NN 150/2023 (15.12.2023.), Pravilnik o provedbi mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«

Ministarstvo poljoprivrede

2168

Na temelju članka 55. stavka 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23) i članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18, 144/20 i 30/23), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE IV.3. »STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« u okviru Prioriteta 2. Europske unije »Poticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture čime se doprinosi sigurnosti opskrbe hranom u Uniji« u okviru provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu sa odredbama Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1139), Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1060) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju« (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – Posredničko tijelo Upravljačkog tijelo koje vrši isplate korisnicima i ekonomske i tehničke analize

2. »Ex-post kontrola« – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo u razdoblju od pet godina od završnog plaćanja korisniku

3. »Fizički dovršena ili u cijelosti provedena operacija« – operacija u okviru koje su radnje/aktivnosti koje vode do rezultata u potpunosti provedene, neovisno o tome da li su izvršena sva plaćanja vezana uz tu operaciju

4. »Gospodarski subjekt« – svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provedbi dodjele potpore na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja, osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela

5. »Gospodarski subjekt u ribarstvu« – fizička osoba ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ili nositelj dozvole za akvakulturu ili korisnik odobrenog objekta za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture

6. »Javni doprinos« – svi doprinosi financiranju operacija koji potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih javnih tijela ili bilo koje Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) uspostavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (SL L 210, 31. 7. 2006.), proračuna Europske unije stavljenog na raspolaganje fondovima iz članka 1. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2021/1060, proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruženja javnih tijela ili tijela javnog prava

7. »Kontrola u ranijoj fazi« – kontrola koju Upravljačko tijelo provodi za radove/opremu koje zbog prirode tih radova odnosno tipa/namjene opreme nije moguće provjeriti redovnom kontrolom

8. »Korisnik« – javno ili privatno tijelo, subjekt s pravnom osobnošću ili bez nje ili fizička osoba odgovorni za pokretanje operacija ili i za njihovo pokretanje i provedbu

9. »Nepravilnost« – svako kršenje primjenjivog prava koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta, koje šteti ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da proračun Europske unije ili Republike Hrvatske optereti neopravdanim rashodom

10. »Operacija« – projekt, ugovor, djelovanje ili skupina projekata odabrani u okviru Programa

11. »Ponuditelj« – poslovni subjekt od kojeg korisnik pribavlja ponudu za određenu robu i/ili radove i/ili usluge

12. »Proizvodi ribarstva i akvakulture« – proizvodi navedeni u Prilogu I. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L354, 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1379/2013)

13. »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Upravljačko tijelo radi

14. »Redovna kontrola« – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo nakon završetka operacije, odnosno nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu

15. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« – prvo stavljanje odnosno prvo omogućavanje dostupnosti proizvoda ribarstva i akvakulture na tržištu Europske unije, a što podrazumijeva svaku opskrba proizvodom ribarstva i akvakulture za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na tržištu Europske unije u okviru komercijalne aktivnosti, bilo uz plaćanje ili besplatno

16. »Sukob interesa« – svaki slučaj koji utječe na sposobnost ponuditelja da dostavi objektivnu i nepristranu ponudu i svaki razlog povezan s mogućim ugovorima u budućnosti ili konflikt s drugim prošlim ili sadašnjim obvezama ponuditelja odnosno svaki slučaj kako je definirano ovim Pravilnikom i Natječajem, a u kojem je ugrožena nepristrana i objektivna provedba operacije zbog obiteljskih, emotivnih, političkih ili nacionalnih razloga, ekonomskog interesa ili drugog izravnog ili neizravnog osobnog interesa

17. »Sumnja na prijevaru« – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 3. stavka 2. točaka (a) i (b) te članka 4. stavaka 1., 2. i 3. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L198, 28. 7. 2017.) (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2017/1371), kao i članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.)

18. »Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 76. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

19. »Tijelo za reviziju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 77. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

20. »Upravljačko tijelo« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 72. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

21. »Zajednički korisnik« – organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu, koji provodi zajedničku operaciju

22. »Zajednička operacija« – operacija od zajedničkog interesa koju provodi zajednički korisnik, odnosno operacija u okviru koje svi uključeni imaju koristi od aktivnosti koje se provode.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika, imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 2021/1139, Uredbi (EU) br. 2021/1060 i Uredbi (EU) br. 1379/2013.

Predmet i namjena potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore su aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture koje se provode s ciljem:

a) pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište

b) promicanja kvalitete i dodane vrijednosti te certificiranja proizvoda

c) doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta

d) doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša

e) provođenja promotivnih, informativnih i komunikacijskih kampanja.

(2) Korisnik potpore iz stavka 1. ovoga članka je gospodarski subjekt u ribarstvu iz članka 2. stavka 1. točke 5. ili zajednički korisnik iz članka 2. stavka 1. točke 21. ovoga Pravilnika.

(3) Potpora se dodjeljuje korisnicima registriranim za svoju djelatnost u Republici Hrvatskoj.

II. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi

Članak 4.

(1) Prihvatljivi su troškovi nastali u okviru prihvatljivih aktivnosti iz članka 3. stavka 1. ovoga pravilnika, a uključuju:

a) kod aktivnosti nalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, prihvatljivi su troškovi nalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući vrste s potencijalom komercijalizacije, neželjeni ulov iskrcan iz komercijalnih stokova u skladu s tehničkim mjerama, člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L354, 28. 12. 2013.) i članku 8. stavku 2. točki b) Uredbe (EU) br. 1379/2013 te proizvode ribarstva i akvakulture dobivene korištenjem metoda koje nisu štetne za okoliš ili ekološke proizvode akvakulture u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L189, 28. 6. 2007.), kao što su troškovi nabave usluga ispitivanja tržišta i studija, a koje nisu obuhvaćene točkom c) ovoga stavka, organizacije i sudjelovanja na sajmovima i sličnim događajima, organizacije i provedbe informativno-edukativnih aktivnosti, izrade i distribucije/oglašavanja informativno-promotivnih materijala, izrada internet stranice i slični troškovi

b) kod aktivnosti promicanja kvalitete i dodane vrijednosti prihvatljivi su:

− troškovi registracije proizvoda i prilagodba korisnika relevantnim zahtjevima za usklađenost i certificiranje u okviru sustava zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, sustava za zajamčeno tradicionalne specijalitete i sustava neobveznih izraza kvalitete prema Uredbi (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L343, 14. 2. 2012.), uključujući troškove nabave usluga u svrhu registracije odnosno usklađenosti, certificiranja i sudjelovanja u sustavu kvalitete, kao što su troškovi savjetovanja, troškovi verifikacije sukladnosti, godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete i slični troškovi

− troškovi uvođenja sustava kvalitete te promocija održivih proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući certifikaciju, sustave kvalitete i promociju proizvoda malog priobalnog ribolova i okolišno prihvatljivih metoda prerade odnosno troškovi nabave usluga u svrhu certificiranja, uvođenje sustava kvalitete te promocije održivih proizvoda ribarstva i akvakulture, kao što su troškovi savjetovanja, troškovi verifikacije sukladnosti i slični troškovi

− troškovi predstavljanja i pakiranja proizvoda, uključujući troškove nabave usluga u svrhu predstavljanja i pakiranja proizvoda, kao što su troškovi izrade informativno-promotivnih materijala te nabave drugih materijala za predstavljanje proizvoda, internet stranice, razvoja dizajna pakiranja, zakupa/najma promotivnog prostora za predstavljanje proizvoda i slični troškovi, isključujući nabavu opreme/uređaja/strojeva za pakiranje

c) kod aktivnosti doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenja ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu, prihvatljivi su troškovi ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu, uključujući troškove nabave usluga u svrhu ispitivanja i istraživanja tržišta, kao što su troškovi izrade studija, analiza i slični troškovi

d) kod aktivnosti doprinošenja sljedivosti i razvoja znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture na razini Europske unije prihvatljivi su troškovi doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenja ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu prihvatljivi su troškovi jačanja transparentnosti proizvodnje i tržišta te unaprjeđenje sustava sljedivosti kroz sustave informiranja potrošača koji nadilaze minimalne zahtjeve informiranja odnosno označavanja proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući troškove nabave opreme i/ili usluga u svrhu uvođenja i/ili unaprjeđenja sljedivosti, kao što su troškovi usluge savjetovanja i/ili osmišljavanja sustava informiranja potrošača, troškovi informatičke opreme i računalnih programa te slični troškovi

e) kod aktivnosti provođenja promotivnih, informativnih i komunikacijskih kampanja prihvatljivi su troškovi vođenja promotivnih, informativnih i komunikacijskih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi, pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke, uključujući troškove nabave usluga i/ili opreme u svrhu vođenja promotivnih, informativnih i komunikacijskih kampanja, kao što su troškovi organizacije i sudjelovanja na sajmovima i sličnim događajima, organizacije i provedbe informativno-edukativnih aktivnosti, izrade i distribucije/oglašavanja informativno-promotivnih materijala, izrada internet stranice i slični troškovi.

(2) Uz troškove iz stavka 1. ovoga članka, prihvatljivi su i opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova operacije, i to troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj, a što uključuje konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu te troškovi provedbe mjera informiranja i promidžbe iz članka 7. stavka 10. ovoga Pravilnika.

(3) Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u razdoblju prihvatljivosti koje se definira Natječajem, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 5.

Neprihvatljivi troškovi su:

1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), osim;

− za operacije čiji je ukupni trošak niži od 5.000.000,00 eura (uključujući PDV) i

− za operacije čiji ukupni trošak iznosi 5.000.000,00 eura ili više (uključujući PDV) ako se ne može osigurati njegov povrat u skladu s propisima koji uređuju PDV

2. drugi porezi, naknade i doprinosi, osim prihvatljivih naknada i pristojbi kod putovanja i smještaja

3. potrošni materijal, primarna sirovina i repromaterijal, osim ako su takvi troškovi sastavni dio nabavljene usluge te su obuhvaćeni ponudom odnosno tehničkom specifikacijom/troškovnikom za tu uslugu

4. troškovi kamata i tečajnih razlika, refinanciranja kamata i amortizacije

5. carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade

6. bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade

7. troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci

8. administrativne i upravne pristojbe

9. plaćanja u gotovini, osim za putne troškove (troškovi javnog prijevoza, troškovi trajekta, cestarine, mostarine i slični troškovi)

10. doprinosi u naravi i plaćanja putem robne razmjene

11. troškovi vlastitog rada

12. troškovi vezani uz ugovore o zakupu (osim troškova nastalih na sudjelovanju na sajmovima) ili leasingu, kao što je marža najmodavca ili marža davatelja leasinga, režijski troškovi i troškovi osiguranja

13. operativni troškovi, troškovi održavanja, amortizacije i najma (osim troškova nastalih na sudjelovanju na sajmovima i sličnim događajima)

14. troškovi građenja, rekonstrukcije i održavanja građevina/objekata te kupnje objekata

15. troškovi sufinancirani kroz financijski i/ili operativni leasing

16. rabljeni strojevi, rabljena oprema, rabljeni uređaji, rabljeni materijali, rabljena specijalizirana vozila, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog

17. troškovi kupnje službenih i specijaliziranih vozila te kupnje/izgradnje plovila

18. troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja

19. novčane kazne, financijske kazne te troškovi parničnog i upravnog postupka

20. troškovi nastali izvan razdoblja prihvatljivosti iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika, kao i troškovi nastali unutar toga razdoblja ako se radi o troškovima koji ne mogu biti potvrđeni kontrolom na terenu iz članka 19. ovoga Pravilnika

21. troškovi financirani drugim javnim doprinosima.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 6.

(1) Za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) operacija ne smije biti fizički završena ili provedena u cijelosti u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu

b) troškovi koji su predmet potpore ne smiju biti financirani nikakvim drugim javnim doprinosima

c) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja

d) korisnik ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku, likvidaciji ili blokadi

e) korisnik mora osigurati nepostojanje sukoba interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja odnosno nepostojanje ostalih slučajeva sukoba interesa iz članka 2. stavka 1. točke 16.

f) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 49. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2021/1060.

(2) Na temelju članka 11. Uredbe (EU) br. 2021/1139, neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika ako je:

a) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286 od 29. 10. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) ili članka 90. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343 od 22.12.2009.) ili drugog zakonodavnog akta Europskog parlamenta i Vijeća u okviru Zajedničke ribarstvene politike, a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela

b) bio ili jest uključen u rad, upravljanje ili posjedovanje ribarskog plovila koje se nalazi na Unijinom popisu nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (NNN) ribolova kako je određeno u članku 40. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe

c) počinio prijevaru kako je definirana u članku 3. Direktive (EU) 2017/1371 u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu.

(3) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 2. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/2181 оd 29. lipnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu u pogledu razdoblja i datuma neprihvatljivosti zahtjeva za potporu (SL L 288, 9. 11. 2022.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

Obveze korisnika

Članak 7.

(1) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika tijekom razdoblja između podnošenja zahtjeva za potporu i isteka pet godina nakon završnog plaćanja korisniku.

(2) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznaku za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(3) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o operaciji za koju je ostvario potporu u okviru ovoga Pravilnika te dostaviti je, na njihov zahtjev, ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, Posredničkog tijela, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Programa kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije dostupna je na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(4) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka je tijekom razdoblja od pet godina od 31. prosinca godine u kojoj je izvršeno posljednje plaćanje potpore u skladu s člankom 82. Uredbe (EU) br. 2021/1060.

(5) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Natječaja iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(6) Korisnik materijalnu imovinu koja je predmet potpore ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjena, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 55. stavku 5. Zakona o morskom ribarstvu odnosno članku 28. stavku 5. Zakona o akvakulturi.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile korisnik dopuštene su radnje iz stavka 6. ovoga članka uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.

(8) Radi pribavljanja odobrenja iz stavka 7. ovoga članka korisnik Upravljačkom tijelu podnosi zahtjev o kojem se odlučuje rješenjem.

(9) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, može biti prihvatljiva i zamjena trajne materijalne imovine koja je predmet potpore sa jednako vrijednom imovinom ili imovinom boljih karakteristika, na trošak korisnika i uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela.

(10) Korisnik mora provoditi mjere informiranja i promidžbe sukladno članku 50. Uredbe (EU) br. 2021/1060. Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u programskom razdoblju 2021.-2027. dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

(11) Za potrebe provedbe kontrole u ranijoj fazi iz članka 2. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika, korisnik je dužan obavijestiti Upravljačko tijelo o provedbi aktivnosti/održavanja događanja/distribucije materijala/stavljanja u funkciju opreme i drugih radnji koje nije moguće provjeriti redovnom kontrolom, najkasnije sedam radnih dana prije početka aktivnosti/događanja odnosno distribucije materijala/stavljanja opreme u namjenu/funkciju, putem informacijskog sustava FISHNET.

(12) Iznimno od stavaka 11. ovoga članka, obavijest iz stavka 11. ovoga članka se prije objave Natječaja može dostaviti putem elektroničke pošte: [email protected] odnosno prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika putem elektroničke pošte: [email protected].

(13) Ako se u slučajevima iz stavka 11. ovoga članka ne provodi kontrola na terenu u ranijoj fazi, a o čemu Upravljačko tijelo obavještava korisnika po zaprimanju obavijesti, korisnik je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje da je predmetna aktivnost provedena (npr. fotografije, potpisne liste i slično).

(14) Korisnik je dužan za aktivnosti za koje se kontrola na terenu provodi uvidom u rezultate tih aktivnosti dostaviti odgovarajući dokaz da je navedena aktivnost provedena te da su izdaci stvarno nastali (npr. letci, brošure, izvještaji, studije, prijevodi, zapisnici, audio/video zapisi, liste sudionika, obavijesti/informacije/oglasi u javnim glasilima i slično).

(15) Korisnik je dužan dokumentaciju iz stavaka 13. i 14. ovoga članka dostaviti uz Zahtjev za isplatu iz članka 16. ovoga Pravilnika.

(16) Korisnik je dužan osigurati funkcionalnost i namjenu ulaganja (stavki u sklopu operacije) prilikom redovne kontrole iz članka 2. stavka 1. točke 14. ovoga Pravilnika.

(17) Korisnik koji ostvari uvećanje intenziteta potpore na temelju kriterija pod rednim broj 5. iz Priloga I. ovoga Pravilnika, ne smije od operacije ostvarivati neto prihode odnosno mora omogućiti dostupnost i korištenje operacije, aktivnosti u okviru operacije i rezultata operacije bez naknade.

(18) Ako je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave, isti je dužan za nabavu roba i/ili usluga koji su predmet potpore obvezni provesti postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosno aktu naručitelja za nabavu ispod pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi.

(19) Ako korisnik nije obveznik provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, obvezan je postupati sukladno postupcima definiranim Natječajem.

IV. FINANCIRANJE

Članak 8.

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje aktivnosti koje su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja.

(2) Intenzitet javne potpore određuje se na temelju članka 41. i Priloga III. Uredbe (EU) br. 2021/1139, a u skladu sa Prilogom I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju određuje se Odlukom o raspoređivanju sredstava za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« koju donosi čelnik Upravljačkog tijela.

(4) Potpora se dodjeljuje po korisniku, a najviši iznos koji se može ostvariti propisuje se Natječajem.

V. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 9.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se na temelju Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo putem informacijskog sustava FISHNET na način kako je propisano Natječajem.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr).

(3) Natječaj se može raspisivati do potpunog iskorištenja financijskih sredstava predviđenih za provedbu mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«.

Članak 10.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, tehničke analize odnosno utvrđivanje opravdanosti visine troškova u slučaju kada korisnik nije obveznik Zakona o javnoj nabavi obavlja Agencija za plaćanja.

(3) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(4) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu).

(5) Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju iz stavka 4. ovoga članka putem informacijskog sustava FISHNET Upravljačkom tijelu u roku od 15 radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu.

(6) Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Upravljačko tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

(7) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu smatra se datum obavljene dostave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu putem elektroničke pošte.

(8) Dostava iz stavka 7. ovoga članka smatra se obavljenom u trenutku kad je Zahtjev za dopunu zabilježen na poslužitelju za primanje poruka.

(9) Korisnik je dužan putem elektroničke pošte potvrditi primitak Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu.

(10) Ako korisnik ne dostavi traženu dokumentaciju u roku iz stavka 5. ovoga članka, Upravljačko tijelo će dostavu Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu iz stavka 4. ovoga članka ponoviti preporučenom poštom.

(11) U slučaju iz stavka 10. ovoga članka, korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju putem sustava FISHNET u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu odnosno dana kada je korisnik zaprimio preporučenu pošiljku.

(12) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum slanja tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 5. ovoga članka kroz informacijski sustav FISHNET.

Rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 11.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, svim prihvatljivim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi temeljem kriterija za odabir koje odobrava Odbor za praćenje provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine i koji se propisuju Natječajem.

(2) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 1. ovoga članka imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni do roka za podnošenje Zahtjeva za potporu propisanoga Natječajem odnosno za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu

b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni odnosno za koje je Upravljačko tijelo izdalo Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu.

(3) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 2. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta) potpunog Zahtjeva za potporu putem informacijskog sustava FISHNET.

(4) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 2. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od vremena zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu u skladu sa člankom 10. stavkom 5. ovoga Pravilnika (datum, sat, minuta) do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta).

(5) Ako Zahtjevi iz stavka 2. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka, prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu (datum, sat, minuta).

(6) Ako dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno podnošenja Zahtjeva za potporu, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(7) Na temelju dodijeljenih bodova i postupka rangiranja iz ovoga članka, izradit će se rang-lista koja se objavljuje na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Odlučivanje o zahtjevu za potporu

Članak 12.

(1) Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu i postupaka iz članka 11. ovoga Pravilnika Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem ili

b) Rješenje o odbijanju u slučaju:

− neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem

− nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu

− nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 10. ovoga Pravilnika ako to utječe na prihvatljivost Zahtjeva za potporu u cijelosti

− utvrđene nepravilnosti, ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti, koju donosi Upravljačko tijelo u skladu s procedurom utvrđenom prema posebnim propisima, određeno odbijanje zahtjeva za potporu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

− negativnog nalaza kontrole na terenu ili onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu

− namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika

− utvrđenog postojanja sukoba interesa

− sufinanciranja troškova koji su financirani drugim javnim doprinosima, ukoliko se utvrdi da su svi troškovi navedeni u korisnikovom Zahtjevu za potporu ujedno financirani drugim javnim doprinosima

− neispunjavanja drugih uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem

− nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(2) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za potporu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti, koju donosi Upravljačko tijelo u skladu sa procedurom utvrđenom prema posebnim propisima, nije određeno odbijanje zahtjeva za potporu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od ukupnih prihvatljivih troškova i izdati Rješenje o dodjeli sredstava u kojem će ukupan iznos za koji se dodjeljuje potpora biti umanjen za iznos nepravilnog troška. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 13.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju:

a) promjenu podataka o korisniku kao što su promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva i slično

b) promjenu podataka koji su temelj za provjeru udovoljavanja uvjetima i kriterijima prihvatljivosti sukladno ovome Pravilniku

c) ostale promjene u operaciji bez kojih se operacija ne može provesti ili koje imaju utjecaj na poboljšanje operacije, koje su nastale do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. točke a) ovoga članka, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) U slučaju promjena iz stavka 1. točke b) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, neposredno nakon njihovog nastanka.

(4) U slučaju promjena iz stavka 1. točke c) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, najkasnije do podnošenja Zahtjeva za isplatu kojim je obuhvaćen izdatak na kojega se promjena odnosi.

(5) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(6) Upravljačko tijelo će za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku, te u slučaju odobrenja promjena donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava i ako je primjenjivo Rješenja o isplati sredstava, ili Rješenje o odbijanju promjena.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Rješenje o dodjeli sredstava i ako je primjenjivo Rješenje o isplati sredstava, Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o odobrenju promjena.

(8) Rješenjem o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava iz stavka 6. ovoga članka ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Rješenjem o dodjeli sredstava iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(9) U slučaju promjena iniciranih od strane Upravljačkog tijela, Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 12. stavka 1. točke a) i ako je primjenjivo Rješenja o isplati sredstava iz članka 18. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(10) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu putem informacijskog sustava FISHNET.

Odustajanje od potpore

Članak 14.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Rješenja iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Rješenje o obustavi postupka dodjele potpore.

(3) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će korisniku izdati Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli potpore.

(4) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu putem informacijskog sustava FISHNET.

Poništenje obveze

Članak 15.

Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli sredstava u sljedećim slučajevima:

a) utvrđene nepravilnost za koju je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadržava i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

b) kada korisnik ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika i Natječaja ili nije ispunio obveze određene Rješenjem o dodjeli sredstava iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika

c) kada korisnik ne dostavi niti jedan Zahtjev za isplatu iz članka 16. ovog Pravilnika.

VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, ODLUČIVANJE I ISPLATA

Članak 16.

(1) Potpora se korisniku dodjeljuje na temelju Zahtjeva za isplatu, jednokratno ili u ratama.

(2) Zahtjev za isplatu podnosi se Upravljačkom tijelu putem informacijskog sustava FISHNET na način kako je propisano Natječajem.

(3) Krajnji rok za dostavu Zahtjeva za isplatu odnosno konačnog Zahtjeva za isplatu u slučaju plaćanja u ratama, propisuje se Natječajem.

(4) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune za troškove za koje je odobrena potpora koji su obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu, a svi priloženi računi moraju biti u cijelosti plaćeni u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(5) Ako se sredstva potpore isplaćuju jednokratno, korisnik dostavlja Zahtjev za isplatu sa sadržanim ukupnim troškovima operacije za koje je odobrena potpora.

(6) Ako se sredstva potpore isplaćuju u ratama, korisnik dostavlja Zahtjev za isplatu sa sadržanim troškovima dijelova operacije za koje je odobrena potpora.

(7) Dijelovi operacije iz stavka 6. ovoga članka podrazumijevaju pojedine aktivnosti i/ili troškove koji se mogu smatrati zasebnim cjelinama u okviru jedne operacije.

(8) Sredstva potpore se mogu isplatiti u najviše četiri rate te korisnik može podnijeti najviše četiri Zahtjeva za isplatu.

Članak 17.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za isplatu obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Ako je Zahtjev za isplatu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak Zahtjeva za isplatu (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu)

(3) Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka putem informacijskog sustava FISHNET Upravljačkom tijelu u roku od 15 radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Upravljačko tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu smatra se datum obavljene dostave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu putem elektroničke pošte.

(5) Dostava iz stavka 4. ovoga članka smatra se obavljenom u trenutku kad je Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu zabilježen na poslužitelju za primanje poruka.

(6) Korisnik je dužan putem elektroničke pošte potvrditi primitak Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu.

(7) Ako korisnik ne dostavi traženu dokumentaciju u roku iz stavka 3. ovoga članka, Upravljačko tijelo će dostavu Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu iz stavka 2. ovoga članka ponoviti preporučenom poštom.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju putem sustava FISHNET u roku od deset radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu odnosno dana kada je korisnik zaprimio preporučenu pošiljku.

(9) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu smatra se datum slanja tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka kroz informacijski sustav FISHNET.

(10) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti obračunat će se:

a) protuvrijednost u eurima po tečaju Europske komisije, u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu u Upravljačkom tijelu iskazanom na šest decimala

b) u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja Europske komisije u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

Odlučivanje o Zahtjevu za isplatu

Članak 18.

(1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o isplati, ili

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neprihvatljivosti svih troškova navedenih u Zahtjevu za isplatu

b) neispunjavanja uvjeta i/ili obveza propisanih ovim Pravilnikom i/ili Natječajem i/ili Rješenjem o dodjeli sredstava

c) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu

d) negativnog nalaza kontrole na terenu

e) nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 17. ovoga Pravilnika ako to utječe na prihvatljivost Zahtjeva za isplatu u cijelosti

f) utvrđene nepravilnosti ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje Zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispunjavanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(3) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje Zahtjeva za isplatu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od Zahtjeva za isplatu i izdati Rješenje o isplati iz stavka 1. točke a) ovoga članka u kojem će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Isplate sukladno Rješenjima o isplati iz stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika vrši Agencija za plaćanja.

(5) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Rješenju o dodjeli sredstava iz članka 12. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

VII. KONTROLA NA TERENU

Članak 19.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu te prije podnošenja Zahtjeva za potporu, u slučajevima iz članka 7. stavka 11. ovoga Pravilnika, do isteka pet godina od izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), predstavnici Europskog revizorskog suda, predstavnici Ureda europskog javnog tužitelja i druga nadležna revizorska/nadzorna tijela.

(3) Pri obavljanju redovne kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke 14. ovoga Pravilnika kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku i Natječaju

b) pregledavati predmet potpore i lokaciju ulaganja koja je predmet potpore, uključujući opremu, uređaje, robu i ostalo

c) provjeravati poslovne knjige, evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača, bruto bilanca ili knjiga primitaka i izdataka) i ostale dokumente

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, garantne listove, akte o građenju/uporabne dozvole)

e) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

f) provjeravati napredovanje ulaganja/aktivnosti

g) provjeravati funkcionalnost i namjenu ulaganja

h) provjeravati tijek operacije

i) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata

j) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti

k) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(4) Pri obavljanju ex-post kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika, kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku i Natječaju

b) pregledavati lokaciju ulaganja, pogon, poslovne, proizvodne i skladišne objekte, opremu, plovila, uređaje, robu i ostalo

c) provjeravati poslovne knjige i evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača)

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, garantne listove i slično)

e) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga;

f) provjeravati da je ulaganje propisno označeno

g) provjeravati funkcionalnost i namjenu ulaganja

h) provjeravati tijek operacije

i) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata

j) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti;

k) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole

l) provjeravati da korisnik postoji i posluje (Geoinformacijski sustav ribarstva, Sudski registar i ostale aplikacije)

m) provjeriti da ulaganje nije sufinancirano drugim javnim izdacima

n) provjeriti da korisnik posjeduje nabavljenu opremu/strojeve i ostale predmete operacije za koje je ostvario potporu

o) provjeriti da je korisnik ostvario planiranu razinu pokazatelja provedbe operacije.

(5) Korisnik te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke/dokumente/obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(6) Ako odgovorna osoba korisnika nije u mogućnosti prisustvovati provedbi kontrole na terenu, ima obvezu pismeno ovlastiti drugu osobu koja mora prisustvovati kontroli, a koja će imati pravo davanja podataka i sudjelovanja u kontroli za vrijeme njene odsutnosti.

(7) Ovlaštene osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su prilikom kontrole predočiti identifikacijski dokument.

(8) Detaljni način obavljanja kontrole na terenu od strane Upravljačkog tijela te obveze korisnika propisane su u Priručniku za korisnike Programa za ribarstvo i akvakulturu 2021. – 2027. o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

VIII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 20.

(1) Upravljačko tijelo će Rješenjem o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

− ako se naknadnom administrativnom kontrolom i/ili revizijskim nadzorom utvrdi nepravilnost sa financijskim učinkom

− ako se naknadnom administrativnom kontrolom utvrdi administrativna pogreška sa financijskim učinkom

− ako je korisnik ostvario sredstva na temelju netočnih podataka i/ili ako je ostvario potporu protivno uvjetima i odredbama nacionalnih propisa Republike Hrvatske i propisa Europske unije i Programa

− ako korisnik ne dopusti obavljanje kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora

− ako korisnik ne postupa u skladu sa člankom 7. stavkom 1. ovoga Pravilnika

− ako korisnik ne udovoljava uvjetima i obvezama propisanima ovim Pravilnikom, natječajem, nacionalnim propisima ili propisima Europske unije

− ako se nastavno na provedenu ex-post kontrolu na terenu iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika utvrdi neprihvatljivosti pojedinih stavki ili predmeta potpore u cjelini

− kada su nadležna pravosudna tijela pravomoćnom presudom proglasile krivim korisnika za počinjenje kaznenih djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru.

(2) Na temelju Rješenja o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Rješenja o povratu izvršiti povrat sredstava na način određen Rješenjem o povratu.

(3) Ako korisnik nije postupio sukladno Rješenju o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(4) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava zatražen Rješenjem o povratu, Upravljačko tijelo može iznos duga i pripadajuće zakonske kamate poravnati sa sredstvima koja su korisniku odobrena za isplatu, ali još nisu isplaćena, za bilo koju od mjera potpore iz Programa.

(5) U slučaju nemogućnosti naplate duga, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 21.

(1) Iznimno od članka 20. stavka 2. ovoga Pravilnika, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, uz suglasnost Upravljačkog tijela koja se daje na temelju obavijesti o namjeri obročnog vraćanja duga.

(2) Obavijest o namjeri obročnog vraćanja duga iz stavka 1. ovoga članka korisnik dostavlja Upravljačkom tijelu putem informacijskog sustav FISHNET u roku od 15 dana od dana zaprimanja Rješenja o povratu sredstava.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) Ako korisnik nije postupio sukladno suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, na iznos duga u pojedinom obroku koji podliježe povratu se nakon isteka roka za povrat navedenom u suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(5) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju suglasnosti za obročnu otplatu duga iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo može iznos duga i pripadajuće zakonske kamate poravnati sa sredstvima koja su korisniku odobrena za isplatu, ali još nisu isplaćena, za bilo koju od mjera potpore iz Programa.

(6) U slučaju nemogućnosti naplate duga, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

IX. OTKLANJANJE POGREŠAKA

Članak 22.

(1) Upravljačko tijelo može Ispravkom akta kojega je donijelo na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.

X. PRAVNI LIJEK

Članak 23.

(1) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/23-01/599

Urbroj: 525-12/737-23-1

Zagreb, 8. prosinca 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

INTENZITET JAVNE POTPORE

Na temelju članka 41. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2021/1139, intenzitet potpore iznosi 50 posto ukupnih prihvatljivih rashoda operacije. U slučaju kada je ispunjen jedan ili više kriterija iz Priloga III. Uredbe (EU) 2021/1139, za operaciju se može ostvariti povećanje intenziteta javne potpore za određeni broj postotnih bodova, kako slijedi:

* Mali priobalni ribolov znači ribolovne aktivnosti koje obavljaju ribarska plovila čija je duljina preko svega manja od 12 metara te koja u povlastici izdanoj na to plovilo nemaju upisane povlačne alate kako su definirani u članku 2. točki 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006.

R. br.

Kriterij

Uvećani broj postotnih bodova

Intenzitet javne potpore (%)

1.

Operacija je vezana uz mali priobalni ribolov

Pojašnjenje: operaciju provodi korisnik koji je ovlaštenik povlastice izdane na ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova*. U slučaju da je korisnik ovlaštenik više povlastica, uvećanje intenziteta potpore na temelju ovoga kriterija može se ostvariti isključivo ako sva ribarska plovila na koja su izdane povlastice kojima je korisnik ovlaštenik pripadaju segmentu malog priobalnog ribolova. U protivnome, odnosno ako je korisnik uz plovilo u malom priobalnom ribolovu ujedno i ovlaštenik povlastice izdane za plovilo/a koje/a ne pripada/ju segmentu malog priobalnog ribolova, uvećanje intenziteta po ovome kriteriju se ne primjenjuje.

50

100

2.

Operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo

Pojašnjenje: Operaciju provodi korisnik čije je sjedište (u slučaju pravne osobe) / prebivalište (u slučaju fizičke osobe ili obrtnika) na navedenim otocima

35

85

3.

Operaciju provodi ribarska zadruga

Pojašnjenje: korisnik je zadruga priznata po posebnim propisima

10

60

4.

Operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija

Pojašnjenje: korisnik je organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija priznata po posebnim propisima

25

75

5.

Operacije čiji je korisnik javno tijelo

Pojašnjenje: korisnik je javno tijelo. Javna tijela su državna, regionalna ili lokalna tijela, javnopravna tijela ili udruženje koje je osnovalo jedno ili više takvih tijela ili jedno ili više takvih javnopravnih tijela, utemeljena zakonom.

50

100

* Mali priobalni ribolov znači ribolovne aktivnosti koje obavljaju ribarska plovila čija je duljina preko svega manja od 12 metara te koja u povlastici izdanoj na to plovilo nemaju upisane povlačne alate kako su definirani u članku 2. točki 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006.

Primjena u slučaju više povećanja/smanjenja odnosno i povećanja i smanjenja:

U skladu s člankom 41. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1139, ako je na istu operaciju primjenjivo više povećanja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće povećanje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić