NN 12/2024 (31.1.2024.), Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2023. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

238

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12), primjenom odredbi članka 113. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20 i 156/23) i članka 4. stavka 1. Pravilnika o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 103/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. siječnja 2024. donijela je

ODLUKU

O ZAJAMČENOM PRINOSU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

(1) Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije A za 2023. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije A za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 7,317 %.

(2) Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije A za 2023. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije A umanjenog za dvanaest postotnih bodova iznosi -4,683 %.

Članak 2.

(1) Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2023. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije B za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 3,917 %.

(2) Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2023. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije B umanjenog za šest postotnih bodova iznosi -2,083 %.

Članak 3.

(1) Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije C za 2023. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije C za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi -0,357 %.

(2) Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije C za 2023. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije C umanjenog za tri postotna boda iznosi -3,357 %.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-03/02 Ubroj: 326-01-40-41-24-1 Zagreb, 23. siječnja 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić