Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 35/2024 (22.3.2024.), Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

544

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članaka 5. i 24. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O PRODULJENJU PRIMJENE ODREDBI O MATERIJALNIM I NEMATERIJALNIM PRAVIMA ZAPOSLENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA OSTVARENIH TEMELJEM GRANSKIH KOLEKTIVNIH UGOVORA

I.

Sva materijalna i nematerijalna prava koja su zaposlenici u ustanovama socijalne skrbi, kulture, osnovnoškolskim ustanovama, srednjoškolskim ustanovama, ustanovama u sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja te ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, a na koje se primjenjuje Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 29/24.), ostvarili iz rada i po osnovi rada na temelju:

1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 61/18. i 3/19. – ispravak), osim prava sadržanih u:

– članku 23. stavku 1. podstavku d) točkama 1. do 4.

– članku 31. stavku 2., i to samo u slučaju kada zaposlenik kojem je ugovor o radu otkazan zbog odbijanja potpisivanja novog ugovora ili njegovih izmjena, koji su zaposleniku ponuđeni radi usklađivanja sa Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.) i Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (»Narodne novine«, broj 22/24.)

– članku 51. stavcima 1., 2., 3. i 5.

– članku 53. stavku 12.

– članku 54.

2. Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (»Narodne novine«, broj 46/18.), osim prava sadržanih u:

– članku 13. stavcima 1., 3., 4. i 5.

– članku 15. stavku 2.

– članku 17. stavcima 2. do 5.

– članku 18.

3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 51/18.), osim prava sadržanih u:

– članku 10.

– članku 11. stavku 2.

– članku 37. stavku 2., i to samo u slučaju kada zaposlenik kojem je ugovor o radu otkazan zbog odbijanja potpisivanja novog ugovora ili njegovih izmjena, koji su zaposleniku ponuđeni radi usklađivanja sa Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.) i Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (»Narodne novine«, broj 22/24.)

4. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 51/18.), osim prava sadržanih u:

– članku 16. stavcima 1. do 4.

– članku 17.

– članku 19. stavku 2.

5. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 29/18., 35/19., 78/19., 92/19., 56/20. i 3/23.), osim prava sadržanih u:

– članku 45.

– članku 46.

– članku 55.

– članku 56.

– članku 57.

– članku 58

– članku 58.a

6. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (»Narodne novine«, br. 9/19. i 52/20.) i Dodatka I. (»Narodne novine«, broj 9/19.), osim prava sadržanih u:

– članku 30.

– članku 90.,

i dalje će se priznavati i primjenjivati u istoj visini i opsegu, počevši od 1. ožujka 2024.

II.

Dani godišnjeg odmora koji su prema kriterijima za određivanje ukupnog broja dana godišnjeg odmora zaposlenici ostvarili s osnova uvjeta rada odnosno s osnova posebnih uvjeta rada, priznaju se u istom broju u kojem su bili utvrđeni u granskim kolektivnim ugovorima.

III.

Prava iz točaka I. i II. ove Odluke priznaju se i primjenjuju na zaposlenike u javnim službama do sklapanja granskog kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na zaposlenika.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a važi do sklapanja novih granskih kolektivnih ugovora kojima se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika iz točke I. ove Odluke.

Klasa: 022-03/24-04/142

Urbroj: 50301-04/25-24-4

Zagreb, 20. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić