Baza je ažurirana 17.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 132/2023 (6.11.2023.), Pravilnik o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Ministarstvo poljoprivrede

1815

Na temelju članka 8.a stavka 23. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027.

DIO PRVI OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se provedba intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: intervencija 73.03.), intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (u daljnjem tekstu: intervencija 73.10.), intervencije 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda (u daljnjem tekstu: intervencija 73.11.) i intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima (u daljnjem tekstu: intervencija 73.12.) iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (u daljnjem tekstu: Strateški plan), postupci koje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), ovlasti Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo) i postupanje po žalbama na odluke Agencije za plaćanja.

Provedba propisa

Članak 2.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se provedba intervencije 73.03., intervencije 73.10., intervencije 73.11. i intervencije 73.12. u skladu s uredbama iz ovoga članka i njihovim ispravcima, izmjenama i dopunama:

– Uredbom (EU) br. 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 435, 6. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2115)

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2022/126 od 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća dodatnim zahtjevima za određene vrste intervencija koje države članice određuju u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a za razdoblje od 2023. do 2027. na temelju te uredbe i pravilima o omjeru za standard 1 za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC) (SL L 20, 31. 1. 2022.)

– Uredbom (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 (SL L 435, 6. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2116)

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2022/127 od 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o agencijama za plaćanja i drugim tijelima, financijskom upravljanju, poravnanju računa, sredstvima osiguranja i upotrebi eura (SL L 20, 31. 1. 2022.)

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2022/128 od 21. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, provjera, sredstava osiguranja i transparentnosti (SL L 20, 31. 1. 2022.)

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2022/129 od 21. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o vrstama intervencija koje se odnose na uljarice, pamuk i nusproizvode proizvodnje vina u skladu s Uredbom (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća te o zahtjevima u vezi s informiranjem, promotivnim aktivnostima i vidljivošću u pogledu potpore Unije i strateških planova u okviru ZPP-a (SL L 20, 31. 1. 2022.) (u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba (EU) br. 2022/129)

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/2290 оd 21. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o metodama izračuna zajedničkih pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata utvrđenih u Prilogu I. Uredbi (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 (SL L 458, 22. 12. 2021.)

– Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.)

– Uredbom Komisije (EU) br. 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327, 21. 12. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 2022/2472)

– Uredba (EU) br. 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14. 6. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2018/848)

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. korisnik je svaki subjekt koji je podnio zahtjev za potporu, a koji je izravno odgovoran za provedbu i rezultate projekta

2. projekt je aktivnost ili skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoji se od prihvatljivih i, ako je primjenjivo, neprihvatljivih troškova te pripada određenoj intervenciji

3. ulaganje je prihvatljivi dio projekta za koji se traži potpora iz Strateškog plana

4. natječaj je javno objavljeni poziv na podnošenje zahtjeva za potporu unutar intervencije

5. prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima Strateškog plana

6. neprihvatljivi troškovi su troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima Strateškog plana

7. postupak dodjele potpore uključuje vremensko razdoblje od podnošenja zahtjeva za potporu od strane korisnika do sklapanja ugovora o financiranju korisnika s Agencijom za plaćanja

8. postupak provedbe projekta uključuje vremensko razdoblje od sklapanja ugovora o financiranju do konačne isplate sredstava

9. ex post razdoblje obuhvaća petogodišnje razdoblje nakon konačne isplate sredstava

10. poljoprivredni proizvodi su proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim proizvoda ribarstva i akvakulture navedenih u Prilogu I. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Prilog I. Ugovoru), odnosno Prilogu I Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

11. primarna poljoprivredna proizvodnja je proizvodnja proizvoda bilinogojstva ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovoru bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda

12. prerada poljoprivrednih proizvoda znači svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju (postupci dorade koji obuhvaćaju postupke čišćenja, rezanja, ljuštenja, obrezivanja i sušenja proizvoda bez njihova pretvaranja u prerađevine ne smatraju se preradom)

13. marketing odnosno trženje poljoprivrednih proizvoda znači držanje ili izlaganje u cilju prodaje, ponuda na prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim prve prodaje kupcima za daljnju prodaju i prerađivačima, koju obavlja primarni proizvođač i svih djelatnosti povezanih s pripremom proizvoda za takvu prvu prodaju; prodaja krajnjim potrošačima koju obavlja primarni proizvođač ili prerađivač smatra se trženjem poljoprivrednih proizvoda ako se odvija u zasebnim, za to predviđenim mjestima

14. prva prodaja je prodaja koju primarni proizvođač obavlja prema kupcima za daljnju prodaju ili prema prerađivačima

15. poljoprivredna mehanizacija su svi poljoprivredni pogonski i kombinirani strojevi koji služe za obavljanje poljoprivrednih radova, sakupljanje uroda poljoprivrednih kultura, utovar, istovar, prijevoz i/ili primjenu u provođenju agrotehničkih radova u poljoprivredi, uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate za poljoprivredne radove

16. gospodarsko vozilo je cestovno motorno vozilo za vlastite potrebe korisnika, namijenjeno prijevozu tereta (N kategorije) – sirovina, proizvoda i repromaterijala koji proizlaze iz poljoprivredne aktivnosti korisnika, ili prijevozu proizvoda povezanih s djelatnošću prerade

17. građenje kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja, izuzev održavanja građevine

18. rekonstrukcija kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja

19. restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada je provođenje niza agrotehničkih i pomotehničkih aktivnosti unutar postojećih površina višegodišnjih nasada kojima se rekonstruira postojeći nasad ili dio postojećeg nasada istim ili različitim vrstama i/ili sortama

20. standardni ekonomski rezultat (engl. Standard Output – u daljnjem tekstu: SO) predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na pragu gospodarstva koja ne uključuju potpore i poreze

21. ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva je zbroj pojedinačnih proizvodnih jedinica određenoga gospodarstva pomnožen odgovarajućim SOC-om (koeficijentom standardnog prinosa)

22. ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva je ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva utvrđen prema metodologiji Europske unije za utvrđivanje tipologije poljoprivrednika u skladu s odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/220, a za potrebe ovoga Pravilnika izračunava se na temelju podataka o prijavljenim površinama iz zadnjeg dostupnog Jedinstvenog zahtjeva za potporu, podataka o prosječnom broju životinja iz Jedinstvenog registra domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ), odnosno podataka o prosječnom broju pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka tijekom 12 mjeseci koji prethode danu objave natječaja. Za izračun vrijednosti koje nisu obuhvaćene prethodno navedenim evidencijama u obzir se uzimaju podaci iz evidencija o prodaji i iz knjigovodstvenih podataka tijekom 12 mjeseci koji prethode danu objave natječaja

23. poduzeće je svaki subjekt koji se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik, kako je definirano u članku 1. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472

24. mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) su poduzeća definirana u članku 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472

25. velika poduzeća su poduzeća koja ne ispunjavaju kriterije utvrđene u članku 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472

26. partnerska poduzeća su sva poduzeća koja nisu razvrstana pod povezana poduzeća, a među kojima postoji veza kako je definirano u članku 3. stavku 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472

27. povezana poduzeća su poduzeća među kojima postoji jedna od veza kako je definirano u članku 3. stavku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472

28. poduzetnik u teškoćama za potrebe ovoga Pravilnika je poduzetnik u postupku predstečaja, stečaja, stečaja potrošača ili likvidacije u skladu s posebnim propisima

29. mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi put uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva odgovorna osoba je i vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala društva; a koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore u sklopu intervencija iz ovoga Pravilnika, gdje je primjenjivo

30. biomasa kako je definirano u propisima kojima se uređuju obnovljivi izvori energije

31. postolje je nosiva potkonstrukcija za montažu fotonaponskih elektrana na tlu – tipska metalna potkonstrukcija s namjenom isključivo za montažu fotonaponskih elektrana (uključujući sustav temeljenja – betonski ili metalni), namjene u skladu s glavnim projektom

32. kogeneracijsko postrojenje kako je definirano u propisima u kojima se uređuju obnovljivi izvori energije

33. bioplin kako je definirano u propisima u kojima se uređuju obnovljivi izvori energije

34. javna potpora je svaki oblik potpore koji potječe iz proračuna javnopravnih tijela (tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti) i proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva ili financijske instrumente (u daljnjem tekstu: potpora)

35. intenzitet javne potpore je postotni udio javne potpore u prihvatljivim troškovima projekta

36. nepravilnost znači povreda odredaba prava Zajednica koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, odnosno članka 2. točke a) Uredbe (EU) br. 2021/2116

37. sumnja na prijevaru znači nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (sukladno članku 2. točki a), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006) (SL L 293, 8. 7. 2015.)

38. AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija koja je, između ostalog, namijenjena i za upis u Evidenciju korisnika potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR), elektroničko popunjavanje zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje Odluka/Pisama/Izmjena Odluka/Potvrda/Obavijesti/Rješenja, povezanih uz EPFRR (u daljnjem tekstu: AGRONET)

39. financijska korekcija je instrument kojim se, nakon što je Agencija za plaćanja utvrdila nepravilnost koju je počinio korisnik i/ili partner, umanjuju bespovratna sredstva ili nalaže povrat cijelog ili dijela financijskih sredstava isplaćenih korisniku

40. EONA je Elektronički oglasnik nabave Agencije za plaćanja putem kojeg korisnici koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi provode postupke nabave

41. Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) je informacijsko-tehnološki sustav središnje identifikacije i autentifikacije korisnika elektroničkih usluga

42. dopuna znači naknadno dostavljanje dokumentacije ili dijela dokumentacije na zahtjev Agencije za plaćanja

43. obrazloženje znači naknadno dostavljanje informacija, pojašnjenje određene nejasnoće ili neusklađenosti u navodima/dokumentima/izračunima te ispravak neusklađenih navoda i/ili neispravnih izračuna na zahtjev Agencije za plaćanja

44. ekološki proizvođač je subjekt koji je u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu upisan u Upisnik ekoloških subjekata te u certifikatu iz članka 35. Uredbe (EU) br. 2018/848 ima evidentiranu aktivnost proizvodnja

45. ekološki prerađivač je subjekt koji je u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu upisan u Upisnik ekoloških subjekata te u certifikatu iz članka 35. Uredbe (EU) 2018/848 ima navedenu aktivnost priprema, a u popisu proizvoda iz dijela II. točke 1. certifikata su navedeni prerađeni proizvodi kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki (o) Uredbe (EZ) br. 852/2004.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 2021/2115 i Uredbi Komisije (EU) br. 2022/2472.

Načela provedbe postupka dodjele potpore

Članak 4.

Načela provedbe postupka dodjele potpore su:

a) načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

b) načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

c) načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

d) načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

e) načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

f) načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom i

g) načelo povjerljivosti postupka dodjele potpore podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak dodjele potpore svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka dodjele potpore kao i s predmetom postupka dodjele potpore čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu provedbe postupka dodjele potpore.

Zaštita financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske

Članak 5.

(1) Agencija za plaćanja, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) br. 2021/2116 osigurava učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te uspostavlja sustav upravljanja i kontrola koje uključuju provjere u postupku dodjele potpore kao i provjere u razdoblju trajnosti projekta nakon konačne isplate kako bi na učinkovit način i razmjerno u odnosu na administrativno i financijsko opterećenje utvrdila, spriječila i sankcionirala nepravilnosti, a posebno pokušaj prijevare i umjetnih stvaranja uvjeta za ostvarivanje prava na potporu.

(2) Kada u postupku dodjele potpore Agencija za plaćanja utvrdi postojanje sumnje na prijevaru kod korisnika koji udovoljava uvjetima natječaja, Agencija za plaćanja će korisniku izdati Obavijest o privremenoj odgodi dodjele potpore.

(3) U slučaju utvrđivanja sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će nastaviti s administrativnom kontrolom zahtjeva ostalih korisnika i izraditi rang-listu bez korisnika kojemu je izdana Obavijest iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Kada u postupku provedbe projekta Agencija za plaćanja utvrdi postojanje sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će korisniku izdati Obavijest o odgodi odobrenja isplate i obustaviti sve postupke Agencije za plaćanja u provedbi projekta.

(5) Ako nadležna pravosudna tijela odbace kaznenu prijavu, obustave kazneni postupak ili pravomoćnom presudom oslobode korisnika za počinjenje kaznenog djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će korisnika kojemu je izdana Obavijest iz stavka 2. ovoga članka obavijestiti da se nastavlja postupak dodjele potpore.

(6) Ako nadležna pravosudna tijela odbace kaznenu prijavu, obustave kazneni postupak ili pravomoćnom presudom oslobode korisnika za počinjenje kaznenog djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će korisnika kojemu je izdana Obavijest iz stavka 4. ovoga članka obavijestiti da se nastavlja postupak u provedbi projekta.

(7) Kada su nadležna pravosudna tijela pravomoćnom presudom proglasila krivim korisnika za počinjenje kaznenih djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će korisniku i njegovim povezanim poduzećima:

a) odbiti sve zahtjeve koji su u tijeku postupka administrativne kontrole

b) raskinuti sve važeće ugovore o financiranju, u slučajevima kada se ugovori o financiranju sklapaju

c) poništiti sve odluke koje je izdala, a kojima su stekli prava na potporu

d) obustaviti sva plaćanja

e) zatražiti povrat sredstava za sve projekte/zahtjeve koji nisu konačno isplaćeni.

(8) Korisnik i povezana poduzeća iz stavka 7. ovoga članka se u kalendarskoj godini donošenja pravomoćne presude i u sljedeće tri kalendarske godine stavljaju na listu isključenja Agencije za plaćanja i isključuju iz mogućnosti dodjele potpore iz EPFRR i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi.

(9) U slučaju sumnje na prijevaru, neovisno postoje li ili ne razlozi za odbijanje zahtjeva korisnika, Agencija za plaćanja će o navedenom obavijestiti nadležne institucije sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (AFCOS) te proslijediti prijavu po sumnji na prijevaru izravno Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

(10) Posljedica u slučaju utvrđenog umjetnog stvaranja uvjeta u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116 je odbijanje zahtjeva korisnika ili ukidanje pogodnosti za koje su uvjeti umjetno stvoreni.

(11) Agencija za plaćanja može u svakom trenutku postupka dodjele potpore, provedbe projekta i tijekom pet godina nakon konačne isplate donijeti odluku kojom će odbiti zahtjev korisnika, umanjiti potporu, odnosno zatražiti povrat djelomičnog ili cjelokupnog iznosa sredstava, u slučaju da korisnik ne ispunjava obveze propisane ovim Pravilnikom, natječajem ili drugim primjenjivim nacionalnim propisima ili propisima Europske unije.

(12) Kad odlučuje o odbijanju, umanjenju ili povratu sredstava potpore, Agencija za plaćanja uzima u obzir utvrđene nepravilnosti, odredbe ovoga Pravilnika i financijske korekcije iz Priloga 6 ovoga Pravilnika.

(13) Tijekom cjelokupne provedbe sustava kontrola, Agencija za plaćanja može u svrhu sprečavanja pokušaja prevara i nepravilnosti koristiti ARACHNE sustav za procjenu rizika (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=hr) te poduzimati daljnje radnje u skladu s dobivenim rezultatima.

Rodno značenje

Članak 6.

Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, POTPORA I KRITERIJI ODABIRA

POGLAVLJE I. PRIHVATLJIVI KORISNICI, UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA I ULAGANJA, TROŠKOVI I KRITERIJI ODABIRA

Uvjeti prihvatljivosti korisnika u sklopu intervencije 73.03.

Članak 7.

(1) Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija ili

b) fizičke i pravne osobe (uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija) registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

(2) U postupku dodjele potpore korisnik:

a) iz stavka 1. točke a) ovoga članka:

– mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 do 250.000 EUR SO (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija)

– mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana. Korisnik u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore može biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i kraće od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Korisnik proizvođačka organizacija ne mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, ali mora biti priznat u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Mladi poljoprivrednici koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore, a koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon dana objave natječaja nisu prihvatljivi korisnici na tom natječaju.

– koji je fizička osoba mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana, izuzev mladih poljoprivrednika koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore, koji to mogu biti i kraće

– u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore, u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora dokazati da ima stručna znanja i vještine na način da nositelj/odgovorna osoba ima najmanje završenu srednju školu ili fakultet agronomske, prehrambeno tehnološke ili veterinarske struke ili ima najmanje dvije godine radnog iskustva u poljoprivredi i potvrdu o završenom strukovnom obrazovanju/osposobljavanju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine

b) iz stavka 1. točke b) ovoga članka:

– mora biti u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća

– mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima za poslovanje s hranom životinjskog (uključujući hranu za životinje) ili neživotinjskog podrijetla najmanje godinu dana

c) koji je registriran kao pravna osoba mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Korisnik registriran kao pravna osoba iz stavka 1. točke a) ovoga članka u kojem status odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore i korisnik proizvođačka organizacija iz stavka 1. točke a) i b) ovoga članka, mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

d) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

e) ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca

f) koji je poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik

g) ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva i dokumentacije

h) obveznik javne nabave nije prihvatljiv korisnik.

(3) Ako u postupku dodjele potpore Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrdi da korisnik nije ispunio uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za potporu u skladu s člankom 38. ovoga Pravilnika.

(4) Tijekom postupka provedbe projekta i u ex post razdoblju korisnik iz stavka 1. točke a) ovoga članka:

a) mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika (izuzev proizvođačkih organizacija), a proizvođačka organizacija mora biti priznata u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija

b) ne smije smanjiti veličinu poljoprivrednog gospodarstva (EUR SO)/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije ispod donjeg praga zadanog za razred/veličinu poljoprivrednog gospodarstva (EUR SO)/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije za koji je ostvario bodove prema kriteriju odabira

c) koji je fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede

d) koji je registriran kao pravna osoba mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

e) u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik, mladi poljoprivrednik mora ostati nositelj/odgovorna osoba, a u slučaju trgovačkog društva odgovorna osoba mora ostati i vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala društva

f) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

g) ne smije biti u stečaju ili likvidaciji

h) ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva i dokumentacije.

(5) Tijekom postupka provedbe projekta i u ex post razdoblju korisnik iz stavka 1. točke b) ovoga članka:

a) mora biti registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima za poslovanje s hranom životinjskog (uključujući hranu za životinje) ili neživotinjskog podrijetla

b) koji je registriran kao pravna osoba mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

c) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

d) ne smije biti u stečaju ili likvidaciji

e) ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva i dokumentacije.

(6) Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika.

(7) Uvjeti prihvatljivosti korisnika koji su propisani u ovom članku dokazuju se dokumentacijom koju dostavlja korisnik, a koja će biti propisana natječajem te provjerama podataka od strane Agencije za plaćanja iz dostupnih registara i baza podataka nadležnih institucija.

(8) Korisnik je u obvezi u postupku dodjele potpore, u postupku provedbe projekta te u ex post razdoblju dostaviti tražene podatke o korisniku i ulaganju i/ili podatke za izvještavanje/praćenje i/ili podatke o pokazateljima.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika u sklopu intervencije 73.10.

Članak 8.

(1) Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili

b) proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

(2) U postupku dodjele potpore korisnik:

a) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva veću od 10.000 EUR SO za projekte u sektoru voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća, izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga

b) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva veću od 15.000 EUR SO za projekte u sektorima koji nisu navedeni u točki a) ovoga stavka, izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga

c) mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana. Korisnik u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore može biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i kraće od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Korisnik proizvođačka organizacija ne mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, ali mora biti priznat u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Mladi poljoprivrednici koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore, a koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon dana objave natječaja nisu prihvatljivi korisnici na tom natječaju

d) koji je registriran kao pravna osoba mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Korisnik registriran kao pravna osoba u kojem status odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore i korisnik proizvođačka organizacija, mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

e) koji je fizička osoba mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana, izuzev mladih poljoprivrednika koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore, koji to mogu biti i kraće

f) u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore, u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora dokazati stručna znanja i vještine na način da nositelj/odgovorna osoba ima najmanje završenu srednju školu ili fakultet agronomske, prehrambeno tehnološke ili veterinarske struke ili ima najmanje dvije godine radnog iskustva u poljoprivredi i potvrdu o završenom strukovnom obrazovanju/osposobljavanju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine

g) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

h) ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca

i) koji je poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik

j) ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva i dokumentacije

k) obveznik javne nabave nije prihvatljiv korisnik.

(3) Ako u postupku dodjele potpore Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrdi da korisnik nije ispunio uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za potporu u skladu s člankom 38. ovoga Pravilnika.

(4) Tijekom postupka provedbe projekta i u ex post razdoblju korisnik:

a) mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika (izuzev proizvođačkih organizacija), proizvođačka organizacija mora biti priznata u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, a ekološki proizvođač ispunjavati i uvjete iz članka 3. stavka 1. točke 44. ovoga Pravilnika

b) ne smije smanjiti veličinu poljoprivrednog gospodarstva (EUR SO)/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije ispod donjeg praga zadanog za razred/veličinu poljoprivrednog gospodarstva (EUR SO)/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije za koji je ostvario bodove prema kriteriju odabira

c) koji je fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede

d) koji je registriran kao pravna osoba mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

e) u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik, mladi poljoprivrednik mora ostati nositelj/odgovorna osoba, a u slučaju trgovačkog društva odgovorna osoba mora ostati i vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala društva

f) mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću na način da nositelj, član ili zaposlenik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu, odnosno odgovorna osoba ili jedan od stalno zaposlenih u pravnoj osobi ima završenu srednju školu ili fakultet agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke ili ima najmanje 3 godine radnog iskustva u poljoprivredi najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i imati u ex post razdoblju, izuzev korisnika u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je u obvezi to dokazati u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

g) koji ulaže isključivo u uvođenje biosigurnosnih mjera mora dokazati da je nositelj, član ili zaposlenik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu, odnosno odgovorna osoba ili jedan od stalno zaposlenih u pravnoj osobi osposobljen iz područja biosigurnosti najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i imati u ex post razdoblju

h) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

i) ne smije biti u stečaju ili likvidaciji

j) ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva i dokumentacije.

(5) Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika. Iznimno, ako korisnik ne ispuni uvjet iz točke g) stavka 4. ovoga članka, Agencija za plaćanja će primijeniti financijske korekcije u skladu s Pravilima o primjeni financijskih korekcija (Prilog 6 ovoga Pravilnika).

(6) Uvjeti prihvatljivosti korisnika koji su propisani u ovom članku dokazuju se dokumentacijom koju dostavlja korisnik, a koja će biti propisana natječajem te provjerama podataka od strane Agencije za plaćanja iz dostupnih registara i baza podataka nadležnih institucija.

(7) Korisnik je u obvezi u postupku dodjele potpore, u postupku provedbe projekta te u ex post razdoblju dostaviti tražene podatke o korisniku i ulaganju i/ili podatke za izvještavanje/praćenje i/ili podatke o pokazateljima projekta.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika u sklopu intervencije 73.11.

Članak 9.

(1) Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu i upisane u odgovarajućim registrima za poslovanje s hranom životinjskog (uključujući hranu za životinje) ili neživotinjskog podrijetla najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ili

b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, izuzev korisnika u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore, koji u Upisniku poljoprivrednika može biti i kraće od godine dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ili

c) proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

(2) U postupku dodjele potpore korisnik:

a) koji je registriran kao pravna osoba mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Korisnik registriran kao pravna osoba iz stavka 1. točke b) ovoga članka u kojem status odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore i korisnik proizvođačka organizacija iz stavka 1. točke c) ovoga članka mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

b) koji je fizička osoba mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisana u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana, izuzev mladih poljoprivrednika fizičkih osoba iz stavka 1. točke b) ovoga članka koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore, koji to mogu biti i kraće

c) fizička i pravna osoba iz stavka 1. točke b) ovoga članka, u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore, u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora dokazati stručna znanja i vještine na način da nositelj/odgovorna osoba ima najmanje završenu srednju školu ili fakultet agronomske, prehrambeno tehnološke ili veterinarske struke ili ima najmanje dvije godine radnog iskustva u poljoprivredi ili preradi poljoprivrednih proizvoda i potvrdu o završenom strukovnom obrazovanju/osposobljavanju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine

d) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

e) ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca

f) koji je poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik

g) ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva i dokumentacije

h) obveznik javne nabave nije prihvatljiv korisnik.

(3) Ako u postupku dodjele potpore Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrdi da korisnik nije ispunio uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za potporu u skladu s člankom 38. ovoga Pravilnika.

(4) Tijekom postupka provedbe projekta i u ex post razdoblju korisnik:

a) mora biti registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja i biti upisan u odgovarajućim registrima za poslovanje s hranom životinjskog (uključujući hranu za životinje) ili neživotinjskog podrijetla, a ekološki prerađivač ispunjavati i uvjete iz članka 3. stavka 1. točke 45. ovoga Pravilnika. Korisnici iz stavka 1. točke b) i c) ovoga članka moraju biti registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja i upisani u odgovarajućim registrima za poslovanje s hranom životinjskog (uključujući hranu za životinje) ili neživotinjskog podrijetla najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i u ex post razdoblju

b) koji je registriran kao pravna osoba mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

c) koji je fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi

d) u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik, mladi poljoprivrednik mora ostati nositelj/odgovorna osoba, a u slučaju trgovačkog društva odgovorna osoba mora ostati i vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala društva

e) mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje preradom poljoprivrednih proizvoda na način da nositelj, član ili zaposlenik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu, odnosno odgovorna osoba ili jedan od stalno zaposlenih u pravnoj osobi ima završenu srednju školu ili fakultet agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke ili ima najmanje tri godine radnog iskustva u preradi poljoprivrednih proizvoda najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i imati u ex post razdoblju, izuzev korisnika u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je u obvezi to dokazati u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

f) ne smije smanjiti broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije ispod donjeg praga zadanog za broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije za koji je ostvario bodove prema kriteriju odabira

g) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

h) ne smije biti u stečaju ili likvidaciji

i) ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva i dokumentacije.

(5) Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika.

(6) Uvjeti prihvatljivosti korisnika koji su propisani u ovom članku dokazuju se dokumentacijom koju dostavlja korisnik, a koja će biti propisana natječajem te provjerama podataka od strane Agencije za plaćanja iz dostupnih registara i baza podataka nadležnih institucija.

(7) Korisnik je u obvezi u postupku dodjele potpore, u postupku provedbe projekta te u ex post razdoblju dostaviti tražene podatke o korisniku i ulaganju i/ili podatke za izvještavanje/praćenje i/ili podatke o pokazateljima projekta.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika u sklopu intervencije 73.12.

Članak 10.

(1) Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (izuzev zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika.

(2) U postupku dodjele potpore korisnik:

a) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR SO do 10.000 EUR SO za projekte u sektoru voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća

b) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR SO do 15.000 EUR SO za projekte u sektorima koji nisu navedeni u točki a) ovoga stavka

c) mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana

d) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

e) ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca

f) koji je poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik

g) ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva i dokumentacije

h) obveznik javne nabave nije prihvatljiv korisnik.

(3) Korisnik nije prihvatljiv ako su korisnik i/ili njegova partnerska i/ili povezana poduzeća podnijela zahtjev za potporu u sklopu intervencije 73.10. i/ili 73.11.

(4) Ako u postupku dodjele potpore Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrdi da korisnik nije ispunio uvjete iz stavaka 1. do 3. ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za potporu u skladu s člankom 38. ovoga Pravilnika.

(5) Tijekom postupka provedbe projekta i u ex post razdoblju korisnik:

a) mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, ekološki proizvođač ispunjavati i uvjete iz članka 3. stavka 1. točke 44. ovoga Pravilnika, a ekološki prerađivač ispunjavati i uvjete iz članka 3. stavka 1. točke 45. ovoga Pravilnika

b) ne smije smanjiti veličinu poljoprivrednog gospodarstva (EUR SO) ispod donjeg praga zadanog za razred/veličinu poljoprivrednog gospodarstva (EUR SO) za koji je ostvario bodove prema kriteriju odabira

c) mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću ili preradom poljoprivrednih proizvoda na način da nositelj, član ili zaposlenik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu, odnosno odgovorna osoba ili jedan od stalno zaposlenih u pravnoj osobi ima završenu srednju školu ili fakultet agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke ili ima najmanje 3 godine radnog iskustva u poljoprivredi ili preradi poljoprivrednih proizvoda najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i mora zadržati u ex post razdoblju

d) mora biti registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja i biti upisan u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog (uključujući hranu za životinje) ili neživotinjskog podrijetla u slučaju ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i u ex post razdoblju

e) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

f) ne smije biti u stečaju ili likvidaciji

g) ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva i dokumentacije.

(6) Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavka 5. ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika.

(7) Uvjeti prihvatljivosti korisnika koji su propisani u ovom članku dokazuju se dokumentacijom koju dostavlja korisnik, a koja će biti propisana natječajem te provjerama podataka od strane Agencije za plaćanja iz dostupnih registara i baza podataka nadležnih institucija.

(8) Korisnik je u obvezi u postupku dodjele potpore, u postupku provedbe projekta te u ex post razdoblju dostaviti tražene podatke o korisniku i ulaganju i/ili podatke za izvještavanje/praćenje i/ili podatke o pokazateljima projekta.

Opći uvjeti prihvatljivosti projekta i ulaganja

Članak 11.

(1) Kako bi se ulaganje smatralo prihvatljivim za sufinanciranje, ovisno o predmetu ulaganja, u postupku dodjele potpore mora ispuniti opće uvjete prihvatljivosti:

a) provodi se na području Republike Hrvatske

b) u slučaju ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sklopu intervencije 73.10. i 73.12., ulaganje se odnosi na proizvodnju poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

c) u slučaju podizanja novih/restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino) u sklopu intervencije 73.10. i 73.12., korisnik je u obvezi planirati ulaganje u suvremeni (odgovarajućeg sortimenta i opremljen sustavima za zaštitu nasada), tržišno orijentirani nasad te izraditi tehnološki elaborat u skladu s pravilima struke i predloškom koji će biti objavljen uz natječaj, poštujući relevantne tehnološke smjernice (gdje je primjenjivo), a koji mora biti odobren od strane stručnih službi koje će biti propisane natječajem

d) u slučaju restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino) u sklopu intervencije 73.10. i 73.12., površine na kojima se planira provedba restrukturiranja moraju biti prijavljene u Upisniku voćnjaka ili u Upisniku maslinika pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 422 (voćnjak) ili 490 (mješoviti višegodišnji nasad) ili 421 (maslinik) ili 410 (vinograd) sukladno posebnom propisu koji uređuje evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta

e) u slučaju ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u sklopu intervencije 73.11. i 73.12., rezultat preradbenog procesa mora biti poljoprivredni proizvod iz Priloga I. Ugovoru

f) nije namijenjeno usklađivanju sa standardima Europske unije osim:

– ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 24 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno gospodarstvo, ili

– ako projekt provodi mladi poljoprivrednik koji po prvi put uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj gospodarstva/odgovorna osoba koji može podnijeti zahtjev za potporu za ulaganja namijenjena dostizanju standarda Europske unije koja se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, unutar najviše 24 mjeseca od datuma uspostavljanja gospodarstva odnosno od trenutka kada je postao nositelj poljoprivrednog gospodarstva

g) mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje, ako je primjenjivo

h) nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno provedene su mjere zaštite okoliša ili mjere ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže ako su propisane

i) korisnik mora biti vlasnik građevine koja je predmet ulaganja/zemljišta na kojem se obavlja ulaganje ili mora dokazati pravni interes nad građevinom koja je predmet ulaganja/zemljištem na kojem se obavlja ulaganje kako slijedi:

– ako korisnik nije vlasnik građevine koja je predmet ulaganja/zemljišta na kojem se obavlja ulaganje u građenje (izgradnju i/ili rekonstrukciju), korisnik mora imati ugovor o osnivanju prava građenja sklopljen s vlasnikom zemljišta/postojeće građevine na rok od najmanje 10 godina, osim ako je kupnja građevine predmet ulaganja, računajući od datuma podnošenja zahtjeva za potporu i upisan u zemljišne knjige

– u slučaju ulaganja isključivo u opremanje građevina ako korisnik nije vlasnik građevine koja je predmet ulaganja, korisnik mora imati ugovor o najmu te građevine sklopljen s vlasnikom građevine na rok od najmanje 10 godina, računajući od datuma podnošenja zahtjeva za potporu i upisan u zemljišne knjige,

– u slučaju ulaganja u višegodišnje nasade ako korisnik nema pravo vlasništva na lokaciji ulaganja korisnik mora imati ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu, osim ako je kupnja zemljišta predmet ulaganja. Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige

j) mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira iz Priloga 1, 2, 3 ili 4 ovoga Pravilnika

k) korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta i planirane izvore financiranja projekta

l) iznos potpore za dodjelu mora biti jednak ili veći od najniže propisane vrijednosti javne potpore.

(2) Projekt nije prihvatljiv ako se administrativnom kontrolom utvrdi da više od 50 % iznosa troškova za koje korisnik traži potporu nije prihvatljivo (bez općih troškova).

(3) Ako Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrdi da ulaganje i projekt ne ispunjavaju opće uvjete prihvatljivosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za potporu u skladu s člankom 38. ovoga Pravilnika.

(4) Tijekom postupka provedbe projekta i u ex post razdoblju:

a) ulaganje se mora provoditi na području Republike Hrvatske

b) u slučaju ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sklopu intervencije 73.10. i 73.12., ulaganje se mora odnositi na proizvodnju poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

c) u slučaju ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u sklopu intervencije 73.11. i 73.12., rezultat preradbenog procesa mora biti poljoprivredni proizvod iz Priloga I. Ugovoru

d) korisnik ne smije na ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2021/2116.

(5) Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da ulaganje ne ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika.

(6) Ulaganje mora imati ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo, u suprotnom Agencija za plaćanja neće isplatiti troškove povezane s nedostavljenom dokumentacijom ili će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i odluku o povratu sredstava, ako su sredstva isplaćena, u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika.

(7) Iznos prihvatljivih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu (prije primjene financijskih korekcija) mora biti veći od 50 % iznosa odobrenih troškova iz ugovora o financiranju.

(8) Ako je iznos prihvatljivih troškova nakon kontrole zahtjeva za isplatu manji od 50 % iznosa odobrenih troškova iz ugovora o financiranju, Agencija za plaćanja će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i odluku o povratu, ako su sredstva isplaćena (Prilog 6 ovoga Pravilnika).

(9) Ako je iznos prihvatljivih troškova nakon kontrole zahtjeva za isplatu između 50 % i 80 % iznosa odobrenih troškova iz ugovora o financiranju, Agencija za plaćanja će primijeniti financijsku korekciju u skladu s Pravilima o primjeni financijskih korekcija (Prilog 6 ovoga Pravilnika).

(10) Dokumentacija kojom korisnik dokazuje uvjete prihvatljivosti projekta i ulaganja, ovisno u vrsti ulaganja, bit će propisana natječajem.

(11) Ulaganje mora biti stavljeno u funkciju/uporabu ili biti spremno za uporabu, u suprotnom će Agencija za plaćanja korisniku izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika.

(12) Korisnik mora omogućiti obavljanje posjeta ulaganju/kontrole na terenu, u suprotnom će Agencija za plaćanja izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika.

(13) Projekt mora biti vidljivo i na propisan način označen u skladu s Prilogom 7 ovoga Pravilnika.

(14) Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjet prihvatljivosti iz stavka 13. ovoga članka, korisniku će se ostaviti rok od 30 dana da ispuni uvjet.

(15) U slučaju da korisnik u ostavljenom roku iz stavka 14. ovoga članka ne ispuni uvjet iz stavka 13. ovoga članka, Agencija za plaćanja će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika ili neće odobriti isplatu potpore za trošak koji nije vidljivo i na propisan način označen.

Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u navodnjavanje

Članak 12.

(1) Specifični uvjeti prihvatljivosti iz ovoga članka odnose se na korisnike koji ulažu u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu u sklopu intervencije 73.10. ili 73.12.

(2) Korisnik je do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu predao zahtjev za ishođenjem Potvrde o prethodnom odobrenju projekta koju izdaje uprava nadležna za vodno gospodarstvo pri nadležnom ministarstvu, a ishođenom Potvrdom mora biti dokazano da ulaganje u navodnjavanje ispunjava sljedeće specifične uvjete prihvatljivosti:

a) cijelo područje na kojem će se ulagati u navodnjavanje, kao i sva druga područja čiji okoliš može biti zahvaćen tim ulaganjem moraju biti uključena u plan upravljanja vodnim područjima u skladu s uvjetima iz Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike

b) ulaganje se odnosi na gradnju novog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom, a koji dovodi do povećanja neto navodnjavanog područja

c) ulaganja su prihvatljiva ako status vodnog tijela nije manji od dobrog u relevantnom planu upravljanja vodnim područjima zbog razloga koji su povezani s količinom vode

d) ulaganje nema značajan negativni utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i/ili na zaštićene dijelove prirode te je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupak procjene utjecaja na okoliš

e) ulaganje mora biti u skladu s člankom 4. stavcima 7., 8. i 9. Okvirne direktive o vodama, uzimajući u obzir kumulativni utjecaj i odgovarajuće intervencije iz Strateškog plana na nivou upravljanja vodnim područjem.

(3) Ako Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrdi da korisnik nije dokazao da ulaganje u navodnjavanje ispunjava specifične uvjete prihvatljivosti iz stavka 2. ovoga članka, trošak će biti svrstan u neprihvatljive troškove ili će korisniku biti izdana odluka o odbijanju zahtjeva za potporu u skladu s člankom 38. ovoga Pravilnika.

(4) Mjerenje zahvaćenih količina vode mora biti uspostavljeno najkasnije do kraja provedbe projekta i postojati i u ex post razdoblju.

(5) Korisnik mora imati vodopravnu dozvolu za zahvaćanje voda za navodnjavanje koju je izdalo nadležno tijelo najkasnije do kraja provedbe projekta i tijekom ex post razdoblja.

(6) Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavka 4. i 5. ovoga članka, korisniku neće odobriti isplatu potpore za troškove vezane uz navodnjavanje ili će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika.

Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u obnovljive izvore energije

Članak 13.

(1) Specifični uvjeti prihvatljivosti iz ovoga članka odnose se na korisnike koji ulažu u korištenje energije iz obnovljivih izvora u sklopu intervencije 73.03. ili 73.10.

(2) Proizvedena energija koristi se isključivo za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom u svrhu:

a) proizvodnje poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru proizvedenih na vlastitom gospodarstvu korisnika i/ili

b) prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

(3) U postupku dodjele potpore, korisnik dokumentacijom koja će biti propisana natječajem mora dokazati da ulaganje u obnovljive izvore energije ispunjava sljedeće specifične uvjete prihvatljivosti:

a) Ulaganje se odnosi na korištenje energije iz obnovljivih izvora (biomasa, solarna energija, bioplin) (u daljnjem tekstu: OIE) u svrhu proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru. U slučaju korištenja energije iz OIE u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, rezultat preradbenog procesa za koji će se koristiti proizvedena energija također mora biti poljoprivredni proizvod iz Priloga I. Ugovoru.

b) Ulaganja u postrojenja za proizvodnju solarne energije za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika u sklopu intervencije 73.03. prihvatljiva su na postojećim objektima korisnika ili na novom postolju, pri čemu građenje samostalnih građevina fotonaponskih elektrana, u skladu s Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), nije prihvatljivo na površinama vrednovanim kao P1 i P2 poljoprivredno zemljište.

c) Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koje koristi OIE na poljoprivrednom gospodarstvu mora imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva te imati planiranu godišnju proizvodnju električne i/ili toplinske energije postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva. Godišnja potrošnja poljoprivrednog gospodarstva je najveća godišnja potrošnja u zadnjih pet kalendarskih godina ili planirana potrošnja nakon gradnje i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja poljoprivrednog gospodarstva, ako je ta planirana potrošnja veća. U slučaju električne energije, godišnja potrošnja se odnosi na potrošnju na obračunskom mjernom mjestu iza kojeg se gradi postrojenje.

d) Prije građenja (isključujući rekonstrukciju) postrojenja korisnik je u obvezi osigurati odgovarajuće uvjete korištenja priključenja, odnosno budućeg korištenja mreže.

e) Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva iza obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže.

f) Prije građenja (isključujući rekonstrukciju) postrojenja korisnik je u obvezi ishoditi potvrdu na glavni projekt proizvodnog postrojenja izdanu od strane operatora distribucijskog sustava.

g) Za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz biomase prihvatljivo je korištenje silažnog kukuruza, žitarica, usjeva bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20 % od ukupno potrebne količine za biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu na godišnjoj razini. Ograničenje se ne odnosi na korištenje žetvenih ostataka i nusproizvoda.

h) U slučaju ulaganja u kogeneracijska postrojenja, za proizvodnju električne energije iz biomase, stupanj iskoristivosti toplinske energije od projektom predviđenog godišnjeg proizvodnog kapaciteta, odnosno godišnje proizvedene toplinske energije kogeneracijskog postrojenja mora biti veći od 50 %. Korisnik mora proračunom i projektom dokazati da neće u okoliš odbacivati više od 50 % iskoristive toplinske energije proizvedene u kogeneracijskom postrojenju.

(4) Ako Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavka 2. i 3. ovoga članka, trošak će biti svrstan u neprihvatljive troškove ili će korisniku biti izdana odluka o odbijanju zahtjeva za potporu u skladu s člankom 38. ovoga Pravilnika.

(5) Tijekom postupka provedbe projekta i u ex post razdoblju korisnik:

a) mora proizvedenu energiju koristiti isključivo za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom u svrhu proizvodnje poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru proizvedenih na vlastitom gospodarstvu korisnika i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru. U slučaju korištenja energije iz OIE u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, rezultat preradbenog procesa za koji će se koristiti proizvedena energija također mora biti poljoprivredni proizvod iz Priloga I. Ugovoru

b) mora imati priključeno postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva iza obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže

c) mora osigurati mjerenja za dokazivanje ukupne godišnje energetske učinkovitosti na proizvodnom postrojenju, odnosno na proizvodnom postrojenju mora biti ugrađena mjerna oprema, najkasnije do kraja provedbe projekta i u ex post razdoblju.

(6) Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavka 5. ovoga članka, korisniku neće odobriti isplatu potpore za troškove za koje nije ispunio uvjete ili će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika.

Vrste troškova

Članak 14.

Prihvatljivi troškovi su:

a) opći troškovi

b) nematerijalni troškovi

c) materijalni troškovi.

Opći troškovi

Članak 15.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, od kojih su:

a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR

b) troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta, uključujući i provedbu postupaka nabave, prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR

c) troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga članka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Nematerijalni troškovi

Članak 16.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi su:

a) kupnja ili razvoj računalnih programa

b) kupnja prava na patente i licence

c) autorska prava

d) robni žigovi

e) ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Materijalni troškovi

Članak 17.

(1) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.03. su:

a) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

b) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, solarna energija (isključujući rekonstrukciju fotonaponskih elektrana), bioplin) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, uključujući prostore koji su u funkciji postrojenja za proizvodnju energije, s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

(2) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.10. su:

a) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva

b) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti

c) uvođenje biosigurnosnih mjera u okviru postojećih objekata za držanje životinja (kao što su ograde koje ispunjavaju uvjete biosigurnosti, biosigurnosna oprema i uređaji (vrata, zavjese, tuneli, oprema za dezinfekciju), građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata/prostorija za dezinfekciju osoba/gospodarskih vozila, građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata/prostorija za skladištenje i rukovanje hranom za životinje, građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata/prostorija za kontrolu ulaska i izlaska osoba/gospodarskih vozila/poljoprivredne mehanizacije sa i na poljoprivredno gospodarstvo, uključujući mrežu putova unutar poljoprivrednog gospodarstva, zatvoreni hranidbeni sustav uključujući silose za stočnu hranu)

d) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, ljuštenje, guljenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje

e) građenje (isključujući rekonstrukciju) i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva

f) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda

g) kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda

h) kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu)

i) kupnja gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)

j) restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino

k) sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena

l) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

m) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe

n) strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva

o) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, solarna energija (isključujući rekonstrukciju fotonaponskih elektrana), bioplin) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, uključujući prostore koji su u funkciji postrojenja za proizvodnju energije, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

p) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe

r) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe

s) kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe.

(3) Ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije nisu prihvatljiva kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu građenja (izgradnje) novih objekata za proizvodnju i/ili povećanja postojećih proizvodnih kapaciteta rekonstrukcijom objekata.

(4) Projekt nije prihvatljiv ako nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu/zahtjeva za promjenu/zahtjeva za isplatu iznos prihvatljivih troškova iz točaka b), f), h), i), m), n), o), p), r) i s) stavka 2. ovoga članka iznosi više od 50 % ukupnog iznosa prihvatljivih troškova (bez općih troškova).

(5) Odredbe iz stavka 4. ovoga članka ne primjenjuju se na korisnike ekološke proizvođače.

(6) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.11. su:

a) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za preradu mlijeka, mesa, voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), maslina, žitarica, uljarica i industrijskog bilja, aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom infrastrukturom

b) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za preradu proizvoda koji nisu navedeni u točki a) ovoga stavka iz Priloga I. Ugovoru s pripadajućom infrastrukturom

c) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda s pripadajućom infrastrukturom

d) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade

e) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađenih poljoprivrednih proizvoda, isključujući kušaonice

f) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom infrastrukturom

g) kupnja gospodarskih vozila, strojeva i opreme

h) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje laboratorija na gospodarstvu za vlastite potrebe

i) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

(7) Projekt nije prihvatljiv ako nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu/zahtjeva za promjenu/zahtjeva za isplatu iznos prihvatljivih troškova iz točaka d), e), g) i h) stavka 6. ovoga članka iznosi više od 50 % ukupnog iznosa prihvatljivih troškova (bez općih troškova).

(8) Odredbe iz stavka 7. ovoga članka ne primjenjuju se na korisnike ekološke prerađivače.

(9) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.12. su:

a) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika

b) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje

c) građenje (izgradnja) i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

d) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

e) kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda

f) kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)

g) restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino

h) sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena

i) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova).

(10) Prihvatljiv materijalni trošak za sufinanciranje u sklopu svih intervencija na koje se odnosi ovaj Pravilnik je i stjecanje poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine, pod uvjetom da korisnik postane vlasnik predmeta leasinga do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 18.

(1) Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza

b) drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

c) kamate

d) rabljena poljoprivredna mehanizacija, strojevi, oprema i gospodarska vozila

e) rekonstrukcija i modernizacija postojećih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

f) rekonstrukcija fotonaponskih elektrana

g) troškovi vezani uz obnovljive izvore energije u sklopu intervencije 73.11. i 73.12.

h) svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije

i) troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja

j) troškovi vlastitog rada

k) operativni troškovi

l) kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja životinja, kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja

m) odvodnja (drenaža)

n) troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta i/ili objekata, ali ne prije 1. siječnja 2023. godine

o) nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi

p) plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika

r) novčane kazne, financijske kazne i troškovi sudskih postupaka

s) plaćanje u gotovini.

(2) Neprihvatljivi za sufinanciranje su troškovi nabave roba (uključujući kupnju zemljišta i objekata), izvođenja radova i pružanja usluga:

a) od srodnika po krvi u pravoj liniji do prvog stupnja ili u pobočnoj liniji do drugog stupnja, srodnika po tazbini do prvog stupnja te bračnih i izvanbračnih drugova korisnika i konzultanta korisnika

b) od poduzeća koja povezanost ostvaruju na način da je poduzeće ponuditelja/podugovaratelja/korisnika ili konzultanta korisnika vlasnik udjela ili član društva ili jedan od prvih 10 imatelja kontrolnih računa poduzeća korisnika/ponuditelja/podugovaratelja ili konzultanta korisnika neovisno o udjelu vlasničkih prava

c) od poduzeća koja posredstvom fizičkih osoba ili posredstvom srodnika definiranih u točki a) ovoga stavka ostvaruju povezanost na način da su vlasnici obrta, nositelji/članovi OPG-a, osnivači/članovi društva ili prvih 10 imatelja kontrolnih računa ili osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja/podugovaratelja/korisnika ujedno vlasnici obrta, nositelji/članovi OPG-a, osnivači/članovi društva ili prvih 10 imatelja kontrolnih računa ili osobe ovlaštene za zastupanje korisnika/ponuditelja/podugovaratelja ili konzultanta korisnika, neovisno o udjelu vlasničkih, glasačkih ili upravljačkih prava.

(3) Troškovi prihvatljivi za sufinanciranje u sklopu sektorskih intervencija u sektoru pčelarstva i u sektoru vina nisu prihvatljivi za sufinanciranje u sklopu intervencija iz ovoga Pravilnika.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 19.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

a) povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta

b) stvarnost nastanka kod korisnika

c) izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu

d) dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti i usporedivost s odobrenim troškovima

e) usklađenost s odredbama članka 36. Uredbe (EU) br. 2021/2116 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja u skladu s člankom 21. ovoga Pravilnika

f) računi moraju biti evidentirani u poslovnim knjigama korisnika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

g) dokument na osnovi kojeg je izvršeno plaćanje računa (ponuda, predračun ili drugi dokument) ne smije biti datiran prije odobrene ponude.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Troškovi ne smiju nastati prije podnošenja zahtjeva za potporu (osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2023. godine).

(4) Korisnik ne smije s odabranim ponuditeljima sklapati obvezujuće odnose (poput sklapanja ugovora, izdavanja narudžbenice, izjave o prihvaćanju ponude, plaćanja akontacije, davanja kapare) niti započeti s realizacijom nabave (poput kupovine opreme, početka građenja) prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta i/ili objekata.

(5) Korisnik je u obvezi osigurati jednako postupanje prema svim ponuditeljima te ima obvezu poduzeti sve potrebne mjere kako bi utvrdio i ispravio sukobe interesa navedene u stavku 7. ovoga članka u vezi s postupkom nabave, kad se takvi slučajevi pojave, kao i odgovarajuće mjere za sprječavanje i izbjegavanje situacija koje dovode do sukoba interesa.

(6) Korisnik je u obvezi kod odabira ponuditelja pridržavati se načela nepristranosti i neovisnosti u okviru postupka nabave te izbjegavati situacije u kojima odabir ponuditelja može upućivati na izravni ili neizravni, financijski ili nefinancijski interes koji proizlazi iz osobnih, obiteljskih ili profesionalnih veza između korisnika i ponuditelja.

(7) Da bi trošak nabave robe (uključujući kupnju zemljišta i objekata), izvođenja radova i pružanja usluga bio prihvatljiv za sufinanciranje kada se predmet nabave odnosi na kupovinu:

a) između srodnika u pravoj liniji od drugog do četvrtog stupnja, pobočnoj liniji u trećem i četvrtom stupnju i srodnika po tazbini u drugom stupnju te kada takvu povezanost poduzeća ponuditelja/podugovaratelja i korisnika/konzultanta korisnika ako su korištene usluge konzultanta u postupcima nabave ostvaruju posredstvom fizičkih osoba

b) od ponuditelja/podugovaratelja koji zajedno s korisnikom ima vlasnička/glasačka ili upravljačka prava u bilo kojem poduzeću ili takvu povezanost ponuditelj/podugovaratelj i korisnik/konzultant korisnika ako su korištene usluge konzultanta u postupcima nabave ostvaruju posredstvom fizičkih osoba

c) korisnik mora dokazati da je osigurao jednak pristup i sudjelovanje na tržištu svim ponuditeljima sa jasno definiranim i dostupnim podacima o postupku nabave, da je osigurao objektivan i nepristran tretman svih ponuditelja prilikom pregleda i ocjena ponuda te poštivao sva načela provođenja postupka nabave kako bi spriječio situacije u kojima odabir ponuditelja upućuje na izravni ili neizravni, financijski ili nefinancijski interes koji proizlazi iz osobnih, obiteljskih ili profesionalnih veza između korisnika i ponuditelja ili

d) korisnik mora dokazati da je unatoč poduzetim svim potrebnim mjerama za sprečavanje i izbjegavanje situacija koje dovode do sukoba interesa odabrano poduzeće jedino koje može isporučiti robu, radove ili usluge zbog tehničkih razloga ili razloga postojanja isključivih prava na predmetu koji se nabavlja.

(8) Nove kategorije troškova dodane revizijom Strateškog plana prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za reviziju Strateškog plana Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 86. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

(9) Ako Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrdi da trošak ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke a) i e), stavka 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka, trošak neće biti prihvatljiv za sufinanciranje.

(10) Ako Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za isplatu utvrdi da trošak ne ispunjava uvjete iz stavka 1., 3. i 4. ovoga članka, trošak neće biti prihvatljiv za sufinanciranje.

(11) Za sve prihvatljive materijalne troškove te troškove kupnje ili razvoja računalnih programa korisnik je obvezan provesti postupak nabave putem EONA-e nakon objave natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu sukladno Prilogu 5 ovoga Pravilnika.

(12) Postupak nabave putem EONA-e ne provodi se za troškove kupnje zemljišta i objekata te za one troškove za koje su natječajem propisani maksimalni iznosi troškova ili drugi limiti.

(13) Za troškove iz stavka 11. ovoga članka korisnik je obvezan prilikom provođenja postupka nabave u EONA-i odabrati ispravnu intervenciju/podintervenciju i natječaj za koji podnosi zahtjev za potporu, u suprotnom trošak neće biti prihvatljiv za sufinanciranje.

(14) Za troškove iz stavka 11. ovoga članka korisnik je obvezan u EONA-i ocijeniti ponude i završiti postupak nabave kreiranjem Obavijesti o rezultatu postupka nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, u suprotnom trošak neće biti prihvatljiv za sufinanciranje.

(15) Korisnik mora imati i čuvati originalnu dokumentaciju vezanu uz sufinancirane troškove, u suprotnom Agencija za plaćanja primjenjuje financijske korekcije u skladu s Pravilima o primjeni financijskih korekcija iz Priloga 6 ovoga Pravilnika ili izdaje odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava, ako su bila isplaćena sredstva, u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika.

Preračun u eure

Članak 20.

(1) Iznose troškova u valutama koje nisu euro iz ponuda inozemnih ponuditelja korisnik preračunava u eure prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu.

(2) Iznose troškova u valutama koje nisu euro iz ponuda inozemnih ponuditelja Agencija za plaćanja preračunava u eure prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesena odluka o rezultatu administrativne kontrole.

(3) Kad su na dokumentaciji koja služi za izračun iznosa potpore dostavljenoj u razdoblju provedbe projekta iznosi troškova iskazani u valutama koje nisu euro, preračun u eure obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je Agencija za plaćanja sklopila ugovor o financiranju s korisnikom, osim u slučaju kad korisnik kupi strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je sklopljen ugovor o financiranju.

Dvostruko financiranje

Članak 21.

(1) Agencija za plaćanja osigurava da troškovi koji se financiraju u okviru intervencija iz ovoga Pravilnika nisu predmet nijednog drugog financiranja iz proračuna Europske unije.

(2) Isti prihvatljivi troškovi ne smiju biti predmet nijednog drugog financiranja iz fondova/instrumenata/sredstava Europske unije.

(3) Isti projekt može primiti potporu i iz drugih izvora i fondova/instrumenata/sredstava Europske unije samo ako ukupni kumulativni iznos potpore dodijeljen u okviru različitih oblika potpore ne premašuje najveći intenzitet ili iznos potpore primjenjiv na vrstu intervencije iz glave III. Uredbe (EU) br. 2021/2115 i iz ovoga Pravilnika te uz izbjegavanje dvostrukog financiranja istih prihvatljivih troškova.

(4) Ako je neki od prihvatljivih troškova djelomično sufinanciran iz javnih izvora Republike Hrvatske, to jest od strane središnjeg tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore, na način da iznos javne potpore iz svih javnih izvora u odnosu na ukupan iznos prihvatljivih troškova prelazi intenzitet javne potpore ili najviši iznos javne potpore iz glave III. Uredbe (EU) br. 2021/2115 i ovoga Pravilnika, iznos potpore za dodjelu/isplatu se umanjuje na način da iznos javne potpore iz svih javnih izvora ne prelazi intenzitet javne potpore niti najviši iznos javne potpore.

(5) Korisnik je u obvezi dostaviti Agenciji za plaćanja sve podatke i/ili dokumente koji se odnose na dodatno javno financiranje prihvatljivih troškova projekta.

Kriteriji odabira

Članak 22.

(1) Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s člankom 79. Uredbe (EU) 2021/2115 i Prilogom I. Uredbe (EU) 2021/2289.

(2) Kriteriji odabira imaju za cilj osigurati jednako postupanje prema podnositeljima prijave i korisnicima, učinkovitije korištenje financijskih sredstava i usmjeravanje potpore u skladu sa svrhom intervencije.

(3) Kriteriji odabira ovisno o intervenciji propisani su prilozima 1, 2, 3 i 4 ovoga Pravilnika.

(4) Kriteriji odabira primjenjuju se na sve zahtjeve za potporu.

(5) Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira u skladu s prilozima 1, 2, 3 ili 4 ovoga Pravilnika.

(6) U slučaju da projekt tijekom postupka dodjele potpore ne ostvari minimalni broj bodova, zahtjev za potporu bit će odbijen.

(7) Korisnik je u obvezi tijekom provedbe projekta ispunjavati uvjete na temelju kojih je ostvario bodove prema kriterijima odabira iz Priloga 1, 2, 3 ili 4 ovoga Pravilnika, gdje je primjenjivo:

a) Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana/odgovorne osobe/zaposlenika (alternativno)

b) Doprinos ulaganja klimi i okolišu/Doprinos ulaganja digitalizaciji poljoprivrede/Utjecaj ulaganja na okoliš.

(8) Korisnik je u obvezi tijekom provedbe projekta i u ex post razdoblju ispunjavati uvjete na temelju kojih je ostvario bodove prema kriterijima odabira iz Priloga 1, 2, 3 ili 4 ovoga Pravilnika, gdje je primjenjivo za sljedeće kriterije odabira:

a) Veličina poljoprivrednog gospodarstva (EUR SO)/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije, na način da ne smije smanjiti veličinu ispod donjeg praga zadanog za razred/veličinu poljoprivrednog gospodarstva (EUR SO)/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije za koju je ostvario bodove

b) Sektor ulaganja

c) Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda/Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

(9) Korisnik koji je ostvario bodove temeljem kriterija odabira Postojeća proizvodnja korisnika iz Priloga 2 ovoga Pravilnika u obvezi je tijekom provedbe projekta i u ex post razdoblju baviti se vrstom proizvodnje za koju je ostvario bodove.

(10) Ako Agencija za plaćanja tijekom provedbe projekta i u ex post razdoblju utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavka 7., 8. i 9. ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE II. BROJ PROJEKATA PO KORISNIKU, VISINA I INTEZITET POTPORE

Broj projekata po korisniku

Članak 23.

(1) Isti (jedan) korisnik i njegova partnerska i povezana poduzeća sukladno članku 3. stavcima 2. i 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 može podnijeti jedan zahtjev za potporu na jednom natječaju za intervenciju u okviru ovoga Pravilnika.

(2) Ako je ista fizička osoba istovremeno u svojstvu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i/ili vlasnika obrta i/ili odgovorne osobe u pravnoj osobi, zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih organizacijskih oblika.

(3) Korisnik koji ima odobreni zahtjev za potporu može podnijeti zahtjev za potporu za istu intervenciju nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu u sklopu iste intervencije. Povezano ili partnersko poduzeće korisnika može podnijeti zahtjev za potporu na natječaju unutar intervencija na koje se odnosi ovaj Pravilnik neovisno o statusu provedbe odobrenog projekta drugih povezanih ili partnerskih poduzeća na prethodnim natječajima.

(4) Ako korisnici iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnesu više zahtjeva za potporu tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati odluka o odbijanju zahtjeva za potporu.

(5) Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju 2023. – 2027. nije ograničen.

Visina potpore

Članak 24.

Visina potpore po projektu/korisniku iznosi:

(a) u sklopu intervencije 73.03. od 15.000 EUR do 300.000 EUR

(b) u sklopu intervencije 73.10. od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR

– Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i partnerska poduzeća tijekom programskog razdoblja 2023. – 2027. mogu ostvariti najveći ukupni iznos potpore za dodjelu u iznosu od 5.000.000 EUR.

– Vrijednost potpore nije veća od zbroja vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnici obveznici vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu mogu ostvariti potporu do najviše 100.000 EUR, neovisno o traženom iznosu potpore.

– Vrijednost potpore može biti veća:

a) od zbroja vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu ili

b) za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR; ili za korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga ili za korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, a koji potražuju iznos potpore veći od 100.000 EUR, uz uvjet da korisnik u slučaju a) ili nekom od slučajeva u točki b) ovoga uvjeta u zahtjevu za potporu dostavi obvezujuće pismo namjere banke koje se mora odnositi na vrijednost projekta u cijelosti, u protivnom će zahtjev za potporu biti odbijen.

– U slučaju da projekt provodi zadruga ili proizvođačka organizacija, zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, a u svrhu određivanja najviše vrijednosti potpore, mogu dokazati svi članovi zadruge ili proizvođačke organizacije.

(c) u sklopu intervencije 73.11. od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR

– u postupku dodjele potpore isti (jedan) korisnik i njegova povezana i partnerska poduzeća tijekom programskog razdoblja 2023. – 2027. mogu ostvariti najveći ukupni iznos potpore u iznosu od 5.000.000 EUR

– Vrijednost potpore nije veća od zbroja vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnici obveznici vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu mogu ostvariti potporu do najviše 200.000 EUR, neovisno o traženom iznosu potpore.

– Vrijednost potpore može biti veća:

a) od zbroja vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu ili

b) za korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR; ili za korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga ili korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, a koji potražuju iznos potpore veći od 200.000 EUR,

uz uvjet da korisnik u slučaju a) ili nekom od slučajeva u točki b) ovoga uvjeta u zahtjevu za potporu dostavi obvezujuće pismo namjere banke koje se mora odnositi na vrijednost projekta u cijelosti, u protivnom će zahtjev za potporu biti odbijen.

– U slučaju da projekt provodi zadruga ili proizvođačka organizacija, zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, a u svrhu određivanja najviše vrijednosti potpore, mogu dokazati svi članovi zadruge ili proizvođačke organizacije.

(d) u sklopu intervencije 73.12. od 5.000 EUR do 30.000 EUR.

Intenzitet potpore

Članak 25.

(1) Intenzitet potpore po projektu u sklopu:

a) intervencije 73.03. iznosi 65 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici iz članka 7. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika

b) intervencije 73.10. iznosi:

– 65 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici

– 100 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta koji se odnosi isključivo na ulaganja u uvođenje biosigurnosnih mjera iz članka 17. stavka 2. točke c)

c) intervencije 73.11. iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do:

– 80 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici iz članka 9. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika

– 85 % za ulaganja koja provode mali poljoprivrednici ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR SO do 15.000 EUR SO

d) intervencije 73.12. iznosi 85 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

(2) U slučaju korisnika koji je ostvario uvećan intenzitet potpore za mladog poljoprivrednika u sklopu intervencije 73.03., 73.10. ili 73.11. prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu:

a) kod fizičke osobe mladi poljoprivrednik mora plaćati doprinose isključivo po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti, odnosno obavljati djelatnost poljoprivrede/obrta kao jedino ili glavno zanimanje

b) kod pravne osobe mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen kao odgovorna osoba u toj pravnoj osobi.

(3) Ako korisnik u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik ne ispuni uvjete iz stavka 2. ovoga članka do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, Agencija za plaćanja će primijeniti financijske korekcije u skladu s Prilogom 6 ovoga Pravilnika.

(4) Status mladog poljoprivrednika ne mogu ostvariti pravne osobe koje nisu registrirane kao trgovačka društva te fizičke i pravne osobe koje nisu upisane u Upisnik poljoprivrednika.

(5) Mogućnost povećanja intenziteta potpore bit će propisana pojedinim natječajem.

(6) Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora koji nisu javni osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta.

(7) Moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50 % odobrenih sredstava javne potpore, uz dostavu bankarske garancije u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma.

DIO TREĆI POSTUPCI AGENCIJE ZA PLAĆANJA

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE O NATJEČAJU

Priprema i objava natječaja

Članak 26.

(1) Dodjela potpore provodi se na temelju otvorenog natječaja.

(2) Natječaj je javno objavljeni poziv na podnošenje zahtjeva za potporu unutar jedne intervencije, a sastoji se od teksta natječaja te priloga i obrazaca.

(3) Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja.

(4) Natječaj se može ograničiti po sektorima, vrsti i/ili veličini korisnika, visini i intenzitetu potpore.

(5) Natječajem se propisuje obvezna dokumentacija za koju je dopuštena dopuna kao i obvezna dokumentacija za koju nije dopuštena dopuna.

(6) Rokovi koji se obavezno propisuju natječajem su rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu.

(7) U slučaju da je korisnik prekršio propisane rokove iz stavka 6. ovoga članka, izdat će se odluka o odbijanju.

(8) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje Agencija za plaćanja na mrežnoj stranici – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – https://poljoprivreda.gov.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju – www.ruralnirazvoj.hr.

(9) Agencija za plaćanja može uz natječaj objaviti na svojoj mrežnoj stranici i druge dokumente poput uputa, vodiča i sličnih dokumenata, najkasnije deset dana prije početka podnošenja zahtjeva za potporu, a obavijest o tome objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – https://poljoprivreda.gov.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju – www.ruralnirazvoj.hr.

(10) Odredbe natječaja su pravno obvezujuće.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 27.

(1) Natječaj je moguće izmijeniti najkasnije zadnji dan prije početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu.

(2) Ispravak natječaja radi uočene pogreške i/ili izmjene nacionalnih propisa moguć je i nakon roka za podnošenje zahtjeva za potporu.

Poništenje natječaja

Članak 28.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja prvog akta kojim se odlučuje o zahtjevu za potporu korisnika, u sljedećim slučajevima:

a) kada se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja

b) kada je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drukčijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na isti način kao i objava natječaja propisan člankom 26. ovoga Pravilnika.

Pravila o uporabi jezika i pisma

Članak 29.

Korisnik svu dokumentaciju propisanu natječajem dostavlja na hrvatskom i/ili engleskom jeziku i latiničnom pismu. Dokumentacija dostavljena na drugim stranim jezicima ili na drugom pismu mora biti prevedena na hrvatski jezik i na latinično pismo te ovjerena od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Računanje rokova

Članak 30.

(1) Rokovi se računaju na dane, mjesece i godine.

(2) Kada je rok određen na dane, dan u koji pada događaj od kojega se računa trajanje roka ne uračunava se u rok, već se početak roka računa od prvoga sljedećeg dana.

(3) Rok određen na mjesece, odnosno na godine istječe onoga dana, mjeseca ili godine koji po svom broju odgovara danu u koji pada događaj od kojega se računa trajanje roka. Ako toga dana nema u mjesecu u kojem rok istječe, rok istječe posljednjeg dana toga mjeseca.

(4) Istjecanje roka može se označiti i određenim datumom.

(5) Rok određen na dane teče svakog kalendarskog dana, bez obzira radi li se o blagdanu ili neradnom danu. Samo ako posljednji dan roka pada na državni blagdan u danu koji se ne radi ili u subotu i nedjelju rok istječe tek protekom prvog idućeg radnog dana.

Vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika i odgovora na zahtjev za dopunu/obrazloženje

Članak 31.

(1) Vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika (zahtjeva za potporu, zahtjeva za promjenu, zahtjeva za odustajanje, zahtjeva za isplatu predujma i zahtjeva za isplatu) je vrijeme (datum, sat, minuta, sekunda) zapisa u AGRONET-u kada je korisnik potvrdio elektroničko podnošenje zahtjeva.

(2) Vrijeme dostave odgovora na zahtjev za dopunu/obrazloženje je vrijeme (datum, sat, minuta, sekunda) koje je zabilježeno na poslužitelju za primanje elektroničke pošte Agencije za plaćanja.

Dostava akata Agencije za plaćanja i rješenja Ministarstva poljoprivrede

Članak 32.

(1) U slučaju dostave akata korisnicima putem AGRONET-a, adresa elektroničke pošte na koju Agencija za plaćanja korisniku šalje obavijest o dostavi akta na AGRONET je isključivo adresa elektroničke pošte koja je predviđena za takvu namjenu u Evidenciji korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika).

(2) U slučaju dostave akata korisnicima putem AGRONET-a, korisnik je obvezan preuzeti akt odnosno rješenje najkasnije u roku od pet dana od dana postavljanja akta odnosno rješenja Ministarstva poljoprivrede na AGRONET i zaprimanja obavijesti u elektronički pretinac.

(3) U slučaju dostave akata korisnicima putem AGRONET-a, dostava odluke Agencije za plaćanja i rješenja Ministarstva poljoprivrede putem AGRONET-a smatra se obavljenom u trenutku zapisa na AGRONET-u kada je korisnik preuzeo odluku odnosno rješenje. Ako korisnik ne preuzme odluku odnosno rješenje s AGRONET-a u roku od pet dana od dana postavljanja na AGRONET, dostava se smatra obavljenom istekom roka od pet dana od dana kada je odluka odnosno rješenje postavljeno na AGRONET.

(4) U slučaju dostave akta preporučenom pošiljkom s povratnicom, dostava se smatra obavljenom u trenutku kada je korisnik zaprimio preporučenu pošiljku, što se dokazuje datumom i potpisom na povratnici.

(5) U slučaju neuspjele dostave akta preporučenom pošiljkom zbog promjene adrese prebivališta, boravišta ili sjedišta korisnika o čemu korisnik nije obavijestio Agenciju za plaćanja, akt će se objaviti na oglasnoj ploči Agencije za plaćanja te se dostava smatra obavljenom istekom osmog dana od dana stavljanja na oglasnu ploču.

(6) U slučaju dostave putem elektroničke pošte, isključujući dostavu akata putem AGRONET-a, ako je korisnik u zahtjevu pod podacima o kontakt osobi naveo adresu elektroničke pošte koja se razlikuje od adrese elektroničke pošte koja je navedena u Evidenciji korisnika, dostava se obavlja na obje adrese elektroničke pošte.

(7) Dostava elektroničkim putem smatra se obavljenom u trenutku kad je zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka. Korisnicima se preporučuje provjeravati sve pretince elektroničke pošte.

POGLAVLJE II. POSTUPAK DODJELE POTPORE

Provedba postupka dodjele potpore

Članak 33.

(1) Postupak dodjele potpore uključuje vremensko razdoblje od podnošenja zahtjeva za potporu od strane korisnika do sklapanja ugovora o financiranju korisnika s Agencijom za plaćanja.

(2) Postupak dodjele potpore sastoji se od sljedećih faza:

a) podnošenja i zaprimanja zahtjeva za potporu

b) rangiranja zahtjeva za potporu

c) administrativne kontrole zahtjeva za potporu

d) sklapanja ugovora o financiranju.

Podnošenje i zaprimanje zahtjeva za potporu

Članak 34.

(1) Prije popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika.

(2) Prije popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik treba provjeriti trenutno važeće podatke u Evidenciji korisnika te ih prema potrebi putem zahtjeva za promjenu podataka u Evidenciji korisnika obnoviti u skladu s člankom 47. ovoga Pravilnika. Korisnik je dužan podnijeti zahtjev za promjenu podataka koji se nalaze u Evidenciji korisnika nakon pojave događaja koji ih je izazvao. Agencija za plaćanja će korisniku putem elektroničke pošte poslati obavijest da su promjene izvršene ili nisu izvršene.

(3) Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Zahtjev za potporu mora sadržavati svu natječajem propisanu dokumentaciju na jeziku propisanom u članku 29. ovoga Pravilnika. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke u elektronički obrazac zahtjeva i učitava traženu dokumentaciju u obliku koji omogućava čitljivost.

(4) Agencija za plaćanja zadržava pravo zatražiti da korisnik, osim dokumentacije koja je propisana Natječajem, u zahtjevu za potporu dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za pravilnu i potpunu provedbu postupka dodjele potpore.

(5) Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u, zahtjev za potporu elektronički podnosi isključivo korisnik putem NIAS-a, u skladu s Uputom za elektroničko podnošenje zahtjeva koja čini sastavni dio natječaja. Za elektroničko podnošenje korisnik mora biti prijavljen u AGRONET putem NIAS-a.

(6) Smatra se da je zahtjev za potporu podnesen kad korisnik potvrdi elektroničko podnošenje zahtjeva.

(7) Korisnik je odgovoran za točnost i potpunost podataka unesenih u elektronički obrazac zahtjeva za potporu, kao i za istovjetnost dokumentacije koja je učitana u elektronički obrazac zahtjeva s izvornom dokumentacijom.

(8) Zahtjev za potporu mora biti podnesen unutar roka predviđenog u natječaju.

(9) Svi podaci navedeni u zahtjevu za potporu podložni su provjerama nadležnih institucija do isteka pet godina nakon konačne isplate potpore.

Rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 35.

(1) Po zaprimanju svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj, Agencija za plaćanja formira inicijalnu rang-listu zahtjeva za potporu na temelju traženih iznosa potpore te traženog broja bodova na temelju odgovora na pitanja u zahtjevu za potporu od strane korisnika, u skladu s kriterijima odabira iz Priloga 1, 2, 3 ili 4 ovoga Pravilnika.

(2) Rang-lista iz stavka 1. ovoga članka ažurira se na temelju podataka utvrđenih u administrativnoj kontroli zahtjeva za potporu.

(3) Prednost na rang listi ima zahtjev za potporu s utvrđenim većim brojem bodova nakon završene administrativne kontrole.

(4) U slučaju da dva ili više zahtjeva za potporu imaju jednaki ukupni broj bodova, prednost će se odrediti sljedećim redoslijedom:

a) veći broj bodova na pojedinom kriteriju odabira počev od prvog kriterija odabira do zadnjeg po redoslijedu u tablici kriterija odabira (Prilozi 1, 2, 3 i 4 ovoga Pravilnika)

b) vrijeme podnošenja zahtjeva za potporu.

(5) Ako se prednost određuje prema vremenu podnošenja zahtjeva za potporu, prednost imaju zahtjevi za potporu na sljedeći način:

a) potpuni zahtjevi za potporu za koje nije tražena dopuna, pri čemu se vremenom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu smatra trenutak (datum, sat, minuta, sekunda) zapisa u AGRONET-u kada je korisnik potvrdio elektroničko podnošenje zahtjeva

b) zahtjevi za potporu za koje je Agencija za plaćanja izdala zahtjev za dopunu, pri čemu prednost imaju zahtjevi za potporu korisnika koji su u kraćem roku postupili po zahtjevu za dopunu. Ako nepotpuni zahtjevi za potporu imaju jednaki broj bodova i jednak vremenski rok podnošenja dopune, prednost imaju ranije podneseni zahtjevi za potporu (datum, sat, minuta, sekunda).

(6) Ako dva ili više zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova prema gore navedenim kriterijima po kojima se određuje prednost pri odabiru i jednako vrijeme podnošenja dopune odnosno zahtjeva za potporu, a navedeno uvjetuje da zahtjev bude odabran, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

(7) U slučaju utvrđivanja sumnje na prijevaru u postupku dodjele potpore u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će nastaviti s administrativnom kontrolom zahtjeva ostalih korisnika i izraditi rang-listu bez korisnika kojemu je izdana Obavijest o privremenoj odgodi dodjele potpore iz članka 38. stavka 1. točke e) ovoga Pravilnika.

(8) Konačnu rang-listu zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja objavljuje na mrežnoj stranici – www.apprrr.hr, nakon sklapanja svih ugovora o financiranju s korisnicima koji se nakon provedene administrativne kontrole nalaze iznad praga dostatnih sredstava.

Administrativna kontrola zahtjeva za potporu

Članak 36.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu i dokumentacije učitane u zahtjev za potporu, i to:

a) administrativnu kontrolu kriterija odabira

b) administrativnu kontrolu prihvatljivosti korisnika

c) administrativnu kontrolu prihvatljivosti projekta

d) administrativnu kontrolu prihvatljivosti troškova

e) administrativnu kontrolu postupka nabave.

(2) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu onih zahtjeva koji se na temelju traženih bodova nalaze iznad praga raspoloživih sredstava na rang-listi.

(3) Administrativna kontrola zahtjeva za potporu provodi se prema redoslijedu na inicijalnoj rang-listi.

(4) Agencija za plaćanja prilikom administrativnih kontrola može koristiti sve dostupne registre i baze podataka nadležnih institucija.

(5) U slučaju da korisnik u zahtjev za potporu nije učitao obavezne dokumente propisane natječajem za koje je u natječaju izrijekom navedeno da ih nije dopušteno dostaviti u dopuni, Agencija za plaćanja će izdati odluku o odbijanju.

(6) Administrativnom kontrolom prihvatljivosti korisnika provjerava se pravovremenost i potpunost zahtjeva te ispunjava li korisnik Pravilnikom propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i postoje li razlozi za odbijanje zahtjeva i/ili isključenje korisnika.

(7) Administrativnom kontrolom projekta, ulaganja i troškova provjerava se jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog ulaganja, što obuhvaća provjeru prihvatljivosti projekta, ulaganja i troškova, opravdanosti visine troškova te kontrolu postupka nabave, u skladu s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i natječajem. Tijekom administrativne kontrole provjerava se postoje li razlozi za odbijanje, isključuju se neprihvatljivi troškovi te se određuje najviši iznos prihvatljivih troškova, intenzitet potpore, iznos potpore za dodjelu, kao i iznos potpore po trošku.

(8) Administrativnom kontrolom kriterija odabira provjerava se usklađenost zahtjeva za potporu s kriterijima odabira i ostvaruje li korisnik prag prolaznosti s minimalnim brojem bodova na temelju propisanih kriterija odabira.

(9) Administrativnom kontrolom zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira i ukupan broj bodova, kao ni iznos potpore veći od navedenoga u obrascu zahtjeva za potporu.

(10) U slučaju da se administrativnom kontrolom utvrdi manji broj bodova po kriterijima odabira i/ili iznos potpore i/ili intenzitet potpore manji od traženog u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja će u skladu s utvrđenim činjeničnim stanjem izvršiti umanjenje broja bodova i/ili iznosa i/ili intenziteta potpore, te će razloge obrazložiti u odluci o rezultatu administrativne kontrole.

(11) Agencija za plaćanja kontrolu opravdanosti visine troškova provodi:

a) administrativnom kontrolom postupaka nabave putem EONA-e u skladu s odredbama Pravila za provođenje postupka nabave putem EONA-e iz Priloga 5 ovoga Pravilnika i/ili

b) usporedbom prijavljenih troškova s maksimalnim iznosima troškova objavljenim uz Natječaj.

(12) U slučaju nepoštivanja Pravila za provođenje postupka nabave putem EONA-e iz Priloga 5 ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja može umanjiti iznos troška prihvatljivog za sufinanciranje prije primjene financijske korekcije.

(13) U slučaju da je Natječajem propisan maksimalni iznos troškova, a iznos prihvatljivih troškova iz odabranih ponuda je veći od natječajem propisanih maksimalnih iznosa, Agencija za plaćanja će kao iznos prihvatljiv za sufinanciranje odobriti maksimalni iznos. Ako je iznos prihvatljivih troškova iz odabranih ponuda manji od natječajem propisanih maksimalnih iznosa, Agencija za plaćanja će kao iznos prihvatljiv za sufinanciranje odobriti iznos iz odabranih ponuda.

(14) U slučaju ulaganja u kupnju zemljišta i/ili objekata u svrhu realizacije projekta, Agencija za plaćanja iznos za kupnju zemljišta i/ili objekata u svrhu realizacije projekta uspoređuje s iznosom navedenim u Elaboratu procjene tržišne vrijednosti nekretnine ovjerenim od ovlaštenog sudskog vještaka. Ako je iznos iz Elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnine niži od iznosa navedenog u predugovoru/ugovoru o kupoprodaji nekretnina, prihvatljiv iznos za sufinanciranje za kupnju zemljišta i/ili objekata je iznos naveden u Elaboratu procjene tržišne vrijednosti nekretnine.

(15) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja putem zahtjeva za dopunu/obrazloženje može zatražiti izvode o vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi korisnika i poduzetnika koji su u partnerskom i/ili povezanom odnosu s korisnikom. Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je u obvezi dostaviti traženi dokument.

(16) Prilikom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može primijeniti sankcije, administrativne kazne, financijske korekcije i umanjenja sukladno Pravilima o primjeni financijskih korekcija iz Priloga 6 ovoga Pravilnika.

(17) Ako postoji sumnja da je cijena s odabrane ponude neopravdano visoka, Agencija za plaćanja ima pravo zatražiti dodatne popratne dokumente i pojašnjenja od korisnika kako bi otklonio sumnju da je cijena neopravdano visoka. Agencija može odbiti iznos troškova koji neopravdano prelaze iznos prijavljenih prihvatljivih troškova za pripadajuću stavku i ima pravo taj iznos proglasiti neprihvatljivim u postupku kontrole prihvatljivosti troškova.

(18) Ekonomsku održivost projekta korisnik dokazuje kroz poslovni plan popunjen u skladu s uputama i pojašnjenjima iz važećeg predloška za određeni natječaj koji Agencija za plaćanja objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.

Dopuna/obrazloženje zahtjeva za potporu

Članak 37.

(1) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole može od korisnika zatražiti dopunu i/ili obrazloženje/a.

(2) Korisniku se može poslati samo jedan zahtjev za dopunu.

(3) Agencija za plaćanja zahtjev za dopunu može uputiti korisniku isključivo za dopunu onih dokumenata za koje u natječaju nije izrijekom navedeno da se ne mogu dopuniti.

(4) Agencija za plaćanja može zatražiti da korisnik, osim dokumentacije koja je propisana natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za pravilnu i potpunu provedbu postupka dodjele potpore.

(5) Zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje korisniku se dostavlja elektroničkim putem u pretinac elektroničke pošte koji je korisnik odredio za takvu namjenu.

(6) Korisnik je u obvezi postupiti po zahtjevu za dopunu i/ili obrazloženje te odgovoriti Agenciji za plaćanja putem elektroničke pošte u roku od sedam dana od dana slanja zahtjeva za dopunu i/ili obrazloženje korisniku.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, Agencija za plaćanja će uzeti u razmatranje odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje dostavljen izvan roka iz stavka 6. ovoga članka u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2021/2116.

(8) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 6. ovoga članka ili u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a isto se odnosi na uvjete prihvatljivosti korisnika i/ili projekta, izdat će se odluka o odbijanju.

(9) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 6. ovoga članka ili u slučaju da korisnik u odgovoru na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a isto se odnosi isključivo na prihvatljivost određenog troška, korisniku za trošak na koji se odnosi dopuna i/ili obrazloženje neće biti odobrena potpora.

(10) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 6. ovoga članka ili u slučaju da korisnik u odgovoru na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a isto se odnosi isključivo na kriterije odabira, korisniku za kriterij odabira na koji se odnosi dopuna/obrazloženje neće biti dodijeljeni zatraženi bodovi.

(11) Potpuni, prihvatljivi i pravovremeno dopunjeni/obrazloženi zahtjevi za potporu ulaze u daljnju administrativnu kontrolu u skladu s procedurama Agencije za plaćanja.

(12) Ako korisnik samoinicijativno dostavi dopune i/ili obrazloženja, navedeno se neće uzeti u razmatranje.

Izdavanje akata tijekom provedbe postupka dodjele potpore

Članak 38.

(1) Agencija za plaćanja može korisniku izdati sljedeće akte:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole

b) Odluku o odbijanju

c) Obavijest o odbacivanju zbog nedostatnosti sredstava

d) Potvrdu o odustajanju

e) Obavijest o privremenoj odgodi dodjele potpore.

(2) Agencija za plaćanja donosi odluku o rezultatu administrativne kontrole za svaki zahtjev za potporu za koji je administrativnom kontrolom utvrđeno da je pravovaljan i potpun, odnosno da ispunjava uvjete propisane Strateškim planom, ovim Pravilnikom i natječajem.

(3) Izdavanje odluke o rezultatu administrativne kontrole ne podrazumijeva da će s tim korisnikom Agencija za plaćanja sklopiti ugovor o financiranju. Ugovor o financiranju Agencija za plaćanja sklopit će isključivo s korisnicima koji se na rang-listi, nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za potporu i dalje nalaze iznad praga raspoloživih sredstava.

(4) Agencija za plaćanja donosi odluku o odbijanju za svaki zahtjev za potporu za koji je administrativnom kontrolom utvrđeno da ne ispunjava uvjete prihvatljivosti i/ili se nalazi ispod praga prolaznosti kriterija odabira te ne ispunjava druge uvjete propisane Strateškim planom, ovim Pravilnikom i natječajem.

(5) Agencija za plaćanja izdaje obavijest o odbacivanju zbog nedostatnosti sredstava korisnicima za koje nije odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu, jer se na temelju traženih bodova po kriterijima odabira nalaze na rang listi ispod praga dostatnih sredstava i korisnicima kojima je izdana odluka o rezultatu administrativne kontrole, a za koje sredstva nisu dostatna.

(6) Agencija za plaćanja izdaje potvrdu o odustajanju u slučaju da je korisnik nakon podnošenja zahtjeva za potporu podnio zahtjev za odustajanje.

(7) Kada u postupku dodjele potpore Agencija za plaćanja utvrdi postojanje sumnje na prijevaru kod korisnika koji udovoljavaju uvjetima natječaja, Agencija za plaćanja će korisniku izdati obavijest o privremenoj odgodi dodjele potpore, u skladu sa stavkom 1. točkom e) ovoga članka.

(8) Na obavijesti iz stavka 1. točke c) i e) i potvrdu iz stavka 1. točke d) ovoga članka nije dopuštena žalba. Protiv navedenih akata može se pokrenuti upravni spor.

(9) Akte iz stavka 1. ovoga članka korisnik preuzima putem AGRONET-a na način propisan člankom 32. ovoga Pravilnika.

(10) U slučaju administrativne pogreške prilikom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja je u obvezi ispraviti/izmijeniti/staviti izvan snage bilo koji od akata iz stavka 1. ovoga članka odgovarajućim aktom u razdoblju od podnošenja zahtjeva za potporu pa do isteka pet godina od konačne isplate potpore.

Sklapanje Ugovora o financiranju

Članak 39.

(1) Agencija za plaćanja sklapa ugovor o financiranju na temelju odluke o rezultatu administrativne kontrole s korisnicima za koje su sredstva dostatna.

(2) Ugovorom o financiranju određuju se opći i posebni uvjeti, ugovor o financiranju mora sadržavati najmanje podatke o ugovornim stranama rokove, prava i obveze korisnika i Agencije za plaćanja, iznos dodijeljene potpore, uvjete za isplatu sredstava, uvjete za raskid ugovora i popis priloga ugovoru o financiranju.

(3) Agencija za plaćanja će korisniku dostaviti dva primjerka ugovora o financiranju na potpisivanje.

(4) Danom sklapanja ugovora o financiranju smatra se datum potpisa od strane posljednje ugovorne strane.

(5) U roku od 15 dana od dana zaprimanja ugovora o financiranju, korisnik je u obvezi potpisati i dostaviti jedan primjerak ugovora o financiranju u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u središnji ured Agencije za plaćanja.

(6) Neispravno potpisanim ugovorom o financiranju smatra se ugovor kojeg je potpisala neovlaštena osoba.

(7) Ako korisnik potpiše ugovor o financiranju, ali ne navede datum potpisa ugovora o financiranju, danom sklapanja ugovora o financiranju smatra se vrijeme slanja poštom (datum, sat, minuta, sekunda) potpisanog ugovora o financiranju u slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom ili vrijeme zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Agenciju za plaćanja, ako korisnik neposredno dostavlja potpisani ugovor o financiranju.

(8) Agencija za plaćanja je ovlaštena u bilo kojem trenutku, ako za istim postoji potreba, izraditi dodatak ugovoru o financiranju radi ispravljanja administrativnih pogrešaka učinjenih omaškom prilikom izrade ugovora o financiranju i/ili bilo kojeg akta iz ovoga Pravilnika koji je u izravnoj i/ili neizravnoj vezi s ugovorom o financiranju.

(9) Uvjeti sklapanja ugovora o financiranju se na jednak način primjenjuju i na sklapanje dodatka ugovoru o financiranju.

(10) Sklapanjem ugovora o financiranju korisnik preuzima obveze koje mora ispuniti kako bi mu potpora bila isplaćena, kao i obveze koje mora ispunjavati u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate.

POGLAVLJE III. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA

Provedba projekta

Članak 40.

(1) Postupak provedbe projekta uključuje vremensko razdoblje od sklapanja ugovora o financiranju do konačne isplate potpore.

(2) Sklapanjem ugovora o financiranju korisnik preuzima obveze koje mora ispuniti kako bi mu potpora bila isplaćena, kao i obveze koje mora ispunjavati/ispuniti u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate potpore.

(3) Korisnik je u obvezi provesti projekt za koji je sklopljen ugovor o financiranju, u skladu s ugovorom o financiranju.

(4) Rizik povećanja cijena određenih stavki u ponudi nakon provedene nabave je rizik korisnika.

(5) Korisniku se po stavci troška ne može isplatiti potpora u iznosu većem od odobrenog iznosa za stavku troška iz ugovora o financiranju.

(6) Korisnik je u obvezi bez odgode postupiti u skladu s člankom 46. i 47. ovoga Pravilnika, kod promjena koje se odnose na odobreni zahtjev za potporu i svakog odstupanja od rokova provedbe.

(7) Zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu korisnik može podnijeti nakon sklapanja ugovora o financiranju.

Uvjeti podnošenja zahtjeva za isplatu predujma

Članak 41.

(1) Ako korisnik dostavlja zahtjev za isplatu predujma, obvezan ga je dostaviti u roku od šest mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. Ako korisnik podnese zahtjev nakon navedenog roka, Agencija za plaćanje će izdati Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma. Nakon podnošenja zahtjeva za isplatu rate nije moguće podnijeti zahtjev za isplatu predujma.

(2) Plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama.

(3) Korisnik može putem zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam koji može iznositi najviše 50 % odobrenih sredstava javne potpore iz ugovora o financiranju.

(4) Uvjet za isplatu predujma jest dostava bankarske garancije plative »na prvi poziv« i »bez prigovora« u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma.

(5) Bankarska garancija mora vrijediti od trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu predujma do isteka šest mjeseci nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za isplatu navedenog u ugovoru o financiranju.

(6) Bankarsku garanciju korisnik je u obavezi dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u središnji ured Agencije za plaćanja, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

(7) Isplaćeni predujam opravdava se prilaganjem plaćenih računa za odobrene troškove najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu konačne rate/jednokratnu isplatu.

(8) Korisnik je u obvezi iskoristiti predujam u skladu s ugovorom o financiranju.

(9) Bankarska garancija će biti vraćena korisniku temeljem odluke o jamstvu ako korisnik dokaže realizaciju troškova odobrenih u ugovoru o financiranju.

(10) Ako korisnik ne opravda isplaćeni predujam, u obvezi je na temelju Odluke o jamstvu izvršiti plaćanje traženog iznosa u roku od 30 dana od dana zaprimanja navedene odluke. U protivnom se aktivira bankarska garancija.

Uvjeti podnošenja zahtjeva za isplatu

Članak 42.

(1) Zahtjev za isplatu korisnik podnosi jednokratno ili u najviše dvije rate.

(2) U slučaju plaćanja u ratama, korisnik je zahtjev za isplatu prve rate obvezan dostaviti u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

(3) Zahtjev za isplatu konačne rate/jednokratnu isplatu korisnik je obvezan dostaviti u roku od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju, ali ne kasnije od 30. lipnja 2029. godine.

(4) Iznimno, rok za dostavu zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka može se produžiti na osnovu pisanog zahtjeva korisnika za produženje roka u skladu s člankom 46. ovoga Pravilnika, ali ne kasnije od 30. lipnja 2029. godine.

(5) U slučaju promjene roka iz prethodnog stavka, Agencija za plaćanja će izraditi dodatak ugovoru o financiranju.

(6) Korisnik u zahtjevu za isplatu ne može zatražiti iznos potpore koji je veći od iznosa navedenog u ugovoru o financiranju.

(7) Ako se isplata provodi u ratama, iznos u zahtjevu za isplatu konačne rate mora biti najmanje 10 % odobrenih sredstava potpore, osim ako se radi o korisniku koji je ostvario dodatni intenzitet potpore kad iznos u zahtjevu za isplatu konačne rate mora odgovarati postotku dodatnog intenziteta potpore ovisno o intervenciji u skladu s člankom 25. ovoga Pravilnika, a koji će biti propisan natječajem.

(8) U slučaju da korisnik ne dostavi zahtjev za isplatu konačne rate/jednokratnu isplatu, raskida se ugovor o financiranju.

Način podnošenja zahtjeva za isplatu predujma i zahtjeva za isplatu

Članak 43.

(1) Zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu mora sadržavati svu natječajem propisanu dokumentaciju na jeziku propisanom u članku 29. ovoga Pravilnika. Prilikom popunjavanja zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu, korisnik popunjava tražene podatke u elektronički obrazac zahtjeva i učitava traženu dokumentaciju u obliku koji omogućava čitljivost.

(2) Nakon popunjavanja zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu u AGRONET-u, zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu elektronički podnosi isključivo korisnik putem NIAS-a, u skladu s Uputom za elektroničko podnošenje zahtjeva koja čini sastavni dio natječaja. Za elektroničko podnošenje korisnik mora biti prijavljen u AGRONET putem NIAS-a.

(3) Smatra se da je zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu podnesen kad korisnik potvrdi elektroničko podnošenje zahtjeva.

(4) Korisnik je odgovoran za točnost i potpunost podataka unesenih u elektronički obrazac zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu, kao i za istovjetnost dokumentacije koja je učitana u elektronički obrazac zahtjeva s izvornom dokumentacijom.

(5) Zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu mora biti podnesen unutar roka predviđenog u članku 42. ovoga Pravilnika.

(6) Svi podaci navedeni u zahtjevu za isplatu predujma/zahtjevu za isplatu podložni su provjerama nadležnih institucija do isteka pet godina nakon konačne isplate potpore.

(7) Agencija za plaćanja zadržava pravo zatražiti da korisnik, osim dokumentacije koja je propisana natječajem, prilikom podnošenja zahtjeva dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za administrativnu kontrolu zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu.

(8) Vrijeme podnošenja zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu je vrijeme kako je definirano u članku 31. ovoga Pravilnika.

Administrativna kontrola zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu

Članak 44.

(1) Potpora se isplaćuje korisniku na temelju zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu.

(2) Zahtjev za isplatu treba sadržavati dokaze stvarnog nastanka troška (račune, kupoprodajne ugovore) u skladu s tablicom troškova i izračuna potpore koja je prilog ugovora o financiranju, a svi priloženi dokazi moraju biti plaćeni u cijelosti do podnošenja zahtjeva za isplatu.

(3) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu na temelju podnesenog zahtjeva korisnika i dokumentacije učitane u zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu.

(4) Agencija za plaćanja radi usporedbu realiziranih troškova s troškovima odobrenim ugovorom o financiranju. Ako realizirani troškovi nisu u skladu s odobrenim troškovima, Agencija za plaćanja može primijeniti financijsku korekciju u skladu s Prilogom 6 ovoga Pravilnika i/ili svrstati trošak u neprihvatljive troškove.

(5) U slučaju da je zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu nepotpun ili su potrebne dodatne informacije, dokumentacija ili dio dokumentacije i/ili su potrebna dodatna pojašnjenja zbog određenih nejasnoća ili neusklađenosti u navodima/dokumentima/izračunima i/ili ispravak neusklađenih navoda i/ili neispravnih izračuna, Agencija za plaćanja može od korisnika tražiti dopunu/obrazloženje.

(6) Agencija za plaćanja može zatražiti da korisnik, osim dokumentacije koja je propisana natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za administrativnu kontrolu zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu.

(7) Zahtjev za dopunu/obrazloženje se korisniku dostavlja elektroničkim putem u pretinac elektroničke pošte koji je korisnik odredio za takvu namjenu.

(8) Korisnik je u obvezi postupiti po zahtjevu za dopunu i/ili obrazloženje te odgovoriti Agenciji za plaćanja putem elektroničke pošte u roku od sedam dana od dana slanja zahtjeva za dopunu i/ili obrazloženje korisniku.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, Agencija za plaćanja će uzeti u razmatranje odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje dostavljen izvan roka iz stavka 8. ovoga članka u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti.

(10) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 8. ovoga članka ili u odgovoru na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a isto se odnosi na uvjete prihvatljivosti korisnika i/ili projekta i/ili na cjelokupno ulaganje i/ili kriterije odabira, izdat će se Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma/Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(11) U slučaju da korisnik ne dostavi odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje ili dostavi odgovor izvan roka propisanog stavkom 8. ovoga članka ili u odgovoru na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a isto se odnosi isključivo na uvjete prihvatljivosti troškova, korisniku za trošak na koji se odnosi zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje neće biti isplaćena potpora.

(12) Prije isplate potpore obavlja se posjet lokaciji ulaganja/kontrola na terenu kako je propisano člankom 48. ovoga Pravilnika.

(13) Nakon posjeta lokaciji ulaganja/kontrole na terenu prije isplate utvrđuje se iznos potpore za isplatu, uključujući financijske korekcije, ako je primjenjivo.

(14) Ako se tijekom administrativne kontrole zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu utvrde nepravilnosti u ispunjavanju obveza koje su propisane ovim Pravilnikom, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije u skladu s Pravilima o primjeni financijskih korekcija iz Priloga 6 ovoga Pravilnika.

(15) Ako korisnik u zahtjevu za isplatu potražuje iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore utvrđenog u administrativnoj kontroli zahtjeva za isplatu te ako omjer prihvatljivih i neprihvatljivih troškova bude veći od 10 %, Agencija za plaćanja može primijeniti administrativnu kaznu. Administrativna kazna primjenjuje se u iznosu zatraženog neprihvatljivog iznosa. Administrativna kazna se ne primjenjuje ako korisnik može dokazati Agenciji za plaćanja da nije kriv za uključivanje neprihvatljivog iznosa ili ako se Agencija za plaćanja na drugi način uvjeri da korisnik nije kriv.

(16) Ako korisnik nije realizirao sve stavke tehničke specifikacije opreme/strojeva/mehanizacije/usluga u skladu s odobrenom ponudom i/ili ako nisu ispunjeni kriteriji na temelju kojih je ponuda odabrana, Agencija za plaćanja će primijeniti financijske korekcije u skladu s Prilogom 6 ovoga Pravilnika.

(17) Odobrena potpora korisniku će biti isplaćena na račun naveden u Evidenciji korisnika. Ako korisnik promijeni račun koji je evidentiran u Evidenciji korisnika, dužan je podnijeti zahtjev za promjenu podataka (računa) kroz AGRONET.

Izdavanje akata tijekom postupka provedbe projekta

Članak 45.

(1) Nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja donosi sljedeće akte:

a) Odluku o isplati predujma/odluku o isplati

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma/odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu

c) Odluku o povratu

d) Odluku o jamstvu

e) Obavijest o odgodi odobrenja isplate.

(2) Agencija za plaćanja će donijeti odluke iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu.

(3) U rok od 90 dana iz stavka 2. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od podnošenja žalbe na odluke iz stavka 1. ovoga članka do donošenja rješenja o žalbi Ministarstva poljoprivrede ili presude ili rješenja nadležnog upravnog suda.

(4) Odluka o isplati predujma/odluka o isplati izdaje se u slučaju da zahtjev ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, natječajem i ugovorom o financiranju.

(5) Odlukom o isplati predujma/odlukom o isplati određuje se iznos potpore koja se isplaćuje korisniku.

(6) Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma/odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu izdaje se zbog neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, natječajem i ugovorom o financiranju.

(7) U slučaju donošenja odluke o odbijanju zahtjeva za isplatu prve rate, kad se radi o isplati potpore u ratama, korisniku će biti omogućeno podnošenje zahtjeva za isplatu konačne rate, ako su ispunjeni ostali uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekta i ulaganja propisani ovim Pravilnikom, natječajem i ugovorom o financiranju.

(8) Kad u postupku provedbe projekta Agencija za plaćanja utvrdi postojanje sumnje na prijevaru, Agencija za plaćanja će u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika korisniku izdati obavijest o odgodi odobrenja isplate i obustaviti sve postupke Agencije za plaćanja u provedbi projekta.

(9) Odluka o jamstvu izdaje se u slučaju kada je korisniku bio isplaćen predujam.

(10) U skladu s dokumentacijom zaprimljenom u zahtjevu za isplatu kojom se pravda isplaćeni predujam bankarska garancija može biti oslobođena/zadržana. Bankarska garancija se oslobađa kada je predujam u potpunosti opravdan. Ako korisnik ne opravda predujam, izdat će se odluka o jamstvu kojom će se od korisnika zahtijevati povrat isplaćenog predujma. Ako korisnik ne vrati isplaćena sredstva, aktivirat će se bankarska garancija.

(11) Agencija za plaćanja izdaje Odluku o povratu u slučajevima navedenim u članku 52. ovoga Pravilnika.

(12) U slučaju administrativne pogreške prilikom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja je u obvezi ispraviti/izmijeniti/staviti izvan snage bilo koji od akata iz stavka 1. ovoga članka odgovarajućim aktom.

Zahtjev za produženje roka

Članak 46.

(1) Rok za ispunjenje obveza preuzetih ugovorom o financiranju može se produžiti u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti nastalih prije njegovog isteka.

(2) Zahtjev za produženje roka i prateću dokumentaciju korisnik dostavlja preporučenom pošiljkom, neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb (minimalno s naznakom »Zahtjev za produženje roka«) ili elektroničkom poštom na [email protected].

(3) Korisnik mora zahtjev za produženje roka podnijeti Agenciji za plaćanja prije isteka roka za koji traži produženje.

(4) Korisnik mora obrazložiti zahtjev za produženje roka i priložiti odgovarajuće dokaze kojima potkrepljuje zahtjev.

(5) Nakon provjere korisnikovog zahtjeva za produženje roka Agencija za plaćanja će:

a) u slučaju neprihvaćanja zahtjeva za produženje roka, korisniku izdati pismo odbijanja zahtjeva za produženje roka

b) u slučaju prihvaćanja zahtjeva za produženje roka, korisniku dostaviti dodatak ugovoru o financiranju kojim se utvrđuje novi rok za dostavu zahtjeva.

(6) Na akte iz stavka 5. ovoga članka korisnik ne može izjaviti žalbu.

POGLAVLJE IV. PROMJENE U POSTUPKU PROVEDBE PROJEKTA

Promjene u provedbi projekta

Članak 47.

(1) Nakon sklapanja ugovora o financiranju korisnik je dužan podnijeti zahtjev za promjenu i tražiti od Agencije za plaćanja odobrenje svih promjena koje se odnose na odobreni zahtjev za potporu, tj. promjena bitnih za prihvatljivost korisnika, troškova i ulaganja.

(2) Promjene naziva korisnika, adrese, bankovnog računa ili podataka koji se odnose na kontakte, korisnik je dužan neposredno po nastanku promjene i bez odgađanja prijaviti u Evidenciji korisnika.

(3) Razlozi promjena koje se odnose na odobreni zahtjev za potporu i za koje korisnik mora podnijeti zahtjev za promjenu su sljedeći:

a) izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole dostavljene u zahtjevu za potporu

b) izmjena i/ili dopuna glavnog projekta dostavljenog u zahtjevu za potporu u slučaju gradnje za koju prema posebnom pravilniku nije potrebna građevinska dozvola, uključujući i onu kojom je izvršena prenamjena prostora

c) izmjena troškovnika dostavljenog u zahtjevu za potporu za koju je potrebno ponovno provesti postupak nabave u skladu sa stavcima 5. i 6. ovoga članka.

d) izmjena tehnološkog elaborata nasada

e) izmjena tehnološkog projekta kojom je izvršena prenamjena prostora

f) promjena (tehničkih) karakteristika/modela/tipa opreme/strojeva/mehanizacije odobrene ugovorom o financiranju

g) promjena odabranog ponuditelja/provedba novog postupka nabave

h) promjena lokacije ulaganja

i) promjena adrese sjedišta korisnika u drugu JLS

j) promjena nositelja/odgovorne osobe i/ili organizacijskog oblika korisnika uz zadržavanje MIBPG-a (ako je primjenjiv) iz zahtjeva za potporu

k) promjena vlasničke strukture kod korisnika koji je pravna osoba u udjelima od 25 % i više.

(4) Za izmjene navedene u stavku 3. točkama a), b), d) i e) korisnik je u obvezi tražiti odobrenje putem zahtjeva za promjenu nakon ishođenja izmjene/dopune građevinske dozvole/izrade izmjene/dopune glavnog projekta, izrade i izmjene troškovnika i/ili tehnološkog elaborata/projekta.

(5) U slučaju da su izmjene/dopune građevinske dozvole i/ili izmjene/dopune glavnog projekta uzročno posljedično vezane uz izmjene/dopune odobrenog troškovnika (ponude) na način da je udio ukupne cijene izmijenjenih i/ili uvedenih novih stavaka u odnosu na odobreni troškovnik (ponudu) veći od 30 % u odnosu na prvotno odobrenu ukupnu cijenu troškovnika (ponude) korisnik mora ponovno provesti postupak nabave za stavke iz troškovnika (ponude) koje nisu izvršene/isporučene, u suprotnom Agencija za plaćanja primjenjuje financijsku korekciju u administrativnoj kontroli zahtjeva za promjenu.

(6) U slučaju promjene navedene u stavku 3. točki c) ovoga članka tj. izmjena odobrenog troškovnika za stavke koje nisu izvršene/isporučene, a udio ukupne cijene izmijenjenih i/ili uvedenih novih stavaka u odnosu na odobreni troškovnik (ponudu) je veći od 30 % u odnosu na prvotno odobrenu ukupnu cijenu troškovnika (ponude) korisnik mora ponovno provesti postupak nabave za stavke iz troškovnika (ponude) koje nisu izvršene/isporučene, u suprotnom Agencija za plaćanja primjenjuje financijsku korekciju u administrativnoj kontroli zahtjeva za promjenu.

(7) U slučaju promjene navedene u stavku 3. točki c) ovoga članka za koju korisnik nije podnio zahtjev za promjenu, a administrativnom kontrolom zahtjeva za isplatu se utvrdi da je udio ukupne cijene izmijenjenih i/ili uvedenih novih stavaka (iz računa/ situacije) u odnosu na odobreni troškovnik (ponudu) veći od 30 % u odnosu na prvotno odobrenu ukupnu cijenu troškovnika (ponude) Agencija za plaćanje primjenjuje financijsku korekciju.

(8) U slučaju promjene ponuditelja i/ili promjene sorti i/ili promjene (tehničkih) karakteristika/modela/tipa opreme/strojeva/mehanizacije odobrene ugovorom o financiranju potrebno je ponoviti postupak prikupljanja ponuda.

(9) Ponavljanje postupka prikupljanja ponuda provodi se sukladno Pravilima za provođenje postupka nabave putem EONA-e iz Priloga 5 ovoga Pravilnika i ostalim odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na postupke nabave.

(10) Postupak ponovnog prikupljanja ponuda korisnik je u obvezi završiti prije podnošenja zahtjeva za promjenu.

(11) Za ostale promjene iz stavka 3. ovoga članka korisnik je dužan tražiti odobrenje neposredno po nastanku promjene.

(12) Promjena lokacije ulaganja u drugu JLS nije dozvoljena, a moguća su odstupanja isključivo u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti koje nisu bile predvidive u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2021/2116 i potrebna je za uredno izvršenje obveza korisnika iz ugovora o financiranju.

(13) Promjene nositelja/odgovorne osobe i organizacijskog oblika korisnika dozvoljene su u slučaju više sile i nastupa izvanrednih okolnosti u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2021/2116 te u slučajevima zakonske obveze i gospodarskog rasta korisnika, uz uvjet da u trenutku nastanka promjene korisnik ispunjava uvjete prihvatljivosti propisane ovim Pravilnikom. Dozvoljena je zamjena odgovarajućom osobom koja ne utječe negativno na uvjete prihvatljivosti i dodijeljene bodove prema kriterijima odabira.

(14) Promjena vlasničke strukture kod korisnika koji je pravna osoba u udjelima od 25 % i više dozvoljena je ako ne utječe negativno na uvjete prihvatljivosti i dodijeljene bodove prema kriterijima odabira.

(15) Promjene koje neće biti odobrene kroz zahtjev za promjenu:

a) promjena voćnih vrsta prijavljenih u zahtjevu za potporu

b) svaka promjena koja u trenutku nastanka utječe na zaključke postupka dodjele potpore, odnosno na uvjete prihvatljivosti i ostvaren broj bodova po kriterijima odabira

c) promjena mladog poljoprivrednika navedenog u zahtjevu za potporu osim u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2021/2116, uz uvjet da novopostavljeni mladi poljoprivrednik ispunjava sve primjenjive uvjete prihvatljivosti i uvjete za ostvarivanje dodatnog intenziteta potpore u trenutku nastanka promjene

d) promjena koja u cijelosti ili djelomično rezultira odustajanjem od ugovorenog troška

e) promjena svrhe, namjene i vrste ulaganja za koje su odobrena sredstva; promjena vlasništva nad ulaganjem; davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja

f) premještanje sufinanciranog ulaganja u JLS koja nije odobrena u zahtjevu za potporu osim u slučajevima iz stavka 12. ovoga članka.

(16) U slučaju da je korisnik prijavio promjene koje nisu dopuštene, Agencija za plaćanja će izdati pismo odbijanja.

(17) Zahtjev za promjenu korisnik popunjava i podnosi Agenciji za plaćanja elektroničkim putem, korištenjem AGRONET-a, u skladu s Uputom za elektroničko podnošenje zahtjeva koja čini sastavni dio natječaja.

(18) Iznimno od prethodnog stavka, obavijest o promjeni zbog razloga navedenih u točki i) i j) iz stavka 3. ovoga članka i prateću dokumentaciju korisnik dostavlja preporučenom pošiljkom, neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb (minimalno s naznakom »Obavijest o promjeni«) ili elektroničkom poštom na [email protected].

(19) Zahtjev za promjenu zbog razloga navedenih u točkama od a) do f) iz stavka 3. ovoga članka korisnik može podnijeti najviše tri puta nakon sklapanja ugovora o financiranju.

(20) Zahtjev za promjenu moguće je podnijeti i nakon što je izvršena isplata po zahtjevu za isplatu predujma/prethodnom zahtjevu za isplatu u slučaju isplate u ratama. Predmet zahtjeva za promjenu ne mogu biti troškovi za koje je već podnesen zahtjev za isplatu.

(21) Ako je korisnik tražio promjene, zahtjev za isplatu moći će podnijeti tek nakon zaprimanja odgovora od strane Agencije za plaćanja. Ako je obrada zahtjeva za isplatu u tijeku, korisnik neće biti u mogućnosti podnijeti zahtjev za promjenu.

(22) Zahtjev za promjenu korisnik je u obvezi podnijeti najmanje 45 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za isplatu, u protivnom Agencija za plaćanja izdaje pismo odbijanja zahtjeva za promjenu.

(23) Korisnik u zahtjevu za promjenu mora obrazložiti i po potrebi opravdati potrebu za promjenama dokumentacijom kojom dokazuje vlastite navode te dostaviti dokumentaciju propisanu natječajem.

(24) Agencija za plaćanja će utvrditi usklađenost promjena sa zaključcima iz postupka dodjele potpore na temelju ponovne administrativne kontrole dijela ili cijelog zahtjeva za potporu, ovisno o zahtijevanoj promjeni.

(25) Odredbe provjere postupka prikupljanja ponuda i provjere opravdanosti visine troškova u postupku dodjele potpore primjenjuju se i na administrativnu kontrolu zahtjeva za promjenu, ako je primjenjivo.

(26) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole može od korisnika zatražiti dopune i/ili obrazloženja.

(27) Agencija za plaćanja može zatražiti da korisnik, osim dokumentacije koja je propisana natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za pravilnu i potpunu administrativnu kontrolu zahtjeva za promjenu.

(28) Zahtjev za dopunu/obrazloženje se korisniku dostavlja elektroničkim putem u pretinac elektroničke pošte koji je korisnik odredio za takvu namjenu.

(29) Korisnik je u obvezi postupiti po zahtjevu za dopunu/obrazloženje te odgovoriti Agenciji za plaćanja putem elektroničke pošte u roku od sedam dana od dana dostave zahtjeva za dopunu i/ili obrazloženje korisniku.

(30) Iznimno od prethodnog stavka, Agencija za plaćanja će uzeti u razmatranje odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje dostavljen izvan roka u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti.

(31) U slučaju da je korisnik prekršio propisane rokove iz stavka 29. ovoga članka, izdat će se pismo odbijanja zahtjeva za promjenu.

(32) Agencija za plaćanja će odobriti promjene ako se traženom promjenom ne dovodi u pitanje prihvatljivost korisnika i/ili projekta i/ili dodjele bodova po kriterijima odabira (ovisno o zahtijevanoj promjeni) te se promjenom ne narušava cilj i svrha projekta.

(33) Agencija za plaćanja nakon administrativne kontrole zahtjeva za promjenu može izdati sljedeće akte:

a) Odluku o izmjeni odluke o rezultatu administrativne kontrole – izdaje se kod odobravanja zahtjeva za promjenu kojima se mijenja ugovor o financiranju te sklopiti dodatak ugovora o financiranju

b) Pismo odobrenja zahtjeva za promjenu – izdaje se kod odobravanja zahtjeva za promjenu kojima se ne mijenja ugovor o financiranju ili

c) Pismo odbijanja zahtjeva za promjenu – izdaje se u slučaju neodobravanja zahtjeva za promjenu.

(34) Odlukom o izmjeni odluke o rezultatu administrativne kontrole ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa koji je određen ugovorom o financiranju, odnosno po stavkama prihvatljivih troškova korisniku se ne može dodijeliti iznos potpore veći od iznosa koji je odobren u Tablici troškova i izračuna potpore koja je prilog ugovora o financiranju. Rizik povećanja cijena je korisnikov rizik neovisno o okolnostima zbog kojih je došlo do povećanja cijena.

(35) U slučaju da Agencija za plaćanja utvrdi da je korisnik obavio nedopuštenu promjenu tj. promjenu koja negativno utječe na zaključke postupka dodjele potpore, odnosno ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti korisnika i/ili troškova i/ili projekta i/ili dodjelu bodova po kriterijima odabira unatoč pismu odbijanja zahtjeva za promjenu, ugovor o financiranju se može raskinuti ili trošak svrstati u neprihvatljive troškove.

(36) Korisnik je ovlašten provesti promjene i prije zaprimanja pisma odobrenja/Odluke o izmjeni odluke o rezultatu administrativne kontrole. Korisnik snosi rizik vezan uz predložene promjene, u slučaju neodobravanja promjena.

POGLAVLJE V. KONTROLA NA TERENU I INFORMIRANJE JAVNOSTI

Kontrola na terenu

Članak 48.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: kontrolori).

(2) Kontrolori provode redovne kontrole prije isplate i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja (ex post kontrola).

(3) Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ako je to potrebno.

(4) Kontrolom na terenu utvrđuje se je li ulaganje stvarno provedeno, jesu li prijavljeni izdaci stvarno nastali, jesu li radovi izvršeni, jesu li materijali utrošeni, jesu li obavljene usluge i nabavljena oprema u skladu s ugovorom o financiranju, je li zahtjev za isplatu u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, je li korisnik/ulaganje u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, je li došlo do sufinanciranja izdataka iz drugih izvora javne pomoći, je li ulaganje u funkciji/uporabi ili spremno za uporabu.

(5) Osim djelatnika Agencije za plaćanja, kontrolu ulaganja mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, djelatnici Upravljačkog tijela, ARPA-e, revizori Europske komisije, Europski revizorski sud, predstavnici OLAF-a te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(6) Kontrolu je moguće najaviti prije njezine provedbe pod uvjetom da se ne naruši svrha kontrole, pružajući korisniku nužne informacije.

(7) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori su ovlašteni:

– izvršiti uvid u dokumentaciju korisnika koja se odnosi na stjecanje prava na potporu (račune, potvrde, bankovna izvješća, ugovore i dr. dokumente)

– pregledati objekte, uređaje i robu vezanu za ulaganje

– provjeravati računovodstvene podatke iz poslovnih knjiga korisnika

– provjeravati evidencije vezane uz ulaganje i poslovanje korisnika

– provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz Zahtjev za potporu/Zahtjev za isplatu

– provjeravati rješenja, ugovore, potvrde drugih tijela koja prate rad korisnika

– izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti

– provjeravati sve podatke koji se odnose na kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

– provjeravati tehničku dokumentaciju vezanu za ulaganje (Građevinski dnevnik, Građevinska knjiga, Glavni projekt i dr.) i

– prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje kontrole.

Informiranje javnosti

Članak 49.

(1) Korisnik je u obvezi pridržavati se zahtjeva povezanih s informiranjem i vidljivošću. Korisnik se posebno obvezuje poduzeti sve potrebne korake kako bi objavio činjenicu da Europska unija sufinancira projekt, a relevantne informacije u vezi s informiranjem i vidljivosti propisane su Prilogom 7 ovoga Pravilnika.

(2) Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjet prihvatljivosti iz stavka 1. ovoga članka, korisniku će se ostaviti rok od 30 dana da ispuni uvjet.

(3) U slučaju da korisnik u ostavljenom roku iz stavka 2. ovoga članka ne ispuni uvjet iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika ili neće odobriti isplatu potpore za trošak koji nije vidljivo i na propisan način označen.

POGLAVLJE VI. PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE NAKON KONAČNE ISPLATE POTPORE – EX POST KONTROLA

Trajnost projekta

Članak 50.

(1) Korisnik mora osigurati trajnost projekta i tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore mora ispuniti sljedeće uvjete:

a) ispuniti sve obveze propisane ovim Pravilnikom i ugovorom o financiranju

b) gospodarstvo kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom

c) ne smije: na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti na drugu lokaciju. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti. Ako se utvrdi da je korisnik takvu izmjenu obavio neopravdano, Agencija za plaćanja će raskinuti ugovor o financiranju

d) moguća je promjena vlasničke strukture kod korisnika koji je pravna osoba u udjelima od 25 % i više, ako do takve promjene dolazi nakon konačne isplate potpore. Korisnik mora obavijestiti Agenciju za plaćanja o takvoj promjeni. Prilikom ocjene prihvatljivosti takve promjene, Agencija za plaćanja uzima u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, posebno je li takvom promjenom korisnik stekao neopravdanu prednost te ispunjavaju li korisnik i projekt sve uvjete utvrđene ugovorom o financiranju. Ako tijekom provjera Agencija za plaćanja utvrdi da je trgovačkom društvu izmjenom vlasničke strukture dana neopravdana prednost te da je izmjena vlasničke strukture utjecala na prirodu, ciljeve i uvjete provedbe projekta, zadržava pravo raskida ugovora o financiranju. Vlasništvo nad predmetom ulaganja mora u svakom slučaju ostati nepromijenjeno. Navedena odredba, osim dijela vezanog za vlasništvo nad projektom, ne odnosi se na dionička društva koja kotiraju na burzama. O izmjenama vlasničke strukture manjim od 25 %, (pojedinačno i kumulativno) korisnik nije u obvezi obavještavati Agenciju za plaćanja.

(2) Ako Agencija za plaćanja utvrdi da korisnik ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, može tražiti od korisnika dodatna pojašnjenja i ostaviti mu primjeren rok za rješavanje nastale situacije.

(3) Ako se utvrdi da korisnik nije ispunio preuzete obveze propisane ugovorom o financiranju i/ili ovim Pravilnikom i/ili aktom kojim je dodijeljena potpora, na ukupno isplaćeni iznos potpore primijenit će se financijska korekcija ili će se tražiti povrat dijela isplaćene potpore ili cjelokupno isplaćene potpore.

Financijska korekcija

Članak 51.

(1) Financijska korekcija određuje se u skladu s Prilogom 6 ovoga Pravilnika.

(2) Financijska korekcija može se odrediti nakon provedene administrativne kontrole dokumentacije korisnika i/ili kontrole na terenu te je ista primjenjiva u svim fazama postupka dodjele potpore, provedbe projekta te tijekom pet godina nakon konačne isplate.

(3) Nadležno tijelo ovlašteno je:

a) primijeniti financijsku korekciju s obrazloženjem nepravilnosti na temelju utvrđenog činjeničnog stanja

b) promijeniti iznos/stopu financijske korekcije u odnosu na ranije utvrđene nepravilnosti iz prethodne faze administrativne kontrole i to na osnovi naknadnih kontrola Agencije za plaćanja ili nalaza drugih tijela koja obavljaju naknadne kontrole.

Povrat sredstava i raskid ugovora o financiranju

Članak 52.

(1) Način i uvjeti po kojima Agencija za plaćanja nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole donosi Odluku o povratu sredstava, provodi poravnanje povrata sredstava prilikom sljedećih odobrenih isplata te način i uvjeti plaćanja duga na rate propisani su člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

(2) Odluka o povratu sredstava korisniku se upućuje putem AGRONET-a ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

(3) Korisnik je u obvezi uplatiti sredstva propisana Odlukom o povratu sredstava na račun Agencije za plaćanja u roku od 30 dana od dana njezine dostave korisniku.

(4) Korisnik može podnijeti zahtjev za plaćanje duga na rate.

(5) Na odluku iz stavka 1. ovoga članka korisnik ima pravo na pravni lijek u skladu s člankom 54. ovoga Pravilnika, no pokretanje postupka ne odgađa izvršenje Odluke o povratu sredstava.

(6) Ako korisnik nije izvršio povrat sredstava u propisanom roku, na iznos duga nakon isteka roka za povrat obračunava se zakonska zatezna kamata.

(7) U slučaju nemogućnosti naplate duga, Agencija za plaćanja pokrenut će postupak ovrhe na računima dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

(8) Razlozi za pokretanje postupka povrata sredstava mogu biti u sljedećim slučajevima:

a) ako se naknadnom administrativnom kontrolom i/ili revizijskim nadzorom utvrdi nepravilnost

b) ako se naknadnom administrativnom kontrolom i/ili kontrolom na terenu utvrdi administrativna pogreška

c) ako je korisnik ostvario sredstva na temelju netočnih podataka i/ili ako je ostvario potporu protivno uvjetima i odredbama Zakona o poljoprivredi i propisa donesenih na temelju istog

d) ako korisnik dostavi zahtjev za odustajanje nakon isplate sredstava

e) uslijed izmjene/raskida ugovora i/ili nepridržavanja obveza propisanih ugovorom o financiranju

f) ako korisnik ne dopusti obavljanje kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora

g) ako korisnik/projekt ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, natječajem ili drugim primjenjivim nacionalnim propisima ili propisima Europske unije

h) ako korisnik ne opravda isplaćeni predujam

i) kada su nadležna pravosudna tijela pravomoćnom presudom proglasile krivim korisnika za počinjenje kaznenih djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru

j) ako korisnik ne podnese zahtjev za isplatu konačne rate u predviđenom roku, a sredstva su mu već djelomično isplaćena.

(9) S korisnikom se u svakom trenutku mogu raskinuti sve ugovorne obveze i to u razdoblju od sklapanja ugovora o financiranju do konačne isplate potpore ili do isteka pet godina od konačne isplate potpore, u slučaju da:

a) je izdana odluka o povratu ukupno isplaćenih sredstava

b) je korisnik odustao od potpore u bilo kojem trenutku nakon sklapanja ugovora o financiranju ili drugog odgovarajućeg akta

c) je izdana odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu, kada se ne radi o isplati u ratama

d) je utvrđeno da korisnik i/ili projekt i ulaganje ne ispunjava uvjete prihvatljivosti iz ovoga Pravilnika za koje je navedeno da ih mora ispunjavati tijekom postupka provedbe projekta i pet godina nakon datuma konačne isplate.

POGLAVLJE VII. ODUSTAJANJE KORISNIKA

Odustajanje korisnika

Članak 53.

(1) Korisnik može na vlastitu inicijativu podnijeti zahtjev za odustajanje.

(2) Zahtjev za odustajanje elektronički podnosi isključivo korisnik putem NIAS-a, u skladu s Uputom za elektroničko podnošenje koja čini sastavni dio natječaja. Za elektroničko podnošenje korisnik mora biti prijavljen u AGRONET putem NIAS-a.

(3) Smatra se da je zahtjev za odustajanje podnesen kad korisnik potvrdi elektroničko podnošenje zahtjeva.

(4) Ako korisnik ne potpiše ugovor o financiranju u propisanom roku ili dostavi neispravno potpisani ugovor o financiranju, smatrat će se da je korisnik odustao od zahtjeva za potporu.

(5) U slučaju da korisnik ne podnese zahtjev za isplatu konačne rate/jednokratnu isplatu u propisanom roku smatrat će se da je odustao od zahtjeva za potporu.

(6) U slučaju da korisnik podnese zahtjev za odustajanje prije sklapanja ugovora o financiranju i/ili korisnik nije u propisanom roku dostavio potpisani ugovor o financiranju/nije uopće dostavio ugovor i/ili je dostavio neispravno potpisan ugovor o financiranju, Agencija za plaćanja izdat će Potvrdu o odustajanju. U slučaju da korisnik podnese zahtjev za odustajanje prije donošenja odluke o rezultatu administrativne kontrole Agencija za plaćanja će prekinuti sve aktivnosti nad zahtjevom za potporu i izdat će Potvrdu o odustajanju.

(7) U slučaju da korisnik podnese zahtjev za odustajanje od zahtjeva za potporu nakon sklapanja ugovora o financiranju, Agencija za plaćanja izdat će Potvrdu o odustajanju i izjavu o raskidu ugovora o financiranju.

(8) U slučaju da korisnik podnese zahtjev za odustajanje nakon što su mu sredstva djelomično ili u cijelosti isplaćena, Agencija za plaćanja će izdati Potvrdu o odustajanju, Odluku o povratu i izjavu o raskidu ugovora o financiranju.

(9) U slučaju da korisnik ne podnese zahtjev za isplatu konačne rate u propisanom roku, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o povratu i izjavu o raskidu ugovora o financiranju, a u slučaju da korisnik ne podnese zahtjev za jednokratnu isplatu u propisanom roku, Agencija za plaćanja će izdati izjavu o raskidu ugovora o financiranju.

DIO ČETVRTI PRAVNI LIJEK

Podnošenje žalbe na odluke Agencije za plaćanja

Članak 54.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja u provedbi ovoga Pravilnika korisnik može izjaviti žalbu u skladu s općim propisima koji uređuju upravni postupak.

(2) Žalba se podnosi putem AGRONET-a.

(3) O žalbi protiv odluke Agencije za plaćanja odlučuje Ministarstvo poljoprivrede.

(4) Protiv rješenja Ministarstva poljoprivrede kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu.

(5) Žalba mora biti razumljiva i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje i potpis korisnika. U žalbi korisnik treba navesti zbog čega je nezadovoljan odlukom.

(6) Ako se žalba podnosi putem opunomoćenika uz žalbu se prilaže punomoć.

(7) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje žalbe može odreći prava na žalbu putem AGRONET-a prihvaćanjem zaprimljene odluke, kojeg se ne može opozvati.

(8) U slučaju da korisnik ne iskoristi pravo na žalbu niti ne prihvati zaprimljenu odluku, akt se smatra prihvaćenim istekom roka za izjavljivanje žalbe.

Postupanje po žalbi od strane Agencije za plaćanja

Članak 55.

(1) Agencija za plaćanja ocjenjuje jesu li navodi iz žalbe korisnika osnovani, te ako utvrdi da nisu, Agencija za plaćanja u sustavu upućuje žalbu korisnika Ministarstvu poljoprivrede na odlučivanje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada Agencija za plaćanja ocjeni navode iz žalbe korisnika u cijelosti osnovanim donijet će ispravak odluke, novu odluku kojom će ujedno zamijeniti ranije donesenu odluku koja je bila predmet žalbe ili izmjenu odluke ako se mijenja samo određeni dio odluke.

(3) Ispravak odluke iz stavka 2. ovoga članka Agencija za plaćanja donijet će u svrhu ispravljanja pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci.

(4) Kada Agencija za plaćanja donese odluke iz stavka 2. ovoga članka, žalba korisnika se ne upućuje Ministarstvu poljoprivrede na odlučivanje.

DIO PETI DRŽAVNA POTPORA

Državna potpora

Članak 56.

Sva plaćanja, troškovi i aktivnosti koji su odobreni za provedbu u sklopu ugovora o financiranju spojivi su s unutarnjim tržištem Europske unije i ne predstavljaju državnu potporu.

DIO ŠESTI ZAVRŠNE ODREDBE

Prilozi

Članak 57.

Prilozi 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 tiskani su dodatak ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Stupanje na snagu

Članak 58.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/90 Urbroj: 525-07/299-23-20 Zagreb, 31. listopada 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1

Kriteriji odabira za intervenciju 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

 

KRITERIJI ODABIRA

Intervencija 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

Bodovi

1.

Veličina poljoprivrednog gospodarstva (EUR SO)/veličina poduzeća/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije

Najviše 17

1.1

15.000 – 100.000 EUR SO/malo poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa više od 30 članova

17

1.2

100.000 – 250.000 EUR SO/srednje poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 16 – 30 članova

15

1.3

3.000 – 15.000 EUR SO/mikro poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 7 – 15 članova

13

2.

Vrsta obnovljivog izvora energije

Najviše 25

2.1

biomasa

25

2.2

solarna energija/bioplin

20

3.

Planirani udio OIE u ukupnoj potrošnji na kraju ulaganja

Najviše 15

3.1

> 80 %

15

3.2

40 – 80 %

12

3.3

< 40 %

9

4.

Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Najviše 5

4.1

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

5

4.2

ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

3

4.3

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

1

5.

Korisnik potpore za ulaganja u obnovljive izvore energije

Najviše 3

5.1

korisniku nije dodijeljena potpora za ulaganje u obnovljive izvore energije iz PRR-a i/ili iz ove intervencije

3

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

65

PRAG PROLAZNOSTI

43

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Kriterij odabira br. 1 »Veličina poljoprivrednog gospodarstva (EUR SO)/veličina poduzeća/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije«

Korisnik iz članka 7. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika bodove ostvaruje prema veličini poljoprivrednog gospodarstva (EUR SO).

Korisnik iz članka 7. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika bodove ostvaruje prema veličini poduzeća.

Korisnik zadruga i proizvođačka organizacija ostvaruje bodove na ovom kriteriju odabira prema broju članova zadruge ili proizvođačke organizacije.

Kriterij odabira br. 2 »Vrsta obnovljivog izvora energije«

U sklopu projekta korisnik može ostvariti bodove samo za jednu vrstu obnovljivog izvora energije. Ako se ulaganje odnosi na kombinaciju obnovljivih izvora energije iz podtočaka 2.1 i 2.2 ovoga kriterija odabira, korisnik ostvaruje bodove za podtočku 2.2.

Kriterij odabira br. 3 »Planirani udio OIE u ukupnoj potrošnji na kraju ulaganja«

Za izračun udjela OIE u ukupnoj potrošnji uzima se u obzir ukupna potrošnja samo onog energenta na koji se odnosi ulaganje (npr. u slučaju ulaganja u fotonaponsku elektranu uzima se u obzir ukupna potrošnja električne energije).

Ako se ulaganje provodi na više lokacija, u izračun ulazi zbroj potrošnje na svim lokacijama.

Kriterij odabira br. 4 »Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)«

Ako se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a, korisnik ostvaruje bodove za JLS-s većim brojem bodova.

Mjesto ulaganja su otoci u skladu sa Zakonom o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Indeks razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 132/17), brdsko planinska područja u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (»Narodne novine«, br. 24/19).

Kriterij odabira br. 5 »Korisnik potpore za ulaganja u obnovljive izvore energije«

Korisnik ostvaruje bodove po ovom kriteriju odabira ako mu do podnošenja zahtjeva za potporu u sklopu ove intervencije nije dodijeljena potpora za ulaganje u obnovljive izvore energije iz ove intervencije ili iz mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu« Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 godine. Korisniku je dodijeljena potpora ako mu je izdana odluka o dodjeli sredstava/ako je s njim sklopljen ugovor o financiranju neovisno o tome je li korisnik nakon izdane odluke o dodjeli sredstava/sklopljenog ugovora o financiranju eventualno odustao ili je zahtjev odbijen.

PRILOG 2

Kriteriji odabira za intervenciju 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju – mikro, mali i srednji korisnici (od 10.000/15.000 EUR SO do 250.000 EUR SO)

 

KRITERIJI ODABIRA

Intervencija 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju – mikro, mali i srednji korisnici (od 10.000/15.000 EUR SO do 250.000 EUR SO)

Bodovi

1.

Veličina poljoprivrednog gospodarstva (EUR SO)/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije

Najviše 15

1.1

mali (25.000 – 99.999 EUR SO)/zadruga ili proizvođačka organizacija sa više od 30 članova

15

1.2

srednji (100.000 – 250.000 EUR SO)/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 16 – 30 članova

12

1.3

mikro (10.000/15.000 – 24.999 EUR SO)/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 7 – 15 članova

10

2.

Sektor ulaganja

Najviše 30

2.1

voćarstvo/maslinarstvo/vinogradarstvo/povrćarstvo

30

2.2

stočarstvo/peradarstvo

25

2.3

ostali sektori

20

3.

Postojeća proizvodnja korisnika

Najviše 5

3.1

mliječno govedarstvo

5

3.2

rasplodna grla

3

3.3

trajni nasadi i/ili proizvodnja povrća i/ili proizvodnja šećerne repe i/ili sjemenarstvo i/ili rasadničarstvo

3

3.4

kombinirana ratarska i stočarska proizvodnja

3

3.5

tovno stočarstvo

1

4.

Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda

Najviše 5

4.1

proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom ZOI/ZOZP/proizvođač proizvoda s oznakom »Dokazana kvaliteta«

5

5.

Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana/odgovorne osobe/zaposlenika (alternativno)

Najviše 6

5.1

visoka stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke

6

5.2

viša stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke

4

5.3

srednja stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke ili najmanje četiri godine radnog iskustva u poljoprivredi

2

6.

Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Najviše 5

6.1

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

5

6.2

ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

3

6.3

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

1

7.

Doprinos ulaganja klimi i okolišu

Najviše 3

7.1

ulaganje obuhvaća trošak/troškove za prilagodbu i/ili ublažavanje klimatskih promjena

3

8.

Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje

Najviše 3

8.1

ulaganje obuhvaća sustave za pametnu poljoprivredu

3

9.

Korisnik potpore za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Najviše 3

9.1

korisniku nije dodijeljena potpora u sklopu Podmjere 4.1. iz PRR-a i/ili iz ove intervencije

3

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

75

PRAG PROLAZNOSTI

36

 

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Kriterij odabira br. 2 »Sektor ulaganja«

Ako se ulaganje odnosi na više različitih sektora, korisnik ostvaruje bodove za sektor s manjim brojem bodova.

Kriterij odabira br. 3 »Postojeća proizvodnja korisnika«

Da bi ostvario bodove po ovom kriteriju odabira korisnik se u razdoblju od 12 mjeseci (za mlade poljoprivrednike koji su nositelji poljoprivrednog gospodarstva kraće od 12 mjeseci za onaj broj mjeseci od kada su postali nositelji) koji prethode objavi natječaja mora baviti:

– mliječnim govedarstvom, pri čemu od ukupnog broja krava evidentiranih u JRDŽ-u, više od 50 % krava pripada mliječnim i/ili kombiniranim pasminama ili

– stočarstvom, pri čemu od ukupnog broja grla evidentiranih u JRDŽ-u, više od 30 % grla čine ženska rasplodna grla i ženski rasplodni podmladak goveda, ovaca, koza i kopitara ili više od 10 % grla čine ženska rasplodna grla i ženski rasplodni podmladak svinja

– trajnim nasadima i/ili proizvodnjom povrća i/ili proizvodnjom šećerne repe za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev i/ili sjemenarstvom i/ili rasadničarstvom na temelju potvrde HAPIH-a za sjemensku proizvodnju i/ili rasadničarstvo, na najmanje 20 % ukupnih oraničnih i/ili površina pod trajnim nasadima

– kombiniranom ratarskom i stočarskom proizvodnjom, pri čemu po uvjetnom grlu evidentiranom u JRDŽ-u ima najmanje 1 ha oranice ili livade, ili najmanje 2 ha pašnjaka ili najmanje 3,3 ha krških pašnjaka za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev

– tovnim stočarstvom, pri čemu od ukupnog broja grla evidentiranih u JRDŽ-u u tovu najmanje 30 % grla čine grla rođena u Republici Hrvatskoj.

Tablica konverzija za izračun uvjetnih grla propisana je važećim pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja u trenutku objave natječaja.

Ako se postojeća proizvodnja korisnika odnosi na različite proizvodnje navedene u ovom kriteriju odabira, korisnik ostvaruje bodove za proizvodnju s većim brojem bodova.

Korisnik zadruga ili proizvođačka organizacija ostvaruje bodove po ovom kriteriju odabira ako u:

a) zadruzi ili proizvođačkoj organizaciji sa 7 – 15 članova najmanje 4 člana ispunjava uvjet/e propisane u ovom kriteriju

b) zadruzi ili proizvođačkoj organizaciji sa 16 – 30 članova najmanje 7 članova ispunjava uvjet/e propisane u ovom kriteriju

c) zadruzi ili proizvođačkoj organizaciji sa više od 30 članova najmanje 10 članova ispunjava uvjet/e propisane u ovom kriteriju.

U slučaju da korisnik zadruga posjeduje i vlastite resurse, ostvaruje bodove po ovome kriteriju kako je povoljnije za korisnika.

Kriterij odabira br. 4 »Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda«

Da bi ostvario bodove po ovom kriteriju odabira korisnik mora sudjelovati u sustavu kvalitete te u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

a) biti proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda čiji je naziv zaštićen i registriran na razini Europske unije kao ZOI ili ZOZP te posjedovati važeću Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom ili Potvrdu/Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze sa Specifikacijom izdanu na ime korisnika ili

b) biti proizvođač proizvoda s oznakom »Dokazana kvaliteta« te posjedovati važeću Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom izdanu na ime korisnika ili u slučaju grupne certifikacije posjedovati važeći Prilog Potvrdi o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz kojeg je prema navedenom popisu subjekata razvidno sudjelovanje korisnika u sustavu kvalitete (navedeno je ime korisnika).

Korisnici proizvođači ili subjekti u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom mogu ostvariti bodove po ovom kriteriju isključivo ako je ulaganje povezano s proizvodnjom proizvoda za koji je korisnik uključen u sustav kvalitete.

Kriterij odabira br. 5 »Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana/odgovorne osobe/zaposlenika (alternativno)«

Radno iskustvo u poljoprivredi u godinama računa se do datuma podnošenja zahtjeva za potporu korisnika.

Kriterij odabira br. 6 »Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)«

Ako se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a, korisnik ostvaruje bodove za JLS-s većim brojem bodova.

Mjesto ulaganja otoci u skladu sa Zakonom o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Indeks razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 132/17), brdsko planinska područja u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (»Narodne novine«, br. 24/19).

Kriterij odabira br. 7 »Doprinos ulaganja klimi i okolišu«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik mora u sklopu ulaganja planirati troškove za nešto od sljedećeg: tanjurače, podrivač, sjetvospremači, gruber, injektor za aplikaciju stajskog gnoja, oprema za varijabilnu aplikaciju pesticida, sijačica za izravnu sjetvu, stroj za kultivaciju unutar redova višegodišnjih nasada, fotoreflektirajuće folije za pokrivanje tla u višegodišnjim nasadima i povrćarstvu, fotoselektivne mreže za pokrivanje višegodišnjih nasada, filcevi za zaštitu stabala višegodišnjih nasada od štetnika koji prezimljuju u tlu, uređaji za kontrolu vlage i temperature koji su povezani s projektom, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10 % od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja, a udio mora zadržati i nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu.

Kriterij odabira br. 8 »Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik u sklopu ulaganja mora planirati troškove koji uključuju IoT (Internet of Things) proizvode u funkciji pametne poljoprivrede i/ili opremu i mehanizaciju u funkciji precizne poljoprivrede i /ili pripadajuća programska rješenja (software) u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti korisnika, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10 % od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja, a udio mora zadržati i nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu.

Kriterij odabira br. 9 »Korisnik potpore za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju«

Korisnik ostvaruje bodove po ovom kriteriju odabira ako mu do podnošenja zahtjeva za potporu u sklopu ove intervencije nije dodijeljena potpora iz ove intervencije ili iz Podmjere 4.1 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine ili potpora veća od 22.000 EUR iz sukladnih tipova operacije iz Podmjere 4.1 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine koje su provodile Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi).

Korisniku je dodijeljena potpora ako mu je izdana odluka o dodjeli sredstava/ako je s njim sklopljen ugovor o financiranju neovisno o tome je li korisnik nakon izdane odluke o dodjeli sredstava/sklopljenog ugovora o financiranju eventualno odustao ili je zahtjev odbijen.

Kriteriji odabira za intervenciju 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju – veliki korisnici (> 250.000 EUR SO)

 

KRITERIJI ODABIRA

Intervencija 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju – veliki korisnici (> 250.000 EUR SO)

Bodovi

1.

Sektor ulaganja

Najviše 30

1.1

voćarstvo/maslinarstvo/vinogradarstvo/povrćarstvo

30

1.2

stočarstvo/peradarstvo

25

1.3

ostali sektori

20

2.

Postojeća proizvodnja korisnika

Najviše 5

2.1

mliječno govedarstvo

5

2.2

rasplodna grla

3

2.3

trajni nasadi i/ili proizvodnja povrća i/ili proizvodnja šećerne repe i/ili sjemenarstvo i/ili rasadničarstvo

3

2.4

kombinirana ratarska i stočarska proizvodnja

3

2.5

tovno stočarstvo

1

3.

Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda

Najviše 5

3.1

proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom ZOI/ZOZP/proizvođač proizvoda s oznakom »Dokazana kvaliteta«

5

4.

Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana/odgovorne osobe/zaposlenika (alternativno)

Najviše 6

4.1

visoka stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke

6

4.2

viša stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke

4

4.3

srednja stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke ili najmanje četiri godine radnog iskustva u poljoprivredi

2

5.

Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Najviše 5

5.1

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

5

5.2

ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

3

5.3

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

1

6.

Doprinos ulaganja klimi i okolišu

Najviše 3

6.1

ulaganje obuhvaća trošak/troškove za prilagodbu i/ili ublažavanje klimatskih promjena

3

7.

Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje

Najviše 3

7.1

ulaganje obuhvaća sustave za pametnu poljoprivredu

3

8.

Korisnik potpore za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Najviše 3

8.1

korisnik nije koristio potporu u sklopu Podmjere 4.1. iz PRR-a i/ili iz ove intervencije

3

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

60

PRAG PROLAZNOSTI

26

 

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Kriterij odabira br. 1 »Sektor ulaganja«

Ako se ulaganje odnosi na više različitih sektora, korisnik ostvaruje bodove za sektor s manjim brojem bodova.

Kriterij odabira br. 2 »Postojeća proizvodnja korisnika«

Da bi ostvario bodove po ovom kriteriju odabira korisnik se u razdoblju od 12 mjeseci (za mlade poljoprivrednike koji su nositelji poljoprivrednog gospodarstva kraće od 12 mjeseci za onaj broj mjeseci od kada su postali nositelji) koji prethode objavi natječaja mora baviti:

– mliječnim govedarstvom, pri čemu od ukupnog broja krava evidentiranih u JRDŽ-u, više od 50 % krava pripada mliječnim i/ili kombiniranim pasminama ili

– stočarstvom, pri čemu od ukupnog broja grla evidentiranih u JRDŽ-u, više od 30 % grla čine ženska rasplodna grla i ženski rasplodni podmladak goveda, ovaca, koza i kopitara ili više od 10 % grla čine ženska rasplodna grla i ženski rasplodni podmladak svinja

– trajnim nasadima i/ili proizvodnjom povrća i/ili proizvodnjom šećerne repe za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev i/ili sjemenarstvom i/ili rasadničarstvom na temelju potvrde HAPIH-a za sjemensku proizvodnju i/ili rasadničarstvo, na najmanje 20 % ukupnih oraničnih i/ili površina pod trajnim nasadima

– kombiniranom ratarskom i stočarskom proizvodnjom, pri čemu po uvjetnom grlu evidentiranom u JRDŽ-u ima najmanje 1 ha oranice ili livade, ili najmanje 2 ha pašnjaka ili najmanje 3,3 ha krških pašnjaka za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev

– tovnim stočarstvom, pri čemu od ukupnog broja grla evidentiranih u JRDŽ-u u tovu najmanje 30 % grla čine grla rođena u Republici Hrvatskoj.

Tablica konverzija za izračun uvjetnih grla propisana je važećim pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja u trenutku objave natječaja.

Ako se postojeća proizvodnja korisnika odnosi na različite proizvodnje navedene u ovom kriteriju odabira, korisnik ostvaruje bodove za proizvodnju s većim brojem bodova.

Kriterij odabira br. 3 »Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda«

Da bi ostvario bodove po ovom kriteriju odabira korisnik mora sudjelovati u sustavu kvalitete te u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

a) biti proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda čiji je naziv zaštićen i registriran na razini Europske unije kao ZOI ili ZOZP te posjedovati važeću Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom ili Potvrdu/Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze sa Specifikacijom izdanu na ime korisnika ili

b) biti proizvođač proizvoda s oznakom »Dokazana kvaliteta« te posjedovati važeću Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom izdanu na ime korisnika ili u slučaju grupne certifikacije posjedovati važeći Prilog Potvrdi o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz kojeg je prema navedenom popisu subjekata razvidno sudjelovanje korisnika u sustavu kvalitete (navedeno je ime korisnika).

Korisnici proizvođači ili subjekti u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom mogu ostvariti bodove po ovom kriteriju isključivo ako je ulaganje povezano s proizvodnjom proizvoda za koji je korisnik uključen u sustav kvalitete.

Kriterij odabira br. 4 »Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana/odgovorne osobe/zaposlenika (alternativno)«

Radno iskustvo u poljoprivredi u godinama računa se do datuma podnošenja zahtjeva za potporu korisnika.

Kriterij odabira br. 5 »Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)«

Ako se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a, korisnik ostvaruje bodove za JLS-s većim brojem bodova.

Mjesto ulaganja otoci u skladu sa Zakonom o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Indeks razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 132/17), brdsko planinska područja u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (»Narodne novine«, br. 24/19).

Kriterij odabira br. 6 »Doprinos ulaganja klimi i okolišu«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik mora u sklopu ulaganja planirati troškove za nešto od sljedećeg: tanjurače, podrivač, sjetvospremači, gruber, injektor za aplikaciju stajskog gnoja, oprema za varijabilnu aplikaciju pesticida, sijačica za izravnu sjetvu, stroj za kultivaciju unutar redova višegodišnjih nasada, fotoreflektirajuće folije za pokrivanje tla u višegodišnjim nasadima i povrćarstvu, fotoselektivne mreže za pokrivanje višegodišnjih nasada, filcevi za zaštitu stabala višegodišnjih nasada od štetnika koji prezimljuju u tlu, uređaji za kontrolu vlage i temperature koji su povezani s projektom, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10 % od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja, a udio mora zadržati i nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu.

Kriterij odabira br. 7 »Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik u sklopu ulaganja mora planirati troškove koji uključuju IoT (Internet of Things) proizvode u funkciji pametne poljoprivrede, opremu i mehanizaciju u funkciji precizne poljoprivrede i /ili pripadajuća programska rješenja (software) u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti korisnika, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10 % od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja, a udio mora zadržati i nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu.

Kriterij odabira br. 8 »Korisnik potpore za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju«

Korisnik ostvaruje bodove po ovom kriteriju odabira ako mu do podnošenja zahtjeva za potporu u sklopu ove intervencije nije dodijeljena potpora iz ove intervencije ili iz Podmjere 4.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 godine ili potpora veća od 22.000 EUR iz sukladnih tipova operacije iz Podmjere 4.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine koje su provodile Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi).

Korisniku je dodijeljena potpora ako mu je izdana odluka o dodjeli sredstava/ako je s njim sklopljen ugovor o financiranju neovisno o tome je li korisnik nakon izdane odluke o dodjeli sredstava/sklopljenog ugovora o financiranju eventualno odustao ili je zahtjev odbijen.

Kriteriji odabira za intervenciju 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju – ekološki proizvođači

 

KRITERIJI ODABIRA

Intervencija 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju – ekološki proizvođači

Bodovi

1.

Veličina gospodarstva (EUR SO)/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije

Najviše 15

1.1

mali (25.000 – 99.999 EUR SO)/zadruga ili proizvođačka organizacija sa više od 40 članova

15

1.2

srednji (100.000 – 250.000 EUR SO)/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 30 – 40 članova

13

1.3

veliki (>250.000 EUR SO)/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 16 – 30 članova

11

1.4

mikro (10.000/15.000 – 24.999 EUR SO)/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 7 – 15 članova

10

2.

Sektor ulaganja

Najviše 30

2.1

voćarstvo/maslinarstvo/vinogradarstvo/povrćarstvo

30

2.2

stočarstvo/peradarstvo

25

2.3

ostali sektori

20

3.

Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana/odgovorne osobe/zaposlenika (alternativno)

Najviše 6

3.1

visoka stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke

6

3.2

viša stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke

4

3.3

srednja stručna sprema agronomske, veterinarske ili biotehnološke struke ili najmanje četiri godine radnog iskustva u poljoprivredi

2

4.

Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Najviše 5

4.1

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

5

4.2

ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

3

4.3

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

1

5.

Doprinos ulaganja klimi i okolišu

Najviše 3

5.1

ulaganje obuhvaća trošak/troškove za prilagodbu i/ili ublažavanje klimatskih promjena

3

6.

Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje

Najviše 3

6.1

ulaganje obuhvaća sustave za pametnu poljoprivredu

3

7.

Korisnik potpore za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Najviše 3

7.1

korisnik nije koristio potporu u sklopu Podmjere 4.1. iz PRR-a i/ili iz ove intervencije

3

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

65

PRAG PROLAZNOSTI

36

 

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Kriterij odabira br. 2 »Sektor ulaganja«

Ako se ulaganje odnosi na više različitih sektora, korisnik ostvaruje bodove za sektor s manjim brojem bodova.

Kriterij odabira br. 3 »Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana/odgovorne osobe/zaposlenika (alternativno)«

Radno iskustvo u poljoprivredi u godinama računa se do datuma podnošenja zahtjeva za potporu korisnika.

Kriterij odabira br. 4 »Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)«

Ako se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a, korisnik ostvaruje bodove za JLS-s većim brojem bodova.

Mjesto ulaganja otoci u skladu sa Zakonom o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Indeks razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 132/17), brdsko planinska područja u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (»Narodne novine«, br. 24/19).

Kriterij odabira br. 5 »Doprinos ulaganja klimi i okolišu«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik mora u sklopu ulaganja planirati troškove za nešto od sljedećeg: tanjurače, podrivač, sjetvospremači, gruber, injektor za aplikaciju stajskog gnoja, oprema za varijabilnu aplikaciju pesticida, sijačica za izravnu sjetvu, stroj za kultivaciju unutar redova višegodišnjih nasada, fotoreflektirajuće folije za pokrivanje tla u višegodišnjim nasadima i povrćarstvu, fotoselektivne mreže za pokrivanje višegodišnjih nasada, filcevi za zaštitu stabala višegodišnjih nasada od štetnika koji prezimljuju u tlu, uređaji za kontrolu vlage i temperature koji su povezani s projektom, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10 % od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja, a udio mora zadržati i nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu.

Kriterij odabira br. 6 »Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik u sklopu ulaganja mora planirati troškove koji uključuju IoT (Internet of Things) proizvode u funkciji pametne poljoprivrede, opremu i mehanizaciju u funkciji precizne poljoprivrede i /ili pripadajuća programska rješenja (software) u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti korisnika, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10 % od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja, a udio mora zadržati i nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu.

Kriterij odabira br. 7 »Korisnik potpore za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju«

Korisnik ostvaruje bodove po ovom kriteriju odabira ako mu do podnošenja zahtjeva za potporu u sklopu ove intervencije nije dodijeljena potpora iz ove intervencije ili iz Podmjere 4.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine ili potpora veća od 22.000 EUR iz sukladnih tipova operacije iz Podmjere 4.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine koje su provodile Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi).

Korisniku je dodijeljena potpora ako mu je izdana odluka o dodjeli sredstava/ako je s njim sklopljen ugovor o financiranju neovisno o tome je li korisnik nakon izdane odluke o dodjeli sredstava/sklopljenog ugovora o financiranju eventualno odustao ili je zahtjev odbijen.

PRILOG 3

Kriteriji odabira za intervenciju 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda – mikro, mala i srednja poduzeća

 

KRITERIJI ODABIRA

Intervencija 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda – mikro, mala i srednja poduzeća

Bodovi

1.

Veličina poduzeća/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije

Najviše 15

1.1

malo poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa više od 30 članova

15

1.2

srednje poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 16 – 30 članova

12

1.3

mikro poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 7 – 15 članova

10

2.

Sektor ulaganja

Najviše 30

2.1

meso i/ili mlijeko

30

2.2

voće (uključujući masline) i/ili povrće

25

2.3

ostali sektori

20

3.

Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Najviše 5

3.1

proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom ZOI/ZOZP/proizvođač proizvoda s oznakom »Dokazana kvaliteta«

5

4.

Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Najviše 5

4.1

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

5

4.2

ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

3

4.3

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

1

5.

Utjecaj ulaganja na okoliš

Najviše 6

5.1

ulaganje uključuje troškove građenja (izgradnje i/ili rekonstrukcije) i/ili opremanja objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave u funkciji objekta za obradu otpadnih voda

3

5.2

ulaganje uključuje troškove građenja (izgradnje i/ili rekonstrukcije) i/ili opremanja centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda

3

6.

Korisnik potpore za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

Najviše 3

6.1

korisniku nije dodijeljena potpora u sklopu Podmjere 4.2. iz PRR-a i/ili iz ove intervencije

3

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

64

PRAG PROLAZNOSTI

34

 

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Kriterij odabira br. 1 »Veličina poduzeća/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije«

Za veličinu poduzeća korisnik ostvaruje bodove u skladu s definicijom »mikro, malih i srednjih poduzeća« iz članka 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472.

Kriterij odabira br. 2 »Sektor ulaganja«

Ako se ulaganje odnosi na više različitih sektora, korisnik ostvaruje bodove za sektor s manjim brojem bodova.

Kriterij odabira br. 3 »Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda«

Da bi ostvario bodove po ovom kriteriju odabira korisnik mora sudjelovati u sustavu kvalitete te u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

a) biti proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda čiji je naziv zaštićen i registriran na razini Europske unije kao ZOI ili ZOZP te posjedovati važeću Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom ili Potvrdu/Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze sa Specifikacijom izdanu na ime korisnika ili

b) biti proizvođač proizvoda s oznakom »Dokazana kvaliteta« te posjedovati važeću Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom izdanu na ime korisnika ili u slučaju grupne certifikacije posjedovati važeći Prilog Potvrdi o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz kojeg je prema navedenom popisu subjekata razvidno sudjelovanje korisnika u sustavu kvalitete (navedeno je ime korisnika).

Korisnici proizvođači ili subjekti u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom mogu ostvariti bodove po ovom kriteriju isključivo ako je ulaganje povezano s preradom proizvoda za koji je korisnik uključen u sustav kvalitete.

Kriterij odabira br. 4 »Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)«

Ako se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a, korisnik ostvaruje bodove za JLS-s većim brojem bodova.

Mjesto ulaganja otoci u skladu sa Zakonom o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Indeks razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 132/17), brdsko-planinska područja u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (»Narodne novine«, br. 24/19).

Kriterij odabira br. 6 »Korisnik potpore za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda«

Korisnik ostvaruje bodove po ovom kriteriju odabira ako mu do podnošenja zahtjeva za potporu u sklopu ove intervencije, nije dodijeljena potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda iz Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine ili sukladnog tipa operacije koji su provodile Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) ili iz ove intervencije. Korisniku je dodijeljena potpora ako mu je izdana odluka o dodjeli sredstava/ako je s njim sklopljen ugovor o financiranju neovisno o tome je li korisnik nakon izdane odluke o dodjeli sredstava/sklopljenog ugovora o financiranju eventualno odustao ili je zahtjev odbijen.

Kriteriji odabira za intervenciju 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda – velika poduzeća

 

KRITERIJI ODABIRA

Intervencija 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda – velika poduzeća*

Bodovi

1.

Sektor ulaganja

Najviše 30

1.1

meso i/ili mlijeko

30

1.2

voće (uključujući masline) i/ili povrće

25

1.3

ostali sektori

20

2.

Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Najviše 5

2.1

proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom ZOI/ZOZP/proizvođač proizvoda s oznakom »Dokazana kvaliteta«

5

3.

Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Najviše 5

3.1

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

5

3.2

ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

3

3.3

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

1

4.

Utjecaj ulaganja na okoliš

Najviše 6

4.1

ulaganje uključuje troškove građenja (izgradnje i/ili rekonstrukcije) i/ili opremanja objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave u funkciji objekta za obradu otpadnih voda

3

4.2

ulaganje uključuje troškove građenja (izgradnje i/ili rekonstrukcije) i/ili opremanja centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda

3

5.

Korisnik potpore za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

Najviše 3

5.1

korisniku nije dodijeljena potpora u sklopu Podmjere 4.2. iz PRR-a i/ili iz ove intervencije

3

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

49

PRAG PROLAZNOSTI

24

 

 

* u skladu s definicijom iz članka 2. točke (34) Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472

DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Kriterij odabira br. 1 »Sektor ulaganja«

Ako se ulaganje odnosi na više različitih sektora, korisnik ostvaruje bodove za sektor s manjim brojem bodova.

Kriterij odabira br. 2 »Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda«

Da bi ostvario bodove po ovom kriteriju odabira korisnik mora sudjelovati u sustavu kvalitete za proizvod koji je predmet ulaganja te u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

a) biti proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda čiji je naziv zaštićen i registriran na razini Europske unije kao ZOI ili ZOZP te posjedovati važeću Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom ili Potvrdu/Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze sa Specifikacijom izdanu na ime korisnika ili

b) biti proizvođač proizvoda s oznakom »Dokazana kvaliteta« te posjedovati važeću Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom izdanu na ime korisnika ili u slučaju grupne certifikacije posjedovati važeći Prilog Potvrdi o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz kojeg je prema navedenom popisu subjekata razvidno sudjelovanje korisnika u sustavu kvalitete (navedeno je ime korisnika).

Korisnici proizvođači ili subjekti u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom mogu ostvariti bodove po ovom kriteriju isključivo ako je ulaganje povezano s preradom proizvoda za koji je korisnik uključen u sustav kvalitete.

Kriterij odabira br. 3 »Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)«

Ako se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a, korisnik ostvaruje bodove za JLS-s većim brojem bodova.

Mjesto ulaganja otoci u skladu sa Zakonom o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Indeks razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 132/17), brdsko planinska područja u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (»Narodne novine«, br. 24/19).

Kriterij odabira br. 5 »Korisnik potpore za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda«

Korisnik ostvaruje bodove po ovom kriteriju odabira ako do podnošenja zahtjeva za potporu u sklopu ove intervencije, nije koristio potporu za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda iz Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine ili sukladnog tipa operacije Podmjere 4.2. koji su provodile Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) ili iz ove intervencije. Korisniku je dodijeljena potpora ako mu je izdana odluka o dodjeli sredstava/ako je s njim sklopljen ugovor o financiranju neovisno o tome je li korisnik nakon izdane odluke o dodjeli sredstava/sklopljenog ugovora o financiranju eventualno odustao ili je zahtjev odbijen.

Kriteriji odabira za intervenciju 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda – ekološki prerađivači

 

KRITERIJI ODABIRA

Intervencija 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda – ekološki prerađivači

Bodovi

1.

Veličina poduzeća/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije

Najviše 15

1.1

malo poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa više od 40 članova

15

1.2

srednje poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 31 – 40 članova

13

1.3

veliko poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 16 – 30 članova

11

1.4

mikro poduzeće/zadruga ili proizvođačka organizacija sa 7 – 15 članova

10

2.

Sektor ulaganja

Najviše 30

2.1

meso i/ili mlijeko

30

2.2

voće (uključujući masline) i/ili povrće

25

2.3

ostali sektori

20

3.

Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Najviše 5

3.1

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

5

3.2

ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

3

3.3

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

1

4.

Utjecaj ulaganja na okoliš

Najviše 6

4.1

ulaganje uključuje troškove građenja (izgradnje i/ili rekonstrukcije) i/ili opremanja objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave u funkciji objekta za obradu otpadnih voda

3

4.2

ulaganje uključuje troškove građenja (izgradnje i/ili rekonstrukcije) i/ili opremanja centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda

3

5.

Korisnik potpore za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

Najviše 3

5.1

korisniku nije dodijeljena potpora u sklopu Podmjere 4.2. iz PRR-a i/ili iz ove intervencije

3

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

59

PRAG PROLAZNOSTI

34

 

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Kriterij odabira br. 1 »Veličina poduzeća/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije«

Za veličinu poduzeća korisnik ostvaruje bodove u skladu s definicijom »mikro, malih i srednjih poduzeća« iz članka 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 i »velikih poduzeća« u skladu s definicijom iz članka 2. točke (34) iste Uredbe.

Kriterij odabira br. 2 »Sektor ulaganja«

Ako se ulaganje odnosi na više različitih sektora, korisnik ostvaruje bodove za sektor s manjim brojem bodova.

Kriterij odabira br. 3 »Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)«

Ako se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a, korisnik ostvaruje bodove za JLS-s većim brojem bodova.

Mjesto ulaganja otoci u skladu sa Zakonom o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Indeks razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 132/2017), brdsko planinska područja u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (»Narodne novine«, br. 24/2019).

Kriterij odabira br. 5 »Korisnik potpore za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda«

Korisnik ostvaruje bodove po ovom kriteriju odabira ako do podnošenja zahtjeva za potporu u sklopu ove intervencije, nije koristio potporu za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda iz Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine ili sukladnog tipa operacije koji su provodile Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) ili iz ove intervencije. Korisniku je dodijeljena potpora ako mu je izdana odluka o dodjeli sredstava/ako je s njim sklopljen ugovor o financiranju neovisno o tome je li korisnik nakon izdane odluke o dodjeli sredstava/sklopljenog ugovora o financiranju eventualno odustao ili je zahtjev odbijen.

PRILOG 4

Kriteriji odabira za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

 

KRITERIJI ODABIRA

Intervencija 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

Bodovi

1.

Veličina poljoprivrednog gospodarstva (EUR SO)

Najviše 15

1.1

8.000 – 10.000 EUR SO/15.000 EUR SO

15

1.2

5.000 – 7.999 EUR SO

12

1.3

3.000 – 4.999 EUR SO

10

2.

Sektor ulaganja

Najviše 30

2.1

voćarstvo/maslinarstvo/vinogradarstvo/povrćarstvo

30

2.2

stočarstvo/peradarstvo

25

2.3

ostali sektori

20

3.

Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Najviše 5

3.1

proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom ZOI/ZOZP/proizvođač proizvoda s oznakom »Dokazana kvaliteta«

5

4.

Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Najviše 5

4.1

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

5

4.2

ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

3

4.3

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

1

5.

Doprinos ulaganja klimi i okolišu

Najviše 3

5.1

ulaganje obuhvaća trošak/troškove za prilagodbu i/ili ublažavanje klimatskih promjena

3

6.

Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje

Najviše 3

6.1

ulaganje obuhvaća sustave za pametnu poljoprivredu

3

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

61

PRAG PROLAZNOSTI

34

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Kriterij odabira br. 2 »Sektor ulaganja«

Ako se ulaganje odnosi na više različitih sektora, korisnik ostvaruje bodove za sektor s manjim brojem bodova.

Kriterij odabira br. 3 »Sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda«

Da bi ostvario bodove po ovom kriteriju odabira korisnik mora sudjelovati u sustavu kvalitete te u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

a) biti proizvođač ili subjekt u lancu proizvodnje proizvoda čiji je naziv zaštićen i registriran na razini Europske unije kao ZOI ili ZOZP te posjedovati važeću Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom ili Potvrdu/Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze sa Specifikacijom izdanu na ime korisnika ili

b) biti proizvođač proizvoda s oznakom »Dokazana kvaliteta« te posjedovati važeću Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom izdanu na ime korisnika ili u slučaju grupne certifikacije posjedovati važeći Prilog Potvrdi o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz kojeg je prema navedenom popisu subjekata razvidno sudjelovanje korisnika u sustavu kvalitete (navedeno je ime korisnika).

Korisnici proizvođači ili subjekti u lancu proizvodnje proizvoda s oznakom mogu ostvariti bodove po ovom kriteriju isključivo ako je ulaganje povezano s proizvodnjom i/ili preradom proizvoda za koji je korisnik uključen u sustav kvalitete.

Kriterij odabira br. 4 »Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)«

Ako se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a, korisnik ostvaruje bodove za JLS-s većim brojem bodova.

Mjesto ulaganja otoci u skladu sa Zakonom o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Indeks razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 132/17), brdsko planinska područja u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (»Narodne novine«, br. 24/19).

Kriterij odabira br. 5 »Doprinos ulaganja klimi i okolišu«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik mora u sklopu ulaganja planirati troškove za nešto od sljedećeg: tanjurače, podrivač, sjetvospremači, gruber, injektor za aplikaciju stajskog gnoja, oprema za varijabilnu aplikaciju pesticida, sijačica za izravnu sjetvu, stroj za kultivaciju unutar redova višegodišnjih nasada, fotoreflektirajuće folije za pokrivanje tla u višegodišnjim nasadima i povrćarstvu, fotoselektivne mreže za pokrivanje višegodišnjih nasada, filcevi za zaštitu stabala višegodišnjih nasada od štetnika koji prezimljuju u tlu, uređaji za kontrolu vlage i temperature koji su povezani s projektom, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10 % od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja, a udio mora zadržati i nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu.

Kriterij odabira br. 6 »Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik u sklopu ulaganja mora planirati troškove koji uključuju IoT (Internet of Things) proizvode u funkciji pametne poljoprivrede, opremu i mehanizaciju u funkciji precizne poljoprivrede i /ili pripadajuća programska rješenja (software) u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti korisnika, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10 % od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja, a udio mora zadržati i nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu.

Kriteriji odabira za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima – ekološki proizvođači/prerađivači

 

KRITERIJI ODABIRA

Intervencija 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima – ekološki proizvođači/prerađivači

Bodovi

1.

Veličina poljoprivrednog gospodarstva (EUR SO)

Najviše 15

1.1

8.000 – 10.000 EUR SO/15.000 EUR SO

15

1.2

5.000 – 7.999 EUR SO

12

1.3

3.000 – 4.999 EUR SO

10

2.

Sektor ulaganja

Najviše 30

2.1

voćarstvo/maslinarstvo/vinogradarstvo/povrćarstvo

30

2.2

stočarstvo/peradarstvo

25

2.3

ostali sektori

20

3.

Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Najviše 5

3.1

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od I. do IV.

5

3.2

ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. do VIII. skupini

3

3.3

ulaganje na području JLS-a koje pripada skupini od V. do VIII.

1

4.

Doprinos ulaganja klimi i okolišu

Najviše 3

4.1

ulaganje obuhvaća trošak/troškove za prilagodbu i/ili ublažavanje klimatskih promjena

3

5.

Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje

Najviše 3

5.1

ulaganje obuhvaća sustave za pametnu poljoprivredu

3

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

56

PRAG PROLAZNOSTI

34

 

 

 

DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Kriterij odabira br. 2 »Sektor ulaganja«

Ako se ulaganje odnosi na više različitih sektora, korisnik ostvaruje bodove za sektor s manjim brojem bodova.

Kriterij odabira br. 3 »Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)«

Ako se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a, korisnik ostvaruje bodove za JLS-s većim brojem bodova.

Mjesto ulaganja otoci u skladu sa Zakonom o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21), Indeks razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 132/17), brdsko planinska područja u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (»Narodne novine«, br. 24/19).

Kriterij odabira br. 4 »Doprinos ulaganja klimi i okolišu«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik mora u sklopu ulaganja planirati troškove za nešto od sljedećeg: tanjurače, podrivač, sjetvospremači, gruber, injektor za aplikaciju stajskog gnoja, oprema za varijabilnu aplikaciju pesticida, sijačica za izravnu sjetvu, stroj za kultivaciju unutar redova višegodišnjih nasada, fotoreflektirajuće folije za pokrivanje tla u višegodišnjim nasadima i povrćarstvu, fotoselektivne mreže za pokrivanje višegodišnjih nasada, filcevi za zaštitu stabala višegodišnjih nasada od štetnika koji prezimljuju u tlu, uređaji za kontrolu vlage i temperature koji su povezani s projektom, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10 % od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja, a udio mora zadržati i nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu.

Kriterij odabira br. 5 »Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje«

Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik u sklopu ulaganja mora planirati troškove koji uključuju IoT (Internet of Things) proizvode u funkciji pametne poljoprivrede, opremu i mehanizaciju u funkciji precizne poljoprivrede i /ili pripadajuća programska rješenja (software) u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti korisnika, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10 % od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja, a udio mora zadržati i nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu.

PRILOG 5

PRAVILA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA NABAVE PUTEM ELEKTRONIČKOG OGLASNIKA NABAVE AGENCIJE ZA PLAĆANJA ZA KORISNIKE KOJI NISU OBVEZNICI JAVNE NABAVE

1. Opća pravila

(1) Ovim dokumentom definiraju se pravila za provođenje postupaka nabave roba/radova/usluga te prikupljanje ponuda putem Elektroničkog oglasnika nabave Agencije za plaćanja (dalje u tekstu: EONA) za korisnike koji nisu obveznici javne nabave.

(2) Postupak nabave provodi se putem EONA-e za sve troškove za koje je navedeno propisano ovim pravilnikom i natječajem, ako je primjenjivo.

(3) Korisnik je obvezan prilikom provođenja postupka nabave u EONA-i odabrati ispravnu intervenciju/podintervenciju i natječaj za koji podnosi zahtjev za sufinanciranje, u suprotnom trošak neće biti prihvatljiv za sufinanciranje.

(4) Postupak nabave započinje javnom objavom postupka nabave na EONA-i, a završava kreiranjem Obavijesti o rezultatu postupka nabave za pojedini predmet nabave ili poništenjem postupka nabave.

(5) Ponude moraju biti napisane na hrvatskom i/ili engleskom jeziku i latiničnom pismu. Ponude izdane na drugim stranim jezicima ili na drugom pismu moraju biti prevedene na hrvatski ili engleski jezik, odnosno na latinično pismo te ovjerene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

(6) Datumom nastanka ponude smatra se datum predaje ponude na objavljeni postupak nabave putem sustava EONA.

(7) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole može zatražiti korisnika dodatne informacije kroz zahtjev za dopunu/obrazloženje u vezi postupka nabave, a korisnik je dužan dostaviti traženu dopunu/obrazloženje u skladu s rokovima propisanim Pravilnikom i/ili Natječajem.

(8) Ciljevi provođenja i kontrole postupka nabave na način propisan ovim Pravilima su racionalno i učinkovito trošenje sredstava, pozitivni utjecaj na gospodarski razvoj, poticanje i proširenje tržišnog natjecanja te unapređenje upravljanja sredstvima EU i RH u smislu provjere opravdanosti visine troškova stoga su korisnici dužni provoditi nabavu radova, roba i usluga s pažnjom dobrog gospodarstvenika.

(9) U slučaju da se prilikom administrativne kontrole provedenog postupka nabave utvrdi kako korisnik nije poštivao Pravila za provedbu postupka nabave Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije u skladu Prilogom 6 Pravila o financijskim korekcijama u kojem se nalazi popis najčešćih vrsta nepravilnosti za koje je određena stopa financijskog ispravka ovisno o ozbiljnosti utvrđene nepravilnosti.

2. Načela provođenja postupka nabave

(1) Korisnik je prilikom provođenja postupka nabave i u odnosu na sve ponuditelje obvezan pridržavati se sljedećih načela:

a) načelo tržišnog natjecanja koje omogućuje da se svim ponuditeljima pod jednakim uvjetima omogući pristup i sudjelovanje na tržištu (postupku nabave);

b) načelo jednakog postupanja i zabrane diskriminacije kojim se osigurava nepristran, objektivan i cjelovit tretman svih sudionika u svim fazama postupka nabave, odnosno osigurava se pravo na jednako postupanje svim ponuditeljima, pravo pregleda i ocjene ponude na jednak način, kao i pravo da njihova ponuda bude odabrana, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi

c) načelo racionalnog i efikasnog trošenja javnih sredstava koje osigurava da se dodijeljena sredstva koriste optimalno i odgovorno, u svrhu ispunjavanja ciljeva projekta na najbolji mogući način i uz minimalne troškove;

d) načelo transparentnosti koje osigurava vidljivost i javnost podataka o postupku nabave koji moraju biti jasno definirani i dostupni svim zainteresiranim stranama;

e) načelo razmjernosti koje osigurava da svaka mjera koja se odabere bude nužna i prikladna s obzirom na ciljeve koji se traže, a što se posebice odnosi na rokove i uvjete koji će se postavljati i primjenjivati (moraju biti razmjerni veličini, prirodi i složenosti nabave, a dokazi koji se zahtijevaju moraju biti samo oni nužno potrebni da se utvrdi jesu li određeni postavljeni uvjeti ispunjeni);

(2) Postupak nabave ne smije biti osmišljen s namjerom da se određenim potencijalnim ponuditeljima neopravdano da prednost ili ih se stavi u nepovoljan položaj.

3. Objava postupka nabave

3.1. Odabir natječaja te definiranje troškova

(1) Kreiranje postupka nabave započinje odabirom odgovarajućeg natječaja iz padajućeg izbornika.

(2) Korisniku će prilikom podnošenja zahtjeva za sufinanciranje biti omogućeno prijaviti samo troškove s provedenim postupcima nabave unutar tog natječaja u EONA-i, stoga je korisnik obvezan prilikom objave postupaka nabave odabrati ispravan natječaj za koji planira podnijeti zahtjev za sufinanciranje.

(3) Za svaki pojedini trošak potrebno je provesti zaseban postupak nabave.

– Ako je predmet nabave roba (oprema, mehanizacija i slično) korisnik je u postupku nabave obvezan definirati uvjete tehničke specifikacije.

– Ako je predmet nabave usluga (npr. usluge obrade tla; intelektualne usluge i slično) korisnik je u postupku nabave obvezan definirati uvjete opisa usluge.

– Ako su predmet nabave radovi (npr. građenje/rekonstrukcija gospodarskih objekata, farmi, fotonaponskih sustava i slično) korisnik je u postupku nabave obvezan odabrati opciju troškovnik gdje će učitati troškovnik i ostalu projektno-tehničku dokumentaciju, ako je primjenjivo.

– Budući da u postupku nabave korisnik može odabrati samo ponudu jednog ponuditelja, dužan je predmet nabave definirati na način da svaki potencijalni ponuditelj može predati ponudu za cjelokupan predmet nabave.

(4) Iznimno od stavka (3), kada su predmet nabave robe, usluge ili radovi koji po svojoj prirodi čine nedjeljivu cjelinu, odnosno ne mogu se razdijeliti na pojedinačne troškove nije potrebno provesti zaseban postupak nabave za svaki pojedini trošak.

– Ako su predmet nabave robe koje po svojoj prirodi čine nedjeljivu cjelinu (npr. proizvodne linije, linije za preradu, unutarnje opremanje objekta) korisnik u postupku nabave može odabrati opciju troškovnik gdje će učitati troškovnik ispunjen tehničkim specifikacijama za svaki dio tražene opreme), ukoliko navedeno ne može definirati kroz uvjete tehničke specifikacije

– Ako su predmet nabave usluge koje po svojoj prirodi čine nedjeljivu cjelinu korisnik u postupku nabave može odabrati opciju troškovnik gdje će učitati troškovnik ispunjen opisom traženih usluga, ukoliko navedeno ne može definirati kroz uvjete opisa usluge

(5) Naziv pojedinačnog troška upisuje se kratko, jasno i precizno. Prilikom odabira naziva pojedinačnog troška preporuka je korištenje ponuđenih naziva, ako je primjenjivo.

Npr. TRAKTOR (a ne vinogradarski traktor); SIJAČICA (a ne sijačica za kukuruz); GRAĐENJE FARME (a ne građenje farme za muzne krave)

(6) Naziv pojedinačnog troška potrebno je uskladiti s ispravnom kategorijom troška.

Npr. Ako se provodi postupak nabave za traktor ili malčer, potrebno je odabrati kategoriju troška Poljoprivredna mehanizacija, strojevi i oprema; ako se provodi postupak nabave za građenje fotonaponske elektrane, potrebno je kao kategoriju troška odabrati Obnovljivi izvori energije i energetska infrastruktura, ako se provodi postupak nabave za izgradnju/rekonstrukciju farme/gospodarskog objekta/pogona za preradu potrebno je izabrati kategoriju troška Građenje/rekonstrukcija; ako se provodi postupak nabave za liniju za preradu potrebno je odabrati kategoriju Oprema objekta i proizvodne linije.

(7) Korisnik unutar sustava za provedbu postupka nabave treba odrediti Procijenjenu vrijednost troška za koji se nabava provodi. Procijenjena vrijednost nabave predstavlja orijentir za okvirni cjenovni rang troška, odnosno novčanu vrijednost troška (bez PDV-a) koju je korisnik spreman platiti (određenu temeljem ranije povedenog istraživanja tržišta), a ponuditeljima služi kao indikator za ponudu troška tog cjenovnog ranga.

(8) Upisana procijenjena vrijednost troška predstavlja temelj za ocjenu kriterija za odabir ponuditelja, ako je primjenjivo.

3.2. Definiranje uvjeta predmeta nabave

(1) Korisnik za svaki pojedinačni trošak, ovisno o tome što je predmet nabave, sastavlja tehničku specifikaciju ili opis usluge te stavke upisuje na za to predviđeno mjesto, ili učitava troškovnik te odabire ponuđene kriterije za odabir ponuditelja i definira kriterij za odabir ponude.

(2) Prije provođenja postupka nabave potrebno je istražiti tržište kako bi korisnik za predmet nabave/trošak mogao definirati obavezne uvjete tehničke specifikacije, troškovnike planiranih radova te ostalu dokumentaciju potrebnu za dobivanje ponuda (tehnološki opis/projekt, glavni projekt, nacrte, situacije…). Predmet nabave mora biti jasno definiran te sva relevantna dokumentacija potrebna za izradu ponude mora činiti sastavni dio postupka nabave.

(3) Traženje dostave ponuda na bilo koji drugi način, osim putem EONA-e, nije dozvoljeno.

3.2.1. Tehnička specifikacija

(1) Tehnička specifikacija je popis stavaka i uvjeta koji se odnose isključivo na funkcionalnosti predmeta nabave, a koje mora zadovoljiti svaka ponuda.

Definiranje npr. jamstvenog roka, roka isporuke, obaveznog posjeta lokaciji ili roka važenja ponude ne smatra se stavkom tehničke specifikacije te ne smije činiti njezin sastavni dio.

(2) Ključna načela koja je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade tehničkih specifikacija:

– Tehnička specifikacija ne smije sadržavati tehničke standarde koji su specifični na način da ne osiguravaju jednaki pristup za sve ponuditelje/proizvođače ili imaju učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju nabave za tržišno natjecanje u smislu da su stavke specificirane detaljno i precizno bez opravdanog razloga

– Tehnička specifikacija mora biti jasno napisana i to na način da se može ocijeniti sa DA ili NE (zadovoljava ili ne zadovoljava)

– Tehnička specifikacija predmeta nabave ne smije sadržavati naziv marke/proizvođača/modela ili točne karakteristike marke/proizvođača/modela.

– Iznimno, ako se tehničke specifikacije predmeta nabave ne mogu definirati na jasan i razumljiv način potrebno je da naziv marke/proizvođača/modela bude popraćen izrazima »tip kao«, »jednakovrijedno«, »slično« i dr.

– Pojedine stavke tehničke specifikacije i njihove vrijednosti/parametri moraju biti propisani na način da ne ograničavaju tržišno natjecanje i da nisu usko specificirani

– Stavke tehničke specifikacije definiraju se korištenjem izraza »minimalno«, »maksimalno«, »od-do« i sl., ako je primjenjivo za predmet nabave, kako bi po istoj tehničkoj specifikaciji u tržišnom natjecanju moglo sudjelovati više proizvođača/ponuditelja

Navedena odredba ne odnosi se na stavke tehničke specifikacije predmeta nabave koji se proizvode u točno određenim vrijednostima.

(npr. kod kupovine sijačice prihvatljivo je definirati stavku tehničke specifikacije kao »6 redova«, a ne kao »min. 6 redova« ili »6 do 8 redova«)

– Tehnička specifikacija predmeta nabave ne smije biti predetaljna, odnosno treba biti napisana na način da ne sadržava nepotrebne odredbe i parametre, kao niti stavke i uvjete koji se ne odnose na potrebe cjelokupnog projekta / nemaju utjecaj na uspješnost projekta / ne odnose se na funkcionalnost predmeta nabave / nisu razumni i racionalni s obzirom na svrhu ulaganja.

(npr. kod kupovine gospodarskog vozila u svrhu prijevoza poljop.proizvoda nije prihvatljivo da tehnička specifikacija sadrži stavke kao: ALU felge, Premium paket opreme i slično)

(3) U tehničkoj specifikaciji moguće je tražiti i dodatne usluge vezane uz predmet nabave nužne da bi isporučena oprema mogla funkcionirati za predviđenu svrhu kao što su puštanje u pogon, prijevoz, montaža, obuka i slično.

3.2.2. Opis usluge

(1) Ako je predmet nabave usluga, potrebno je definirati točne zahtjeve vezano uz opseg izvršenja usluge te, ako je primjenjivo, minimalne tehničke karakteristike koje predmet nabave mora sadržavati vodeći se svim odredbama i pravilima koja vrijede za izradu tehničkih specifikacija.

3.2.3. Troškovnik

(1) U slučaju građenja/rekonstrukcije i svih ostalih građevinskih radova potrebno je učitati troškovnik bez cijena izrađen od ovlaštene osobe u excel formatu kako bi ga ponuditelji mogli ispuniti.

(2) Stavke u troškovniku treba iskazati po jedinici mjere, količini, jediničnoj cijeni i ukupnoj cijeni stavke.

(3) Građevinski troškovnik ne smije sadržavati nazive i marke kojima se favorizira jednog proizvođača bilo kojeg materijala ili opreme koja se ugrađuje.

(4) Troškovnik mora biti u skladu sa svim ostalim primjenjivim odredbama i pravilima koja vrijede za izradu tehničkih specifikacija navedenih u poglavlju 3.2.1.

(5) U slučaju građenja/rekonstrukcije i ostalih građevinskih radova, osim troškovnika, preporuča se u postupku nabave objaviti i druge relevantne projektno-tehničke dokumente ako su isti važni za pripremu ponuda (sheme, tlocrte, situacije, tehničke opise, glavni projekt…).

3.3. Kriteriji za odabir ponuditelja

(1) Kriteriji za odabir ponuditelja odnose se na minimalne uvjete i zahtjeve koje moraju ispunjavati potencijalni ponuditelji s obzirom na njihove ekonomske, financijske i tehničke sposobnosti bitne u odnosu na predmet.

(2) Korisnik donosi odluku prilikom kreiranja postupka nabave hoće li koristiti kriterije za odabir ponuditelja te ako ih koristi, obvezan je sukladno njima postupati prilikom ocjene ponuditelja.

(3) Korisnik odabire između ponuđenih kriterija koji označavaju i osiguravaju minimalne razine sposobnosti koje potencijalni ponuditelj mora ispuniti u odnosu na predmet nabave.

(4) Kriteriji koji se koriste za definiranje sposobnosti ponuditelja ne smiju biti ograničavajući te moraju osiguravati jednaki pristup svim ponuditeljima kako bi se postigla minimalna razina tržišnog natjecanja.

3.3.1. Ekonomska i financijska sposobnost

(1) U postupku nabave Korisniku je omogućeno odabrati kriterije ekonomske i financijske sposobnosti kojima se osigurava da ponuditelji imaju ekonomsku i financijsku sposobnost potrebnu za izvršenje predmeta nabave.

a) Minimalni godišnji promet

Ponuditelj mora u postupku nabave dokazati da mu je godišnji promet u najviše tri posljednje dostupne financijske godine (ukupno) minimalno jednak iznosu procijenjene vrijednosti nabave, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti.

• Dokaz: Relevantni financijski izvještaj ili Izvod iz financijskog izvještaja, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta/ponuditelja ili Izjava o ukupnom prometu ponuditelja za svaku od 3 posljednje dostupne financijske godine ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti

b) Blokada računa

Ponuditelj mora u postupku nabave dokazati da mu glavni račun nije bio u blokadi dulje od 5 kalendarskih dana neprekidno u prethodnih 6 mjeseci, odnosno ne više od 5 dana sveukupno za navedeno razdoblje, računajući od dana objave postupka nabave, čime dokazuje da ima stabilno financijsko poslovanje.

• Dokaz: BON-2/SOL-2 ili dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija, a koji ima istu dokaznu snagu kao i traženi dokaz te sadrži sve podatke za provjeru predmetnog uvjeta. Dokument treba obuhvaćati period prethodnih 6 mjeseci računajući od dana objave postupka nabave.

3.3.2. Tehnička sposobnost

(1) U postupku nabave korisniku je omogućeno odabrati uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da ponuditelj ima potrebne tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje nabave na odgovarajućoj razini kvalitete.

(2) Za robe i usluge potrebno je odabrati između:

a) Popis isporuka roba/izvršenih usluga u skladu s predmetom nabave (1)

Ponuditelj mora u postupku nabave dostaviti dokaz da je u godini objave postupka nabave ili tijekom tri godine koje prethode toj godini, izvršio najmanje jednu isporuku robe/uslugu koja je ista ili slična predmetu nabave, a čija vrijednost odgovara minimalno procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave.

• Dokaz: Popis izvršenih isporuka roba/izvršenih usluga koje su iste ili slične predmetu nabave s navedenim vrijednostima, datumima izvršenja i nazivima te kontaktima korisnika/naručitelja.

ili

b) Popis isporuka roba/izvršenih usluga u skladu s predmetom nabave (2)

Ponuditelj mora u postupku nabave dostaviti dokaz da je u godini objave postupka nabave ili tijekom tri godine koje prethode toj godini, izvršio najviše tri isporuke robe/usluge koje su iste ili slične predmetu nabave, a čija zbrojena vrijednost odgovara minimalno procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave.

• Dokaz: Popis izvršenih isporuka roba/izvršenih usluga koje su iste ili slične predmetu nabave s navedenim vrijednostima, datumima izvršenja i nazivima te kontaktima korisnika/naručitelja.

(3) Za radove potrebno je odabrati između:

a) Popis izvršenih radova u skladu s predmetom nabave (1)

Ponuditelj mora u postupku nabave dostaviti dokaz da je u godini objave postupka nabave ili tijekom pet godina koje prethode toj godini, izvršio najmanje jedan ugovor za radove koji su isti ili slični predmetu nabave, a čija vrijednost odgovara minimalno procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave.

• Dokaz: Popis izvršenih radova koji su isti ili slični predmetu nabave s navedenim vrijednostima, datumima izvršenja i nazivima te kontaktima korisnika/naručitelja.

ili

b) Popis izvršenih radova u skladu s predmetom nabave (2)

Ponuditelj mora u postupku nabave dostaviti dokaz da je u godini objave postupka nabave ili tijekom pet godina koje prethode toj godini, izvršio najviše tri ugovora za radove koji su isti ili slični predmetu nabave, a čija zbrojena vrijednost odgovara minimalno procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave.

• Dokaz: Popis izvršenih isporuka roba/izvršenih usluga koje su iste ili slične predmetu nabave s navedenim vrijednostima, datumima izvršenja i nazivima te kontaktima korisnika/naručitelja.

3.3.3. Obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i doprinosa

(1) Ponuditelj koji sudjeluje u postupku nabave mora ispuniti obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

• Dokaz: Potvrda porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja kojom se dokazuje nepostojanje dospjelih obveza po osnovi poreza i doprinosa u državi poslovnog nastana, ne starija od dana objave postupka nabave. Ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, nepostojanje dospjelih obveza po osnovi poreza i doprinosa u državi poslovnog nastana ponuditelja dokazuje potvrdom porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja.

3.4. Kriteriji za odabir ponude

(1) Kriteriji za odabir ponude su temelj na kojem korisnik bira najbolju ponudu, odnosno ponudu koja najbolje zadovoljava postavljene zahtjeve.

(2) Osim ako Natječajem/Pravilnikom nije propisano drugačije, kriteriji za odabir najbolje ponude za pojedini trošak mogu biti:

a) Najniža cijena – odabir najbolje ponude isključivo temeljem cijene ili

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) – odabir najbolje ponude ovisi i o drugim kriterijima uz kriterij cijene

3.4.1. Najniža cijena

(1) Kada korisnik odabere kriterij najniže cijene, konačni odabir ponude za svaki pojedinačni trošak treba biti cjenovno najniža ponuda koja zadovoljava tražene uvjete iz tehničke specifikacije/troškovnika/opisa usluge, a čiji je ponuditelj zadovoljio kriterije za odabir ponuditelja, ako su isti bili propisani.

3.4.2. Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP)

(1) Kada korisnik odabere kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, konačni odabir ponude za svaki pojedinačni trošak treba biti ekonomski najpovoljnija ponuda, odnosno ponuda s najvećim brojem ostvarenih bodova prema svim zadanim kriterijima koja zadovoljava tražene uvjete iz tehničke specifikacije/troškovnika/opisa usluge, a čiji je ponuditelj zadovoljio kriterije za odabir ponuditelja, ako su isti bili propisani.

(2) Ekonomska prednost pojedine ponude mjeri se i uspoređuje sa zadanim kriterijima vezanim uz predmet nabave koji služe za identificiranje »najbolje« ponude. Pri korištenju kriterija ENP-a korisnik osim cijene uzima u obzir druge mjerljive i/ili dokazive kriterije poput roka isporuke ili dužine trajanja jamstva. Svrha kriterija ENP-a jest odabrati ponudu koja nudi najveću vrijednost za uloženi novac.

(3) Osim gore spomenutih kriterija za odabir ponude korisnik može samostalno kreirati jedan kriterij za odabir ponude koji mora biti povezan s predmetom nabave, objektivan, prikladan za identifikaciju ekonomske vrijednosti ponude, mjerljiv/dokaziv te se odnositi na tehničke prednosti, ekološke osobine, ekonomičnost i slično. Samostalno kreirani kriterij ne smije biti diskriminirajući te na taj način utjecati na učinkovitost i svrhu tržišnog natjecanja.

(4) Korisnik ne smije samostalno kretirati kriterij koji se odnosi na sekundarne politike poput ekološke ili socijalne politike ako je taj kriterij odabran samo radi općenitog promicanja takve politike i nije izravno povezan sa predmetom nabave.

(5) Prilikom ocjene zaprimljenih ponuda, ali i definiranja kriterija za odabir ENP potrebno je voditi računa o propisanoj metodologiji ocjene ekonomski najpovoljnije ponude.

(6) Bodovi za kriteriji cijene, jamstvenog roka i roka isporuke ili izvršenja radova/usluga računaju se isključivo prema relativnom modelu u kojem bodovanje pojedine ponude ovisi o ostalim ponudama drugih ponuditelja prikupljenim u postupku nabave. Navedeno znači da se maksimalni broj bodova dodjeljuje ponudi s najboljim »specifikacijama« po pojedinom kriteriju, a da će ostale ponude u postupku dobiti razmjerni broj bodova prema formulama i primjerima navedenim u poglavlju 4.1.

(7) Bodovi za samostalno kreirani kriterij, osim prema relativnom modelu, mogu se dodijeliti i prema apsolutnom modelu u kojem se dodjela bodova vrši ovisno o tome zadovoljava li ponuda postavljeni kriterij ili ne.

(8) U slučaju da će korisnik samostalno kreirani kriterij ocjenjivati prema relativnom modelu, potrebno je unutar kriterija definirati mjernu jedinicu po kojoj će se izvršiti ocjena (mjeseci, dani, sati…).

(9) U slučaju da će korisnik samostalno kreirani kriterij ocjenjivati prema apsolutnom modelu, potrebno je unutar kriterija upisati DA/NE da ponuditelji kao odgovor upišu DA/NE (zadovoljava/ne zadovoljava) te korisnik sukladno njihovom odgovoru ponudi dodjeljuje ili 0 bodova ili propisani maksimalni broj bodova.

(10) Korisnik koji je u postupku nabave kao kriterij za odabir ponude koristio ENP, dužan je u zahtjevu za isplatu učitati dokumente koji dokazuju ispunjavanje kriterija za odabir ENP na osnovu kojih je ponuda odabrana u postupku nabave, bez obzira na broj ostvarenih bodova.

(11) U slučaju ne dostavljanja dokaza ili neispunjenja kriterija za odabir ENP, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije.

3.5. Objava postupka nabave i produljenje postupka

(1) Vrijeme prikupljanja ponuda traje 14 dana od dana objave postupka nabave. Sustav automatski definira krajnji rok za predaju ponude koji završava 14. dan u 12:00:00 sati kada korisnik može pristupiti ocjeni ponuda.

(2) Svaki objavljeni postupak nabave moguće je produljiti prije isteka roka za prikupljanje ponuda. Postupak nabave, odnosno rok za prikupljanje ponuda, može se produljiti za minimalno jedan (1) dan. Produljeni postupak nabave završava na odabrani dan uvijek u 12:00:00 sati te je po isteku navedenog roka moguće pristupiti ocjenjivanju pristiglih ponuda.

(3) U slučaju produljenja roka za prikupljanje ponuda sustav će automatski putem elektroničke pošte obavijestiti sve ponuditelje koji su u navedenom postupku nabave već predali ponudu.

4. Ocjenjivanje ponuda iz postupka nabave

(1) Za sve postupke nabave kojima je istekao rok za prikupljanje ponuda korisnik je obvezan izvršiti ocjenu i odabir ponuda ili poništiti postupak nabave.

(2) Korisnik je obvezan izvršiti pregled, ocjenu i odabir ponuda na obrascu za ocjenu ponuda unutar EONA-e. Pristigle ponude u pojedinom postupku nabave moguće je vidjeti i ocijeniti tek nakon isteka roka za prikupljanje ponuda.

(3) Ponudu čine svi popunjeni podaci i učitani dokumenti unutar EONA-e.

(4) Korisnik je dužan sve pristigle ponude ocijeniti prema svim uvjetima i kriterijima koje je definirao u postupku nabave.

(5) Ako su u postupku nabave definirani kriteriji za odabir ponuditelja, korisnik je obvezan za svaku pristiglu ponudu pregledati priložene dokaze o ispunjavanju kriterija za odabir ponuditelja. Ako ponuditelj ne ispunjava ili ne učita dokaz da ispunjava pojedini kriterij za odabir ponuditelja, a njegova ponuda ipak bude odabrana, Agencija za plaćanja može primijeniti financijsku korekciju za navedeno ulaganje/trošak.

(6) Ponuda mora zadovoljavati sve stavke iz tražene tehničke specifikacije/opisa usluge te navedeno mora biti razvidno i iz službeno učitanog dokumenta ponude, a troškovnik mora biti u cijelosti ispunjen te učitan u excel formatu.

(7) Korisnik je obvezan za svaku pristiglu ponudu pregledati tehničke specifikacije/opis usluge dostavljene u sklopu službenog dokumenta ponude te iste ocijeniti.

(8) Korisnik je obvezan za svaku pristiglu ponudu pregledati učitani ponudbeni troškovnik te provjeriti da su sve stavke troškovnika popunjene na način kako je traženo te isti ocijeniti.

(9) Pravo na ocjenu ponude prema definiranom kriteriju za odabir ponude imaju samo ponude čiji su ponuditelji zadovoljili kriterije za odabir ponuditelja, ako su isti traženi, te čije ponude udovoljavaju traženim tehničkim specifikacijama/opisu usluge/objavljenom troškovniku.

4.1. Bodovanje ekonomski najpovoljnije ponude (ENP)

(1) Ako je kao kriterij za odabir ponude korisnik odabrao ENP, u izračun i dodjelu bodova uzima samo ponude čiji je ponuditelj zadovoljio kriterije za odabir ponuditelja, a sama ponuda udovoljava propisima vezanim uz tehničku specifikaciju/opis usluge/troškovnik.

(2) Prilikom izračuna bodova cijena ponude mora biti upisana bez PDV-a, jamstveni rok mora biti upisan u mjesecima, a rok isporuke u danima. Broj bodova po svakom pojedinom kriteriju korisnik računa sukladno formulama za izračun ENP.

(3) Iznimno od stavka (2) korisnik koji nije u sustavu PDV-a i kojem je PDV prihvatljiv trošak, prilikom izračuna bodova za kriterij cijena ponude koristi vrijednost cijene s uključenim PDV-om iskazanim na ponudi.

(4) Ukupni maksimalni broj bodova po odabranim kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude iznosi 100.

(5) Da bi ponuda ostvarila bodove prema postavljenim kriterijima, podaci potrebni za izračun bodova na ponudi moraju biti iskazani jasno i nedvosmisleno.

(6) Ako je na ponudi razdoblje za izračun kriterija ekonomski najpovoljnije ponude iskazano u mjesecima smatra se da mjesec radi računanja rokova ima 30 dana.

(7) Relativni model ekonomski najpovoljnije ponude računa se prema sljedećim formulama:

a) Cijena kao kriterij odabira ENP sudjeluje u izračunu bodova s udjelom od 80 %. Maksimalni broj bodova koji ponuda može ostvariti za kriterij cijene iznosi 80 bodova.

C = Cn / Co * 80

C = broj bodova koji ostvaruje ponuda koja je predmet ocjene za ponuđenu cijenu

Cn = ponuda iz postupka nabave s najnižom cijenom

Co = cijena ponude koja je predmet ocjene odnosno kojoj se računa broj bodova (C)

b) Jamstveni rok kao kriterij odabira sudjeluje u izračunu bodova s udjelom koji određuje korisnik, a ne može biti veći od 20 %. Maksimalni broj bodova koji ponuda može ostvariti prema kriteriju jamstvenog roka ovisi o definiranom udjelu.

J = Jo / Jn * n

J = broj bodova koji ostvaruje ponuda koja je predmet ocjene za ponuđeni jamstveni rok

Jo = jamstveni rok iskazan na ponudi koja je predmet ocjene, odnosno kojoj se računa broj bodova (J)

Jn = ponuda iz postupka nabave s iskazanim najdužim jamstvenim rokom

n = maksimalni broj bodova koji ponuda može ostvariti definiran prilikom objave postupka nabave od strane korisnika

c) Rok isporuke/rok izvođenja radova kao kriterij odabira sudjeluje u izračunu bodova s udjelom koji određuje korisnik, a ne može biti veći od 20 %. Maksimalni broj bodova koji ponuda može ostvariti prema kriteriju jamstvenog roka ovisi o definiranom udjelu.

R = Rn / Ro * n

R = broj bodova koji ostvaruje ponuda koja je predmet ocjene za ponuđeni rok isporuke/izvođenja radova

Rn = ponuda iz postupka nabave s iskazanim najkraćim rokom isporuke/izvođenja radova

Ro = rok isporuke/izvođenja radova iskazan na ponudi koja je predmet ocjene odnosno kojoj se računa broj bodova (R)

n = maksimalni broj bodova koji ponuda može ostvariti definiran prilikom objave postupka nabave od strane korisnika

* Primjeri izračuna bodova sukladno gore navedenim formulama:

 

POSTUPAK NABAVE

POSTUPAK OCJENE

Kriterij

Ponuda A

Ponuda B

Ponuda C

Broj bodova: Ponuda A

Broj bodova: Ponuda B

Broj bodova: Ponuda C

Cijena (80 bodova)

12.600,00

14.400,00

14.400,00

80 bodova

70 bodova

(A/B*80)

70 bodova (A/C*80)

Rok isporuke (10 bodova)

60 dana

40 dana

30 dana

5 bodova

(C/A*10)

7,5 bodova

(C/B*10)

10 bodova

Jamstveni rok (10 bodova)

12 mjeseci

24 mjeseca

48 mjeseci

2,5 boda

(A/C*10)

5 bodova

(B/C*10)

10 bodova

IZRAČUN BODOVA:

87,5 bodova

82,5 bodova

90 bodova

 

 

(8) U apsolutnom modelu ekonomski najpovoljnije ponude za samostalno kreirani kriterij, dodjela bodova vrši na način da svaka ponuda koja zadovoljava postavljeni kriterij ostvaruje maksimalni broj bodova predviđen za taj kriterij, a ponude koje ne zadovoljavaju postavljeni kriterij ostvaruju 0 bodova.

* Primjer dodjele bodova prema apsolutnom modelu ENP za postavljeni kriterij:

 

POSTUPAK NABAVE

POSTUPAK OCJENE

Kriterij

Ponuda A

Ponuda B

Ponuda C

Broj bodova: Ponuda A

Broj bodova: Ponuda B

Broj bodova: Ponuda C

Cijena (80 bodova)

12.600,00

14.400,00

14.400,00

80 bodova

70 bodova

(A/B*80)

70 bodova (A/C*80)

Jamstveni rok (10 bodova)

12 mjeseci

24 mjeseca

48 mjeseci

2,5 bodova

(A/C*10)

5 bodova

(B/C*10)

10 bodova

Odaziv na servisnu intervenciju unutar 48 h (10 bodova)

DA (na ponudi je navedeno 12 h)

DA (na ponudi je navedeno 24 h)

NE (nije navedeno na ponudi)

10 bodova

10 bodova

0 bodova

IZRAČUN BODOVA:

92,5 boda

85 bodova

80 bodova

 

 

4.2. Odabir ponude i kreiranje Obavijesti o rezultatu postupka nabave

(1) Pravo na odabir ponude ima ponuda s najnižom cijenom ili ponuda s najvećim ostvarenim brojem bodova, ovisno o tome da li je kriterij za odabir ponude bio najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

(2) Korisnici potpora koji su u sustavu PDV-a ponude uspoređuju po cijeni bez PDV-a. Korisnici potpora koji nisu u sustavu PDV-a te im je PDV prihvatljiv trošak, ponude uspoređuju po cijeni s uključenim PDV-om.

(3) Kad se odabir ponude vrši prema kriteriju najniže cijene, a više ponuda ima istu cijenu korisnik je dužan odabrati ponudu ranije zaprimljenu u sustav (»datum i vrijeme predaje«).

(4) Kad se odabir ponude vrši prema kriteriju ENP, a dvije ili više ponuda imaju isti broj bodova, korisnik je dužan odabrati ponudu s nižom iskazanom cijenom.

(5) Kad se odabir ponude vrši prema kriteriju ENP, a dvije ili više ponuda imaju isti broj bodova i istu iskazanu cijenu, korisnik je dužan odabrati ponudu ranije zaprimljenu u sustav (»datum i vrijeme predaje«).

(6) Cijena ponude u EONA-i mora odgovarati cijeni sa službeno učitanog dokumenta ponude.

(7) Razlozi za odbijanje ponude tijekom ocjene mogu biti:

a) Ponuditelj ne zadovoljava/nije dokazao da zadovoljava kriterije za odabir ponuditelja

b) Ponuda ne zadovoljava/iz službenog dokumenta ponude nije razvidno da zadovoljava traženu tehničku specifikaciju/opis usluge ili troškovnik nije u cijelosti/ispravno popunjen

(8) Ako je odabrani ponuditelj roba, radova ili usluga iz inozemstva, Agencija za plaćanja od korisnika može zatražiti dostavljanje Izvoda o vlasničkoj strukturi ponuditelja koji moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ako je izvod o vlasničkoj strukturi ponuditelja na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenog dokumenata na hrvatski ili engleski jezik.

(9) Kreiranjem Obavijesti o rezultatu postupka nabave završava postupak nabave za pojedini predmet nabave/trošak/ulaganje te je navedeni moguće prijaviti za sufinanciranje.

5. Ponavljanje postupka nabave

(1) U slučaju potrebe za ponavljanjem postupka nabave za isti trošak potrebno je završiti prethodni postupak poništenjem ili odabirom ponude kreiranjem Obavijesti o rezultatu postupka nabave.

(2) Postupak nabave nije moguće poništiti ako je za isti već kreirana Obavijest o rezultatu postupka nabave.

6. Odbijanje izuzetno niskih ponuda

(1) Korisnik može od ponuditelja zahtijevati objašnjenje ponude putem e-maila ako je ona cjenovno izuzetno niska u slučaju da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

a) da su zaprimljene najmanje tri ponude koje udovoljavaju svim uvjetima iz tražene tehničke specifikacije/opisa usluge/troškovnika, a čiji ponuditelji istovremeno zadovoljavaju kriterije za odabir ponuditelja, ako su isti propisani.

b) da su cijena ili trošak ponude više od 20 % niži od cijene ili troška drugo rangirane ponude

c) da su cijena ili trošak ponude više od 50 % niži od prosječne cijene ili troška preostalih ponuda

(2) Ako tijekom ocjene dostavljenih objašnjenja postoje određene nejasnoće, korisnik može od ponuditelja zatražiti dodatno objašnjenje. Korisnik može odbiti ponudu samo ako objašnjenje ili dostavljeni dokazi ne objašnjavaju na zadovoljavajući način nisku razinu cijene ili troškova.

7. Pojašnjenja

(1) Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti ponuditelj nepotpuni ili nejasni ili ako nedostaju određeni dokumenti, korisnik može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od ponuditelja da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku. Navedeno postupanje ne smije dovesti do pregovaranja, odnosno navedenim postupanjem se ne smiju mijenjati kriteriji za odabir ponude i cijena ili drugi uvjeti definirani postupkom nabave.

(2) Ako postoji dodatna dokumentacija važna za konačni odabir ponude, korisnik ju je dužan učitati u polje »Dodatna dokumentacija« (npr. – upit ponuditelju jer nije jasno razvidno iz službenog dokumenta ponude da ponuda odgovara svim stavkama iz tražene tehničke specifikacije; upit ponuditelju jer je kao dokaz za kriterij za odabir ponuditelja učitao dokument koji se ne može otvoriti…).

(3) Sva komunikacija između korisnika i ponuditelja mora se odvijati elektronskim putem prije kreiranja Obavijesti o rezultatu postupka nabave da bi bila prihvatljiva kao dokaz i revizijski trag.

(4) U komunikaciji između korisnika i ponuditelja, Korisnik je dužan voditi računa o transparentnosti i jednakom tretmanu svih ponuditelja u postupku prikupljanja ponuda. Ističe se da je svako nepoštivanje transparentnosti ili nejednako postupanje korisnika u svojstvu komunikacije s ponuditeljem nepovoljnog ishoda na odvijanje tržišnog natjecanja.

8. Korisničke upute za EONA-u

Upute za korištenje EONA-e dostupne su unutar sustava.

PRILOG 6

PRAVILA O PRIMJENI FINANCIJSKIH KOREKCIJA

1. OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

Pravila o financijskim korekcijama (u daljnjem tekstu: Pravila) propisuju situacije u kojima se primjenjuju financijske korekcije za projekte koji se financiraju u okviru ovoga Pravilnika.

Ovim se Pravilima utvrđuju uvjeti i način na temelju kojih se korisniku, nakon što je Agencija za plaćanja kao nadležno tijelo utvrdila nepravilnost, određuju financijske korekcije dodijeljenih sredstava.

U postupku utvrđivanja i određivanja financijskih korekcija primjenjuje se načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima bespovratnih sredstava te načelo razmjernosti koje osigurava da svaka primijenjena financijska korekcija bude prikladna učinjenoj pogrešci.

Podnošenjem zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu korisnik pristaje da mu nadležno tijelo, u slučajevima i pod uvjetima te na način definiran ovim Pravilima, određuje financijske korekcije.

2. POSTUPAK ODREĐIVANJA FINANCIJSKE KOREKCIJE

Financijska korekcija određuje se nakon provedene administrativne kontrole dokumentacije korisnika i/ili kontrole na terenu te je ista primjenjiva u svim fazama administrativne obrade.

Primjena financijske korekcije može se provoditi i u razdoblju u kojem je korisnik obvezan osigurati trajnost projekta, odnosno tijekom razdoblja nakon konačne isplate.

Agencija za plaćanja ovlaštena je:

– primijeniti financijsku korekciju s obrazloženjem nepravilnosti na temelju utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

– promijeniti iznos/stopu financijske korekcije u odnosu na ranije utvrđene nepravilnosti iz prethodne faze administrativne kontrole i to na osnovu naknadnih kontrola Agencije za plaćanja ili nalaza drugih tijela koja obavljaju naknadne kontrole.

– umanjiti prihvatljivi iznos potpore zbog utvrđene nepravilnosti i prije primjene financijske korekcije

3. PRIMJENA FINANCIJSKE KOREKCIJE

Primijenjena financijska korekcija s obrazloženjem sastavni je dio odluka koje donosi Agencija za plaćanja i sadrži:

– opis i oznaku nepravilnosti (u skladu s popisom nepravilnosti koje su sastavni dio ovih Pravila) u odnosu na koju se financijska korekcija određuje

– naznaku visine (postotak) financijske korekcije i/ili točan iznos izrečene korekcije (jednostavna financijska korekcija) kada je nepravilnost moguće izraziti u apsolutnom iznosu i

– obrazloženje.

a) Prilikom donošenja odluke o rezultatu administrativne kontrole/sklapanja ugovora o financiranju

U zahtjevima za potporu u kojima je prilikom provjere postupka nabave utvrđena financijska korekcija, ista će biti navedena u obrazloženju odluke o rezultatu administrativne kontrole/tekstu ugovora o financiranju i u odgovarajućim prilozima u postotnom i/ili apsolutnom iznosu. Kada se financijska korekcija primjenjuje na pojedini trošak, u tekstu ugovora o financiranju/obrazloženju odluke o rezultatu administrativne kontrole biti će jasno navedeno na što se točno odnosi financijska korekcija.

b) Prilikom donošenja odluke o isplati potpore

Prilikom utvrđivanja iznosa za isplatu potpore u administrativnoj kontroli zahtjeva za isplatu, izračunati prihvatljivi iznos potpore umanjit će se za primjenjivu stopu financijske korekcije određene ugovorom o financiranju.

Ako se tijekom administrativne kontrole zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost za koju je potrebno primijeniti višu stopu korekcije od one određene ugovorom o financiranju, primijenit će se viša stopa korekcije.

U ovoj fazi je također moguća primjena financijskih korekcija za slučajeve kada korisnik nije poštivao pravila postupka nabave. U odluci o isplati biti će jasno navedeni iznosi financijske korekcije i na što se točno odnose.

c) tijekom razdoblja nakon konačne isplate

Ako se tijekom razdoblja nakon konačne isplate utvrdi da korisnik nije ispunio preuzete obveze propisane ugovorom o financiranju, na ukupno isplaćeni iznos sredstava primijenit će se financijska korekcija za svaku pojedinu obvezu koju korisnik ne ostvari i/ili ispuni.

4. NAČINI IZVRŠENJA

Izvršenje financijske korekcije provodi se na sljedeći način:

– umanjenjem prihvatljivog iznosa potpore potraživanog u zahtjevu za potporu­

– umanjenjem prihvatljivog iznosa potpore određenog za isplatu

– zahtjevom za povrat isplaćenih sredstava.

5. VRSTE FINANCIJSKIH KOREKCIJA

Vrste financijskih korekcija su sljedeće:

– Jednostavna financijska korekcija označava financijsku korekciju koja je jednaka visini nastale financijske posljedice kada je tu posljedicu moguće točno odrediti

– Paušalna financijska korekcija označava stopu (točan postotak) korekcije koja se primjenjuje kada nije moguće točno odrediti financijske posljedice.

Nepravilnost se može ili ne može precizno kvantificirati. Ako se nepravilnost može precizno kvantificirati, primjenjuje se jednostavna financijska korekcija. Ako određivanje jednostavne financijske korekcije nije moguće ili je povezano s nerazmjernim troškovima i poteškoćama, Agencija za plaćanja određuje financijsku korekciju u paušalnom iznosu. Smatra se da, zbog prirode nepravilnosti, u postupcima nabave nije moguće precizno kvantificirati financijski učinak, stoga se u takvim slučajevima primjenjuju paušalne stope, uzimajući u obzir prirodu i težinu nepravilnosti.

Financijske korekcije i najčešće vrste nepravilnosti popisane su u niže navedenim tablicama. Ostale nepravilnosti utvrđuju se zasebno, kada se financijske korekcije određuju na temelju opisa nepravilnosti koji u velikom dijelu odgovara opisu najčešćih vrsta nepravilnosti, primjenjujući načelo proporcionalnosti, ili kada se utvrdi nepravilnost koja se ne nalazi na popisu najčešćih vrsta nepravilnosti, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije sukladno Odluci Komisije od 14.5.2019. godine o utvrđivanju smjernica za određivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja primjenjivih pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na rashode koje financira Unija.

Prilikom određivanja paušalne financijske korekcije osobito se uzima u obzir postupanje korisnika u odnosu na sljedeće stavke:

− načelo transparentnosti, jednakog postupanja, nediskriminacije i razmjernosti, kako su opisani u pravilima za provođenje postupaka nabave

− ozbiljnost kršenja propisa

− financijske posljedice na proračun

− razina tržišnog natjecanja

− odvraćajući učinak na potencijalne ponuditelje u postupcima nabava

− je li posljedica utvrđene nepravilnosti u postupcima nabave odabir ponuditelja koji inače ne bi bio odabran

− posljedice nepravilnosti tj. činjenica bi li ishod projekta bio isti da nepravilnosti nije bilo

− ponavljanje nepravilnosti u odnosu na istog korisnika i/ili

− ostale okolnosti konkretnog slučaja, od utjecaja na cjelokupni postupak dodjele potpore i postupak izvršavanja (ugovornih) obveza.

Kada je nepravilnost samo formalne prirode bez stvarnog ili potencijalnog financijskog učinka, neće se primijeniti financijska korekcija.

Financijska korekcija primjenjuje se na administrativnom kontrolom utvrđeni iznos potpore za prihvatljive troškove projekta.

FINANCIJSKE KOREKCIJE ZA NAJČEŠĆE VRSTE NEPRAVILNOSTI

– U slučaju kada se utvrdi nepravilnost koja se ne nalazi u ovom prilogu na popisu najčešćih vrsta nepravilnosti, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske korekcije sukladno Odluci Komisije od 14.5.2019. godine o utvrđivanju smjernica za određivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja primjenjivih pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na rashode koje financira Unija

– Ovim prilogom i Smjernicama propisane su najčešće uočene vrste nepravilnosti. Popis nije iscrpan. Ostale nepravilnosti trebalo bi uklanjati, kada je to moguće, analogno vrstama nepravilnosti koje su utvrđene ovim prilogom ili smjernicama.

– Opis nepravilnosti nije konačan i služi isključivo kao najučestaliji primjer i orijentir za procjenu sličnih nepravilnosti. Ostale nepravilnosti utvrđuju se zasebno te se financijske korekcije određuju na temelju opisa nepravilnosti koji u velikom dijelu odgovara opisu najčešćih vrsta nepravilnosti utvrđenih ovim prilogom ili smjernicama, primjenjujući načelo proporcionalnosti

Tablica 1. Financijske korekcije i najčešće vrste nepravilnosti u postupcima nabave koje provode neobveznici zakona o javnoj nabavi sukladno pravilima za provođenje postupka nabave putem elektroničkog oglasnika Agencije za plaćanja (EONA) za neobveznike zakona o javnoj nabavi

 

Br.

Nepravilnost

Opis nepravilnosti

Korekcije

1.

Izostanak objave postupka nabave

Postupak nabave nije objavljen na EONA-i

i/ili

Postupak nabave nije objavljen za odgovarajuću (pod)intervenciju/natječaj

i/ili

Postupak nabave nije završen prije podnošenja zahtjeva (obavijest o odabiru nije kreirana prije podnošenja zahtijeva)

100 %

2.

Nepostojanje valjanog opravdanja što troškovi nisu razdijeljeni na propisan način i provedeni kroz pojedinačne postupke nabave

Korisnik nije proveo zaseban postupak nabave za svaki pojedini trošak nabave (robe, usluge ili radovi) koji po svojoj prirodi ne čini nedjeljivu cjelinu, odnosno može se razdijeliti na pojedinačne troškove

5 %

3.

Slučajevi u kojima su potencijalni ponuditelji bili odvraćeni od nadmetanja zbog neopravdanih nacionalnih, regionalnih ili lokalnih preferencija

Korisnik je postavio diskriminirajuće uvjete na osnovi neopravdanih nacionalnih, regionalnih ili lokalnih preferencija (npr. poslovni nastan, iskustvo ili oprema u zemlji ili regiji)

25 %

Korisnik je postavio gore navedene diskriminirajuće uvjete, ali je određeni broj ponuditelja podnio ponude koje su prihvaćene te ispunjavaju navedeni kriterij čime je postignuta minimalna razina tržišnog natjecanja

10 %

4.

Slučajevi koji ne čine diskriminaciju na temelju nacionalnih, regionalnih ili lokalnih preferencija, ali svejedno ograničavaju pristup ponuditeljima ili propisi koji nisu u skladu s Pravilima za provođenje postupka nabave putem EONA-e

Korisnik je propisao kriterije za odabir ponuditelja koji su povezani s predmetom nabave, ali nisu razmjerni predmetu nabave

10 %

 

 

Korisnik je postavio gore navedene uvjete, ali je određeni broj ponuditelja podnio ponude koje su prihvaćene te ispunjavaju navedeni kriterij čime je postignuta minimalna razina tržišnog natjecanja

5 %

 

 

Korisnik je propisao kriterije koji nisu povezani s predmetom nabave;

ili kriterije koji su doveli do situacije u kojoj samo jedan ponuditelj može podnijeti ponudu, a to se ne može opravdati tehničkim posebnostima predmeta nabave;

ili kriterije koji nisu predviđeni Pravilima za provođenje postupka nabave

25 %

5.

Nepoštivanje kriterija za odabir ponuditelja u fazi ocjene ponuda

Korisnik u fazi ocjene ponuda odabire ponuditelja kojeg nije trebalo prihvatiti

ili

Korisnik je u fazi ocjene ponuda odbio ponuditelja čija ponuda bi bila odabrana da su se poštivali kriteriji za odabir ponuditelja.

25 %

6.

Diskriminirajuće i ograničavajuće tehničke specifikacije/ opis usluge/ troškovnik za robe/radove/usluge

Korisnik navodi oznake/robne marke/tipove opreme ili druga obilježja (npr. tehničke i funkcionalne zahtjeve) kojima pogoduje određenom ponuditelju/proizvođaču bez naznaka »ili jednakovrijedno«, »tip kao« ili sl.

25 %

Korisnik je postavio gore navedene uvjete, ali je određeni broj ponuditelja podnio ponude koje su prihvaćene te ispunjavaju navedeni kriterij/uvjet tehničke specifikacije/ opisa usluge/ troškovnika čime je postignuta minimalna razina tržišnog natjecanja.

10 %

Tehničke specifikacije sadrže stavke i uvjete koji se ne odnose na potrebe cjelokupnog projekta / nemaju utjecaj na uspješnost projekta / ne odnose se na funkcionalnost predmeta nabave / nisu razumni i racionalni s obzirom na svrhu ulaganja.

10 %

Kada korisnik navodi oznake/robne marke/tipove opreme kojima pogoduje određenom proizvođaču bez naznaka »ili jednakovrijedno«, »tip kao« ili sl., a navedena nepravilnost se odnosi na pojedine elemente glavne/ukupne stavke/troška1

5 %

7.

Nedostatna definicija predmeta nabave

Definirani uvjet predmeta nabave (tehničke specifikacije) nedostatan je i/ili neprecizan na način koji može spriječiti potencijalne ponuditelje da u potpunosti razluče predmet nabave, što ima odvraćajući učinak kojim je potencijalno ograničeno tržišno natjecanje

10 %

8.

Ponuda nije u skladu s postavljenim uvjetima tehničke specifikacije /opisa usluge/ troškovnika

Odabrana ponuda ne zadovoljava sve stavke iz tražene tehničke specifikacije/opisa usluge ili troškovnik nije u cijelosti ispunjen

ili

ponuda koja je ocijenjena kao da ne udovoljava svim stavkama iz tražene tehničke specifikacije/opisa usluge ili da troškovnik nije u cijelosti ispunjen, a administrativnom obradom je utvrđeno da udovoljava te bi bila odabrana da je ispravno ocijenjena.

25 %

9.

Kriteriji za odabir ENP nisu definirani sukladno Pravilima za provođenje postupka nabave, diskriminirajući su i ograničavajući

Korišteni kriteriji uključuju neopravdane nacionalne, regionalne ili lokalne preferencije

25 %

Korisnik je postavio gore navedene uvjete, ali je određeni broj ponuditelja podnio ponude koje su prihvaćene te ispunjavaju navedeni kriterij/uvjet čime je postignuta minimalna razina tržišnog natjecanja

10 %

Ostala ograničenja i nepoštivanja Pravila za provođenje postupka nabave (npr. kriterij nije objektivan, mjerljiv/dokaziv, povezan s predmetom nabave; uvjeti vezani za sposobnost ponuditelja su korišteni kao kriterij ENP …)

10 %

Korisnik je postavio uvjete na prethodno opisan način, ali je određeni broj ponuditelja podnio ponude koje su prihvaćene te ispunjavaju navedeni kriterij/uvjet čime je postignuta minimalna razina tržišnog natjecanja

5 %

10.

Odabir ponude nije u skladu s postavljenim kriterijem za odabir ponude

Korisnik nije odabrao ponudu u skladu s postavljenim kriterijem za odabir ponude

i/ili

U situaciji kada je kriterij za odabir ponude najniža cijena, a dvije ili više ponuda imaju istu cijenu te korisnik nije odabrao ponudu ranije zaprimljenu u sustav;

U situaciji kada je kriterij za odabir ponude ENP, a dvije ili više ponuda imaju isti broj bodova korisnik nije odabrao ponudu s nižom cijenom ili kada dvije ili više ponuda imaju isti broj bodova i istu cijenu, a korisnik nije odabrao ponudu ranije zaprimljenu u sustav.

25 %

11.

Nedostatak revizijskog traga, transparentnosti i/ili jednakog postupanja prema ponuditeljima tijekom pregleda i ocjene ponuda

Prilikom pregleda i ocjene ponuda nije jednako postupano prema svim ponuditeljima, npr. nije zatražena dopuna/obrazloženje ponuda od svih ponuditelja na jednak način.

Komunikacija između korisnika i ponuditelja nije se odvijala prije kreiranja Obavijesti o rezultatu postupka nabave i/ili se nije se odvijala elektroničkim putem.

Revizijski trag koji se odnosi na ocjene i bodove dane svakoj ponudi nije jasan/opravdan/transparentan ili ne postoji.

Korisnik je zatražio dostavu ponuda na bilo koji drugi način osim putem EONA-e.

25 %

12.

Neopravdano odbijanje izuzetno niskih ponuda

Korisnik je odbio ponude na osnovu izuzetno niske cijene:

– bez traženja obrazloženja u pisanom obliku

– i/ili bez zadovoljavajućih dokaza

– i/ili bez obrazloženja o neprihvaćanju dokaza.

25 %

13.

Pregovori tijekom postupka ocjene ponuda

Kada korisnik omogući ponuditelju da izmjeni svoju ponudu tijekom ocjene, a navedeno postupanje dovodi do mijenjanja kriterija za odabir ponude ili cijene ili drugih uvjeta definiranih postupkom nabave

25 %

14.

Neprovođenje postupka nabave prije podnošenja zahtjeva za promjenu

Ako korisnik zbog nastale obveze prema odabranom ponuditelju nije u mogućnosti ponoviti postupak prikupljanja ponuda prije podnošenja zahtjeva za promjenu, a izmjena odobrenog troškovnika radova u opsegu je većem od 30 % vrijednosti ukupno odobrenih radova

25 %

 

 

 

 

1 Npr. navođenje proizvođača guma u nabavi traktora ili navođenje marke ljepila u stavci troškovnika koja se odnosi na dobavu i ugradnju pločica

Tablica 2. Ostale nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – u fazi kontrole zahtjeva za isplatu i u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate

 

Br.

Nepravilnost

Opis nepravilnosti

Visina korekcije

1.

Smanjena realizacija projekta u odnosu na odobreno

Iznos prihvatljivih troškova nakon kontrole zahtjeva za isplatu je manji od 50 % iznosa odobrenih troškova iz ugovora o financiranju.

100 %

2.

Smanjena realizacija projekta u odnosu na odobreno

Iznos prihvatljivih troškova nakon kontrole zahtjeva za isplatu je između 50 % i 80 % iznosa odobrenih troškova iz ugovora o financiranju.

5 %

3.

Promjena uvjeta za mlade poljoprivrednike korisnike intervencija 73.03 i 73.10.

Navedene uvjete korisnici su obvezni ispuniti i u razdoblju od pet godina od datuma konačne isplate.

Korisnik koji su ostvario uvećan intenzitet potpore od 15 % za mladog poljoprivrednika:

 

• kod fizičke osobe – mladi poljoprivrednik prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu nije počeo plaćati doprinose isključivo po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti, odnosno obavljati djelatnost poljoprivrede/obrta kao jedino ili glavno zanimanje

40 %

• kod pravne osobe – mladi poljoprivrednik prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu nije zaposlen u toj pravnoj osobi

 

4.

Promjena uvjeta za mlade poljoprivrednike korisnike intervencije 73.11.

Navedene uvjete korisnici su obvezni ispuniti i u razdoblju od pet godina od datuma konačne isplate.

Korisnik koji je ostvario uvećan intenzitet potpore od 30 % za mladog poljoprivrednika:

• kod fizičke osobe – mladi poljoprivrednik prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu nije počneo plaćati doprinose isključivo po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti, odnosno obavljati djelatnost poljoprivrede/obrta kao jedino ili glavno zanimanje

• kod pravne osobe – mladi poljoprivrednik prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu nije zaposlen u toj pravnoj osobi

50 %

5.

Nije dokazana osposobljenost iz područja biosigurnosti

Korisnik koji je ostvario intenzitet potpore od 100 % za ulaganje isključivo u uvođenje biosigurnosnih mjera nije dokazao osposobljenost iz područja biosigurnosti najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

35 %

6.

Neispunjena obveza preuzeta sklapanjem ugovora o financiranju*

Korisnik nije ispunio obvezu propisanu ugovorom o financiranju

100 % na utvrđeni iznos za isplatu za trošak kod kojeg je utvrđena nepravilnost

7.

Nepodnošenje zahtjeva za promjenu

Ako korisnik nije podnio zahtjev za promjenu, a admini­strativnom kontrolom zahtjeva za isplatu se utvrdi da je udio ukupne cijene izmi­jenjenih i/ili uvedenih novih stavaka (iz računa/ situacije) u odnosu na odobreni troškovnik (ponudu) veći od 30 % u odnosu na prvotno odobrenu ukupnu cijenu iz troškovnika (ponude)

25 %

8.

Izmjene elemenata/uvjeta ponude iz odobrene ponude/troškovnika

Korisnik nije realizirao sve stavke tehničke specifikacije opreme/strojeva/mehanizacije/usluga u skladu s odobrenom ponudom;

Korisnik nije dokazao da odabrana ponuda ispunjava kriterije ENP temeljem kojih je odabrana

25 %

 

 

 

* Osim u fazi zahtjeva za isplatu ova korekcija može se primijeniti i u ex post razdoblju

PRILOG 7

INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Projekti koji se provode u okviru Strateškog plana, a financiraju se iz EPFRR trebaju biti propisno označeni, a u skladu s prilogom III Provedbene Uredbe (EU) 2022/129. Označavanje ulaganja je obveza krajnjeg korisnika.

1.1. Obveze korisnika

Korisnik je u obvezi propisno označiti svoje ulaganje tijekom provedbe projekta i po dovršetku projekta, poštujući osnovne elemente vidljivosti i to:

a) putem plakata (minimalno formata A3) i/ili putem informativne ploče i/ili putem elektroničkog zaslona i/ili drugog prigodnog oglasnog medija, korisnik osigurava da budu dostupne odgovarajuće informacije, u kojima se naglašava potpora Unije.

b) za ulaganja koja se sastoje od financiranja infrastrukturnih ili građevinskih projekata čiji su ukupni javni rashodi veći od 500 000 EUR, izlaganjem trajnih ploča ili reklamnih panoa na mjestima koja su jasno vidljiva javnosti s istaknutim amblemom Unije u skladu s tehničkim značajkama utvrđenima u točki 1.2. čim započne fizička provedba projekta ili se ugradi kupljena oprema.

c) za projekte koji se sastoje od ulaganja u fizičku imovinu koji nisu obuhvaćeni prethodnom točkom i čija ukupna javna potpora premašuje 50 000 EUR, postavljanjem informativne ploče ili ekvivalentnog elektroničkog zaslona s informacijama o projektu uz naglašavanje financijske potpore Unije i isticanje amblema Unije u skladu s tehničkim značajkama utvrđenima u točki 1.2.

d) putem mrežne stranice i/ili na službenoj stranici društvenih medija, ako korisnik ima takvu stranicu namijenjenu poslovnim potrebama. Na stranici se objavljuje kratak opis projekta, razmjeran razini potpore, uključujući njegove ciljeve i rezultate, ističući financijsku potporu Unije.

1.2. Osnovni elementi vidljivosti

Tijekom ulaganja i/ili po dovršetku ulaganja, u skladu s obvezama iz točke 1.1, korisnik jasno ističe podatke o projektu i financijskom doprinosu Unije. Financirana građevina/oprema za poljoprivrednu proizvodnju/mehanizacija/poljoprivredni strojevi (uključujući i prijenosnu elektroničku opremu i sl.) moraju biti označeni odgovarajućom trajnom informativnom pločom ili reklamnim panoom ili naljepnicom – pločicom. U iznimnim slučajevima, kada označavanje pojedinačnih komada nabavljene opreme naljepnicom ili pločicom nije praktično, dovoljno je na objekt u kojem se oprema nalazi postaviti trajnu informativnu ploču sa podacima osnovnih elemenata vidljivosti.

Tehničke karakteristike vidljivosti spomenutih oglasnih medija poštuju načela:

(a) uz ambleme EU ističe se i sljedeća izjava: »Financira Europska unija«

(b) uz amblem EU ističe se i logotip Ministarstva poljoprivrede te logotip Strateškog plana

(c) minimalno 25 % površine oglasnog medija zauzima logotip Ministarstva poljoprivrede i EU uz obvezni tekst »Financira Europska unija«.

Detaljne informacije o grafičkim rješenjima oblikovanja simbola EU i ostalih elemenata vidljivosti, dostupne su na stranicama:

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en

https://ruralnirazvoj.hr/program/ostali-dokumenti-i-vodici//

Primjer/slika osnovnih elemenata vidljivosti

 

 

Copyright © Ante Borić