Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 1/2024 (2.1.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

MINISTARSTVO FINANCIJA

8

Na temelju članka 38. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, br. 133/12., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20. i 114/23.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Članak 1.

U Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, br. 146/12., 46/17., 70/20. 1/21. i 125/22.) u članku 28. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Format poruke podatkovnog skupa zahtjeva i odgovora za dostavu podataka o dobro obavljenoj usluzi specificiran je kroz XML shemu iskazanu u Privitku broj 7. ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

Iza članka 29.a dodaje se članak 29.b koji glasi:

»Članak 29.b

U postupku provedbe dostave podataka o dobro obavljenoj usluzi (napojnici) prema članku 30.i ovoga Pravilnika CIS, osim poruka o greškama iz članka 29. ovoga Pravilnika, može dostaviti jednu od sljedećih poruka o greškama:

9. ‘Datum izdavanja računa u poruci dostave podataka o napojnici je za više od dva dana manji od trenutnog datuma.’

10. ‘Podaci za račun u poruci dostave podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici) se razlikuju od podataka fiskaliziranog računa ili račun nije fiskaliziran.’ «.

Članak 3.

Iza članka 30.h dodaju se naslov i članci 30.i, 30.j, 30.k i 30.l koji glase:

»VII.c PROVEDBA POSTUPKA PRIJAVE PODATAKA O OSTVARENOJ NAGRADI ZA DOBRO OBAVLJENU USLUGU

Članak 30.i

(1) Obveznik fiskalizacije iz članka 20.c Zakona odmah dostavlja podatak o ostvarenoj nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici) kod već izdanog računa iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(2) Obveznik fiskalizacije može dostaviti podatak iz stavka 1. ovoga članka samo kod izdanog računa koji sadrži JIR.

(3) Za potrebe razmjene podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici) iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se odredba članka 11. ovoga Pravilnika.

(4) U skladu sa stavkom 3. ovoga članka, ako se prilikom obrade XML poruke zahtjeva za dostavom podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici) uspješno prijavi dostava podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici) CIS priprema XML poruku odgovora koja sadrži poruku uspješne prijave podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici).

Članak 30.j

(1) Ako se prilikom obrade poruke zahtjeva iz članka 30.i ovoga Pravilnika dogodi greška iz članka 29.b ovoga Pravilnika CIS vraća XML poruku odgovora koja sadrži opis greške.

(2) Obveznik fiskalizacije je dužan ispraviti nepravilnosti u slanju poruke i poruku naknadno dostaviti.

(3) U svim slučajevima kad obveznik fiskalizacije nije dobio poruku uspješne dostave podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici) obveznik je dužan naknadno ponoviti slanje poruke.

(4) Na postupanja kod naknadnog slanja poruke iz stavka 3. ovoga članka, na odgovarajući način primjenjuje se odredba članka 13. ovoga Pravilnika.

(5) U trenutku kada obveznik dobije ispravnu poruku odgovora od CIS-a koja sadrži poruku uspješne dostave podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici) može se smatrati da je podatak o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici) iz članka 30.i ovoga Pravilnika prijavljen Poreznoj upravi.

Članak 30.k

Podatkovni skup zahtjeva za fiskalizaciju dostave podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici) sastavni je dio ovoga Pravilnika i nalazi se u Privitku broj 7. ovoga Pravilnika.

Članak 30.l

(1) Na postupanja u slučaju prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja za provedbu fiskalizacije, za potrebe prijave podatka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici), na odgovarajući način primjenjuje se odredba članka 22. Zakona.

(2) Obveznik fiskalizacije dopisuje podatak iz stavka 1. ovog članka na izdanom računu iz stavka 1. članka 22. Zakona.«.

Članak 4.

U članku 35. točki 3. riječi: »Vipnet d.o.o.« zamjenjuju se riječima: »A1 Hrvatska d.o.o.« i riječi: »Tele2 d.o.o.« zamjenjuju se riječima: »Telemach Hrvatska d.o.o.«.

Članak 5.

U članku 37. riječi: »od 700 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 92,91 eura«.

Članak 6.

U članku 40. stavku 2. riječi: »slanjem SMS poruke ili« brišu se.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 7.

U članku 41. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako su zadovoljeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, kupac ili drugi primatelj računa zaprima poruku o statusu računa kod web-provjere računa.«.

Članak 8.

U članku 41.f stavku 2. riječi: »10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2.000,00 eura«, riječi »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »7.000,00 eura« i riječi: »80.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »12.000,00 eura«.

U stavcima 5. i 6. riječi: »do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »15.000,00 eura«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-02/13

Urbroj: 513-07-21-01-23-3

Zagreb, 2. siječnja 2024.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

PRIVITAK 7.

PODATKOVNI SKUP ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PODATAKA O NAGRADI ZA DOBRO OBAVLJENU USLUGU (NAPOJNICI)

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke zahtjeva za dostavu podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici).

 

Podatak

Opis/Napomena

Obavezan DA/NE

Tip/ Duljina

Zaglavlje

Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Svaka poruka koja se šalje prema CIS-u mora sadržavati različiti ID poruke. Isto vrijedi i u slučaju kad se ponavlja slanje poruke zbog greške u razmjeni poruka.

DA

Char(36)

Datum i vrijeme slanja

Datum i vrijeme slanja poruke zahtjeva za dostavu podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici).

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DA

Date & Time

Račun

OIB

OIB obveznika fiskalizacije s izdanog računa.

DA

Char(11)

U sustavu PDV

Oznaka je li obveznik u sustavu PDV-a ili nije s izdanog računa.

True ako je obveznik u sustavu PDV-a, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false)

DA

Boolean

Datum i vrijeme izdavanja

Datum i vrijeme izdavanja koji se ispisuju na računu s izdanog računa.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DA

Date & Time

Oznaka slijednosti

Oznaka slijednosti brojeva računa s izdanog računa.

Oznaka koja govori gdje se određuje dodjela broja računa tj. dodjeljuje li se broj računa centralno na razini poslovnog prostora ili pojedinačno na svakom naplatnom uređaju.

Dodjela brojeva računa može biti na razini poslovnog prostora ili naplatnog uređaja:

P – na nivou poslovnog prostora

N – na nivou naplatnog uređaja

DA

Char(1)

Broj računa

Izgled broja računa kako se treba ispisivati na fizičkom računu u sljedećem obliku s izdanog računa:

brojčana oznaka računa/oznaka poslovnog prostora/oznaka naplatnog uređaja

Primjer: 1234567890/POSL1/12

Podaci će se Poreznoj upravi dostavljati odvojeni u XML-u radi kasnije lakše manipulacije u izvještajima i analizama.

DA

 

Brojčana oznaka računa

Može sadržavati samo znamenke 0-9. Nisu dozvoljene vodeće nule.

DA

Varchar(20)

Oznaka poslovnog prostora

Može sadržavati samo znamenke i slova 0-9, a-z, A-Z.

Mora biti jedinstvena na razini OIB-a obveznika.

DA

Varchar(20)

Oznaka naplatnog uređaja

Može sadržavati samo znamenke 0-9. Nisu dozvoljene vodeće nule.

Mora biti jedinstvena na razini jednog poslovnog prostora obveznika.

DA

Varchar(20)

PDV

Porez na dodanu vrijednost s izdanog računa.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji PDV.

Podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreznih stopa.

NE

 

Porezna stopa

Iznos porezne stope. Npr. stopa od 25,00 % se dostavlja kao 25.00.

DA, ako postoji porez

Decimal(3,2)

Osnovica

Iznos osnovice.

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos poreza

 

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

PNP

Porez na potrošnju s izdanog računa.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji porez na potrošnju.

Podatak se sastoji od porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreznih stopa.

NE

 

Porezna stopa

Iznos porezne stope. Npr. stopa od 3,00 % se dostavlja kao 3.00.

DA, ako postoji porez

Decimal(3,2)

Osnovica

Iznos osnovice.

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos poreza

 

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Ostali porezi

Ostali porezi koji se mogu pojaviti na računu osim PDV-a i poreza na potrošnju s izdanog računa.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoje ostali porezi.

Podatak se sastoji od naziva poreza, porezne stope, osnovice i iznosa poreza.

Može postojati lista poreza.

NE

 

Naziv poreza

Naziv poreza za koji se šalju podaci. Npr. Porez na luksuz.

DA, ako postoji porez

Varchar(100)

Porezna stopa

Iznos porezne stope. Npr. stopa od 15,00 % se dostavlja kao 15.00.

DA, ako postoji porez

Decimal(3,2)

Osnovica

Iznos osnovice.

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos poreza

 

DA, ako postoji porez

Decimal(15,2)

Iznos oslobođenja

Ukupni iznos oslobođenja na računu s izdanog računa.

Oslobođenja u slučajevima kada se isporučuju dobra ili obavljaju usluge koje su oslobođene od plaćanja PDV-a.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji oslobođenje.

NE

Decimal(15,2)

Iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže

Ukupni iznos na koji se odnosi poseban postupak oporezivanja marže na računu s izdanog računa.

Marža za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji poseban postupak oporezivanja marže.

NE

Decimal(15,2)

Iznos koji ne podliježe oporezivanju

Ukupni iznos koji ne podliježe oporezivanju na računu s izdanog računa.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoji iznos koji ne podliježe oporezivanju.

NE

Decimal(15,2)

Naknade

Naknade koje se mogu pojaviti na računu tipa povratne naknade za ambalažu i sl. s izdanog računa.

Podatak se dostavlja Poreznoj upravi samo ako na računu postoje naknade.

Podatak se sastoji od naziva naknade i iznosa naknade.

Može postojati lista naknada.

NE

 

Naziv naknade

Opisno naziv naknade.

DA, ako postoji naknada

Varchar(100)

Iznos naknade

 

DA, ako postoji naknada

Decimal(15,2)

Ukupan iznos

Ukupan iznos iskazan na računu s izdanog računa.

DA

Decimal(15,2)

Način plaćanja

Način plaćanja s izdanog računa

G – gotovina

K – kartice

C – ček

DA

Char(1)

 

T – transakcijski račun

O – ostalo

U slučaju više načina plaćanja po jednom računu, isto je potrebno prijaviti pod ‘Ostalo’.

Za sve načine plaćanja koji nisu prije navedeni koristiti će se oznaka ‘Ostalo’.

 

 

OIB operatera na naplatnom uređaju

OIB operatera na naplatnom uređaju koji izdaje račun s izdanog računa.

DA

Char(11)

Zaštitni kod izdavatelja

Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i izdanog računa s izdanog računa.

Zaštitni kod generira obveznik fiskalizacije sukladno algoritmu opisanom u poglavlju 12 ovog dokumenta i ispisuje na računu.

32-znamenkasti broj zapisan u heksadecimalnom formatu.

Može sadržavati znamenke 0-9 i mala slova a-f.

Primjer:

e4d909c290d0fb1ca068ffaddf22cbd0

DA

Char(32)

Oznaka naknadne dostave računa

Pod naknadnom dostavom računa Poreznoj upravi smatra se situacija kad je isti prethodno izdan kupcu bez JIR-a (npr. prekid internetske veze ili potpuni prestanak rada naplatnog uređaja).

True ako je riječ o naknadnoj dostavi računa, u suprotnom false.

Boolean (1-true/0-false).

Podatak s izdanog računa.

DA

Boolean

Oznaka paragon računa

Dostavlja se samo u slučaju potpunog prestanka rada naplatnog uređaja kada obveznik fiskalizacije mora prepisati izdane paragon račune i prijaviti ih putem poruke Poreznoj upravi. Podatak s izdanog računa.

NE

Varchar(100)

Specifična namjena

Predviđeno za slučaj da se naknadno pojavi potreba za dostavom podataka koji nisu prepoznati tokom analize. Podatak s izdanog računa.

NE

Varchar(1000)

Jedinstveni identifikator s pratećeg dokumenta

Obvezik fiskalizacije koji mijenja način plaćanja računa izdanog na temelju pratećeg dokumenta dostavlja jedinstveni identifikator pratećeg dokumenta ako je prethodio računu. Podatak s izdanog računa na temelju pratećeg dokumenta.

NE

Char(36)

Zaštitni kod izdavatelja s pratećeg dokumenta

Obvezik fiskalizacije koji mijenja način plaćanja računa izdanog na temelju pratećeg dokumenta dostavlja zaštitni kod izdavatelja pratećeg dokumenta s izdanog računa ako je prethodio računu u slučaju ako račun nema JIR s pratećeg dokumenta.

NE

Char(32)

Iznos nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice)

Iznos nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice)

DA

Decimal(15,2)

Način plaćanja nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice)

Dostavlja se način plaćanja nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice):

G – gotovina

K – kartice

C – ček

T – transakcijski račun

O – ostalo

U slučaju više načina plaćanja po jednom računu, isto je potrebno prijaviti pod ‘Ostalo’.

Za sve načine plaćanja koji nisu prije navedeni koristiti će se oznaka ‘Ostalo’.

DA

Char(1)

 

 

 

 

PODATKOVNI SKUP ODGOVORA ZA FISKALIZACIJU PODATKA O NAGRADI ZA DOBRO OBAVLJENU USLUGU (NAPOJNICI)

U tablici u nastavku opisan je podatkovni skup poruke odgovora za dostavu podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici).

 

Podatak

Opis/Napomena

Obvezan DA/NE

Tip/ Duljina

Zaglavlje

Identifikator poruke

ID poruke (UUID).

Kao identifikator poruke odgovora uzima se ID iz poruke zahtjeva.

DA

Varchar(0-36)

Datum i vrijeme obrade

Datum i vrijeme obrade poruke zahtjeva.

dd.mm.ggggThh:mm:ss

DA

Date & Time

Poruka odgovora

Šifra poruke

Ako je zahtjev uspješno obrađen vraća se poruka pod šifrom p002.

DA, ako je prijava uspješna

Varchar(4)

Poruka

Ako je zahtjev uspješno obrađen vraća se tekst poruke za šifru p002: »Uspješna dostava podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici).«.

DA, ako je prijava uspješna

Varchar(500)

Greške

Šifra greške

Šifra greške je u formatu sXXX gdje je XXX troznamenkasti prirodni broj.

Šifre grešaka sukladno šifarniku grešaka.

DA, ako ima grešaka

Varchar(4)

Poruka

Poruka greške je tekstualni opis greške sukladno šifarniku grešaka.

DA, ako ima grešaka

Varchar(500)

 

 

ŠIFRARNIK PORUKA METODE ZA FISKALIZACIJU PODATAKA O NAGRADI ZA DOBRO OBAVLJENU USLUGU (NAPOJNICI)

U nastavku su šifrarnici poruka odgovora i grešaka za dostavu podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici).

U slučaju da je dostava podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici) uspješno provedena, CIS vraća poruku odgovora koja sadrži poruku potvrde o uspješno izvršenoj dostavi podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici) putem ove metode.

 

Šifra poruke

Poruka uspješnosti

p002

Uspješna dostava podataka o napojnici.

 

 

U slučaju da dostava podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici) nije provedena, CIS vraća poruku odgovora koja sadrži neku od poruke grešaka o neuspješnom pokušaju dostave podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici) korištenjem ove metode.

 

Šifra greške

Poruka greške

s001

Poruka nije u skladu s XML shemom : #element ili lista elemenata koji nisu ispravni po shemi#.

s002

Certifikat nije izdan od strane Fina RDC CA ili je istekao ili je ukinut.

s003

Certifikat ne sadrži naziv ‘Fiskal’.

s004

Neispravan digitalni potpis.

s005

OIB iz poruke zahtjeva nije jednak OIB-u iz certifikata.

s006

Sistemska pogreška prilikom obrade zahtjeva.

s009

Datum izdavanja računa u poruci dostave podataka o napojnici je za više od dva dana manji od trenutnog datuma.

s010

Podaci za račun u poruci dostave podataka o napojnici razlikuju se od podataka fiskaliziranog računa ili račun nije fiskaliziran.

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić