NN 23/2024 (28.2.2024.), Odluka o donošenju Dopuna Mreže telemedicinskih centara

Ministarstvo zdravstva

368

Na temelju članka 38. stavka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), na prijedlog Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, ministar zdravstva donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU DOPUNA MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA

I.

Donose se Dopune Mreže telemedicinskih centara (»Narodne novine«, br. 94/21. i 120/23.).

II.

Dopune Mreže iz točke I. ove Odluke nalaze se u privitku ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-11/24 Urbroj: 534-07-1-1/3-24-03

Zagreb, 13. veljače 2024.

Ministar izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

DOPUNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA

U Mreži telemedicinskih centara (»Narodne novine«, br. 94/21 i 120/23), u točki IV. u tablici iza rednog broja 149. dodaje se redni broj 150. koji glasi:

 

Redni broj

Zdravstvena ustanova

Adresa zdravstvene ustanove

Razina zdravstvene zaštite

150.

Poliklinika za bolesti dišnog sustava

Prilaz baruna Filipovića 11, 10000 Zagreb

sekundarna

 

 

U točki VII. u tablici iza rednog broja 6. dodaju se redni brojevi 7. – 10. koji glase:

 

Redni broj

Zdravstvena ustanova

Adresa zdravstvene ustanove

Razina zdravstvene zaštite

7.

Teleradiološki centar Salha d.o.o. za radiologiju i telemedicinu

Naselje Viševica 6, 31000 Osijek

sekundarna

8.

Poliklinika Sveti Ante d.o.o.

Zrinjevac 4, 31000 Osijek

sekundarna

9.

Specijalna bolnica Primamed

Ulica Frana Folnegovića 6,

10000 Zagreb

sekundarna

10.

Terra Medica d.o.o. za zdravstvenu djelatnost

Amfiteatarska 8, 52100 Pula

sekundarna

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić