NN 4/2024 (10.1.2024.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Ministarstvo financija

88

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 144/21) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste, sadržaj i primjena proračunskih klasifikacija.

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: jedinice), proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike proračuna jedinica (dalje u tekstu: proračunski korisnici), izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike jedinica (dalje u tekstu: izvanproračunski korisnici) sukladno kriterijima za utvrđivanje obveze planiranja, izrade, donošenja i izvršavanja proračuna.

(2) Proračunske klasifikacije čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja.

(3) Proračuni i proračunski korisnici dužni su u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i ovoga Pravilnika.

(4) Izvanproračunski korisnici dužni su u procesima planiranja i izvještavanja iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i ovoga Pravilnika.

II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA

Članak 3.

(1) Proračunske klasifikacije jesu:

− organizacijska,

− programska,

− funkcijska,

− ekonomska,

− lokacijska klasifikacija,

− izvori financiranja.

(2) Proračunske klasifikacije sastoje se od jedne ili više razina, oznaka i naziva.

1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Članak 4.

(1) Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje planiranim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve.

(2) Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika.

(3) Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

(4) Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima, središnjim državnim uredima i proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskome saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, status razdjela može se dodijeliti proračunskim korisnicima čije područje djelovanja obuhvaća sustav sigurnosti i zaštite, promicanje i zaštitu ljudskih prava i zahtijeva neovisnost u obavljanju djelatnosti.

(6) Status razdjela proračuna jedinice može se dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.

(7) Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog proračunskog korisnika.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, status glave može se dodijeliti kao zbirna glava koja obuhvaća više proračunskih korisnika za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna.

(9) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, kod jedinica čija glava nema proračunske korisnike, glava je istovjetna razdjelu, dok kod onih čija glava ima proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.

(10) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u razdjelu Ministarstva financija može se uspostaviti glava radi planiranja i izvršavanja rashoda i izdataka koji se ne mogu povezati uz druge pojedinačne razdjele, odnosno glave državnog proračuna, već se odnose na više njih ili na Republiku Hrvatsku u cjelini.

(11) Glava iz stavaka 7., 8., 9. i 10. ovoga članka pripada samo jednom razdjelu.

(12) Status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo nadležno za financije jedinice.

(13) Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

(14) Izvanproračunski korisnici državnog proračuna imaju status razdjela organizacijske klasifikacije.

(15) Iznimno od stavka 14. ovoga članka, izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna imaju status glave organizacijske klasifikacije.

(16) Izvanproračunski korisnici jedinica imaju status razdjela organizacijske klasifikacije.

Članak 5.

(1) Razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima dodjeljuju se brojčane oznake i nazivi.

(2) Brojčana oznaka sastoji se od:

1. troznamenkastog broja za razdjel,

2. peteroznamenkastog broja za glavu: prve tri znamenke označavaju pripadnost razdjelu, a četvrta i peta znamenka označavaju glavu unutar razdjela,

3. dvoznamenkaste, troznamenkaste, četveroznamenkaste ili peteroznamenkaste brojke za proračunskog korisnika.

(3) Ministarstvo financija dodjeljuje brojčanu oznaku iz stavka 2. točke 1. i 2. ovoga članka razdjelima i glavama državnog proračuna.

(4) Upravna tijela nadležna za financije jedinica dodjeljuju brojčanu oznaku iz stavka 2. točke 1. i 2. ovoga članka razdjelima i glavama jedinice.

(5) Brojčana oznaka iz stavka 2. točke 3. ovoga članka preuzima se iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

(6) Za naziv razdjela i proračunskog korisnika preuzima se točan naziv iz propisa, rješenja ili odgovarajućeg akta.

(7) Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo nadležno za financije jedinice utvrđuju organizacijsku klasifikaciju prije izrade proračuna i projekcija za sljedeće trogodišnje razdoblje.

2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Članak 6.

(1) Programska klasifikacija je prikaz programa i njihovih sastavnih dijelova: aktivnosti i projekata, definiranih u skladu s aktima strateškog planiranja te ciljevima i zadaćama proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

(2) Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata, a kod državnog proračuna i definiranjem glavnih programa.

(3) Glavni program sastoji se od programa usmjerenih ispunjenju ciljeva utvrđenih u aktima strateškog planiranja.

(4) Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja.

(5) Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost odnosno projekt s pripadajućom brojčanom oznakom može pripadati samo jednom programu.

(6) Aktivnost je sastavni dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

(7) Projekt je sastavni dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni.

(8) Aktivnosti i projekti iz stavaka 6. i 7. ovoga članka koji traju duže od jedne proračunske godine, ne smiju mijenjati inicijalno definiranu jedinstvenu brojčanu oznaku u svim godinama trajanja aktivnosti odnosno projekta.

(9) Kapitalni projekt obavezno uključuje kapitalna ulaganja koja za posljedicu imaju povećanje i/ili očuvanje vrijednosti nefinancijske imovine, a može uključivati i rashode poslovanja i izdatke.

(10) Tekući projekt uključuje rashode poslovanja i izdatke, a može uključivati i ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Članak 7.

(1) Razdjel utvrđuje programe, aktivnosti i projekte za proračunske korisnike iz svoje nadležnosti.

(2) Sve aktivnosti i projekte razdjel grupira u programe, a zatim programe, aktivnosti i projekte prijavljuje Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu jedinice nadležnom za financije.

(3) O utvrđenoj programskoj klasifikaciji razdjeli obavještavaju proračunske korisnike iz svoje nadležnosti.

(4) Proračunski korisnik može aktivnosti i projekte iz stavka 1. ovoga članka dodatno razraditi za svoje potrebe.

(5) Glavne programe utvrđuje Ministarstvo financija.

(6) Pripadnost programa glavnom programu određuju razdjeli uz odobrenje Ministarstva financija.

Članak 8.

(1) Glavni program sadrži:

1. brojčanu oznaku

2. naziv

(2) Program sadrži:

1. brojčanu oznaku

2. naziv

3. opis i ciljeve provedbe

4. pokazatelje uspješnosti.

(3) Aktivnost i projekt sadrži:

1. brojčanu oznaku

2. naziv

3. pravnu osnovu za uvođenje aktivnosti odnosno projekta

4. opis

5. pokazatelje uspješnosti.

Članak 9.

Oznake i nazivi programske klasifikacije sastoje se od oznaka i naziva programa i njihovih sastavnih dijelova: aktivnosti i projekata, a kod državnog proračuna i od oznaka i naziva glavnih programa.

Članak 10.

(1) Oznaka glavnog programa sastoji se od dvije brojke u rasponu od 01 do 99.

(2) Oznaka programa sastoji se od četveroznamenkaste brojke u rasponu od 1000 do 9999.

(3) Oznaka aktivnosti, tekućeg ili kapitalnog projekta je sedmeroznamenkasta oznaka koja se sastoji od slova A, T ili K i šesteroznamenkastog broja u rasponu od 100001 do 999999.

Članak 11.

(1) Ministarstvo financija dodjeljuje oznake glavnih programa.

(2) Ministarstvo financija odnosno upravna tijela jedinica nadležna za financije dodjeljuju oznake programa, aktivnosti i projekata.

3. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Članak 12.

(1) Funkcijska klasifikacija je prikaz rashoda proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika razvrstanih prema njihovoj namjeni.

(2) Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom, nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

(3) Brojčane oznake funkcijske klasifikacije razvrstane su u razrede, skupine i podskupine.

(4) Razvrstavanje rashoda prema namjeni ima hijerarhijsku strukturu s tri razine:

1. prva razina sastoji se od dvoznamenkastog broja u rasponu od 01 do 10 za razred,

2. druga razina sastoji se od troznamenkastog broja; prve dvije znamenke označavaju pripadnost razredu, treća je znamenka u rasponu od 1 do 9 za skupinu,

3. treća razina sastoji se od četveroznamenkastog broja; prve tri znamenke označavaju pripadnost skupini, četvrta je znamenka u rasponu od 0 do 9 za podskupinu.

(5) Brojčane oznake funkcijske klasifikacije vežu se uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti ili projekta.

4. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Članak 13.

(1) Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke razvrstane po prirodnim vrstama te rashode i izdatke razvrstane prema njihovoj ekonomskoj namjeni kojoj služe.

(2) Računi ekonomske klasifikacije razvrstani su u razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune, a za dodatne potrebe mogu se otvarati analitički računi.

(3) Računi ekonomske klasifikacije odgovaraju računima Računskog plana za proračunsko računovodstvo, razreda 3 – 8 (osim skupina računa 39, 49, 59, 69, 79 i 89) i njima pripadajućim podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima.

5. LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA

Članak 14.

(1) Lokacijska klasifikacija je prikaz rashoda i izdataka prema teritorijalno definiranim cjelinama u skladu s ustrojem Republike Hrvatske, drugih država članica Europske unije te ostalih država.

(2) Rashodi i izdaci razvrstavaju se prema lokacijskoj klasifikaciji za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo.

(3) Brojčane oznake lokacijske klasifikacije za županije, gradove i općine određuje Državna geodetska uprava, a nazivi se preuzimaju iz Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka za državni proračun brojčane oznake lokacijske klasifikacije sastoje se od tri znamenke od kojih je za županije prva znamenka 9, a za gradove i općine čije se brojčane oznake sastoje od jedne ili dvije znamenke dodaju se vodeće 0 (nule).

(5) Brojčane oznake lokacijske klasifikacije za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo utvrđuje Ministarstvo financija u uputama za izradu prijedloga proračuna.

(6) Brojčane oznake lokacijske klasifikacije vežu se u procesu planiranja uz brojčanu oznaku aktivnosti ili projekta, ako je moguće uspostaviti jednoznačnu vezu. U suprotnom, vežu se uz svaku transakciju odnosno poslovni događaj u procesu izvršavanja.

6. IZVORI FINANCIRANJA

Članak 15.

(1) Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

(2) Prihodi i primici planiraju se, ostvaruju, raspoređuju, računovodstveno prate i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu.

(3) Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju, računovodstveno prate i iskazuju prema izvorima financiranja.

Članak 16.

(1) Izvori financiranja jesu: opći prihodi i primici, doprinosi, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici.

(2) Brojčane oznake izvora financiranja razvrstane su u razrede i skupine.

1. prva razina sastoji se od jednoznamenkastog broja u rasponu od 1 do 8 i označava razred kako slijedi:

1. Opći prihodi i primici,

2. Doprinosi,

3. Vlastiti prihodi,

4. Prihodi za posebne namjene,

5. Pomoći,

6. Donacije,

7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te

8. Namjenski primici.

2. druga razina sastoji se od dvoznamenkastog broja; prva znamenka označava pripadnost razredu, druga je znamenka u rasponu od 1 do 9 za skupinu.

(3) Brojčane oznake i nazive izvora financiranja iz stavka 2. točke 2. ovoga članka određuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo jedinice nadležno za financije.

(4) Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo jedinice nadležno za financije, može uz brojčane oznake iz stavka 2. točke 2. ovoga članka, dodijeliti i dodatne analitičke razine izvora financiranja za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna.

(5) Razred 2 Doprinosi iz stavka 2. točke 1. ovoga članka koristi se za potrebe planiranja i izvršavanja državnog proračuna te financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Jedinice ne smiju koristiti brojčanu oznaku Razreda 2 Doprinosi za potrebe planiranja, izvršavanja proračuna i računovodstvenog evidentiranja, a ostale brojčane oznake razreda koriste kako je definirano stavkom 2. točkom 1. ovoga članka.

Članak 17.

(1) U izvor financiranja 1. Opći prihodi i primici proračun uključuje prihode koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi državne uprave, prihodi od kazni, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine u vlasništvu Republike Hrvatske stečene iz općih prihoda i primitaka, naknade štete s naslova osiguranja ako je premija plaćena iz općih prihoda i primitaka te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja. U izvor financiranja – opći prihodi i primici proračunski korisnik uključuje prihode koje ostvari iz nadležnog proračuna.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prihodi državnog proračuna čija je namjena korištenja utvrđena, ali kod izrade državnog proračuna i financijskog plana nisu poznati raspodjela iznosa niti provoditelji aktivnosti i projekata koji se financiraju iz namjenskih prihoda, planiraju se i izvršavaju kao izvor financiranja opći prihodi i primici.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prihode koje proračunski korisnik jedinice ostvari iz nadležne jedinice, a koje je nadležna jedinica uključila u izvor financiranja različit od izvora opći prihodi i primici, uključuje u izvor financiranja u koji je uključen izvorni prihod nadležne jedinice.

(4) U izvor financiranja 2. Doprinosi uključuju se prihodi od uplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za mirovinsko osiguranje.

(5) U izvor financiranja 3. Vlastiti prihodi uključuju se prihodi koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna.

(6) U izvor financiranja 4. Prihodi za posebne namjene uključuju se prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima koje donosi Vlada Republike Hrvatske.

(7) U izvor financiranja 5. Pomoći uključuju se prihodi koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU, drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna.

(8) U izvor financiranja 6. Donacije uključuju se prihodi koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

(9) U izvor financiranja 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja uključuju se prihodi koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine u vlasništvu proračunskog korisnika, a koja nije stečena iz općih prihoda i primitaka te od naknade štete s naslova osiguranja ako premija nije plaćena iz općih prihoda i primitaka.

(10) U izvor financiranja 8. Namjenski primici uključuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

(11) Iznimno od stavka 6. ovoga članka prihodi od trošarina namijenjeni za financiranje građenja i održavanja javnih cesta i željezničke infrastrukture, čiji su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima, uključuju se u izvor financiranja opći prihodi i primici.

(12) Iznimno od stavka 10. ovoga članka, primici državnog proračuna čija je namjena korištenja utvrđena, ali kod izrade državnog proračuna i financijskog plana nisu poznati raspodjela iznosa niti provoditelji aktivnosti i projekata koji se financiraju iz namjenskih primitaka ili je pravo na ostvarenje tih namjenskih primitaka ostvareno temeljem izvršenih rashoda plaćenih iz izvora opći prihodi i primici, planiraju se i izvršavaju kao izvor financiranja opći prihodi i primici.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Planiranje, izvršavanje, računovodstveno evidentiranje i izvještavanje za 2024. godinu obavit će se prema odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« br. 26/10, 120/13, 1/20).

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« br. 26/10, 120/13, 1/20).

Članak 20.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2025.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-02/24-0172

Urbroj: 513-05-03-24-1

Zagreb, 4. siječnja 2024.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

PRILOG

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

 

Razred

 

Skupina

 

 

Podskupina

01

Opće javne usluge

 

011

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

 

 

0111

Izvršna i zakonodavna tijela

 

 

0112

Financijski i fiskalni poslovi

 

 

0113

Vanjski poslovi

 

012

Inozemna ekonomska pomoć

 

 

0121

Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji

 

 

0122

Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija

 

013

Opće usluge

 

 

0131

Opće usluge vezane uz službenike

 

 

0132

Sveukupno planiranje i statističke usluge

 

 

0133

Ostale opće usluge

 

014

Osnovna istraživanja

 

 

0140

Osnovna istraživanja

 

015

Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge

 

 

0150

Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge

 

016

Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

 

 

0160

Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

 

017

Transakcije vezane uz javni dug

 

 

0170

Transakcije vezane uz javni dug

 

018

Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

 

 

0180

Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

02

Obrana

 

021

Vojna obrana

 

 

0210

Vojna obrana

 

022

Civilna obrana

 

 

0220

Civilna obrana

 

023

Inozemna vojna pomoć

 

 

0230

Inozemna vojna pomoć

 

024

Istraživanje i razvoj obrane

 

 

0240

Istraživanje i razvoj obrane

 

025

Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani

 

 

0250

Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani

03

Javni red i sigurnost

 

031

Usluge policije

 

 

0310

Usluge policije

 

032

Usluge protupožarne zaštite

 

 

0320

Usluge protupožarne zaštite

 

033

Sudovi

 

 

0330

Sudovi

 

034

Zatvori

 

 

0340

Zatvori

 

035

Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost

 

 

0350

Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost

 

036

Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

 

 

0360

Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

04

Ekonomski poslovi

 

041

Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

 

 

0411

Opći ekonomski i trgovački poslovi

 

 

0412

Opći poslovi vezani uz rad

 

042

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

 

 

0421

Poljoprivreda

 

 

0422

Šumarstvo

 

 

0423

Ribarstvo i lov

 

043

Gorivo i energija

 

 

0431

Ugljen i ostala kruta mineralna goriva

 

 

0432

Nafta i prirodni plin

 

 

0433

Nuklearno gorivo

 

 

0434

Ostala goriva

 

 

0435

Električna energija

 

 

0436

Ostale vrste energije

 

044

Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo

 

 

0441

Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva

 

 

0442

Proizvodnja

 

 

0443

Građevinarstvo

 

045

Promet

 

 

0451

Cestovni promet

 

 

0452

Promet vodnim putovima

 

 

0453

Željeznički promet

 

 

0454

Zračni promet

 

 

0455

Promet cjevovodima i ostali promet

 

046

Komunikacije

 

 

0460

Komunikacije

 

047

Ostale industrije

 

 

0471

Distribucija i skladištenje

 

 

0472

Hoteli i restorani

 

 

0473

Turizam

 

 

0474

Višenamjenski razvojni projekti

 

048

Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi

 

 

0481

Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

 

 

0482

Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

 

 

0483

Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija

 

 

0484

Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo

 

 

0485

Istraživanje i razvoj: Promet

 

 

0486

Istraživanje i razvoj: Komunikacije

 

 

0487

Istraživanje i razvoj: Ostale industrije

 

049

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

 

 

0490

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

05

Zaštita okoliša

 

051

Gospodarenje otpadom

 

 

0510

Gospodarenje otpadom

 

052

Gospodarenje otpadnim vodama

 

 

0520

Gospodarenje otpadnim vodama

 

053

Smanjenje zagađivanja

 

 

0530

Smanjenje zagađivanja

 

054

Zaštita bioraznolikosti i krajolika

 

 

0540

Zaštita bioraznolikosti i krajolika

 

055

Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša

 

 

0550

Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša

 

056

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

 

 

0560

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

06

Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

 

061

Razvoj stanovanja

 

 

0610

Razvoj stanovanja

 

062

Razvoj zajednice

 

 

0620

Razvoj zajednice

 

063

Opskrba vodom

 

 

0630

Opskrba vodom

 

064

Ulična rasvjeta

 

 

0640

Ulična rasvjeta

 

065

Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti

 

 

0650

Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti

 

066

Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

 

 

0660

Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

07

Zdravstvo

 

071

Medicinski proizvodi, pribor i oprema

 

 

0711

Farmaceutski proizvodi

 

 

0712

Ostali medicinski proizvodi

 

 

0713

Terapeutski pribor i oprema

 

072

Službe za vanjske pacijente

 

 

0721

Opće medicinske usluge

 

 

0722

Specijalističke medicinske usluge

 

 

0723

Zubarske usluge

 

 

0724

Paramedicinske usluge

 

073

Bolničke službe

 

 

0731

Usluge općih bolnica

 

 

0732

Usluge specijalističkih bolnica

 

 

0733

Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo

 

 

0734

Usluge centara za njegu i oporavak

 

074

Službe javnog zdravstva

 

 

0740

Službe javnog zdravstva

 

075

Istraživanje i razvoj zdravstva

 

 

0750

Istraživanje i razvoj zdravstva

 

076

Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

 

 

0760

Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

08

Rekreacija, kultura i religija

 

081

Službe rekreacije i sporta

 

 

0810

Službe rekreacije i sporta

 

082

Službe kulture

 

 

0820

Službe kulture

 

083

Službe emitiranja i izdavanja

 

 

0830

Službe emitiranja i izdavanja

 

084

Religijske i druge službe zajednice

 

 

0840

Religijske i druge službe zajednice

 

085

Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije

 

 

0850

Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije

 

086

Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

 

 

0860

Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

09

Obrazovanje

 

091

Predškolsko i osnovno obrazovanje

 

 

0911

Predškolsko obrazovanje

 

 

0912

Osnovno obrazovanje

 

092

Srednjoškolsko obrazovanje

 

 

0921

Niže srednjoškolsko obrazovanje

 

 

0922

Više srednjoškolsko obrazovanje

 

093

Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje

 

 

0930

Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje

 

094

Visoka naobrazba

 

 

0941

Prvi stupanj visoke naobrazbe

 

 

0942

Drugi stupanj visoke naobrazbe

 

095

Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju

 

 

0950

Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju

 

096

Dodatne usluge u obrazovanju

 

 

0960

Dodatne usluge u obrazovanju

 

097

Istraživanje i razvoj obrazovanja

 

 

0970

Istraživanje i razvoj obrazovanja

 

098

Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

 

 

0980

Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

10

Socijalna zaštita

 

101

Bolest i invaliditet

 

 

1011

Bolest

 

 

1012

Invaliditet

 

102

Starost

 

 

1020

Starost

 

103

Sljednici

 

 

1030

Sljednici

 

104

Obitelj i djeca

 

 

1040

Obitelj i djeca

 

105

Nezaposlenost

 

 

1050

Nezaposlenost

 

106

Stanovanje

 

 

1060

Stanovanje

 

107

Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

 

 

1070

Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

 

108

Istraživanje i razvoj socijalne zaštite

 

 

1080

Istraživanje i razvoj socijalne zaštite

 

109

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

 

 

1090

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić