravilnik o zdravstvenoj potpori u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Ministarstvo obrane

2244

Na temelju članka 119. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19), uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo donosim

PRAVILNIK

O ZDRAVSTVENOJ POTPORI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način planiranja, organizacije, provedbe i nadzora zdravstvene potpore u Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage).

(2) Zdravstvena potpora je dio službi borbene potpore Oružanih snaga za održavanje borbene spremnosti kroz prevenciju i nadzor bolesti, pravovremeno zbrinjavanje ranjenih, ozlijeđenih i oboljelih, njihovu žurnu evakuaciju, liječenje, oporavak i povratak na dužnost.

(3) Područja provedbe zdravstvene potpore su teritorij Republike Hrvatske, zaštićeni ekološko-ribolovni pojas, područja operacija potpore miru, operacija odgovora na krize, humanitarnih operacija i drugih aktivnosti u inozemstvu (u daljnjem tekstu operacije).

(4) U operacijama se pripadnicima Oružanih snaga pruža zdravstvena zaštita na način uređen odredbama pravilnika kojim se uređuje ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga te pravilnika kojim se uređuje sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u operacijama.

(5) Zdravstvenu potporu u Oružanim snagama provode djelatnici zdravstvene službe u ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga i pripadnici Oružanih snaga ovlašteni za pružanje zdravstvene potpore.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– zdravstvena potpora – dio službi borbene potpore koje se bavi upravljanjem cjelokupnim procesom zdravstvenog planiranja, organizacijom te provedbom mjera i postupaka zdravstvene i veterinarske zaštite

– zdravstveno planiranje – postupak zahtijevanja, oblikovanja i dostizanja sposobnosti zdravstvene potpore u skladu sa zadaćom, strukturom snaga, vojnim potrebama te izloženošću rizicima tijekom cijeloga operativnog ciklusa

– medicinska evakuacija – kontinuirani medicinski nadziran proces transporta ranjenih, ozlijeđenih i oboljelih s niže na višu razinu zdravstvene potpore

– borbeni spasilac (»Combat Lifesaver«) – nezdravstveni pripadnik postrojbe razine desetine, tima ili posade, koji je dodatno osposobljen, ovlašten i opremljen za samostalno provođenje mjera i postupaka naprednog pružanja prve pomoći, u skladu s programom obuke za borbenog spasioca

– borbeni bolničar (»Combat Medic«) – pripadnik postrojbi koji je prema posebnom planu i programu obuke osposobljen, ovlašten i opremljen za samostalno napredno pružanje prve pomoći, postupke stabilizacije i održavanja života do 36 sati, sve do dostupnosti medicinske evakuacije

– tim za ambulantnu zdravstvenu potporu – timovi obiteljske (opće) medicine i timovi dentalne medicine u sastavu nositelj (doktor medicine/doktor dentalne medicine) i član tima (medicinska sestra/medicinski tehničar/dentalni asistent) koji obavljaju djelatnost primarne zdravstvene zaštite u vojnim ordinacijama obiteljske (opće) i dentalne medicine

– tim za terensku zdravstvenu potporu – element zdravstvene potpore ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga za provedbu aktivnosti u terenskim uvjetima; broj, sastav i dostupnost timova uvjetovan je vrstom aktivnosti u terenskim uvjetima za koju je potrebna zdravstvena potpora

– NATO normizacijski sporazum (NATO oznaka STANAG) – normativni dokument, pisani sporazum između nekoliko ili svih NATO članica koji je ratificiran na ovlaštenoj nacionalnoj razini radi implementacije u cijelosti ili djelomično, sa zadrškom

– razine terenske zdravstvene potpore (NATO oznaka »Role«) – utvrđene su STANAG-om 2228. Označavaju se brojčanom oznakom od jedan (Role 1) do četiri (Role 4) prema utvrđenoj razini sposobnosti zdravstvene potpore.

II. PLANIRANJE, ORGANIZACIJA I PROVEDBA ZDRAVSTVENE POTPORE

Članak 3.

(1) Planiranje i organizacija zdravstvene potpore u Oružanim snagama temelji se na konceptualnim i doktrinarnim načelima zdravstvene potpore te NATO normizacijskim sporazumima.

(2) Standardi zdravstvene potpore u Oružanim snagama temelje se na propisima iz područja zdravstva Republike Hrvatske, hrvatskim vojnim normama te standardima i smjernicama NATO saveza iz područja zdravstvene potpore.

Članak 4.

(1) Ambulantna i terenska zdravstvena potpora na teritoriju i izvan teritorija Republike Hrvatske organizira se i provodi u skladu s planovima i zadaćama Oružanih snaga, a provode je ustrojstvene jedinice Oružanih snaga nadležne za poslove zdravstvene potpore i pripadnici Oružanih snaga koji su ovlašteni za pružanje zdravstvene potpore.

(2) Provedba zdravstvene potpore u operacijama uređuje se operativnim planom i zapovijedi kojima se utvrđuju mjesto, vrijeme i način provedbe zdravstvene potpore.

Ambulantna zdravstvena potpora

Članak 5.

(1) Ambulantna zdravstvena potpora organizira se i provodi na vojnim lokacijama na teritoriju Republike Hrvatske, u vojnim ordinacijama i drugim namjenskim prostorima ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga nadležnih za provedbu zdravstvene potpore.

(2) Organizacija i provedba ambulantne zdravstvene potpore obavlja se u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i općim aktima Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, odredbama pravilnika kojim se uređuje postupak i ovlasti u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga, pravilnika kojim se uređuje organizacija i način rada Vojno zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga, pravilnika kojim se uređuju normativi i standardi u pogledu prostora, opreme i djelatnika Vojno zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga te odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Zapovjednik ili čelnik ustrojstvene jedinice u kojoj je ustrojena vojna ordinacija izrađuje i kvartalno ažurira plan ambulantne zdravstvene potpore na tiskanici P-AZP koja se nalazi u Prilogu 1 ovoga Pravilnika.

(2) Plan ambulantne zdravstvene potpore iz stavka 1. ovoga članka usklađuje se s planom potreba za terenskom zdravstvenom potporom na razini nadležnog zapovjedništva/granskog nositelja koordinacije i nadzora provedbe zdravstvene potpore.

(3) Plan potreba za terenskom zdravstvenom potporom izrađuje se na tiskanici P-TZP koja se nalazi u Prilogu 2 ovoga Pravilnika.

Članak 7.

U slučaju kada jedna vojna ordinacija treba privremeno preuzeti rad drugih ordinacija unutar iste grane ili iz različitih grana, odnosno pristožernih postrojbi, zapovjednici ili čelnici granskih ustrojstvenih jedinica u kojima su ustrojene vojne ordinacije obvezni su odrediti privremeno nadležnu ordinaciju uz prethodnu suglasnost ustrojstvene jedinice Glavnog stožera Oružanih snaga nadležne za zdravstvo (u daljnjem tekstu nadležna ustrojstvena jedinica Glavnog stožera).

Članak 8.

(1) Radno vrijeme vojne ordinacije u pravilu je od 8.00 do 16.00 i primjenjuje se na rad svih vojnih ordinacija u Oružanim snagama.

(2) U slučaju rada u smjenama, rad u prijepodnevnoj smjeni započinje u 8.00 i završava u 16.00, a poslijepodnevna smjena započinje s radom u 12.00 i završava u 20.00 sati.

(3) Rad u smjenama organizira se u pravilu svakodnevnom izmjenom po načelu izmjene parnih i neparnih datuma u mjesecu.

Članak 9.

(1) Zapovjednik ili čelnik ustrojstvene jedinice u kojoj je ustrojena vojna ordinacija obvezuje se u ordinaciji osigurati nazočnost tima za ambulantnu zdravstvenu potporu odnosno ovlaštene zamjene nositelja i člana tima tijekom propisanoga radnog vremena.

(2) Zapovjednik ili čelnik ustrojstvene jedinice u kojoj je ustrojena vojna ordinacija obvezan je sastaviti raspored radnog vremena pojedine ordinacije u tiskanici Raspored radnog vremena vojne ordinacije (tiskanica RVO) koja se nalazi u Prilogu 3 ovoga Pravilnika te ispunjenu tiskanicu u najkraćem roku dostaviti nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Glavnog stožera.

(3) Zapovjednik ili čelnik ustrojstvene jedinice u kojoj je ustrojena vojna ordinacija, može uz prethodnu suglasnost nadležne ustrojstvene jedinice Glavnog stožera odrediti drukčiji početak i završetak rada vojne ordinacije, uključivo i mogućnost rada u vremenu kraćem od radnog vremena propisanog člankom 8. stavkom 1. ovoga Pravilnika na način da tim za ambulantnu zdravstvenu potporu radi na dvije ili više lokacija uz uvjet da ukupno radno vrijeme tima nije dulje od osam sati dnevno.

(4) U slučaju promjene podataka iskazanih u tiskanici RVO, zapovjednik ili čelnik ustrojstvene jedinice u kojoj je ustrojena vojna ordinacija obvezan je u najkraćem roku dostaviti ažuriranu tiskanicu nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Glavnog stožera.

Članak 10.

(1) Utvrđeni raspored radnog vremena pojedine ordinacije upisuje se u tiskanicu Obavijest o radu vojne ordinacije (tiskanica ORVO) koja se nalazi u Prilogu 4 ovoga Pravilnika. Ispunjena tiskanica mora se istaknuti na vidljivom mjestu na ulazu u ordinaciju.

(2) Nositelj i član tima za ambulantnu zdravstvenu potporu u ordinaciji kao i njihove zamjene dužni su poštivati utvrđeni raspored radnog vremena.

(3) Iznimno, kada zdravstveno stanje pacijenta zahtijeva hitnu medicinsku intervenciju, poziva se izvanbolnički tim hitne medicinske službe iz mreže hitne medicine (telefonski broj 194/112).

Terenska zdravstvena potpora

Članak 11.

Terenska zdravstvena potpora organizira se i provodi tijekom obučnih i drugih aktivnosti u terenskim uvjetima te u slučajevima kada Oružane snage pružaju pomoć u skladu s odredbama Zakona o obrani.

Članak 12.

(1) Za potrebe planiranja, organizacije i provedbe terenske zdravstvene potpore određuju se obveze nositelja planiranja i provedbe zadaća i aktivnosti Oružanih snaga u terenskim uvjetima kao korisnika zdravstvene potpore (u nastavku teksta korisnik) te ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga koje u svojem sastavu imaju elemente zdravstvene potpore u svojstvu nositelja zdravstvene potpore (u nastavku teksta nositelj).

(2) Korisnik koji u svojem sastavu ima elemente zdravstvene potpore provodi terensku zdravstvenu potporu planiranih obučnih i drugih aktivnosti vlastitim snagama te je ujedno i nositelj.

Članak 13.

Korisnici su sve ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga koje za svoje planirane aktivnosti trebaju zdravstvenu potporu.

Članak 14.

(1) Nositelj su sve ustrojstvene jedinice Oružanih snaga koje u svojem sastavu imaju elemente zdravstvene potpore te koje planiraju, organiziraju i osiguravaju terensku zdravstvenu potporu prema odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Elementi provedbe terenske zdravstvene potpore iz stavka 1. ovog članka, vrsta i sastav timova za terensku zdravstvenu potporu, osnovna oprema za terensku zdravstvenu potporu, razine opremljenosti motornih vozila za terensku zdravstvenu potporu (u nastavku teksta m/v za terensku zdravstvenu potporu) te obrazac terenskog zdravstvenog kartona opisani su u prilozima 5, 6 i 7 ovoga Pravilnika.

(3) Nositelji su obvezni voditi evidenciju svih aktivnosti u kojima su korišteni elementi zdravstvene potpore na tiskanici E-TZP koja se nalazi u Prilogu 8 ovoga Pravilnika.

(4) Čelnici ustrojstvenih jedinica ispunjenu tiskanicu do 10. u tekućem mjesecu za protekli mjesec dostavljaju nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Glavnog stožera.

Članak 15.

(1) Korisnik koji u svojem sastavu nema elemente zdravstvene potpore sastavlja plan potreba za terenskom zdravstvenom potporom te ga dostavlja u nadležno zapovjedništvo, granskom nositelju koordinacije i nadzora provedbe zdravstvene potpore najkasnije do 15. u mjesecu ožujku, lipnju, rujnu i prosincu za iduće tromjesečje.

(2) Korisnik koji u svojem sastavu ima elemente zdravstvene potpore provodi terensku zdravstvenu potporu planiranih obučnih aktivnosti vlastitim snagama. U slučaju kada korisnik ne može provesti terensku zdravstvenu potporu vlastitim snagama, plan potreba za terenskom zdravstvenom potporom izrađuje i dostavlja u nadležno zapovjedništvo, granskom nositelju koordinacije i nadzora provedbe zdravstvene potpore najkasnije do 15. u mjesecu ožujku, lipnju, rujnu i prosincu za iduće tromjesečje.

(3) Plan potreba za terenskom zdravstvenom potporom usklađuje se s planom ambulantne zdravstvene potpore, na razini nadležnog zapovjedništva ili granskog nositelja koordinacije i nadzora provedbe zdravstvene potpore.

Članak 16.

(1) Granski nositelj koordinacije i nadzora terenske zdravstvene potpore je granski časnik zdravstvene službe nadležan za poslove zdravstva.

(2) Granski časnik zdravstvene službe iz stavka 1. ovoga članka na razini grane planira, organizira, koordinira i nadzire provedbu terenske zdravstvene potpore putem vlastitih zdravstvenih postrojbi sljedećim korisnicima:

– postrojbama iz svojeg sastava

– postrojbama iz svojeg područja odgovornosti

– postrojbama izvan područja odgovornosti u slučaju raspoloživosti vlastitih elemenata zdravstvene potpore.

(3) Granski časnici zdravstvene službe iz stavka 1. ovoga članka suradnjom i koordinacijom osiguravaju neprekidnu ambulantnu zdravstvenu potporu te, u skladu s potrebama, terensku zdravstvenu potporu ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga.

Članak 17.

(1) Na temelju plana potreba za terenskom zdravstvenom potporom, korisnik upućuje nositelju zahtjev za zdravstvenu potporu pojedine aktivnosti iz plana najkasnije 30 dana prije provedbe aktivnosti, izuzev upućivanja zahtjeva za provedbu zdravstvene potpore neplaniranih aktivnosti.

(2) Zahtjev za zdravstvenu potporu aktivnosti iz plana potreba za terenskom zdravstvenom potporom, odnosno neplaniranih aktivnosti, obvezno sadrži:

– redni broj i puni naziv aktivnosti iz tablice Priloga 5 ovoga Pravilnika za koju se traži zdravstvena potpora

– mjesto i vrijeme provedbe aktivnosti

– predviđeni broj sudionika

– osobu za kontakt

– napomene.

Za neplanirane aktivnosti zahtjev se upućuje najkasnije sedam dana prije provedbe aktivnosti.

(3) Izvanredna aktivnost odnosi se na aktivnosti odgovora na krize, humanitarne operacije i druge aktivnosti kod kojih je nužno neodgodivo postupanje.

(4) Za izvanredne aktivnosti broj i sastav timova za terensku zdravstvenu potporu određuje nadležna ustrojstvena jedinica Glavnog stožera.

(5) U slučaju provedbe zdravstvene potpore tijekom aktivnosti u terenskim uvjetima kao što su višednevne vježbe, taborovanja, kampovi, u zahtjevu se obvezno navodi način organiziranja prijevoza, smještaja i prehrane tima za terensku zdravstvenu potporu.

Članak 18.

(1) Kada nositelj ne može provesti traženu terensku zdravstvenu potporu (planiranu ili neplaniranu), proslijedit će u najkraćem roku zahtjev na daljnje postupanje nadležnom zapovjedništvu, granskom nositelju koordinacije i nadzora zdravstvene potpore.

(2) Granski nositelj koordinacije i nadzora zdravstvene potpore zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prosljeđuje izvangranskom nositelju koordinacije i nadzora zdravstvene potpore radi izravne međugranske komunikacije i koordinacije granskih časnika nadležnih za poslove zdravstva.

(3) U slučaju kada je zahtjev iz stavka 1. ovoga članka izvan trenutačne sposobnosti i/ili odgovornosti granskih nositelja koordinacije i nadzora zdravstvene potpore, granski nositelj koordinacije i nadzora zdravstvene potpore iz stavka 2. ovoga članka prosljeđuje predmetni zahtjev u najkraćem roku nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Glavnog stožera.

(4) Nadležna ustrojstvena jedinica Glavnog stožera na temelju zaprimljenog zahtjeva odredit će nositelja u skladu s vlastitom procjenom i raspoloživim kapacitetima zdravstvene potpore Oružanih snaga.

Članak 19.

Terenska zdravstvena potpora na vojnim poligonima, vojnim vježbalištima i strelištima na kojima više različitih postrojbi istovremeno izvodi obučne aktivnosti provodi tim ili timovi za terensku zdravstvenu potporu, određeni granskom, odnosno intergranskom koordinacijom granskih nositelja koordinacije i nadzora zdravstvene potpore u skladu sa zahtjevima, stručnom procjenom i odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 20.

(1) Kod planiranja zdravstvene potpore vježbi, nositelj vježbe obvezan je sastaviti plan vježbe s prilogom Zdravstvena potpora kojeg izrađuje nadležni časnik zdravstvene službe, u kojem se određuje sastav tima ili timova za terensku zdravstvenu potporu te vremenski slijed i razine zdravstvene potpore.

(2) Ako vježba po zahtjevnosti i/ili zbog uporabe posebnih sredstava odstupa od vježbi opisanih u Prilogu 5 ovoga Pravilnika, nositelj vježbe provedbu terenske zdravstvene potpore usklađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Glavnog stožera.

Članak 21.

Nositelj provodi zdravstvenu potporu civilnih manifestacija i priredbi na temelju posebnih ugovora ili sporazuma.

III. OPSEG ZDRAVSTVENE POTPORE

Članak 22.

(1) Opseg zdravstvene potpore definiran je sastavom elemenata terenske zdravstvene potpore, a određuje se prema vrsti aktivnosti u terenskim uvjetima u skladu s prilozima 5 i 6 ovoga Pravilnika

(2) Elementi terenske zdravstvene potpore za aktivnosti u terenskim uvjetima koje nisu navedene u Prilogu 5 ovoga Pravilnika, uređuju se granskim uputama, čije donošenje je u nadležnosti granskog časnika zdravstvene službe nadležnog za poslove zdravstva.

(3) Djelatnici zdravstvene službe koji sudjeluju u terenskoj zdravstvenoj potpori, doktori medicine i medicinske sestre/tehničari, imaju valjanu licencu/odobrenje za samostalan rad i dodatno su osposobljeni za provođenje mjera i postupaka izvanbolničkoga hitnog medicinskog zbrinjavanja kroz edukacijske programe u izvanbolničkoj hitnoj medicini u skladu s propisima koji uređuju izvanbolničku zdravstvenu zaštitu.

Članak 23.

(1) Borbeni spasilac aktivno sudjeluje u svim aktivnostima matične ustrojstvene jedinice te se u trenutku potrebe za pružanjem prve pomoći nalazi neposredno na mjestu stradavanja. Borbeni spasilac pruža terensku zdravstvenu potporu aktivnostima Oružanih snaga u terenskim uvjetima, navedenim u Prilogu 5 ovoga Pravilnika, u skladu sa stečenim kompetencijama i Smjernicama za taktičko zbrinjavanje ranjenika u Oružanim snagama koje donosi nadležna ustrojstvena jedinica Glavnog stožera.

(2) Programom obuke za borbene spasioce propisuje se način i postupak osposobljavanja, način stjecanja i obnavljanja ovlaštenja i održavanje stečenih sposobnosti.

Članak 24.

(1) Borbeni bolničar pruža terensku zdravstvenu potporu aktivnostima Oružanih snaga u terenskim uvjetima, navedenim u Prilogu 5 ovoga Pravilnika, u skladu sa stečenim kompetencijama i Smjernicama za taktičko zbrinjavanje ranjenika u Oružanim snagama koje donosi nadležna ustrojstvena jedinica Glavnog stožera.

(2) Planom i programom obuke za borbenog bolničara propisuje se način i postupak osposobljavanja, način stjecanja i održavanja stečenih sposobnosti te sadržaj opreme pripadnika Oružanih snaga za dužnost borbenog bolničara.

Članak 25.

(1) Vozač m/v za terensku zdravstvenu potporu mora biti dodatno osposobljen za sigurnu vožnju i terensku vožnju u skladu s posebnim propisima.

(2) Vozač m/v za terensku zdravstvenu potporu mora imati završenu edukaciju za vozače izvanbolničke hitne medicinske pomoći.

IV. UNUTARNJI NADZOR ZDRAVSTVENE POTPORE

Članak 26.

(1) Unutarnji nadzor sustava zdravstvene potpore obavlja ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove zdravstva.

(2) Unutarnji nadzor provedbe zdravstvene potpore Oružanih snaga obavlja nadležna ustrojstvena jedinica Glavnog stožera i časnici zdravstvene službe ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga u skladu s propisanim nadležnostima i mjerodavnostima.

(3) Zapovjednik ili čelnik ustrojstvene jedinice koja provodi zdravstvenu potporu obvezan je dostaviti najkasnije do 10. u tekućem mjesecu nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Glavnog stožera izvješća o provedenoj ambulantnoj zdravstvenoj potpori i terenskoj zdravstvenoj potpori tijekom prethodnog mjeseca.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zdravstvenoj potpori u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 139/20).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/23-02/2

Urbroj: 512-01-23-9

Zagreb, 13. prosinca 2023.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić, v. r.

PRILOG 1.

Tiskanica P-AZP

PRILOG 2.

Tiskanica P-TZP

PLAN POTREBA ZA TERENSKOM ZDRAVSTVENOM POTPOROM

 

PLAN POTREBA ZA TERENSKOM ZDRAVSTVENOM POTPOROM ZA ___ TROMJESEČJE ________ GODINE

R. br.

AKTIVNOST

(redni broj i naziv iz tablice Priloga 5 Pravilnika)

MJESTO PROVEDBE

VRIJEME PROVEDBE

(datum i satnica)

PREDVIĐEN BROJ SUDIONIKA

OSOBA ZA KONTAKT

(čin, ime, prezime,

broj tel./mob.)

NAPOMENA

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izradio:

__________________________________

Odobrio:

_________________________________________

(Čin, ime, prezime i potpis)

(Čin, ime, prezime i potpis odgovorne osobe)

 

 

 

 

PRILOG 3.

Tiskanica: RVO

Ustrojstvena jedinica u čijem je sastavu vojna ordinacija:

___________________________________________________

Šifra vojne ordinacije: ______________________

Ime i prezime, šifra nositelja tima u ordinaciji:

_________________________________________________

RASPORED RADNOG VREMENA VOJNE ORDINACIJE

 

U vojnoj ordinaciji _________________________ na adresi ___________________________________

 

(djelatnost)

 

 

 

_____________________________________________________________ utvrđuje se sljedeći raspored radnog vremena:

 

 

Pon

Uto

Sri

Čet

Pet

Od

 

 

 

 

 

Do

 

 

 

 

 

 

 

Popis zdravstvenih djelatnika uključenih u rad vojne ordinacije (skupna praksa):

 

Status zdravstvenog djelatnika

Ime i prezime

Šifra

Broj telefona i mobitela

Nositelj tima

 

 

 

Član tima

 

 

 

Zamjene nositelja tima:

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

Zamjene člana tima:

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Mjesto i datum: _______________________

_____________________________________

(Čin, ime, prezime i potpis odgovorne osobe)

MP

PRILOG 4.

Tiskanica: ORVO

Adresa vojne ordinacije: _____________________________________________

Nositelj tima u vojnoj ordinaciji: _______________________________________

Član tima u vojnoj ordinaciji: _________________________________________

OBAVIJEST O RADU VOJNE ORDINACIJE

 

Vojna ordinacija ______________________ radi s pacijentima prema sljedećem rasporedu:

 

(djelatnost)

 

 

 

 

 

Pon

Uto

Sri

Čet

Pet

Od

 

 

 

 

 

Do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanka za objed od: __________ do: _________

Čelnik UJ* / kontakt broj tel. / mob.:

_______________/__________/____________

MP

* Čelnik UJ ili odgovorna osoba ili zapovjednik je osoba koja mora imati informaciju u kojoj najbližoj vojnoj ordinaciji pripadnik može dobiti pomoć/uslugu, ostvariti svoje pravo, ukoliko to nije moguće u vojnoj ordinaciji izabranog doktora medicine

PRILOG 5.

ELEMENTI PROVEDBE TERENSKE ZDRAVSTVENE POTPORE (TZP)

 

R. br.

Aktivnost u terenskim uvjetima

Doktor medicine

Medicinska sestra / medicinski tehničar

Borbeni bolničar

Borbeni spasilac

Vozač – M/V za TZP

Napomena

I. Aktivnosti u terenskim uvjetima koje uključuju ciljanja s pješačkim i drugim oružjem te uporabu MeS/UbS

1.

IZVOĐENJE GAĐANJA S ORUŽJEM DO UKLJUČUJUĆI kal. 12,7 mm

 

P*

P

P

 

 

2.

IZVOĐENJE GAĐANJA S ORUŽJEM IZNAD kal. 12,7 mm

D

P*

P

P

D

 

3.

NOĆNA GAĐANJA S ORUŽJEM DO UKLJUČUJUĆI kal. 12,7 mm

 

P*

P

P

 

 

4.

NOĆNA GAĐANJA S ORUŽJEM IZNAD kal. 12,7 mm

D

P*

P

P

D

 

5.

GAĐANJE S VOZILA BEZ OKLOPA IZ MJESTA I U POKRETU ORUŽJEM DO UKJUČUJUĆI kal. 12,7 mm

 

P*

P

P

 

 

6.

GAĐANJE S VOZILA BEZ OKLOPA IZ MJESTA I U POKRETU ORUŽJEM IZNAD kal. 12,7 mm

D

P*

P

P

D

 

7.

IZVOĐENJE GAĐANJA BESTRZAJNIM TOPOM, PROTUOKLOPNIM RAKETNIM SUSTAVOM, RUČNIM BACAČEM GRANATA

D

P*

P

P

D

 

8.

BACANJE RUČNE BOMBE

D

P*

P

P

D

 

9.

PRIPREME GAĐANJA NA CILJEVE U ZRAČNOM PROSTORU – GAĐANJA PJEŠAČKIM ORUŽJEM POVEZANIM S TOPNIČKIM

D

P*

P

P

D

 

10.

BOJEVA GAĐANJA CILJEVA U ZRAČNOM PROSTORU S RAKETNIM ORUŽJEM PROTUZRAČNE OBRANE

D

P*

P

P

D

 

11.

RAKETNA GAĐANJA PZRS-om

D

P*

P

P

D

 

12.

PRIPREMA ZA GAĐANJE – PROTUOKLOPNE VOĐENE RAKETE

D

P*

P

P

D

 

13.

GAĐANJA ORUŽJEM OKLOPNOG VOZILA IZ MJESTA POKRETNIH I NEPOKRETNIH CILJEVA

D

P*

P

P

D

 

14.

GAĐANJA ORUŽJEM OKLOPNOG VOZILA IZ KRATKOG ZASTOJA

D

P*

P

P

D

 

15.

GAĐANJA ORUŽJEM OKLOPNOG VOZILA U VOŽNJI

D

P*

P

P

D

 

16.

GAĐANJA CILJEVA U ZRAČNOM PROSTORU IZ ORUŽJA OKLOPNOG VOZILA

D

P*

P

P

D

 

17.

GAĐANJA ORUŽJEM OKLOPNIH VOZILA NA CILJEVE RAZLIČITIH UDALJENOSTI

D

P*

P

P

D

 

18.

BOJNA GAĐANJA ZRAKOPLOVIMA

D

P

 

P

D

Tim 1 za TZP

20.

TAKTIČKE VJEŽBE S BOJEVIM GAĐANJEM

P

P

 

P

P

Tim 1 za TZP

21.

BLISKA BORBA S OKLOPNIM SREDSTVIMA – UPORABA PROTUTENKOVSKIH MINA, PROTUOKLOPNIH BOMBI, ZAPALJIVIH SREDSTAVA

P

P

 

P

P

Tim 1 za TZP

22.

MES (postavljanje i uklanjanje)

P

P

 

P

P

Tim 1 za TZP

23.

IZRADA I SVLADAVANJE MINSKOG POLJA, RAZMINIRANJE

P

P

 

P

P

Tim 1 za TZP

24.

IZRADA I SVLADAVANJE FORTIFIKACIJSKIH I PLAMENIH PREPREKA – PROTUPJEŠAČKIH I PROTUTENKOVSKIH

D

P*

P

P

P

Tim 2 za TZP

25.

RUŠENJE ELEMENATA I MATERIJALA -POSTAVLJANJE PUNJENJA I PALJENJE

P

P

 

 

P

Tim 1 za TZP

26.

PRIPREMA ZA RUŠENJE OBJEKATA

D

P

 

 

P

Tim 2 za TZP

27.

IZRADA MINA IZNENAĐENJA I IMPROVIZIRANIH MINA

P

P

P

P

P

Tim 1 za TZP

28.

PROTUDESANTNE PREPREKE – POSTAVLJANJE SKUPINE MINA, IZRADA MINSKE ZVIJEZDE, POSTAVLJANJE MINSKOG POLJA DO POTEZNIH MINA

P

P

P

P

P

Tim 1 za TZP

29.

PALJENJE EKSPLOZIVNOG PUNJENJA SPOROGORUĆIM ŠTAPINOM ‒ IZRADA SPOROGORUĆEG ŠTAPINA I PALJENJE

(do i uključujući 100 g)

D

P*

P

P

P

Tim 2 za TZP

30.

PALJENJE EKSPLOZIVNOG PUNJENJA SPOROGORUĆIM ŠTAPINOM – IZRADA I PALJENJE IZNAD 100 g

P

P

P

P

P

Tim 1 za TZP

31.

PALJENJE EKSPLOZIVNOG PUNJENJA ELEKTRIČNOM DETONATORSKOM KAPSLOM

P

P

 

P

P

Tim 1 za TZP

32.

IZRADA MREŽE ZA DETONIRAJUĆE I ELEKTRIČNO PALJENJE I PALJENJE EKSPLOZIVNOG PUNJENJA

P

P

 

P

P

Tim 1 za TZP

33.

UNIŠTAVANJE UbS U FUGASI

P

P

 

P

P

Tim 1 za TZP

34.

UNIŠTAVANJE DIJELOVA UbS SPALJIVANJEM

 

 

 

P

 

Tim 2 za TZP

34.a.

SPALJIVANJE PJEŠAČKOG STRELJIVA U KOTLU

 

 

 

P

 

Tim 2 za TZP

34.b.

SPALJIVANJE BARUTA

 

 

 

P

 

Tim 2 za TZP

35.

DELABORACIJA UbS – RASTAVLJANJE

D

P

 

P

P

Tim 1 za TZP

36.

UKLANJANJE I UNIŠTAVANJE NEAKTIVIRANIH UbS

P

P

 

P

P

Tim 1 za TZP

37.

SPECIJALISTIČKI NADZORNO-TEHNIČKI PREGLED VOĐENIH RAKETA

D

P

 

P

P

Tim 2 za TZP

38.

SPECIJALISTIČKI NADZORNO-TEHNIČKI PREGLED VOĐENIH RAKETA S PROVJEROM PRIPALA

D

P

 

P

P

Tim 2 za TZP

39.

SPECIJALISTIČKI NADZORNO-TEHNIČKI PREGLED UbS (SJEDINJENIH METAKA OD 20 DO 100 mm)

D

P

 

P

P

Tim 2 za TZP

39.a

SPECIJALISTIČKI NADZORNO-TEHNIČKI PREGLED POLUSJEDINJENIH METAKA, RUČNIH BOMBI,MINOBACAČKIH MINA,PROTUOKLOPNIH I PROTUPJEŠAČKIH MINA I NICIJALNIH SREDSTAVA

D

P

 

P

P

Tim 2 za TZP

39.b.

SPECIJALISTIČKI NADZORNO-TEHNIČKI PREGLED NASTAVNIH, VJEŽBOVNIH UbS, ARTIFICIJA I EKSPLOZIVA

D

P

 

P

P

Tim 2 za TZP

40.

UNUTARNJE-BALISTIČKA, VANJSKO-BALISTIČKA ISPITIVANJA, NADZORNO-TEHNIČKA GAĐANJA

D

P

 

P

P

Tim 2 za TZP

41.

POLIGONSKO ISPITIVANJE UbS-a – NADZORNO TEHNIČKO GAĐANJE (NTG) I NADZOR DJELOVANJA MES-a (ND MES)

D

P

 

P

P

Tim 2 za TZP

II. Taktičke vježbe u terenskim uvjetima

1.

DESETINA I VOD U RAZLIČITIM OBLICIMA TAKTIČKIH VJEŽBI

 

 

P

P

 

 

2.

SATNIJA U RAZLIČITIM OBLICIMA TAKTIČKIH VJEŽBI

 

D

P

P

D

 

3.

BOJNA U RAZLIČITIM OBLICIMA TAKTIČKIH VJEŽBI

P

P

P

P

P

Tim 1 za TZP

III. Aktivnosti u terenskim uvjetima specifične za zrakoplovstvo

1.

PLANIRANO LETENJE

D

D

 

 

D

 

2.

PADOBRANSKI SKOKOVI

P

P

 

 

P

Tim 1 za TZP

3.

HELIKOPTERSKO OSIGURANJE

D

D

 

 

D

 

4.

AKTIVNOSTI NA ZEMLJI

 

D

 

 

D

 

5.

DESANTIRANJE

P

P

 

P

P

Tim 1 za TZP

6.

ZRAČNO-MEDICINSKA EVAKUACIJA

(AERO-MEDICAL EVACUATION)

P

P X 2

 

 

 

Prednji/taktički MEDEVAC

IV. Aktivnosti mornaričkih i združenih snaga na moru

1.

VJEŽBE NA VEZU

D

D

P

P

D

Zdravstveni tim, vozač i m/v za TZP u

potpori na obali

2.

VJEŽBE NA MORU S BOJEVIM GAĐANJEM

P

P

P

P

D

Zdravstveni tim, vozač i m/v za TZP u

potpori na obali

3.

ZADAĆE PREVOŽENJA OPASNOG I EKSPLOZIVNOG TERETA NA MORU I TEGLENJA

D

D

P

P

 

Zdravstveni tim, vozač i m/v za TZP u

potpori na obali

4.

SVA OBUČNA RONJENJA DO 50 METARA

 

 

 

P

D

U skladu s Pravilom ronjenja u OSRH

5.

DESANTIRANJE NA OBALU

D

D

P

P

D

Zdravstveni tim, vozač i m/v za TZP u

potpori na obali

6.

MEDEVAC i S&R NA MORU

P

P

P

P

D

Zdravstveni tim, vozač i m/v za TZP u

potpori na obali

7.

VJEŽBE S RAKETNIM GAĐANJEM (RATNI BRODOVI i MOL-ovi)

P

P

P

P

D

Zdravstveni tim, vozač i m/v za TZP u

potpori na obali

8.

ZADAĆE PREVOŽENJA I POLAGANJA MINA

D

D

P

P

D

Zdravstveni tim, vozač i m/v za TZP u

potpori na obali

9.

RAD SA MINSKO EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA (MES), ISPITIVANJE NOVE RONILAČKE OPREME, SVA RONJENJA PREKO 50 METARA DUBINE I PROVEDBA ZAHTJEVNIH RONILAČKIH ZADAĆA

P

D

 

P

D

Medicinski tehničar, vozač i m/v za TZP u

potpori na obali

10.

ZADAĆE PREVOŽENJA I PREBACIVANJA SNAGA

D

D

P

P

D

Zdravstveni tim, vozač i m/v za TZP u

potpori na obali

V. Ostale aktivnosti u terenskim uvjetima

1.

PROVJERA TJELESNE SPREMNOSTI

D

D

 

 

D

 

2.

SPORTSKA NATJECANJA OS RH

D

P

 

 

P

 

3.

MEĐUNARODNA SPORTSKA NATJECANJA (CISM)

P

P

 

 

P

Tim 1 za TZP

4.

HODNJA PO ZAHTJEVNOM TERENU

 

D

 

 

D

 

5.

PENJANJE NA UMJETNIM PREPREKAMA I ZAHTJEVNIM TERENIMA

 

D

P

P

D

 

6.

SKIJANJE

 

P

P

P

D

 

7.

ALPINIZAM

P

P

P

P

P

Tim 1 za TZP

8.

TABOROVANJE I KAMPOVI

D/P

P

P

P

P

Granski časnik za zdravstvo određuje D/P

9.

PREŽIVLJAVANJE U PRIRODI

D

D

P

P

D

 

 

 

 

 

KAZALO

 

D –

dostupnost liječnika/medicinske sestre/medicinskog tehničara/vozača s m/v za terensku zdravstvenu potporu u blizini provedbe aktivnosti u terenskim uvjetima, u skladu s prihvaćenim NATO doktrinarnim načelom vremenskih odrednica zbrinjavanja i provođenja medicinske evakuacije (10-1-2-4).

P –

prisutnost liječnika/medicinske sestre/medicinskog tehničara/ borbenog bolničara/borbenog spasioca/vozača s m/v za terensku zdravstvenu potporu na lokaciji provedbe aktivnosti u terenskim uvjetima

P* –

terensku zdravstvenu potporu provodi borbeni bolničar i/ili borbeni spasilac, a u ustrojstvenim jedinicama koje u svom sastavu nemaju borbene bolničare i/ili borbene spasioce, TZP pruža medicinska sestra/tehničar iz ustrojstvene jedinice Oružanih snaga nadležne za poslove zdravstvene potpore

 

 

NAPOMENE

•     Zapovjednici/čelnici UJ/provoditelji aktivnosti dužni su, tijekom pripreme, planiranja i provedbe navedenih aktivnosti u terenskim uvjetima, pridržavati se svih zapovjeđenih i propisanih mjera zaštite i sigurnosti te odredbi ovoga Pravilnika.

•     Pripadnici koji provode aktivnosti u terenskim uvjetima navedene u tablicama I. ‒ IV. moraju biti osposobljeni za pružanje prve pomoći u skladu s odredbama HRVN STANAG 2122 i opremljeni osobnim kompletima prve pomoći.

•     Tim 1 za terensku zdravstvenu potporu je sastava: doktor medicine, medicinska sestra ili medicinski tehničar i vozač s m/v za terensku zdravstvenu potporu. U skladu s potrebama može biti pojačan borbenim bolničarima i/ili borbenim spasiocima.

•     Tim 2 za terensku zdravstvenu potporu je sastava: medicinska sestra ili medicinski tehničar i vozač s m/v za terensku zdravstvenu potporu. U skladu s potrebama može biti pojačan borbenim bolničarima i/ili borbenim spasiocima.

•     Oznaka »P« za borbenog bolničara i borbenog spasioca odnosi se na one postrojbe Oružanih snaga koje ih imaju u svom sastavu.

•     U slučaju potrebe pozvati izvanbolnički tim hitne medicinske službe iz mreže hitne medicine (telefonski broj 194/112).

•     Voditelj ronjenja u skladu s potrebama i zahtjevnosti ronilačkih aktivnosti, a u okviru plana za žurne intervencije može zatražiti pojačanu zdravstvenu potporu koja uključuje ovlaštenog liječnika i/ili medicinskog tehničara za neposrednu zdravstvenu potporu u skladu sa Pravilom ronjenja u OSRH.

•     Borbeni spasilac s ovlastima za pružanje zdravstvene potpore ronjenju mora imati završenu i dodatnu obuku iz medicine ronjenja za osiguranje ronilačkih aktivnosti, čime dobiva potrebne kompetencije, vještine i ovlasti u pružanju zdravstvene potpore u ronjenju, i sastavni je dio ronilačkog tima. U Pravilu ronjenja se definira težina ronjenja.

PRILOG 6.

OSNOVNA OPREMA ZA TERENSKU ZDRAVSTVENU POTPORU

1. Liječnička torba/ruksak/kovčeg

U skladu s pravilnikom kojim se određuju normativi i standardi u pogledu prostora, opreme i djelatnika za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Vojno zdravstvenom središtu Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

2. Torba/ruksak medicinske sestre – medicinskog tehničara

U skladu s pravilnikom kojim se određuju normativi i standardi u pogledu prostora, opreme i djelatnika za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Vojno zdravstvenom središtu Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

3. Torba/ruksak borbenog bolničara

U skladu s Planom i programom obuke za borbenog bolničara.

4. Torba/ruksak borbenog spasioca

U skladu s Programom obuke za borbene spasioce.

5. Rasklopiva nosila borbenog spasioca/borbenog bolničara

Borbeni spasilac unutar desetine, tima ili posade i borbeni bolničar imaju na raspolaganju nosila preklopna za ranac (taktička, dimenzije sklopljenih sa sklopljenim ručkama D oko 53 cm, Š oko 20 ‒ 22 cm, V oko 18 ‒ 24 cm, težina 5,0 ‒ 7,5 kg, nosivost oko 500 kg).

6. M/v za terensku zdravstvenu potporu:

Standardi namjene, tipizacije i opremanja m/v za terensku zdravstvenu potporu u Oružanim snagama uređeni su odredbama NATO STANAG 2872 i STANAG 2040. Vizualni identitet sanitetskog m/v u Oružanim snagama definiran je odredbama članaka 49. i 50. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 71/18).

Primjena odredbi iz ovoga Priloga uvjetovana je dinamikom nabave i popune ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga predmetnom opremom.

PRILOG 7.

Tiskanica: TZJ

Nakon ispunjavanja – profesionalna tajna

Napomena: Terenski zdravstveni karton (Field Medical Card) predstavlja NATO definirani set temeljnih medicinskih podataka (identitet stradalog, pružena prva pomoć, skrb tijekom transporta i uključujući Role 1 zdravstvenu postrojbu), koji, kao dio početne medicinske dokumentacije, primjenjuju ustrojstvene jedinice OS RH u području operacije u zemlji i inozemstvu. Obrazac TZK mora biti izrađen od vodotpornog materijala. U početnom zbrinjavanju r/o/o obrazac TZK koristi prvi »responder« ‒ licencirani borbeni spasilac/borbeni bolničar, medicinska sestra/ medicinski tehničar i/ili doktor medicine. Ispunjen karton predstavlja profesionalnu tajnu ‒ povjerljivo i tako s njim treba postupati.

PRILOG 8.

Tiskanica: E-TZP

 

 

 

Copyright © Ante Borić