Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 11/2024 (29.1.2024.), Odluka o sadržaju i načinu obavještavanja Hrvatske narodne banke u slučaju kupoprodaje neprihodonosnoga kredita

HRVATSKA NARODNA BANKA

206

Na temelju članka 39. stavka 8. Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja (»Narodne novine«, br. 155/2023.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O SADRŽAJU I NAČINU OBAVJEŠTAVANJA HRVATSKE NARODNE BANKE U SLUČAJU KUPOPRODAJE NEPRIHODONOSNOGA KREDITA

Predmet i obuhvat Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuju se sadržaj i način obavještavanja Hrvatske narodne banke u slučaju kupoprodaje neprihodonosnoga kredita, kako je uređeno Zakonom o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja (»Narodne novine«, br. 155/2023.; u nastavku teksta: Zakon).

(2) Odredbe ove Odluke dužne su primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija dobile odobrenje za rad.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju značenje kako je uređeno u dijelu drugom Zakona.

(2) Izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Dostava obavijesti

Članak 3.

(1) Sve obavijesti i podatke koje je u skladu s člankom 39. Zakona dužna dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci, kreditna institucija dužna je dostaviti putem obrasca koji se nalazi u Prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovog članka Hrvatska narodna banka objavit će u elektroničkom obliku na svojim internetskim ­stranicama.

(3) Obrazac iz stavka 1. ovog članka kreditna je institucija dužna dostaviti u elektroničkom obliku na e-adresu [email protected].

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br: 17-091/01-24/BV Zagreb, 22. siječnja 2024.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

PRILOG

OBRAZAC ZA OBAVJEŠTAVANJE HRVATSKE NARODNE BANKE U SKLADU S ČLANKOM 39. ZAKONA O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU SERVISIRANJA I KUPOPRODAJE POTRAŽIVANJA

A. Detalji obavijesti (članak 39. stavak 1.)

 

1. Naziv kreditne institucije:

 

 

2. OIB kreditne institucije:

 

 

3. Datum sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnoga kredita:

 

 

4. Datum dostave obavijesti:

 

 

5. Osoba u kreditnoj instituciji odgovorna za sadržaj obavijesti (ime i prezime, e-adresa i telefonski broj):

 

 

B. Identifikacija kupca (članak 39. stavci 1. i 2.)

 

B.1. Identifikacija druge strane

 

6. Prikazuje li se u nastavku obrasca identifikacija kupca kredita ili njegova zastupnika imenovanog u skladu s člankom 23. Zakona (u nastavku teksta: »imenovani zastupnik«)?

 

☐ identifikacija kupca kredita

☐ identifikacija imenovanog zastupnika

 

Upute za popunjavanje:

Ako kupac kredita ili njegov imenovani zastupnik imaju OIB, popunjava se poglavlje B.2. i potom se prelazi na poglavlje C.

Ako kupac kredita ili njegov imenovani zastupnik nemaju OIB, popunjava se poglavlje B.3. i potom se prelazi na poglavlje C.

 

 

B.2. Kupac kredita ili njegov imenovani zastupnik imaju OIB

 

7. OIB kupca kredita ili njegova imenovanog zastupnika:

 

 

B.3. Kupac kredita ili njegov imenovani zastupnik nemaju OIB

 

Upute za popunjavanje:

Ako je kupac kredita ili njegov imenovani zastupnik fizička osoba, popunjava se poglavlje B.3.1. i prelazi se na poglavlje C.

Ako je kupac kredita ili njegov imenovani zastupnik pravna osoba, popunjava se poglavlje B.3.2. i prelazi se na poglavlje C.

Poglavlja B.3.1. i B.3.2. ne popunjavaju se ako je popunjen OIB u poglavlju B.2.

 

B.3.1. Identifikacija fizičke osobe

8. Ime i prezime te identifikacijska oznaka kupca kredita ili njegova imenovanog zastupnika:

 

 

9. Adresa kupca kredita ili njegova imenovanog zastupnika:

 

 

B.3.2. Identifikacija pravne osobe

 

10. Naziv tvrtke kupca kredita ili njegova imenovanog zastupnika:

 

 

11. Registrirano sjedište i poslovna adresa kupca kredita ili njegova imenovanog zastupnika:

 

 

12. Ime, prezime i, ako postoji, OIB članova upravljačkoga i nadzornog tijela kupca kredita ili njegova imenovanog zastupnika:

 

 

13. Ime, prezime i, ako postoji, OIB osoba koje su imatelji kvalificiranih udjela u kupcu kredita ili njegovu imenovanom zastupniku. Ako nema imatelja kvalificiranog udjela, navode se ime, prezime i, ako postoji, OIB osoba koje su deset najvećih dioničara odnosno imatelja udjela.

 

 

C. Podaci o kupoprodaji (članak 39. stavak 3.)

 

14. Nepodmireni iznos iz svih ugovora o neprihodonosnom kreditu koji su preneseni (iskazan u eurima) prema sljedećoj raščlambi:

− iznos s osnove glavnice

− iznos s osnove kamata

− iznos s osnove ostalih potraživanja

− ukupan iznos.

 

 

15. Broj prenesenih ugovora o neprihodonosnom kreditu:

 

 

16. Uključuje li kupoprodaja prava vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu sklopljenih s potrošačima založna prava kojima su osigurani ugovori o kreditu? Izabire se samo jedna opcija.

 

☐ Da, za sve ugovore.

☐ Da, za neke ugovore.

☐ Ne.

D. Nadležno tijelo (članak 39. stavak 4.)

 

17. Je li Hrvatska narodna banka nadležno tijelo države članice za bilo kojeg dužnika čiji je ugovor o neprihodonosnom kreditu predmet kupoprodaje? Izabire se samo jedna opcija.

 

☐ Jest.

☐ Nije.

 

 

 

Copyright © Ante Borić