NN 16/2024 (9.2.2024.), Uredba o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

Vlada Republike Hrvatske

274

Na temelju članka 72. stavka 7. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 83/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. veljače 2024. donijela

UREDBU

O VRSTAMA DJELATNOSTI I VISINI MINIMALNE NAKNADE ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

DIO PRVI UVODNE ODREDBE

Predmet propisa

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se vrste djelatnosti i visina minimalne nakade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1) objekt je svaka građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m2, koja se postavlja u prostor pomorskog dobra u skladu s tipskim projektom za kojeg je doneseno rješenje sukladno propisima o gradnji ili tehnička ocjena prema posebnom zakonu, koja može imati konstruktivno povezanu nadstrešnicu do 20 m2, a postavlja se na odgovarajuću potkonstrukciju koja leži na izvornoj podlozi pomorskog dobra

2) plovilo je kajak, kanu, gondola, pedalina i slično plovilo pogonjeno ljudskom snagom ili na motorni pogon, daska za jedrenje ili jahanje na valovima, brodica za gospodarsku namjenu kojom se obavlja djelatnost vuče plovilom u svrhu zabave, brodica na motorni pogon do 8 metara za obavljanje gospodarske djelatnosti iznajmljivanja plovila, te plovilo na vodomlazni pogon registrirano za obavljanje gospodarske djelatnosti

3) plovilo na vodomlazni pogon jest brodica duljine manje od 4 metra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao glavnim pogonskim uređajem, projektirana na način da osoba ili osobe na njoj sjede, stoje ili kleče

4) terasa je prostor za usluživanje gostiju na otvorenom, bez krovne konstrukcije, na koju se mogu postavljati stolovi, stolice i naprave za zaštitu od sunca i atmosferilija, a može imati montažno-demontažni podest, odnosno podnicu postavljenu na odgovarajuću potkonstrukciju koja leži na izvornoj podlozi pomorskog dobra

5) reklama je svako oglašavanje u bilo kojem obliku, koje se daje s namjerom unaprjeđenja prodaje proizvoda ili usluga, odnosno vlastite ili tuđe promocije na tržištu, uključujući info pult do 2 m2

6) sredstva za obavljanje djelatnosti su tehnička sredstva pomoću kojih ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru obavlja registriranu djelatnost na pomorskom dobru temeljem važeće dozvole na pomorskom dobru.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju jednako značenje kao pojmovi koji se koriste u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakonu o lučkim kapetanijama (»Narodne novine«, br. 118/18. i 155/23.) te Pomorskom zakoniku (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13., 26/15. i 17/19.).

Osnovne odredbe

Članak 3.

(1) Dozvola na pomorskom dobru može se, u skladu s odredbama ove Uredbe, dati za djelatnost i sredstvo za obavljanje te djelatnosti na pomorskom dobru, ako se time ne isključuje niti ograničava opća upotreba pomorskog dobra.

(2) Jedinica lokalne samouprave ne može dati dozvolu na pomorskom dobru na dijelu pomorskog dobra koje je utvrđeno kao lučko područje, niti na dijelu pomorskog dobra koje je u koncesiji.

(3) Lučka uprava može dati dozvolu na pomorskom dobru isključivo na području luke otvorene za javni promet kojom upravlja.

Osnovna ograničenja

Članak 4.

(1) Temeljem dozvole na pomorskom dobru nije dozvoljeno građenje građevina.

(2) Dozvola na pomorskom dobru ne može se dati za obavljanje djelatnosti u građevini za gradnju koje je, sukladno propisima iz područja prostornoga uređenja i gradnje, potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.

(3) Svi zahvati u prostoru iz ove Uredbe provode se u skladu s propisima iz područja prostornoga uređenja i gradnje.

DIO DRUGI DJELATNOSTI

Članak 5.

(1) Dozvola na pomorskom dobru može se dati za obavljanje sljedećih djelatnosti na pomorskom dobru:

1. iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport primjerice iznajmljivanje plovila, iznajmljivanje plažne opreme, iznajmljivanje prijevoznih sredstava na osobni i električni pogon

2. ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanje pića i hrane:

a) iz objekta

b) korištenjem šanka na otvorenom s točionikom

c) korištenjem nepokretnog vozila ili priključnog vozila

d) pružanjem usluga na klupi

e) pružanjem usluga na kolicima ili sličnim napravama

3. obrazovanje, podučavanje i vođenje u području sporta i rekreacije primjerice škola vaterpola, ronjenja, jedrenja i slično

4. trgovine na malo izvan prodavaonica

a) prodaja putem objekta

b) korištenjem nepokretnog vozila ili priključnog vozila

c) prodaja na štandovima

d) prodaja na klupama

e) pokretna prodaja putem kolica

f) pokretna prodaja putem pokretnih prodavača

g) prodaja putem automata

h) novčarske usluge putem bankomata

5. zabavne i rekreacijske djelatnosti

a) usluge vuče plovilom u svrhu zabave primjerice: skijanje na vodi, vuča padobrana i slično

b) usluge sportskih zabavnih parkova na otvorenom prostoru, primjerice odbojka na pijesku, teren za boćanje, vodeni ili kopneni zabavni park za djecu, trampolini i slično

6. djelatnosti za njegu i održavanje tijela primjerice masaža, tetoviranje i slično

7. privremenu ili prigodnu djelatnost primjerice vjenčanja, ribarske večeri, koncerti i slično

8. djelatnost agencija za promidžbu postavljanjem reklama na otvorenom prostoru i putem info pulta.

(2) Dozvola na pomorskom dobru može obuhvaćati više različitih djelatnosti i obuhvaćati više sredstava za obavljanje tih djelatnosti na istoj lokaciji, a za svaku djelatnost i sredstvo kojim se ta djelatnost obavlja a koju sadržava dozvola početni iznos naknade određuje se sukladno odredbama ove Uredbe.

Iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

Članak 6.

(1) Dozvolom na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila mora se odrediti broj i vrstu plovila kojima se djelatnost smije obavljati te točno označen otvoreni prostor za smještaj plovila ili pravo na postavljanje privremenog pontona do 15 m2.

(2) Dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plažne opreme daje se za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja suncobrana, ležaljki, rekvizita za kupanje, ronilačke opreme, sefova i slično.

(3) Dozvolom na pomorskom dobru iz stavka 2. ovoga članka mora se odrediti vrsta i broj sredstava kojima se djelatnost smije obavljati te točno označen otvoreni prostor za smještaj plažne opreme na kojem oprema mora biti postavljena kada nije iznajmljena krajnjem korisniku.

(4) Dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja prijevoznih sredstva na osobni i električni pogon daje se za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja romobila i bicikla s ili bez električnog pogona, dječjih igračaka i slično.

(5) Dozvolom iz stavka 4. ovoga članka mora se odrediti vrstu i broj sredstava kojima se djelatnost smije obavljati te točno označen otvoreni prostor za smještaj i izdavanje prijevoznih sredstava na kojem prijevozno sredstvo mora biti smješteno kada nije iznajmljeno krajnjem korisniku.

Ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

Članak 7.

(1) Dozvola na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pripreme i usluživanja pića i hrane može uključivati postavljanje:

1. objekta i/ili šanka na otvorenom s točionikom

2. terase

3. kemijskog toaleta (svaki do 2 m2).

(2) Dozvola na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljske djelatnosti korištenjem nepokretnog vozila ili priključnog vozila može uključivati postavljanje:

1. ugostiteljskog vozila ili priključnog vozila (prikolice)

2. terase

3. kemijskog toaleta (svaki do 2 m2).

(3) Dozvola na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pružanja usluga na klupi može uključivati postavljanje ugostiteljske klupe do 2 m2 ili štanda do 3 m2.

(4) Dozvola na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pružanja usluga na kolicima ili sličnim napravama može uključivati ugostiteljska kolica ili sličnu pokretnu napravu do 2 m2.

(5) Dozvola na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljska djelatnost može se dati i samo za postavljanje terase.

Obrazovanje i podučavanje u području sporta i rekreacije

Članak 8.

(1) Dozvolom na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti obrazovanja, podučavanja i vođenja u području sporta i rekreacije mora se odrediti otvoreni prostor za smještaj i izdavanje sredstava kojima se obavlja djelatnosti u odgovarajućoj kopnenoj površini prema potrebama opremanja polaznika, a može se uključiti postavljanje objekta za skladištenje za smještaj i izdavanje sredstava.

(2) Ako za obavljanje djelatnosti obrazovanja, podučavanja i vođenja u području sporta i rekreacije nije potreban prostor pomorskog dobra za smještaj sredstava kojima se djelatnost obavlja već se kopneni dio pomorskog dobra koristi samo za pristup moru nije potrebno ishoditi dozvolu na pomorskom dobru.

(3) Iznimno, u zaštićenim dijelovima prirode, ako je to zbog zaštite lokacije na kojoj se ronjenje odvija potrebno, dozvola se može dati za obavljanje djelatnosti ronilačkog izleta na zaštićenu lokaciju ronjenja.

Trgovina na malo izvan prodavaonica

Članak 9.

(1) Dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica putem objekta pored objekta može uključivati postavljanje rashladne vitrine i zamrzivača.

(2) Dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica prodajom robe na štandu može se dati za postavljanje trgovačkog štanda s tendom do 3 m2.

(3) Dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica prodajom robe na klupi može se dati za postavljanje trgovačke klupe do 2 m2.

(4) Dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica pokretnom prodajom putem kolica može se dati za korištenje trgovačkih kolica ili slične pokretne naprave do 2 m2.

(5) Dozvolom na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica pokretnom prodajom putem pokretnih prodavača mora se odrediti broj pokretnih prodavača.

(6) Dozvolom na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica prodajom putem automata mora se odrediti broj automata koji se mogu postaviti i lokacija na pomorskom dobru.

(7) Dozvolom na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti ostalih novčarskih usluga putem bankomata mora se odrediti broj bankomata koji se mogu postaviti i lokacija na pomorskom dobru.

Zabavne i rekreacijske djelatnosti

Članak 10.

(1) Dozvolom na pomorskom dobru za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge vuče plovilom u svrhu zabave mora se odrediti broj brodica kojima se vuča obavlja i registarske oznake brodica, a može se uključiti pravo na postavljanje privremenog pontona do 15 m2 za ukrcaj/iskrcaj korisnika.

(2) Dozvola na pomorskom dobru za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova može se dati za postavljanje igrališta na morskoj obali ili u moru, a može uključivati i pravo postavljanja info pulta do 2 m2.

Djelatnost za njegu i održavanje tijela

Članak 11.

Dozvolom na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti njege i održavanja tijela mora se odrediti broj sredstava kojim se obavlja djelatnost, a koja mogu imati zaštitu od pogleda, s time da površina po sredstvu kojim se djelatnost obavlja, uključujući prostor za kretanje djelatnika, ne smije biti veća od 12 m2.

Privremena ili prigodna djelatnost

Članak 12.

(1) Dozvola na pomorskom dobru za privremenu ili prigodnu djelatnost može se dati za kulturne, komercijalne, sportske priredbe, vjenčanja, snimanje komercijalnog programa, snimanje filmova i serija i sl. na rok do 20 dana.

(2) Dozvolom iz stavka 1. ovoga članka mora se točno odrediti lokacija na kojoj se djelatnosti obavlja, broj dana i, ako je uključeno, mogućnost ograničenja opće upotrebe

Reklamiranje

Članak 13.

Dozvola na pomorskom dobru za reklamiranje može se dati za reklamu koja služi za vlastitu ili tuđu promociju, a za postavljanje koje nije potrebno ishoditi dozvolu sukladno propisu koji uređuje prostorno uređenje i gradnju kao i za postavljanje info pulta.

DIO TREĆI MINIMALNA NAKNADA

Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

Članak 14.

(1) Minimalna godišnja naknada kod raspisa javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila iznosi:

1. 1.000,00 eura po plovilu na vodomlazni pogon

2. 800,00 eura po plovilu na motorni pogon

3. 100,00 eura po plovilu pogonjenom ljudskom snagom, odnosno dasci za jedrenje ili jahanje na valovima

(2) Minimalna godišnja naknada kod raspisa javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plažne opreme iznosi 40,00 eura po suncobranu, ležaljci, sefu i slično.

(3) Minimalna godišnja naknada kod raspisa javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja prijevoznih sredstva na osobni i električni pogon iznosi

1. 200,00 eura po prijevoznom sredstvu na električni pogon

2. 100,00 eura po prijevoznom sredstvu na osobni pogon.

Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za ugostiteljsku djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

Članak 15.

Minimalna godišnja naknada kod raspisa javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljske djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

1. 3.000,00 eura za objekt

2. 2.000,00 eura za šank na otvorenom s točionikom

3. 3.000,00 eura za nepokretno ili priključno vozilo

4. 1.000,00 eura za štand

5. 500,00 eura za klupu

6. 300,00 eura za kolica

7. 60,00 eura po m2 terase

8. 5,00 eura za kemijski toalet.

Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost obrazovanje i podučavanje u području sporta i rekreacije

Članak 16.

Minimalna godišnja naknada kod raspisa javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti obrazovanje i podučavanje u području sporta i rekreacije je 30,00 eura po m2 površine za smještaj ronilačke opreme, opreme za jedrenje, opreme za vaterpolo i slično, a ako uključuje objekt za skladištenje za smještaj i izdavanje ronilačke opreme, opreme za plivanje, opreme za jedrenje, opreme za vaterpolo početni iznos naknade za objekt iznosi 200,00 eura.

Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost trgovina na malo izvan prodavaonica

Članak 17.

Minimalna godišnja naknada kod raspisa javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti trgovina na malo izvan prodavaonica iznosi

1. 3.000,00 eura za objekt

2. 3.000,00 eura za nepokretno ili priključno vozilo

3. 1.000,00 eura za štand

4. 300,00 eura za klupu

5. 300,00 eura za rashladnu vitrinu

6. 300,00 eura za zamrzivač

7. 300,00 eura za kolica

8. 300,00 eura po pokretnom prodavaču

9. 600,00 eura po automatu

10. 1.000,00 eura po bankomatu.

Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti

Članak 18.

(1) Minimalna godišnja naknada kod raspisa javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge vuče plovilom u svrhu zabave iznosi 1.000,00 eura, a ako uključuje pravo na postavljanje privremenog pontona 2.000,00 eura.

(2) Minimalna godišnja naknada kod raspisa javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge sportskih i zabavnih parkova iznosi 10,00 eura po m2 zauzete površine pomorskog dobra.

Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost za njegu i održavanje tijela

Članak 19.

Minimalna godišnja naknada kod raspisa javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti za njegu i održavanje tijela iznosi 500,00 eura po sredstvu.

Minimalna naknada za dodjelu dozvole za djelatnost privremena ili prigodna djelatnost

Članak 20.

Minimalna naknada za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za privremenu ili prigodnu djelatnost iznosi 1.000,00 eura po danu, a ako uključuje mogućnost ograničenja opće upotrebe iznosi 5.000,00 eura po danu.

Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost reklamiranja

Članak 21.

Minimalna godišnja naknada kod raspisa javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti reklamiranja može se dati za reklamu te iznosi 50,00 eura po kvadratu reklame, a 100,00 eura po kvadratu info pulta.

Smanjenje minimalne godišnje naknade za dodjelu dozvola

Članak 22.

Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole na pomorskom dobru može se iznimno umanjiti za 30 % od propisane ovom Uredbom u ponovljenom natječaju ako temeljem provedenog javnog natječaja za djelatnost, koja je od važnosti za davatelja dozvole, nije zaprimljena niti jedna ponuda.

DIO ČETVRTI ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 23.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/87

Urbroj: 50301-05/20-24-5

Zagreb, 8. veljače 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić