Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 28/2024 (8.3.2024.), Odluka o izmjeni Odluke o donošenju nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

436

Na temelju članka 27. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23) ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O DONOŠENJU NASTAVNOG PLANA POSEBNIH KURIKULUMA ZA SREDNJU ŠKOLU

I.

U Odluci o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu (»Narodne novine«, broj 99/21 i 90/23) točka IV. mijenja se i glasi:

»Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se za učenike I. razreda srednje škole od školske godine 2025./2026., za učenike II. razreda od školske godine 2026./2027., a za učenike III. razreda od školske godine 2027./2028.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/21-05/00032

Urbroj: 533-05-24-0005

Zagreb, 5. ožujka 2024.

Ministar prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić