Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 25/2024 (1.3.2024.), Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

388

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 93. sjednici održanoj 28. veljače 2024. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20. i 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21. i 10/22., 63/22., 68/22., 78/22., 115/22., 133/22., 156/22., 7/23. – ispravak, 14/23., 37/23., 50/23. – ispravak, 58/23., 131/23. i 134/23.) Tablica iz članka 60. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine

 

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom godine u eurima

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventivni programi

5*

Opća/obiteljska medicina dr. med. spec.

50.826,81

14.430,77

20.203,07

2.597,54

2.597,54

90.655,72

721,54

721,54

721,54

92.820,34

Opća/obiteljska medicina dr. med.

45.827,25

12.969,02

18.156,62

2.334,42

2.334,42

81.621,74

648,45

648,45

648,45

83.567,09

«.

 

 

Članak 2.

Tablica iz članka 67. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece

 

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom godine u eurima

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventivni programi

5*

Zdravstvena zaštita predškolske djece

51.376,80

16.529,43

18.182,38

1.909,15

2.603,39

90.601,14

826,47

826,47

826,47

93.080,56

 

 

«.

Članak 3.

Tablica iz članka 74. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.3. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena

 

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom godine u eurima

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventivni programi

5*

Zdravstvena zaštita žena

51.668,97

14.841,30

18.996,86

2.537,86

2.537,86

90.582,86

742,07

742,07

742,07

92.809,05

 

 

«.

Članak 4.

Tablica iz članka 81. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.4. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)

 

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom godine u eurima

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventivni programi

5*

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

46.669,28

11.699,13

19.303,56

2.325,20

2.325,20

82.322,37

584,96

584,96

584,96

84.077,24

 

 

«.

Članak 5.

Tablica iz članka 89. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost laboratorijske dijagnostike

 

Laboratorijska dijagnostika

Godišnja vrijednost standardnog tima u eurima

po osiguranoj osobi

po standard. timu

mag. med. biochem.

spec. medicinske biokemije

mag. med. biochem.

spec. medicinske biokemije

1

2

3

4

5

– žene

7,39

7,63

287.174,87

296.870,44

– muškarci

6,73

6,97

 

 

«.

Tablica iz stavka 3. mijenja se i glasi:

»

 

Red. br.

Šifra

Naziv DTP-a

Djelatnost

Opis

Cijena u eurima

1.

LAB01

C-reaktivni protein (CRP)

Laboratorijska dijagnostika

Ne zaračunava se kod sumnje na akutne infektivne bolesti MKB šifre Dg od A00 do A99, od B00 do B17, B20, B23, od B25 do B99, od G00 do G09, H10, od H65 do H70, I30, I33, od J00 do J22, od J40 do J44, K35, K57, K59, K65, od L00 do L04, L08, od M00 do M01, M86, od N10 do N12, N13, N30, od N33 do N34, N41, N45, od N48 do N49, N61, od N70 do N77, O08, O23, O85, od R10 do R11, R34, R36, R50)

3,79

2.

LAB02

Glikirani hemoglobin A1C (HbA1c)

Laboratorijska dijagnostika

Zaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg. od E10 do E14 i Dg. O24, R73)

8,24

3.

LAB03

TSH (Tireotropni hormon)*

Laboratorijska dijagnostika

 

4,97

4.

LAB04

PSA (Prostata specifični antigen)*

Laboratorijska dijagnostika

Zaračunava se samo za osobe muškog spola

9,94

5.

LAB05

Omjer albumin/kreatinin*

Laboratorijska dijagnostika

Zaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg. od E10 do E14 i Dg. O24), kod pretilih osoba (MKB šifra Dg. E66), kronične bubrežne bolesti (MKB šifre Dg. od N18-N19), arterijske hipertenzije i hipertenzivnih bolesti (MKB šifre Dg. od I10 do I19), ishemijske bolesti (MKB šifre Dg. od I20 do I29 i I70), kod bolesnika s presađenim bubregom (MKB šifra Dg. Z 94.0), kod pušača (MKB šifra Dg. Z72.0)

6,94

6.

LAB06

Ukupni kolesterol

Laboratorijska dijagnostika

Pretragu naručuje specijalista školske medicine ugovoren u djelatnosti preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata u sklopu sistematskog pregleda za upis djece u prvi razred osnovne škole.

5,25

 

 

* Pretragu provodi i validira isključivo specijalist medicinske biokemije«.

Članak 6.

Tablica iz članka 90. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – zdravstvena njega

 

Red. br.

Šifra

Naziv DTP-a

Vrijeme

Cijena u eurima

1.

NJE01

Zdravstvena njega

30

11,58

2.

NJE02

Pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebama

60

19,30

3.

NJE03

Opsežna zdravstvena njega

90

27,02

4.

NJE04

Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti

120

34,73

5.

NJE05

Primjena klizme

11,81

6.

NJE06

Toaleta i previjanje rane 1. i 2. stupnja

11,58

7.

NJE07

Toaleta i previjanje rane 3. i 4. stupnja

19,30

8.

NJE08

Postavljanje i promjena nazogastrične sonde

11,58

 

 

«.

U stavku 2. brojka: »25.770,90« zamjenjuje se brojkom: »31.816,46«.

Članak 7.

Tablica iz članka 91. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Ljekarnička djelatnost – popis postupaka I. razine

 

Šifra postupka

Naziv postupka

Koeficijent

LJ100

Izdavanje lijeka, medicinskih i drugih proizvoda (po receptu)

0,1747

LJ101

Izdavanje lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne tvari propisanog na poseban recept (po receptu)

0,1747

LJ102

»Ex tempore« izrada antibiotičkih pripravaka za oralnu uporabu

0,2611

LJ103

Podjela prašaka u papirnate zamotke, želatinske i ostale kapsule (1 kom)

0,0190

LJ104

Razvrstavanje medicinskih i drugih proizvoda s Listi lijekova Zavoda iz originalnih omota (1 kom)

0,0032

LJ105

Izrada gotovih tekućih pripravaka za oralnu primjenu iz gotovih tableta i kapsula u suspendirajućem i/ili sirupastom vehikulumu ispitane stabilnosti i kompatibilnosti (100 ml)

2,0258

LJ106

Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti

0,9442

LJ107

Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog prometne nesreće i ozljede prouzročene nanošenjem tjelesne ozljede od druge osobe

0,9442

 

 

«.

Članak 8.

Tablica iz članka 92. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

 

Red. broj

Vrsta tima

Kadrovski sastav tima

Godišnja vrijednost standardnog tima u eurima

Putni trošak

1.

Tim 1*

1 dr. med. spec.

161.895,85

0,23 eura po prijeđenom kilometru

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

1 dr. med.

148.696,56

0,23 eura po prijeđenom kilometru

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

2.

Tim 2*

1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom 1 med. sestra/med. teh.

87.587,54

0,23 eura po prijeđenom kilometru

3.

Prijavno dojavna jedinica

2 med. sestre/med. teh.

76.942,76

 

1 dr. med.

103.615,08

 

1 med. sestra/med. teh.

1 dr. med.

141.605,85

 

2 med. sestre/med. teh.

2 dr. med.

209.199,18

 

2 med. sestre/med. teh.

4.

Pripravnost

1 dr. med.

140.568,94

0,23 eura po prijeđenom kilometru

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

5.

Hitni zračni medicinski prijevoz (T1)

1 dr. med.

107.845,19

 

1 med. sestra/med. teh.

6.

Dežurstvo u ljekarništvu

1 magistar farmacije

138.600,00**

 

 

 

* plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima, ali ne više od sastava tima utvrđenog Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine.

** plaćanje se provodi u skladu s ugovorenim radnim vremenom

Članak 9.

Tablica iz članka 92.a stavka 1. mijenja se i glasi:

»

 

Radni dan u posebnom dežurstvu

Godišnja vrijednost troškova organizacije i provedbe posebnog dežurstva u eurima

Cijena sata rada u posebnom dežurstvu u eurima

dr

ms/mt

ukupno

subota

8.785,59

41,09

19,15

60,24

nedjelja

43,43

20,25

63,68

blagdan

70,43

32,83

103,27

 

 

«.

Članak 10.

Tablica iz članka 93. mijenja se i glasi:

»

 

Djelatnost

Kadrovski sastav tima

Godišnja vrijednost standardnog tima (u eurima)

Putni trošak

Sanitetski prijevoz

2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar

116.669,29

0,23 eura po prijeđenom kilometru

2 vozača (2 sanitetska vozila)

 

 

«.

Članak 11.

Tablica iz članka 94. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

 

Red. broj

Vrsta zdravstvene zaštite

Godišnja vrijednost standardnog tima u eurima*/**

po stanovniku/osig. osobi

po standard. timu

dr. med. /viša med. sestra

dr. spec.

dr. med./viša med. sestra

dr. spec.

0

1

2

3

4

5

1.

Patronažna zdravstvena zaštita

6,66

 

33.963,92

 

2.

Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita

 

3,06

 

122.208,41

2.1.

Pripravnost u djelatnosti higijensko-epidemološke zdravstvene zašite (24 sata)

 

 

 

61.763,36

3.

Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

 

 

 

 

3.1.

– učenici osnovnih škola

28,38

31,76

85.131,32

95.284,71

3.2.

– učenici srednjih škola

21,28

23,82

3.3.

– studenti

14,19

15,88

4.

Javno zdravstvo

 

 

 

94.160,71

5.

Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

 

 

 

126.626,84

6.

Zdravstvena ekologija

 

 

 

94.883,47

 

 

* Iznimno ako prema zatečenom stanju sastav ugovorenog tima nije u skladu s utvrđenim standardom, plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim sastavom tima

** sredstva su utvrđena za rad u punom radnom vremenu«

Članak 12.

Tablica iz članka 95. mijenja se i glasi:

»

 

Red. broj

Vrsta zdravstvene zaštite

Bod (euro)

0

1

2

1.

Primarna laboratorijska dijagnostika

1,14

 

 

«.

Članak 13.

Tablica iz članka 96. stavka 5. mijenja se i glasi:

»

 

Red broj

Vrsta zdravstvene zaštite

Godišnja vrijednost standardnog tima u eurima

1.

Mobilni palijativni tim

106.131,41

2.

Koordinator za palijativnu skrb

43.495,29

 

 

«.

Članak 14.

U članku 99. stavku 4. brojka: »9,30« zamjenjuje se brojkom: »10,20«.

Članak 15.

U članku 103. stavku 2. brojka: »1.445,50« zamjenjuje se brojkom: »1.619,00«.

Članak 16.

U članku 104. stavku 2. brojka: »20,00« zamjenjuje se brojkom: »22,00«.

Članak 17.

Tablica iz članka 107. mijenja se i glasi:

»Tablica 4.1 – Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite

 

Šifra

Naziv

Cijena* (EUR)

NPP01

Mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom

38,94

NPP03

Kolonoskopija bez polipektomije**

70,4

NPP04

Ginekološki probir***

9,9

NPP05

Citološka analiza brisa vrata maternice obojenih po Papanicolaou

10,34

NPP06

Kolonoskopija s polipektomijom**

267,85

NPP07

Preventivni pregled ranog otkrivanja slabovidnosti djece

23,65

NPP08

Upućivanje osigurane osobe na probir za rano otkrivanje raka pluća

10,23

NPP09

Upućivanje osigurane osobe na pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća

3,96

NPP10

Niskodozni CT (LDCT) s dvostrukim očitavanjem

97,13

NPP11

Pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća

15,62

 

 

* Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove i upisivanje podataka za potrebe praćenja Nacionalnog programa u informatičkom sustavu

** Ljekarne izdavanje lijeka Plenvu zaračunavaju Zavodu prema cijeni za originalno pakiranje koja je utvrđena Listom lijekova

*** uključuje anamnestičke podatke, uzimanje brisa vrata maternice, savjetovanje te transport uzorka do citološkog laboratorija«.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/24-01/55 Urbroj: 338-01-01-24-01 Zagreb, 28. veljače 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić