Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 114/2023 (4.10.2023.), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Ministarstvo poljoprivrede

1638

Na temelju članka 41. stavka 2. i članka 52. stavka 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17., 14/19 i 30/23) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA I DOSTAVE PODATAKA O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU

Cilj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru kao i elektroničko bilježenje i način dostave podataka o ulovu.

Pojmovi

Članak 2.

(1) U smislu ovog Pravilnika korišteni pojmovi imaju sljedeće značenje:

Luka – mjesto polaska i povratka ribarskog plovila.

Mjesto iskrcaja – obuhvaća iskrcajna mjesta u kojima sukladno posebnoj odluci ministra nadležnog za ribarstvo moraju iskrcaj obavljati određeni segmenti flote ovisno o ribolovnom alatu, području ribolova i vrsta riba i drugih morskih organizama u ostvarenom ulovu i koja su određena odlukom ministra nadležnog za pomorstvo te obuhvaća i lokacije izvan propisanih iskrcajnih mjesta na kojima iskrcaj mogu obavljati plovila koja nisu obuhvaćena posebnom odlukom ministra nadležnog za ribarstvo.

Prekrcaj/ukrcaj – predstavlja prebacivanje svih ili nekih proizvoda ribarstva s jednog ribarskog plovila na drugo u luci.

Ribolovna operacija – predstavlja pojedinačno vrijeme rada ribolovnog alata, od trenutka polaganja ribolovnog alata u more do trenutka podizanja iz mora.

Ribolovni napor – predstavlja ukupno vrijeme obavljanja ribolova čiji početak i kraj se različito bilježe za različite ribolovne alate na način kako je opisano u Prilogu IV. ovog Pravilnika.

Ribolovno putovanje – predstavlja vrijeme između polaska ribarskog plovila iz luke i traje do povratka ribarskog plovila u luku odnosno mjesto iskrcaja.

Zadržani ulov – predstavlja ulov koji nije iskrcan nakon obavljenog ribolova već je zadržan na ribolovnom plovilu.

(2) Svi ostali pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju isto značenje kao i pojmovi definirani u Zakonu o morskom ribarstvu i aktima čije se provođenje uređuje Zakonom.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom propisu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i muški rod.

Načini vođenja i dostave podataka

Članak 3.

(1) Za svako ribolovno putovanje ribarskog plovila bilježe se i dostavljaju podaci.

(2) Podaci u gospodarskom ribolovu na moru bilježe se i dostavljaju na jedan od sljedećih načina:

– elektronički putem aplikacije elektronski očevidnik (u daljnjem tekstu: eOčevidnik),

– elektronički putem mobilne aplikacije mOčevidnik (u daljnjem tekstu: mOčevidnik),

– elektronički putem mobilne aplikacije mIzvješće (u daljnjem tekstu: mIzvješće),

– ručnim upisom podataka u tiskane obrasce Izvješća o ulovu za gospodarski ribolov na moru i Izvješća o ulovu za mali obalni ribolov te dostavom elektroničkom poštom, običnom poštom ili osobnom dostavom u nadležnu Ispostavu//Područni odjel Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Obveznici dostave podataka

Članak 4.

(1) eOčevidnik su obvezni koristiti i putem njega bilježiti i dostavljati podatke zapovjednici plovila koji obavljaju ribolov plovilima čija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara.

(2) mOčevidnik su obvezni koristiti i putem njega bilježiti i dostavljati podatke zapovjednici plovila koji obavljaju ribolov plovilima duljine od 10 do 11,99 metara preko svega.

(3) mIzvješće su obvezni koristiti i putem njega bilježiti i dostavljati podatke zapovjednici plovila koji obavljaju gospodarski ribolov na moru plovilima čija duljina iznosi 9,99 metara i manje preko svega od 1. siječnja 2025. godine.

(4) Izvješće o ulovu za gospodarski ribolov na moru na tiskanom obrascu obvezni su voditi ovlaštenici plovila koji obavljaju gospodarski ribolov na moru koji nisu obuhvaćeni stavcima 2. i 3. ovog članka, do 31. prosinca 2024. godine.

(5) Izvješće o ulovu za mali obalni ribolov na tiskanom obrascu obvezni su voditi ovlaštenici povlastice koji obavljaju mali obalni ribolov.

(6) Iznimno od stavka 2. ovog članka, za plovila duljine od 10 do 11,99 metara kojima u povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru nisu upisani povlačni ribolovni alati i kojima se ne obavlja ribolov alatima za koje je propisana obveza izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru sukladno posebnim propisima te za koja nije dodijeljena individualna količinu ulova sukladno posebnim propisima može se koristiti mIzvješće za bilježenje i dostavu podataka.

(7) Iznimno od stavaka 1., 2. i 3. ovog članka, za plovila koja u povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru imaju upisane ribolovne alate za koje je propisana obveza izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru sukladno posebnim propisima ili raspolažu individualnom količinom ulova za neku vrstu sukladno posebnim propisima te za plovila s kojih se obavlja izravna prodaja proizvoda ribarstva krajnjim potrošačima obavezno je korištenje eOčevidnika ili odgovarajuće mobilne aplikacije za bilježenje i dostavu podataka sukladno posebnim propisima, neovisno o duljini plovila i propisanom načinu dostave podataka o ulovu.

(8) Ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru koji ispunjavaju Izvješće o ulovu za gospodarski ribolov na moru na tiskanom obrascu mogu zatražiti korištenje mIzvješća i prije rokova definiranih u stavcima 2. i 3. ovoga članka.

(9) Ovlaštenicima povlastica iz stavka 8. ovog članka koji su se na vlastiti zahtjev odlučili na dostavu podataka putem mobilne aplikacije, nakon preuzimanja mobilne aplikacije više neće biti dozvoljena dostava podataka putem tiskanih obrazaca izvješća.

Sadržaj podataka

Članak 5.

(1) Podaci koji se bilježe i dostavljaju na propisani način uključuju podatke o ribarskom plovilu, zapovjedniku plovila, ribolovnom putovanju, ribolovnoj aktivnosti, ulovu, slučajnom ulovu osjetljivih vrsta i njihovom puštanju, odbačenom ulovu i iskrcaju te prodaji s plovila, ovisno o vrsti dokumenta koji se ispunjava i dostavlja te ovisno o tome je li podatak primjenjiv.

(2) Pod podacima o ribarskom plovilu upisuje se:

– CFR broj plovila,

– registracijska oznaka plovila,

– serijski broj povlastice.

Pod podacima o odgovornoj osobi u obavljanju gospodarskog ribolova na moru upisuje se:

– zapovjednik plovila.

Pod podacima o ribolovnoj aktivnosti upisuje se:

– polazak u ribolov i povratak s ribolova,

– najava povratka s predviđenim mjestom i vremenom povratka,

– polazak u ribolov i povratak s ribolova za vrijeme kojeg se obavljao i ribolovni turizam sukladno posebnim propisima,

– polazak u tranzit sa ili bez zadržanog ulova,

– ribolovni alat (ili šifra ribolovnog alata),

– količina i dimenzije ribolovnog alata te veličina oka,

– gubitak ribolovnog alata,

– zadržani ulov na plovilu,

– vrijeme obavljanja ribolova,

– ribolovni napor,

– sidrenje/odmor,

– broj ribara/broj članova posade,

– pozicija ulova koja obuhvaća upis ribolovne zone i podzone, statistički pravokutnik, GFCM/FAO zonu,

– broj operacija.

Pod podacima o ulovu upisuje se:

– nazivi vrsta riba i/ili drugih morskih organizama,

– procijenjena količina ulova po vrstama u broju i/ili kilogramima,

– bar kod oznaka ako se radi o vrsti za koju je primjenjivo i sukladno posebnom propisu o sljedivosti,

– informacije o prodaji s plovila sa svim propisanim podacima sukladno posebnom propisu o prvoj prodaji.

Pod podacima o slučajnom ulovu i puštanju osjetljivih vrsta upisuje se:

– naziv osjetljive vrste ili naziv grupe,

– količina ulovljenih jedinki u broju i/ili kilogramima i/ili broj jedinki u kilogramima (pecatura),

– status ulovljene osjetljive vrste u trenutku puštanja,

– pozicija puštanja osjetljive vrste.

Pod podacima o odbačenom ulovu upisuje se:

– nazivi vrsta riba i/ili drugih morskih organizama,

– procijenjena količina odbačenog ulova po vrstama u kg,

– razlog odbacivanja navedenog ulova,

– pozicija odbačenog ulova.

Pod podacima o iskrcaju upisuje se:

– mjesto iskrcaja,

– datum i vrijeme završetka iskrcaja.

Pod podacima o iskrcanom ulovu – iskrcajna deklaracija upisuje se:

– izvagana količina iskrcanog ulova po vrstama riba i/ili drugih morskih organizama u kilogramima

– bar kod oznaka za određene vrste sukladno posebnim propisima.

(3) Popis ribolovnih alata, šifri i kategorija nalazi se u Prilogu I. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Popis ribolovnih zona i podzona nalazi se u Prilogu II. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(5) Popis naziva riba i/ili drugih morskih organizama, popis osjetljivih vrsta morskih sisavaca, hrskavičnjača, morskih ptica i morskih kornjača za koje se bilježi slučajni ulov i puštanje objavit će se i po potrebi ažurirati na službenim mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – https://ribarstvo.mps.hr/.

Način i rokovi dostave podataka

Članak 6.

(1) Podaci koji se dostavljaju elektronički putem eOčevidnika, mOčevidnika ili mIzvješća dostavljaju se na način i u rokovima kako je definirano u Pravilima za popunjavanje podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru u Prilogu IV. ovog Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Ako plovilo ne obavlja ribolov i nema polaska iz luke cijeli kalendarski mjesec potrebno je kroz propisane načine dostave podataka dostaviti očevidnik ili izvješće da je za taj mjesec »plovilo u luci« prije prvog polaska iz luke, a najkasnije do petnaestog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(3) Podaci koji se dostavljaju putem Izvješća o ulovu za gospodarski ribolov na moru ili Izvješća za mali obalni ribolov na tiskanim obrascima (u daljnjem tekstu: Izvješća) ispunjavaju se u dva primjerka tako da se original jednom mjesečno dostavlja Ministarstvu poštom preporučeno ili elektroničkom poštom ili osobnom dostavom najkasnije petnaestog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Presliku Izvješća u knjizi ovlaštenik povlastice zadržava za osobnu evidenciju.

Način dostave podataka elektroničkom poštom

Članak 7.

(1) U slučaju dostave Izvješća elektroničkom poštom, ista se dostavljaju Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva Ministarstva koja je izdala povlasticu za gospodarski ribolov na moru kako slijedi:

– Uprava ribarstva Pula – [email protected]

– Uprava ribarstva Rijeka – [email protected]

– Uprava ribarstva Senj – [email protected]

– Uprava ribarstva Zadar – [email protected]

– Uprava ribarstva Šibenik – [email protected]

– Uprava ribarstva Split – [email protected]

– Uprava ribarstva Dubrovnik – [email protected].

(2) Izvješća koja se dostavljaju elektroničkom poštom u nazivu odnosno predmetu poruke elektroničke pošte moraju imati upisan točan naziv registracijske oznake plovila.

Dostava podataka iz ulovne dokumentacije u svrhu ispunjavanja prodajnih listova

Članak 8.

Zapovjednik plovila i/ili ovlaštenici povlastice obvezni su dostaviti prvom kupcu informaciju o serijskom broju ulovnog dokumenta (eOčevidnika, mOčevidnika, mIzvješća ili Izvješća), CFR broju plovila, datumu i mjestu iskrcaja te nazivu korištenog ribolovnog alata i bar kod oznaci ako je primjenjivo.

Nepravilno vođeni i dostavljeni podaci i podaci dostavljeni izvan propisanog roka

Članak 9.

(1) Ako podaci koji se bilježe i dostavljaju na jedan od načina propisanih člankom 3. ovog Pravilnika nisu cjeloviti i točni kako je navedeno u članku 5. ovog Pravilnika i u pripadajućim Pravilima za popunjavanje iz Priloga IV. ovog Pravilnika te nisu dostavljeni na način kako je propisano člankom 4. ovog Pravilnika i nisu dostavljeni u propisanom roku, smatrat će se da nije ispunjena obaveza bilježenja i dostavljanja podataka o ulovu i podataka povezanih s ulovom.

(2) Svi podaci o ulovu iz Izvješća koji su dostavljeni Ministarstvu nakon 15. veljače tekuće godine, a koji se odnose na ribolovnu aktivnost iz prethodnih godina neće se unositi u GISR niti upotrebljavati u službenim evidencijama Ministarstva.

Čuvanje i korištenje podataka

Članak 10.

(1) Podaci koji se vode i dostavljaju putem eOčevidnika, mOčevidnika i mIzvješća pohranjuju se u GISR-u i čuvaju se u elektroničkom obliku najmanje 10 godina.

(2) Dostavljeni tiskani obrasci Izvješća čuvaju se u arhivi Ministarstva pet godina.

(3) Prikupljeni podaci o ribolovu koriste se u statističke i administrativne svrhe te se njihovo prikupljanje, obrada, čuvanje, distribucija i korištenje definira sukladno posebnim propisima o službenoj statistici i administrativnim potrebama.

Posebne odredbe za eOčevidnik

Članak 11.

(1) Prije svakog početka ribolovnog putovanja zapovjednik plovila odgovoran je za provjeru ispravnosti eOčevidnika.

(2) U slučaju neispravnosti eOčevidnika prije početka ribolovnog putovanja zapovjednik plovila dužan je prijaviti neispravnost prije polaska te dostaviti podatke o ribarskom plovilu, vremenu i mjestu polaska u ribolov, ribolovnim alatima na plovilu, zadržanom ulovu (teretu na polasku) ako postoji i procijenjenom vremenu i mjestu povratka.

(3) U slučaju neispravnosti eOčevidnika za vrijeme ribolovnog putovanja zapovjednik plovila dužan je prijaviti neispravnost neposredno nakon utvrđivanja neispravnosti eOčevidnika te dostavljati propisane podatke svaki dan do najkasnije 24:00 sata, čak i kada nije ostvaren ulov.

(4) Neispravnost eOčevidnika i dostava podataka iz stavaka 2. i 3. ovog članka prijavljuje se i dostavlja Upravi ribarstva na adresu elektroničke pošte [email protected].

(5) Troškove nabave eOčevidnika, njegovu instalaciju i deinstalaciju na ribarsko plovilo, troškove prijenosa podataka i održavanja snosi Ministarstvo.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, troškove instalacije, deinstalacije, popravaka i održavanja eOčevidnika zbog štete prouzročene nepažljivim rukovanjem ili oštećenjem snosi vlasnik ribarskog plovila.

(7) Upute za korištenje eOčevidnika nalaze na mrežnim stranicama Ministarstva.

Posebne odredbe za mOčevidnik i mIzvješće

Članak 12.

(1) Mobilne aplikacije mOčevidnik i mIzvješće se mogu preuzeti za mobilne uređaje koji rade na sustavima Android putem aplikacije Trgovina Play ili za uređaje koji imaju iOS sustav putem App Storea.

(2) Korisnik je dužan Upravi ribarstva na adresu elektroničke pošte [email protected] radi korištenja aplikacije dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, registracijsku oznaku plovila ili CFR broj plovila, OIB broj, broj mobitela, adresu elektroničke pošte te najčešće mjesto polaska u ribolov.

(3) Ministarstvo po zaprimanju podataka iz stavka 2. ovog članka izrađuje korisnički račun i autorizira aplikaciju za korištenje.

(4) U slučaju neispravnosti mobilnih aplikacija mOčevidnika ili mIzvješća prije početka ribolovnog putovanja zapovjednik plovila dužan je prijaviti neispravnost Upravi ribarstva prije polaska u ribolov na adresu elektroničke pošte [email protected] te dostaviti podatke o ribarskom plovilu, vremenu i mjestu polaska u ribolov, ribolovnim alatima na plovilu, zadržanom ulovu (teretu na polasku) ako postoji i procijenjenom vremenu i mjestu povratka te dostavljati istim putem ostale propisane podatke dok se neispravnost ne otkloni.

(5) Troškove izrade i održavanja aplikacija mOčevidnika i mIzvješća snosi Ministarstvo.

(6) Upute za korištenje mOčevidnika i mIzvješća nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva.

Posebne odredbe za Izvješća

Članak 13.

(1) Odgovorna osoba u ribolovu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i za obavljanje malog obalnog ribolova obvezna je u Izvješće upisivati podatke kako je navedeno u Pravilima za popunjavanje podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru u Prilogu III. ovog Pravilnika.

(2) Izvješće se ispunjava za svako ribolovno putovanje.

(3) Za dane u mjesecu kada se ribolov ne obavlja, Izvješće se ne popunjava.

(4) Ako se cijeli mjesec ne obavlja ribolov, u Izvješće se upisuju sljedeći podaci: CFR broj plovila, broj povlastice, registracijska oznaka plovila, mjesec, godina, a uz ribolovni napor se upisuje »plovilo u luci« te se tako ispunjeno dostavlja Upravi ribarstva najkasnije do petnaestog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec sukladno članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.

(5) U slučaju pogreške prilikom ispunjavanja Izvješća, podaci se ne smiju mijenjati već se pogrešno unesen podatak mora precrtati jednom linijom te unijeti ispravan podatak, uz vlastoručni potpis odgovorne osobe.

(6) Pravila za popunjavanje izvješća o ulovu za gospodarski ribolov na moru i izvješća o ulovu za mali obalni ribolov na tiskanim obrascima (u daljnjem tekstu: Izvješća) te Obrasci Izvješća nalaze se u Prilogu III. ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Posebne odredbe pri obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova

Članak 14.

Ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru i povlastica za mali obalni ribolov dužni su prilikom bilježenja i dostave podataka o ulovu u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova, što je regulirano posebnim propisom koji regulira obavljanje ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova, evidentirati ribolovnu aktivnost u podzoni u kojoj je obavljena sukladno članku 5. stavku 4. alineji 11. ovog Pravilnika na način da se:

– u posebnom rezervatu Malostonski zaljev i Malo more u polje »podzona« upiše »G6 – PRM«;

– u akvatoriju Parka prirode Telašćica u polje »podzona« upiše »F1-PPT« ili »B3 – PPT«, ovisno o tome u kojoj se podzoni u parku obavljala ribolovna aktivnost;

– u akvatoriju Parka prirode Lastovsko otočje u polje »podzona« upiše »C5-PPLO« ili »D1-PPLO« ili »G7-PPLO«, ovisno o tome u kojoj se podzoni u parku obavljala ribolovna aktivnost.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 15.

(1) Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 38/18., 48/18. – ispravak i 64/18 i 35/20).

Klasa: 011-01/22-01/85 Urbroj: 525-12/781-23-10 Zagreb, 27. rujna 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

ŠIFRE RIBOLOVNIH ALATA

 

Šifra alata

Naziv ribolovnog alata

Kategorija ribolovnog alata**

DRB

dredža kunjkara

povlačni

DRB

dredža rampon

povlačni

FIX

stajaći kogol – trata za lov jegulje

pasivni

FIX

stajaći jednokrilni kogol za lov gavuna

pasivni

FPO 1*

vrše za lov ribe

pasivni

FPO 2

vrše za lov krupnih rakova

pasivni

FPO 3

vrše za lov škampa

pasivni

GNS*

jednostruke mreže stajaćice

pasivni

GTN

trostruke dvopodne mreže stajaćice

pasivni

GTR

trostruke jednopodne mreže stajaćice

pasivni

GTR L

mreža listarica

pasivni

HAR*

osti

ostali

HMD

hidraulična dredža – vongolara

povlačni

LHP

povrazi (odmet, kančenica, tunje samice, povraz s kukom)

ostali

LHP*

povrazi (odmet, kančenica, povraz s kukom)

ostali

LLD

plutajući parangal

pasivni

LLS*

stajaći parangal

pasivni

LTL

povlačni povraz (panula)

ostali

OTB

pridnena povlačna mreža – koća

povlačni

OTH A

priručna oprema za sakupljanje drugih morskih organizama

ostali

OTH L

tramata

ostali

OTH R

račnjak za lov rakovice

ostali

OTH S

sjekirica za rezanje koralja

ostali

OTH T*

trapula za lov velikog morskog crva

pasivni

PS

plivarica za malu plavu ribu – srdelara

plivarice

PS

plivarica za veliku plavu ribu – tunolovka

plivarice

PS

plivarica ciplarica

plivarice

PS

plivarica igličara

plivarice

PS

plivarica oližnica

plivarice

PS

plivarica palamidara

plivarice

PS

plivarica lokardara

plivarice

SV

potegača girarica

povlačni

SV

potegača migavica

povlačni

SV

potegača šabakun

povlačni

SV

potegača oližnica

povlačni

 

 

* šifre za upis ribolovnih alata kod ispunjavanja izvješća o malom obalnom ribolovu

** kategorije ribolovnih alata su definirane isključivo za potrebe dostave podataka o ulovu i ribolovnoj aktivnosti kako je opisano u Prilogu IV. ovog Pravilnika

PRILOG II.

RIBOLOVNE ZONE I PODZONE

Ribolovna zona: Upisuje se oznaka ribolovne zone u kojoj se obavljao ribolov ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu. Ribolovne zone su prikazane na Slici 1.

Slika 1. – Ribolovne zone

Ribolovna podzona: Upisuje se oznaka ribolovne podzone u kojoj se obavljao ribolov ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu. Ribolovne podzone su prikazane na Slici 2.

Slika 2. – Ribolovne podzone

PRILOG III.

PRAVILA ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠĆA NA TISKANIM OBRASCIMA

Na tiskanim obrascima Izvješća popunjavaju se podaci iz članka 5. ovog Pravilnika na način kako je primjenjivo za pojedini obrazac. Pravila za popunjavanje Izvješća na tiskanim obrascima su:

1. PODACI O RIBARSKOM PLOVILU

CFR: Upisuje se CFR broj plovila.

Povlastica br.: Upisuje se serijski broj povlastice.

Registracijska oznaka plovila: Upisuje se registracijska oznaka plovila.

Mjesec: Upisuje se mjesec za koji se vodi izvješće.

Godina: Upisuje se godina za koju se vodi izvješće.

2. PODACI O RIBOLOVNOM NAPORU

Ribolovni alat: Upisuje se šifra ribolovnog alata kojim se obavlja ribolov. U jedno polje može se upisati samo jedan ribolovni alat (jedna šifra).

Ako se koristi više ribolovnih alata u istom danu, za svaki alat se ispunjava zaseban stupac u izvješću s istim podacima o polasku i povratku s ribolova – podatak o polasku mora biti upisan prije nego što ribarsko plovilo napusti luku.

Polazak (datum i sat): Upisuje se dan (od 1. do 31.) i sat (od 00 do 24) polaska u ribolov za mjesec za koji se vodi izvješće – mora biti upisano prije nego što ribarsko plovilo napusti luku.

Povratak (datum i sat): Upisuje se dan (od 1. do 31.) i sat (od 00 do 24) povratka s ribolova za mjesec za koji se vodi izvješće – mora biti upisano neposredno nakon iskrcaja ulova i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Polazak/Povratak (2) (datum i sat): Ako je pri korištenju ribolovnog alata navedenog u pripadajućem stupcu izvješća bilo dva polaska iz luke i dva povratka u luku, upisuje se dan i sat drugog polaska odnosno dan i sat drugog povratka (npr. kod korištenja ribolovnih alata koji se ostavljaju u moru kada je jedan polazak u ribolov radi postavljanja alata u more, a drugi radi podizanja istog alata iz mora – mreže stajaćice, parangali, vrše i sl.).

Vrijeme ribolova: Upisuje se broj sati ribolovnog alata u moru – mora biti upisano neposredno nakon iskrcaja ulova i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Količina alata: Upisuje se količina pojedinog alata s kojim se obavljao ribolov (za mreže stajaćice – duljina mreže, za parangale – broj udica, za ostale alate – broj komada) – mora biti upisano neposredno nakon iskrcaja ulova i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Veličina oka: Upisuje se veličina oka ribolovnog alata kojim se obavljao ribolov u milimetrima – mora biti upisano neposredno nakon iskrcaja ulova i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Broj ribara: Upisuje se broj ribara koji su sudjelovali u ribolovu – mora biti upisano neposredno nakon iskrcaja ulova i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Ribolovna zona: Upisuje se oznaka ribolovne zone u kojoj je završeno obavljanje ribolovnog napora ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu – mora biti upisano neposredno nakon iskrcaja ulova i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Ribolovna podzona: Upisuje se oznaka ribolovne podzone u kojoj je završeno obavljanje ribolovnog napora ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu – mora biti upisano neposredno nakon iskrcaja ulova i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

3. PODACI O ULOVU, ODBAČENOM ULOVU, SLUČAJNOM ULOVU I ISKRCAJU RIBE I/ILI DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

Vrste riba i/ili drugih morskih organizama: U ovaj stupac upisuju se nazivi vrsta riba i/ili drugih morskih organizama u ulovu, odnosno iskrcaju, sukladno popisu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede. Potrebno je upisati hrvatski naziv vrste ili FAO-troslovnu šifru – mora biti upisano neposredno nakon iskrcaja ulova i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Ulov, odbačeni ulov, iskrcaj: U stupac »ulov« upisuju se podaci o procijenjenoj količini ulova u kilogramima, u stupac »odbačeni ulov« upisuje se podatak o procijenjenoj količini ulova koji je vraćen u more, u stupac »iskrcaj« upisuje se podatak o izvaganim količinama po vrstama u kilogramima. Podatak o izvaganim količinama se upisuje nakon vaganja obavljenog sukladno posebnom propisu o postupku vaganja proizvoda ribarstva.

Ako ribolovnim alatom nije ostvaren ulov, stupci o ulovu, odbačenom ulovu i iskrcaju se ne popunjavaju.

Slučajni ulovi i puštanje riba i drugih morskih životinja se upisuju odvojeno podaci za svaki slučajni ulov:

– slučajni ulov i puštanje živih ili uginulih morskih sisavaca,

– slučajni ulov i puštanje živih ili uginulih hrskavičnjača,

– slučajni ulov i puštanje živih ili uginulih morskih ptica,

– slučajni ulov i puštanje živih ili uginulih morskih kornjača.

Potrebno je za svaku vrstu morskih organizama iz prethodno navedenih grupa osjetljivih morskih organizama upisati hrvatski naziv vrste, odnosno FAO-troslovnu šifru ako je raspoloživa, podatak o broju slučajno ulovljenih i puštenih jedinki (broj i/ili kg) i status morskog organizma (puštena živa ozlijeđena, uginula ili nepoznato) uz polje ulova u izvješću. Ako nije poznata vrsta o kojoj se radi potrebno je upisati grupu osjetljivih morskih organizama kojoj vrsta pripada.

Datum iskrcaja: Upisuje se datum iskrcaja riba i/ili drugih morskih organizama ulovljenih ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu – mora biti upisano neposredno nakon iskrcaja ulova i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Mjesto iskrcaja: Upisuje se mjesto iskrcaja riba i/ili drugih morskih organizama ulovljenih ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu – mora biti upisano neposredno nakon iskrcaja ulova i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Ime i prezime odgovorne osobe: Iznad crte se ispisuje velikim tiskanim slovima ime i prezime odgovorne osobe ovlaštenika povlastice odnosno zapovjednik plovila.

Vlastoručni potpis odgovorne osobe: Iznad crte se vlastoručno potpisuje odgovorna osoba ovlaštenika povlastice odnosno zapovjednik plovila.

Obrazac izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Obrazac izvješća o ulovu za mali obalni ribolov

PRILOG IV.

PRAVILA ZA POPUNJAVANJE ODREĐENIH PODATAKA O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OVISNO O VRSTI PODATKA I DOKUMENTU NA KOJEM SE DOSTAVLJAJU

 

PODATAK/VRSTA DOKUMENTA

eOčevidnik

mOčevidnik

mIzvješće

RIBARSKO PLOVILO

CFR broj plovila

Automatski upis.

Automatski upis.

Automatski upis.

Serijski broj povlastice

N/p

N/p

N/p

Registracijska oznaka plovila

Automatski upis.

Automatski upis.

Automatski upis.

Zapovjednik ribarskog plovila

Automatski upis nakon prijave zapovjednika plovila putem korisničkog računa i lozinke.

Automatski upis.

Automatski upis.

RIBOLOVNO PUTOVANJE

Polazak u ribolov/tranzit/tunolov/marikulturu

Upisuje se odabirom polja »polazak u…« te se upisuje vrijeme i mjesto (luka) polaska te planirano vrijeme i mjesto povratka. Vrijeme polaska može biti najviše 30 minuta od stvarnog vremena. Potrebno je upisati i ulov od prethodnog ribolova ako ga je bilo (zadržani ulov).

Upisuje se odabirom polja »polazak u..« te se upisuje vrijeme i mjesto (luka) polaska. Vrijeme polaska može biti najviše 30 minuta od stvarnog vremena. Potrebno je upisati i ulov od prethodnog ribolova ako ga je bilo (zadržani ulov).

Upisuje se odabirom polja »polazak u..« te se upisuje vrijeme i mjesto (luka) polaska. Vrijeme polaska može biti najviše 30 minuta od stvarnog vremena. Potrebno je upisati i ulov od prethodnog ribolova ako ga je bilo (zadržani ulov).

Ribolovni alat

Upisuje se kod upisa polaska, a najkasnije 30 minuta od stvarnog vremena. Ribolovni alat se odabire iz izbornika.

Upisuje se kod upisa polaska, a najkasnije 30 minuta od stvarnog vremena. Ribolovni alat se odabire iz izbornika.

Upisuje se kod upisa polaska, a najkasnije 30 minuta od stvarnog vremena. Ribolovni alat se odabire iz izbornika.

Količina i dimenzije ribolovnih alata (primjerice, za mreže stajaćice- količina i duljina mreže; za parangale – broj udica; za ostale ribolovne alate – broj komada)

Upisuje se kod upisa polaska, najkasnije 30 minuta od stvarnog vremena pri čemu se ribolovni alat se odabire iz izbornika.

Upisuje se kod upisa polaska najkasnije 30 minuta od stvarnog vremena pri čemu se ribolovni alat se odabire iz izbornika.

Upisuje se kod upisa polaska najkasnije 30 minuta od stvarnog vremena pri čemu se ribolovni alat se odabire iz izbornika.

Gubitak ribolovnog alata

Upisuje se u slučaju gubitka ribolovnog alata, u podatak se unosi pozicija na kojoj je izgubljen te mjere poduzete za pronalaženje ribolovnog alata.

Upisuje se u slučaju gubitka ribolovnog alata, u podatak se unosi pozicija na kojoj je izgubljen.

Upisuje se nakon povratka u luku, a mora se upisati neposredno nakon iskrcaja i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Broj ribara/članova posade

Upisuje se prije polaska u ribolov. Potrebno je upisati ukupni broj članova posade i broj ribara.

Upisuje se prije polaska u ribolov. Potrebno je upisati ukupni broj članova posade i broj ribara.

Upisuje se prije polaska u ribolov. Potrebno je upisati ukupni broj članova posade i broj ribara.

Prekrcaj

Ako postoji prekrcaj u luci s jednog na drugo plovilo, tada se podaci o prekrcaju upisuju nakon upisa »polaska iz luke« (luka prekrcaja, količine, vrste, plovilo s kojeg je prebačena riba).

Ako postoji prekrcaj u luci s jednog na drugo plovilo, tada se podaci o prekrcaju upisuju nakon upisa »polaska iz luke« (luka prekrcaja, količine, vrste, plovilo s kojeg je prebačena riba).

Ako postoji prekrcaj u luci s jednog na drugo plovilo, tada se podaci o prekrcaju upisuju nakon upisa »polaska iz luke« (luka prekrcaja, količine, vrste, plovilo s kojeg je prebačena riba).

Ukrcaj

Ako postoji prekrcaj u luci s jednog na drugo plovilo, tada se podaci o ukrcaju upisuju nakon upisa »povratka u luku« (luka ukrcaja, količine, vrste, plovilo na koje je ukrcana riba).

Ako postoji prekrcaj u luci s jednog na drugo plovilo, tada se podaci o ukrcaju upisuju nakon upisa »povratka u luku« (luka ukrcaja, količine, vrste, plovilo na koje je ukrcana riba).

Ako postoji prekrcaj u luci s jednog na drugo plovilo, tada se podaci o ukrcaju upisuju nakon upisa »povratka u luku« (luka ukrcaja, količine, vrste, plovilo na koje je ukrcana riba).

Zadržani ulov (teret na polasku)

Upisuje se kod upisa polaska u ribolov ako je na plovilu riba koja nije iskrcana prilikom ranijeg povratka (upisuju se količine i vrste).

Upisuje se kod upisa polaska u ribolov ako je na plovilu riba koja nije iskrcana prilikom ranijeg povratka (upisuju se količine i vrste).

Upisuje se kod upisa polaska u ribolov ako je na plovilu riba koja nije iskrcana prilikom ranijeg povratka (upisuju se količine i vrste).

Ribolovni napor za okružujuće mreže plivarice

Početak se upisuje u trenutku kada započinje traganje za ribom, a kraj se upisuje u trenutku podizanja alata na plovilo sa ili bez ulova ili u trenutku kada se odustane od potrage.

Početak se upisuje u trenutku kada započinje traganje za ribom, a kraj se upisuje u trenutku podizanja alata na plovilo sa ili bez ulova ili u trenutku kada se odustane od potrage.

N/p

Ribolovni napor za pasivne ribolovne alate i vrijeme ribolova

Početak se upisuje u trenutku kada započinje polaganje alata u more, kraj se upisuje u trenutku kada je završeno polaganje alata. U trenutku završetka polaganja alata upisuje se ribolovna operacija 0, a u trenutku završetka podizanja alata upisuje se ribolovna operacija. U vrijeme ribolova (trajanje ribolova) upisuje se koliko je sati alat bio položen u moru.

trenutku kada započinje polaganje alata u more, kraj se upisuje u trenutku kada je završeno polaganje alata. U trenutku završetka polaganja alata upisuje se ribolovna operacija 0, a u trenutku završetka podizanja alata upisuje se ribolovna operacija. U vrijeme ribolova (trajanje ribolova) upisuje se koliko je sati alat bio položen u moru.

Kao ribolovni napor upisuje se vrijeme ribolova koje predstavlja vrijeme koliko je sati ribolovni alat bio položen u moru. Upisuje se nakon povratka u luku, a mora se upisati neposredno nakon iskrcaja i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Ribolovni napor za ostale ribolovne alate

Početak se upisuje u trenutku početka korištenja alata, a kraj se upisuje u trenutku završetka korištenja alata.

Početak se upisuje u trenutku početka korištenja alata, a kraj se upisuje u trenutku završetka korištenja alata.

Kao ribolovni napor upisuje se vrijeme ribolova koje predstavlja vrijeme koliko se sati koristio ribolovni alat. Upisuje se nakon povratka u luku, a mora se upisati neposredno nakon iskrcaja i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Broj operacija

Upisuje se nakon završetka ribolovnog napora, a najkasnije 30 minuta nakon završetka. Kod mreža plivarica se u slučaju da je mreža topljena upisuje ribolovna operacija 1, a u slučaju da nije topljena, upisuje se 0. Kod pasivnih ribolovnih alata upisuje se u trenutku završetka polaganja alata ribolovna operacija 0, a u trenutku završetka podizanja alata upisuje se ribolovna operacija 1. Kod povlačnih ribolovnih alata broj ribolovnih operacija predstavlja broj potega (kalada) u seriji i može biti veći od 1.

Upisuje se nakon završetka ribolovnog napora, a najkasnije 30 minuta nakon završetka. Kod mreža plivarica se u slučaju da je mreža topljena upisuje ribolovna operacija 1, a u slučaju da nije topljena, upisuje se 0. Kod pasivnih ribolovnih alata upisuje se u trenutku završetka polaganja alata ribolovna operacija 0, a u trenutku završetka podizanja alata upisuje se ribolovna operacija 1. Kod povlačnih ribolovnih alata broj ribolovnih operacija predstavlja broj potega (kalada) u seriji i može biti veći od 1.

Upisuje se nakon povratka u luku, a mora se upisati neposredno nakon iskrcaja i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja. Kod pasivnih ribolovnih alata upisuje se u trenutku završetka polaganja alata ribolovna operacija 0, a u trenutku završetka podizanja alata upisuje se ribolovna operacija 1.

Sljedeći ribolovni napori

Nakon završetka prvog napora moguć je upis sljedećih napora s istim ili drugim alatom koji je upisan na polasku u ribolov. Za vrijeme trajanja napora jednim alatom, moguć je upis početka novog napora drugim alatom.

Nakon završetka prvog napora moguć je upis sljedećih napora s istim ili drugim alatom koji je morao biti upisan na polasku u ribolov.

Nakon završetka prvog napora moguć je upis sljedećih napora s istim ili drugim alatom koji je morao biti upisan na polasku u ribolov.

Ribolovna podzona

Nakon završetka ribolovnog napora, a najkasnije 30 minuta nakon završetka.

Nakon završetka ribolovnog napora, a najkasnije 30 minuta nakon završetka.

Može se upisivati nakon povratka u luku, a mora se upisati neposredno nakon iskrcaja i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Sidrenje/odmor

Radnja koja se upisuje kada plovilo u sklopu jednog ribolovnog putovanja koje nije završeno ne obavlja ribolovni napor ni iskrcaj već se nalazi u stanju mirovanja (može biti u zaklonu, otvorenom moru...). Šalje se podatak o poziciji plovila za svakih 24 sata.

Radnja koja se upisuje kada plovilo u sklopu jednog ribolovnog putovanja koje nije završeno ne obavlja ribolovni napor ni iskrcaj već se nalazi u stanju mirovanja (može biti u zaklonu, otvorenom moru...). Šalje se podatak o poziciji plovila za svakih 24 sata.

Radnja koja se upisuje kada plovilo u sklopu jednog ribolovnog putovanja koje nije završeno ne obavlja ribolovni napor ni iskrcaj već se nalazi u stanju mirovanja (može biti u zaklonu, otvorenom moru...). Šalje se podatak o poziciji plovila za svakih 24 sata.

Najava povratka

Upisuje se i dostavlja najmanje 30 minuta prije predviđenog dolaska u luku, odabire se razlog povratka (iskrcaj, prekrcaj, kvar, zaklon…). Najava povratka sadržava procijenjene težine ulovljenih vrsta koje se namjeravaju iskrcati.

Upisuje se i dostavlja najmanje 30 minuta prije predviđenog dolaska u luku, odabire se razlog povratka (iskrcaj, prekrcaj, kvar, zaklon…).

Ne upisuje se, izuzev u slučaju da je prijavljena vrsta pod kvotom kao prilov u kojem slučaju se upisuje najmanje 30 minuta prije predviđenog dolaska u luku.

Povratak iz ribolova, tranzita, tunolova, marikulture

datum i točno vrijeme povratka i luka povratka upisuju se i dostavljaju po ulasku u luku

datum i točno vrijeme povratka i luka povratka upisuju se i dostavljaju po ulasku u luku

datum i točno vrijeme povratka i luka povratka upisuju se po ulasku u luku, upisuje se samo u slučaju kada nema ulova

Procjena ulova po vrstama

Navode se sve vrste koje se nalaze u ulovu, neposredno nakon ulova, a obavezno se unosi podatak o ulovu koji se nalazi na plovilu prije 24:00 sata, a taj napor u tom trenutku još nije završen.

Upisuje se neposredno nakon ribolovnog napora, a najkasnije 30 minuta nakon ribolovnog napora.

N/p

Tranzit

Polazak u tranzit opcija je koju treba izabrati u slučaju polaska u kojem se neće obavljati ribolov nego se plovilo premješta iz jedne luke u drugu (radi iskrcaja ili odlaska po gorivo ili remonta), pravila upisivanja jednaka su kao i u ribolovu, no nema radnje napor.

Polazak u tranzit opcija je koju treba izabrati u slučaju polaska u kojem se neće obavljati ribolov nego se plovilo premješta iz jedne luke u drugu (radi iskrcaja ili odlaska po gorivo ili remonta), pravila upisivanja jednaka su kao i u ribolovu, no nema radnje napor.

Polazak u tranzit opcija je koju treba izabrati u slučaju polaska u kojem se neće obavljati ribolov nego se premješta iz jedne luke u drugu (radi iskrcaja ili odlaska po gorivo ili remonta), pravila upisivanja jednaka su kao i u ribolovu, no nema radnje napor.

Posebne odredbe za koralje

N/p

Nakon završetka ribolovnog napora, a najkasnije 30 minuta nakon završetka upisuje se broj kolonija koji je izvađen. Upisuje se također promjer baze u milimetrima za svaku prijavljenu koloniju, dubina na kojoj su izvađeni i pozicija ulova, odnosno geografska dužina i širina.

N/p

Plovilo u luci

Ako plovilo ne obavlja ribolov i nema polaska iz luke cijeli kalendarski mjesec potrebno je dostaviti informaciju da je za taj mjesec »plovilo u luci« prije prvog polaska iz luke, a najkasnije do petnaestog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Ako plovilo ne obavlja ribolov i nema polaska iz luke cijeli kalendarski mjesec potrebno je dostaviti informaciju da je za taj mjesec »plovilo u luci« prije prvog polaska iz luke, a najkasnije do petnaestog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Ako plovilo ne obavlja ribolov i nema polaska iz luke cijeli kalendarski mjesec potrebno je dostaviti informaciju da je za taj mjesec »plovilo u luci« prije prvog polaska iz luke, a najkasnije do petnaestog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

PODACI O ULOVU, SLUČAJNOM ULOVU I ISKRCAJU

Nazivi vrsta riba i/ili drugih morskih organizama

Navode se sve vrste koje se nalaze u ulovu, neposredno nakon ulova, a najkasnije 30 minuta nakon ulova, a obavezno prije 24:00 sata čak i kada se napor i ribolovno putovanje nastavljaju nakon 24:00 sata.

Navode se sve vrste koje se nalaze u ulovu, neposredno nakon ulova, a najkasnije 30 minuta nakon ulova.

Navode se sve vrste koje se nalaze u ulovu, upisuje se neposredno nakon iskrcaja i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Vrste i količina odbačenog ulova

Navode se sve vrste i količine za svaku vrstu koja je odbačena, a upisuje se nakon završetka napora. U odbačaju je potrebno unijeti vrijeme, GPS poziciju i količinu odbačenog ulova.

Navode se sve vrste i količine za svaku vrstu koja je odbačena, a upisuje se nakon završetka napora. U odbačaju je potrebno unijeti vrijeme, GPS poziciju i količinu odbačenog ulova.

Navode se sve vrste i količine za svaku vrstu koja je odbačena, nakon povratka u luku. Upisuje se neposredno nakon iskrcaja i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Slučajni ulov i puštanje osjetljivih morskih životinja

Navodi se naziv vrste ili grupe osjetljive vrste koje se nalaze u ulovu u broju jedinki i/ili kilogramima te status ulovljene/puštene slučajne vrste (puštena živa, ozlijeđena, uginula ili nepoznato) neposredno nakon ulova, a najkasnije 30 minuta nakon ulova.

Navodi se naziv vrste ili grupe osjetljive vrste koje se nalaze u ulovu u broju jedinki i/ili kilogramima te status ulovljene/puštene slučajne vrste (puštena živa, ozlijeđena, uginula ili nepoznato) neposredno nakon ulova, a najkasnije 30 minuta nakon ulova.

Navodi se naziv vrste ili grupe osjetljive vrste koje se nalaze u ulovu u broju jedinki i/ili kilogramima te status ulovljene/puštene slučajne vrste (puštena živa, ozlijeđena, uginula ili nepoznato) nakon povratka u luku, upisuje se neposredno nakon iskrcaja i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Iskrcaj

Nakon završenog iskrcaja upisuje se datum i točno vrijeme završetka iskrcaja i mjesto iskrcaja. Upisuje se nakon povratka u luku i neposredno nakon iskrcaja i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Nakon završenog iskrcaja upisuje se datum i točno vrijeme završetka iskrcaja i mjesto iskrcaja. Upisuje se nakon povratka u luku i neposredno nakon iskrcaja i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Nakon završenog iskrcaja upisuje se datum i točno vrijeme završetka iskrcaja i mjesto iskrcaja. Upisuje se nakon povratka u luku i neposredno nakon iskrcaja i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Prodaja s plovila

U slučaju da se obavlja izravna prodaja s plovila, potrebno je prije ispunjavanja iskrcajne deklaracije upisati prodaju s plovila. Upisuju se pojedinačno vrste, količine i vrijednost prodane ribe. Upisuje se nakon povratka u luku, neposredno nakon iskrcaja i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

U slučaju da se obavlja izravna prodaja s plovila, potrebno je prije ispunjavanja iskrcajne deklaracije upisati prodaju s plovila. Upisuju se pojedinačno vrste, količine i vrijednost prodane ribe. Upisuje se nakon povratka u luku, neposredno nakon iskrcaja i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

U slučaju da se obavlja izravna prodaja s plovila, potrebno je prije ispunjavanja iskrcajne deklaracije upisati prodaju s plovila. Upisuju se pojedinačno vrste, količine i vrijednost prodane ribe. Upisuje se nakon povratka u luku, neposredno nakon iskrcaja i najkasnije prije napuštanja mjesta iskrcaja.

Iskrcajna deklaracija

Upisuju se točno izvagane količine svake vrste u kilogramima s navođenjem prezentacije dok se za određene vrste (plavoperajna tuna i iglun) upisuje svaka jedinka posebno u kilogramima. Potrebno upisati u roku od 24 h od iskrcaja ako je vaganje izvršeno na iskrcajnom mjestu, odnosno u roku 48 sati nakon vaganja u odobrenom objektu.

Upisuju se točno izvagane količine svake vrste u kilogramima s navođenjem prezentacije dok se za određene vrste (plavoperajna tuna i iglun) upisuje svaka jedinka posebno u kilogramima. Potrebno upisati u roku od 24 h od iskrcaja ako je vaganje izvršeno na iskrcajnom mjestu, odnosno u roku 48 sati nakon vaganja u odobrenom objektu.

Upisuju se točno izvagane količine svake vrste u kilogramima s navođenjem prezentacije dok se za određene vrste (plavoperajna tuna i iglun) upisuje svaka jedinka posebno u kilogramima. Potrebno upisati u roku od 24 h od iskrcaja ako je vaganje izvršeno na iskrcajnom mjestu, odnosno u roku 48 sati nakon vaganja u odobrenom objektu.

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić