Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 3/2024 (5.1.2024.), Pravilnik o ustroju, nadležnosti i načinu rada matičnih odbora

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

70

Na temelju članka 90. stavka 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/22; u daljnjem tekstu: Zakon), ministar znanosti i obrazovanja na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) donosi

PRAVILNIK

O USTROJU, NADLEŽNOSTI I NAČINU RADA MATIČNIH ODBORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se ustroj, nadležnosti i način rada te broj matičnih odbora, broj članova matičnih odbora, te vrijeme na koje se biraju članovi, predsjednik i potpredsjednici matičnog odbora.

Članak 2.

(1) Matični odbor u skladu s člankom 90. stavkom 1. Zakona:

1. utvrđuje ispunjava li nastavnik odnosno znanstvenik u postupku zapošljavanja na slobodno radno mjesto te izbora u naslovnog nastavnika odnosno znanstvenika na sveučilištu, fakultetu, umjetničkoj akademiji i znanstvenom institutu Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije

2. utvrđuje ispunjava li nastavnik odnosno znanstvenik Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije pri izboru na više radno mjesto odnosno pri reizboru na postojeće radno mjesto na sveučilištu, fakultetu, umjetničkoj akademiji i znanstvenom institutu

3. predlaže Nacionalnom vijeću znanstvene i umjetničke elemente Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija

4. predlaže Nacionalnom vijeću popis domaćih znanstvenih časopisa koji su kvalitetom izjednačeni s uglednim međunarodnim znanstvenim časopisima za pojedino znanstveno područje i polje, relevantnih za izbor na znanstveno-nastavno, znanstveno i nastavno radno mjesto na sveučilištu, fakultetu, umjetničkoj akademiji i znanstvenom institutu te odgovarajuću umjetničku djelatnost relevantnu za izbor na umjetničko-nastavno radno mjesto

5. razmatra pitanja važna za pojedino znanstveno ili umjetničko područje i polje.

(2) Nadležni matični odbor odlukom utvrđuje ispunjava li nastavnik odnosno znanstvenik Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije najkasnije u roku od 60 dana od dostave odluke nadležnog senata, fakultetskog ili akademijskog vijeća odnosno znanstvenog vijeća kojom se utvrđuje o ispunjavanju kriterija pristupnika na natječaj za izbor na slobodno radno mjesto ili ispunjavanju kriterija kandidata za izbor na hijerarhijski više radno mjesto odnosno za reizbor na postojeće radno mjesto.

(3) Rok iz stavka 2. ovog članka računa se od dana dostave uredne dokumentacije elektroničkim putem u skladu s člankom 9. i 10. ovoga Pravilnika.

(4) Nadležni matični odbor odlukom utvrđuje ispunjava li osoba Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije za izbor odnosno reizbor u naslovnog nastavnika odnosno naslovnog znanstvenika u skladu s odredbama članka 53. Zakona.

(5) Ako nadležni matični odbor ne donese odluku u roku od 60 dana od dana dostave odluke iz stavka 2. ovog članka, smatra se da pristupnik ispunjava Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije.

Članak 3.

Za obavljanje poslova propisanih člankom 2. ovoga Pravilnika ustrojavaju se sljedeći matični odbori:

Područje prirodnih znanosti

– polje matematike

– polja fizike i geofizike

– polja geografije i geologije

– polje kemije

– polje biologije

– polje interdisciplinarne prirodne znanosti

Područje tehničkih znanosti

– polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva

– polja elektrotehnike, računarstva i temeljne tehničke znanosti

– polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije

– polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike

Područje biomedicine i zdravstva

– polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije

– polje veterinarske medicine

Područje biotehničkih znanosti

– polja poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma

Područje društvenih znanosti

– polje ekonomije

– polje prava

– polja politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti

– polja informacijskih i komunikacijskih znanosti

– polje psihologije

– polje pedagogije

– polja edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i logopedije

– polje kineziologije

Područje humanističkih znanosti

– polja filozofije, teologije i religijske znanosti

– polja filologije i kroatologije

– polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije

Umjetničko područje

– dijelovi umjetničkog područja kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti) i filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika)

– dio umjetničkog područja glazbene umjetnosti

– dio umjetničkog područja likovne umjetnosti

– dijelovi umjetničkog područja primijenjene umjetnosti te plesne umjetnosti i umjetnosti pokreta

– dijelovi umjetničkog područja arhitekture, dizajna i književnosti

Interdisciplinarno znanstveno područje

– polje obrazovne znanosti

– polje sigurnosne i obrambene znanosti

– jedan matični odbor za različita znanstvena područja i polja

Umjetničko interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti

– jedan matični odbor.

Članak 4.

(1) Matični odbor sastoji se od 9 članova.

(2) Članovi matičnog odbora imenuju se na četiri godine iz reda redovitih profesora, redovitih profesora u trajnom izboru, znanstvenih savjetnika i znanstvenih savjetnika u trajnom izboru u odgovarajućem polju.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka za matični odbor za Interdisciplinarno područje znanosti, polje Sigurnosne i obrambene znanosti, član matičnog odbora može biti i osoba koja je zaposlena na radnome mjestu redovitog profesora, redovitog profesora u trajnom izboru, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom izboru u srodnom polju iz područja društvenih, tehničkih ili prirodnih znanosti.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka za pojedino znanstveno odnosno umjetničko polje član matičnog odbora može biti osoba kojoj je dodijeljen počasni naslov professor emeritus, odnosno znanstvenik emeritus, a bila je zaposlena na znanstveno-nastavnome ili umjetničko-nastavnome radnome mjestu redovitog profesora u trajnom izboru odnosno na znanstvenome radnome mjestu znanstvenog savjetnika u trajnom izboru.

(5) Članom matičnog odbora ne može biti član Nacionalnog vijeća te čelnik visokog učilišta odnosno znanstvenog instituta.

Članak 5.

(1) Predsjednika, dva potpredsjednika, od kojih je jedan nadležan za znanost, a drugi za visoko obrazovanje, i članove matičnih odbora imenuje Nacionalno vijeće na četiri godine.

(2) Predsjednik, potpredsjednik i član matičnog odbora razriješit će se dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

– sam zatraži razrješenje

– ne ispunjava dužnosti predsjednika, potpredsjednika, odnosno člana

– svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša

– izgubi sposobnost obavljanja dužnosti

– mu trajno prestane radni odnos s visokim učilištem, odnosno znanstvenim institutom

– postane član Nacionalnog vijeća, čelnik visokog učilišta odnosno znanstvenog instituta.

(3) Postojanje razloga za razrješenje predsjednika, potpredsjednika i člana matičnog odbora prije isteka mandata utvrđuje matični odbor i Nacionalno vijeće.

(4) Predsjednika, potpredsjednike i članove matičnog odbora razrješuje Nacionalno vijeće.

(5) U slučaju prestanka mandata članu matičnog odbora prije vremena na koje je izabran, novi član imenuje se u skladu s postupkom propisanim odredbama članka 92. Zakona na vrijeme do isteka mandata člana kojemu je prestao mandat.

Članak 6.

(1) Matični odbor odluke donosi na sjednicama.

(2) Sjednicu saziva i njome predsjeda predsjednik matičnog odbora.

(3) Sjednice matičnog odbora održavaju se jednom mjesečno.

(4) Sjednica matičnog odbora može se održati i na daljinu korištenjem odgovarajućih audiovizualnih uređaja. Predsjednik matičnog odbora rukovodi pripremama sjednica te radom na sjednicama.

(5) U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje jedan od potpredsjednika kojeg odredi predsjednik.

Članak 7.

(1) Sjednice matičnog odbora sazivaju se elektroničkim putem.

(2) Poziv na sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i potrebnom dokumentacijom dostavlja se svim članovima matičnog odbora najmanje osam dana prije održavanja sjednice elektroničkim putem.

(3) Sjednica matičnog odbora može se održati ako je sjednici nazočno najmanje 2/3 članova matičnog odbora.

(4) Predsjednik može pozvati na sjednicu predstavnika stručnog povjerenstva ako ocijeni da je njegova nazočnost potrebna radi razmatranja izvješća.

Članak 8.

(1) Glasovanje o pojedinim točkama obavlja se javno, dizanjem ruke »za«, »suzdržan« ili »protiv« prijedloga.

(2) Iznimno, glasovanje može biti tajno o čemu odluku donose članovi matičnog odbora.

(3) Predsjednik utvrđuje tekst odluke i zaključuje da je obavljeno glasovanje o pojedinom prijedlogu.

(4) Član matičnog odbora koji je glasovao protiv donesene odluke može u roku od tri dana od dana održavanja sjednice pismeno obrazložiti razloge zbog kojih je tako glasovao.

(5) Obrazloženje se stavlja kao privitak zapisniku sa sjednice.

Članak 9.

Visoko učilište odnosno znanstveni institut dužan je dostaviti matičnom odboru u elektroničkom obliku:

– odluku o raspisivanju javnog natječaja, odluku o provedbi postupka izbora na radno mjesto, odluku o provedbi postupka izbora na više radno mjesto ili odluku o provedbi postupka reizbora na radno mjesto, odluku o pokretanju postupka izbora u naslovnog nastavnika odnosno znanstvenika čiji je sastavni dio odluka o imenovanju stručnog povjerenstva

– u slučaju kada se raspisuje javni natječaj, presliku objavljenog natječaja u »Narodnim novinama« na mrežnim stranicama visokog učilišta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora

– mišljenje stručnog povjerenstva s pripadajućom odlukom senata, fakultetskog ili akademijskog vijeća odnosno znanstvenog vijeća kojom se ono usvaja

– dokaz o odgovarajućem akademskom stupnju pristupnika

– odluku o prethodnom izboru odnosno reizboru pristupnika na radno mjesto nastavnika odnosno znanstvenika ili odluku o izboru u naslovnog nastavnika odnosno naslovnog znanstvenika

– dokaze o ispunjavanju Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija.

Članak 10.

(1) Mišljenje stručnog povjerenstva koje ocjenjuje ispunjavaju li pristupnici prijavljeni na natječaj za izbor na radno mjesto zakonske kriterije, Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije i dodatne kriterije visokog učilišta odnosno znanstvenog instituta, odnosno koje ocjenjuje ispunjava li nastavnik odnosno znanstvenik u postupku izbora na hijerarhijski više radno mjesto odnosno reizbora na postojeće radno mjesto zakonske kriterije, Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije i dodatne kriterije, donosi se u pisanom obliku koji sadrži:

a) biografske podatke (podaci o datumu rođenja i državljanstvu pristupnika, o stečenoj kvalifikaciji odnosno akademskim stupnjevima, znanju stranih jezika, dosadašnjem kretanju u službi, radu u znanstvenim društvima i nagradama za znanstveni odnosno umjetnički te nastavni rad)

b) znanstvenu djelatnost odnosno umjetničku i/ili nastavnu djelatnost (dosadašnji izbori na radna mjesta nastavnika odnosno znanstvenika ili izbori u naslovnog nastavnika odnosno naslovnog znanstvenika, dosadašnji izbori u znanstvena odnosno suradnička zvanja, podaci o magistarskom odnosno doktorskom radu, objavljeni znanstveni radovi relevantni za izbor na radno mjesto, sudjelovanje na znanstvenim projektima domaćim i inozemnim)

c) podatke o mentorstvu pristupnika na poslijediplomskim studijima te vođenju magistarskih i doktorskih radova

d) zaključak i prijedlog stručnog povjerenstva.

(2) U mišljenju iz stavka 1. ovog članka treba navesti radove koji su objavljeni nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora na radno mjesto te pobliže ocijeniti ukupnu znanstvenu aktivnost na temelju koje pristupnik ispunjava Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije.

(3) Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka dužno je utvrditi ispunjava li pristupnik kriterije za izbor odnosno reizbor na radno mjesto nastavnika odnosno znanstvenika ili kriterije za izbor odnosno reizbor u naslovnog nastavnika odnosno naslovnog znanstvenika.

(4) Propisanu dokumentaciju za predloženika visoko učilište odnosno znanstveni institut dostavlja matičnom odboru u elektroničkom obliku.

(5) Matični odbor, u određenim argumentiranim slučajevima, može od stručnog povjerenstva zatražiti »provjeru sumnje na plagijat« za pojedine radove predloženika.

Članak 11.

(1) Donesena odluka matičnog odbora je konačna i dostavlja se pristupniku te visokom učilištu odnosno znanstvenom institutu na daljnje postupanje.

(2) Iznimno, matični odbor može vratiti elektroničkim putem mišljenje stručnom povjerenstvu na dopunu najviše dva puta uz obvezni naputak kojim se određuje na koji način i u čemu te u kojem je roku stručno povjerenstvo dužno dopuniti mišljenje.

Članak 12.

(1) Matični odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova.

(2) Kada je na dnevnom redu matičnog odbora izbor na radno mjesto pristupnika koji je član matičnog odbora, tada taj član ne može sudjelovati u raspravi koja se tiče predmetnog izbora niti može glasovati o točki povezanoj s predmetnim izborom.

Članak 13.

(1) O tijeku sjednice matični odbor vodi zapisnik.

(2) Predsjednik može odlučiti da se o tijeku sjednice vodi tonski zapis.

Članak 14.

Odluka donesena na sjednici dostavlja se predlagatelju u roku od osam (8) dana od dana održane sjednice u ispisu poštom ili dostavom te elektroničkim putem.

Članak 15.

(1) Zbog ujednačavanja i usklađivanja rada predsjednik i potpredsjednici Nacionalnog vijeća prema potrebi sazivaju Koordinacije predsjednika i potpredsjednika matičnih odbora.

(2) Koordiniranje aktivnosti iz stavka 1. ovog članka posebno se odnosi na sljedeće ovlasti matičnih odbora:

– utvrđivanje prijedloga znanstvenih i umjetničkih elemenata Nacionalnih sveučilišnih, znanstvenih i umjetničkih kriterija koje dostavlja Nacionalnom vijeću

– utvrđivanje prijedloga popisa domaćih znanstvenih časopisa koji su kvalitetom izjednačeni s uglednim međunarodnim znanstvenim časopisima za pojedino znanstveno područje i polje, relevantnih za izbor na znanstveno-nastavno, znanstveno i nastavno radno mjesto na sveučilištu, fakultetu, umjetničkoj akademiji i znanstvenom institutu te odgovarajuću umjetničku djelatnost relevantnu za izbor na umjetničko-nastavno radno mjesto koje dostavlja Nacionalnom vijeću

– razmatranje pitanja važnih za pojedino znanstveno ili umjetničko područje i polje.

Članak 16.

Matični odbor jedanput godišnje podnosi izvješće Nacionalnom vijeću o svom radu.

Članak 17.

(1) Stručne poslove za matične odbore obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

(2) Sredstva za rad matičnih odbora osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske u okviru jedinstvene proračunske stavke Nacionalnog vijeća, odnosno Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Članak 18.

Dokumentacija u svezi s radom matičnih odbora od trajne je vrijednosti i čuva se u pismohrani Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Članak 19.

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (»Narodne novine«, broj 47/17).

(2) Do imenovanja matičnih odbora prema odredbama članka 116. Zakona na postupke izbora na suradnička, nastavna, znanstvena, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna radna mjesta, ­odnosno u naslovnog znanstvenika i naslovnog nastavnika primjenjivat će se Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (»Narodne novine«, broj 47/17).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/24-01/00001

Urbroj: 533-09-24-0001

Zagreb, 3. siječnja 2024.

Ministar prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić