Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 158/2023 (29.12.2023.), Uredba o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2505

Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 2023. donijela

UREDBU

O NAČINU OCJENE I POSTUPKU ODOBRAVANJA INVESTICIJSKIH PROJEKATA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se način ocjene i postupak odobravanja investicijskih projekata za koje obveze preuzimaju proračunski korisnici državnog proračuna, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obveznici primjene

Članak 2.

(1) Obveznici primjene ove Uredbe su proračunski korisnici državnog proračuna, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

(2) Izvanproračunski korisnici obvezni su primjenjivati odredbe članka 15. ove Uredbe koje definiraju obvezu dostave izvještaja o investicijskim projektima Ministarstvu financija i upravnom tijelu zaduženom za financije nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Značenje pojmova

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. projekt je skup planiranih i povezanih aktivnosti koje uporabom resursa stvaraju jedan ili više rezultata unutar utvrđenog vremenskog razdoblja i s dostupnim sredstvima u svrhu rješavanja postojećeg problema ili prevencije budućeg problema, poticanja razvoja ili poboljšanja postojećeg stanja

2. javni investicijski projekt (u daljnjem tekstu: investicijski projekt) je skup planiranih i povezanih aktivnosti koje uporabom resursa stvaraju jedan ili više rezultata unutar utvrđenog vremenskog razdoblja i s dostupnim sredstvima u svrhu rješavanja postojećeg problema ili prevencije budućeg problema, poticanja razvoja ili poboljšanja postojećeg stanja, a za posljedicu ima povećanje i/ili očuvanje vrijednosti nefinancijske imovine. Provode ga proračunski korisnici državnog proračuna, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi ostvarivanja ekonomske i/ili društvene koristi

3. nositelj investicijskog projekta je proračunski korisnik državnog proračuna, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji preuzima obveze po investicijskom projektu

4. pred-investicijske studije su dokumentacija i sve studije koje je potrebno izraditi u svrhu dizajniranja i pred-odobrenja projekta, a koje su potrebne pri odlučivanju o odabiru projekta. U smislu ove Uredbe, pred-investicijske studije su Projektni koncept, Profil projekta, Studija predizvedivosti i Studija izvedivosti

5. projektni koncept je sažeti opis investicijskog projekta u kojem se identificira problem koji je potrebno riješiti, daje prijedlog rješenja problema, procjena troškova i drugi osnovni podaci o projektu

6. profil projekta je početna ocjena investicijskog projekta koju izrađuje nositelj projekta na temelju dostupnih podataka i stručnog znanja vlastitih djelatnika

7. studija predizvedivosti je studija u kojoj se analiziraju sve opcije investicijskog projekta s obzirom na prostorne, ekonomske, tehničke, socijalne, regulatorne i druge odlučujuće čimbenike temeljem zahtijevanih potreba i/ili izlaznih specifikacija nositelja projekta. Omogućava odabir najbolje dostupne opcije i utvrđuje vjerojatnost uspješnog završetka investicijskog projekta

8. studija izvedivosti je detaljna studija u kojoj se analiziraju svi relevantni elementi investicijskog projekta. Temelji se na početnim izrađenim tehničkim projektima i/ili drugim studijama (ukoliko je potrebno) kao što su analiza tla i analiza utjecaja na okoliš. Utvrđuje vjerojatnost uspješne provedbe investicijskog projekta i njegovog doprinosa razvoju države

9. obrazac sažetka projekta je propisani obrazac koji sadrži ukratko opisane ključne podatke o projektu. Popunjava se na temelju podataka iz odgovarajuće pred-investicijske studije

10. projektna dokumentacija je sva dokumentacija potrebna za početak izvedbe investicijskog projekta. Uključuje detaljna arhitektonska i inženjerska rješenja, tehničku dokumentaciju, građevinske i lokacijske dozvole i svu dodatnu dokumentaciju određenu posebnim propisima

11. troškovi projekta sastoje se od investicijskih troškova i operativnih troškova. Projekti mogu sadržavati i troškove završetka odnosno zatvaranja projekta

12. investicijski troškovi projekta uključuju sve troškove koji nastanu do trenutka stavljanja projekta u uporabu, a što uključuje troškove pred-investicijskih studija, arhitektonskog i inženjerskog rješenja i troškove provedbe projekta

13. troškovi provedbe projekta dio su investicijskih troškova i osim samih troškova provedbe projekta (izgradnja, opremanje) uključuju i sve druge troškove koje nositelj investicijskog projekta ima u vezi aktivnosti za početak provedbe projekta, a nakon odabira projekta (npr. kupnja zemljišta). Nastale troškove potrebno je iskazati kao ukupne troškove nastale u cijelom trajanju provedbe projekta

14. operativni troškovi projekta uključuju sve troškove koje nositelj investicijskog projekta ima nakon što je prethodno odobren projekt stavljen u uporabu, uključujući troškove plaća, vanjskih usluga, održavanja, najma i sl.

15. troškovi završetka odnosno zatvaranja projekta su troškovi koji nastaju na kraju životnog vijeka investicijskog projekta kako bi se izbjegli ili smanjili na najmanju moguću mjeru kratkoročni ili dugoročni negativni utjecaji projekta koji mogu nastati kao posljedica napuštanja prostora i objekata u kojima se projekt provodio nakon što je provedba projekta završena

16. odabir investicijskog projekta označava postupak vrednovanja i ocjene investicijskog projekta, sukladno pravilima ove Uredbe

17. vijek investicijskog projekta obuhvaća razdoblje provedbe investicijskog projekta i razdoblje korištenja rezultata investicijskog projekta.

II. KATEGORIJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA

Članak 4.

Investicijski projekti u smislu ove Uredbe su:

– Mikro investicijski projekti – projekti za koje su ukupni investicijski troškovi veći od 60.000 eura, ali manji ili jednaki 1.000.000 eura

– Mali investicijski projekti – projekti za koje su ukupni investicijski troškovi veći od 1.000.000 eura, ali manji ili jednaki 5.000.000 eura

– Srednji investicijski projekti – projekti za koje su ukupni investicijski troškovi veći od 5.000.000 eura, ali manji ili jednaki 20.000.000 eura

– Veliki investicijski projekti – projekti za koje su ukupni investicijski troškovi veći od 20.000.000 eura.

III. IZRADA PRED-INVESTICIJSKIH STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Članak 5.

(1) Za kategorije investicijskih projekata, iz članka 4. ove Uredbe, nositelj investicijskog projekta obvezan je izraditi sljedeće pred-investicijske studije:

a) Mikro investicijski projekt: Projektni koncept

b) Mali investicijski projekt: Profil projekta

c) Srednji investicijski projekt: Profil projekta i Studija predizvedivosti

d) Veliki investicijski projekt Profil projekta, Studija predizvedivosti i Studija izvedivosti.

(2) Nositelj investicijskog projekta obvezan je, po završetku izrade pred-investicijskih studija iz stavka 1. ovoga članka, izraditi Obrazac sažetka projekta čiji su oblik i sadržaj propisani u Prilogu 1. ove Uredbe i njen je sastavni dio.

(3) Nositelj investicijskog projekta mora prije početka provedbe investicijskog projekata osigurati potpunu projektnu dokumentaciju određenu posebnim propisima.

(4) Ministarstvo financija će izraditi priručnik kojim će se utvrditi minimalni sadržaj pred-investicijskih studija iz stavka 1. ovoga članka. Predmetni Priručnik objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva financija.

IV. FINANCIRANJE IZRADE PRED-INVESTICIJSKIH STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Članak 6.

(1) O izradi pred-investicijskih studija i projektne dokumentacije, ako je primjenjivo, za investicijske projekte, ovisno o tome tko je nositelj investicijskog projekta, odlučuje:

− čelnik proračunskog korisnika državnog proračuna

− općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan

− čelnik proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

u skladu s propisima i općim aktima kojima se određuju ovlasti predstavničkog tijela, izvršnog tijela i čelnika.

(2) Sredstva za financiranje izrade pred-investicijskih studija i projektne dokumentacije osiguravaju se u proračunu, odnosno financijskom planu nositelja investicijskog projekta.

V. ODABIR INVESTICIJSKIH PROJEKATA

Odabir mikro i malih investicijskih projekata

Članak 7.

(1) Odluku o odabiru za financiranje mikro i malih investicijskih projekta, ovisno o tome tko je nositelj investicijskog projekta, donosi:

− čelnik proračunskog korisnika državnog proračuna

− općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan

− čelnik proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka donosi se u skladu s propisima i općim aktima kojima se određuju ovlasti predstavničkog tijela, izvršnog tijela i čelnika.

(3) Odluka o odabiru za financiranje mikro i malih investicijskih projekta iz stavka 1. ovoga članka donosi se na temelju Obrasca sažetka projekta iz članka 5. stavka 2. ove Uredbe popunjenog temeljem pred-investicijskih studija iz članka 5. stavka 1. podstavaka a) i b) ove Uredbe.

(4) Nositelj investicijskog projekta može dati prednost investicijskim projektima za koje postoji obveza provedbe preuzeta europskim ili nacionalnim zakonodavstvom.

(5) Sredstva za financiranje mikro i malih investicijskih projekta osiguravaju se u proračunu, odnosno financijskom planu nositelja investicijskog projekta.

Članak 8.

(1) Proračunski korisnik državnog proračuna, kao nositelj investicijskog projekta, informaciju o donesenim odlukama o odabiru za financiranje mikro i malog investicijskog projekta za čiju provedbu su sredstva osigurana u financijskom planu nositelja investicijskog projekta dostavlja Ministarstvu financija kvartalno u elektroničkom obliku.

(2) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao nositelj investicijskog projekta, informaciju o odlukama o odabiru za financiranje mikro i malog investicijskog projekta za čiju provedbu su sredstva osigurana u financijskom planu, odnosno proračunu nositelja investicijskog projekta, dostavlja nadležnom upravnom tijelu koje o tome informira upravno tijelo zaduženo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Rok i način dostave informacija o odlukama iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje nadležno upravno tijelo zaduženo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odabir srednjih i velikih investicijskih projekata

Članak 9.

(1) Odabir za financiranje srednjih i velikih investicijskih projekata, čiji je nositelj proračunski korisnik državnog proračuna, donosi Povjerenstvo iz članka 12. ove Uredbe, na temelju liste prijedloga Ministarstva financija iz stavka 5. ovoga članka, a u skladu s kriterijima propisanim člankom 11. ove Uredbe.

(2) Informaciju o prijedlozima srednjih i velikih investicijskih projekata čija provedba i financiranje su planirani za iduću proračunsku godinu dostavlja se Ministarstvu financija najkasnije do 1. ožujka tekuće proračunske godine.

(3) Informaciju iz stavka 2. ovoga članka dostavlja nadležno ministarstvo za projekte za koje je nositelj i za projekte proračunskih korisnika iz nadležnosti.

(4) Uz prijedlog iz stavka 2. ovoga članka za srednje i velike investicijske projekte prilaže se Obrazac sažetka projekta iz članka 5. stavka 2. ove Uredbe i pred-investicijske studije iz članka 5. stavka 1. podstavaka c) i d) ove Uredbe.

(5) Ministarstvo financija će do 1. travnja tekuće kalendarske godine, na temelju informacija iz stavka 2. ovoga članka, izraditi listu prijedloga srednjih i velikih investicijskih projekata za financiranje iz državnog proračuna i dostaviti je Povjerenstvu iz članka 12. ove Uredbe zajedno s dokumentacijom iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Povjerenstvo iz članka 12. ove Uredbe može održati sjednicu na zahtjev Ministarstva financija u slučaju izvanrednih prijedloga investicijskih projekata koji su dostavljeni Ministarstvu financija i nakon roka utvrđenog stavkom 2. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Odabir za financiranje srednjih i velikih investicijskih projekata čiji je nositelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi Povjerenstvo iz članka 13. ove Uredbe, na temelju liste prijedloga nadležnog upravnog tijela zaduženog za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 5. ovoga članka i u skladu s kriterijima propisanim člankom 11. ove Uredbe.

(2) Informacija o prijedlozima srednjih i velikih investicijskih projekata, čija provedba i financiranje su planirani za iduću proračunsku godinu dostavlja se upravnom tijelu zaduženom za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Informaciju iz stavka 2. ovoga članka dostavlja nadležno upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, za projekte za koje je nositelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za projekte proračunskih korisnika iz nadležnosti.

(4) Uz prijedlog iz stavka 2. ovoga članka za srednje i velike investicijske projekte obvezno je priložiti Obrazac sažetka projekta iz članka 5. stavka 2. ove Uredbe i pred-investicijske studije iz članka 5. stavka 1. podstavaka c) i d) ove Uredbe.

(5) Nadležno upravno tijelo zaduženo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izradit će listu prijedloga srednjih i velikih investicijskih projekata za financiranje iz proračuna koju će dostaviti Povjerenstvu iz članka 13. ove Uredbe i Ministarstvu financija.

(6) Rok za podnošenje prijedloga srednjih i velikih investicijskih projekata iz stavka 2. ovoga članka i rok za izradu i dostavu liste prijedloga srednjih i velikih investicijskih projekata za financiranje Povjerenstvu, iz stavka 5. ovoga članka, utvrđuje nadležno upravno tijelo zaduženo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

VI. KRITERIJI ZA ODABIR SREDNJIH I VELIKIH INVESTICIJSKIH PROJEKATA

Članak 11.

(1) Kriteriji za odabir projekata su:

a) osnovni kriteriji kojima se utvrđuje jesu li pred-investicijske studije iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe i projektna dokumentacija izrađeni te jesu li resursi potrebni za uspješnu provedbu projekta i održivost rezultata projekta osigurani

b) kvalitativni kriteriji kojima se analizira usklađenost prijedloga investicijskog projekta s ciljevima akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja, od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim politikama Europske unije i međunarodnim obvezama, utjecaj provedbe na društvo i okoliš te utvrđuje dostupnost izvora financiranja i resursa za provedbu.

(2) Tablica za ocjenu spremnosti prijedloga investicijskih projekata u skladu s kriterijima iz stavka 1. ovoga članka propisana je u Prilogu 2. ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

(3) Nadležno ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave popunjava Tablicu iz stavka 2. ovoga članka i dostavlja Ministarstvu financija, odnosno upravnom tijelu zaduženom za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zajedno s dokumentacijom iz članka 9. stavka 4. ili članka 10. stavka 4. ove Uredbe.

VII. POVJERENSTVA ZA ODABIR INVESTICIJSKIH PROJEKATA

Povjerenstvo za odabir investicijskih projekata proračunskih korisnika državnog proračuna

Članak 12.

(1) Povjerenstvo za odabir investicijskih projekata proračunskih korisnika državnog proračuna je tijelo koje odlučuje o odabiru srednjih i velikih investicijskih projekata za financiranje iz državnog proračuna, a čiji je nositelj proračunski korisnik državnog proračuna.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od sedam stalnih članova i jednog člana koji se izmjenjuje, ovisno u čijem djelokrugu se predlaže investicijski projekt.

(3) Članovi Povjerenstva su:

− ministar nadležan za poslove financija – predsjednik Povjerenstva

− ministar nadležan za poslove gospodarstva i održivog razvoja

− ministar nadležan za poslove regionalnoga razvoja i fondove Europske unije

− ministar nadležan za poslove prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

− ministar nadležan za poslove mora, prometa i infrastrukture

− ministar nadležan za poslove zdravstva

− ministar nadležan za poslove znanosti i obrazovanja

− ministar iz čijeg djelokruga se predlaže investicijski projekt.

(4) Član Povjerenstva iz čijeg djelokruga se predlaže investicijski projekt iz stavka 3. ovoga članka, sudjeluje u radu Povjerenstva i analiziranju predloženog investicijskog projekta, ali nema pravo odlučivanja o odabiru investicijskog projekta za financiranje iz državnog proračuna.

(5) Povjerenstvo odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova koji imaju pravo glasa, a u slučaju da su glasovi podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Povjerenstva.

(6) Svaki član Povjerenstva može predložiti zamjenika koji će sudjelovati u radu Povjerenstva, a koji mora biti iz redova državnih dužnosnika pojedinog ministarstva iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Članovi Povjerenstva i njihovi zamjenici za rad u Povjerenstvu ne primaju naknadu.

(8) Povjerenstvo na sjednicu može pozvati i predstavnike drugih tijela državne uprave i stručnjake iz područja predloženih investicijskih projekata o kojima se odlučuje te projektante urbaniste u svrhu procjene usklađenosti investicijskog projekta s prostornim planovima.

(9) Osobe koje su pozvane na sjednicu Povjerenstva u skladu sa stavkom 8. ovoga članka mogu sudjelovati u radu Povjerenstva i analiziranju predloženog investicijskog projekta, ali nemaju pravo odlučivanja o odabiru investicijskog projekta za financiranje iz državnog proračuna.

(10) Način rada i ostala pitanja od važnosti za rad Povjerenstva utvrđuju se poslovnikom o radu.

(11) Administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo financija.

Povjerenstvo za odabir investicijskih projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 13.

(1) Povjerenstvo za odabir investicijskih projekata odlučuje o odabiru srednjih i velikih investicijskih projekata za financiranje iz proračuna jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave i proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a čiji nositelj je jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, odnosno proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka u pravilu čine:

− općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan – predsjednik Povjerenstva

− pročelnik upravnog tijela za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

− pročelnici upravnih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnih za poslove gospodarstva, prostornog uređenja, graditeljstva i prometa

− pročelnik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz čijeg djelokruga je investicijski projekt o kojem se odlučuje.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u jedinicama lokalne samouprave u kojima je ustrojen jedinstveni upravni odjel, članove Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka u pravilu čine:

– općinski načelnik odnosno gradonačelnik – predsjednik Povjerenstva

– pročelnik jedinstvenog upravnog odjela

– voditelji unutarnjih ustrojstvenih jedinica nadležni za financije te poslove gospodarstva, prostornog uređenja, graditeljstva i prometa

– voditelj unutarnje ustrojstvene jedinice iz čijeg djelokruga je investicijski projekt o kojem se odlučuje.

(4) Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi odluku kojom određuje članove Povjerenstva i zamjenike članova Povjerenstva koji sudjeluju u radu Povjerenstva u slučaju odsutnosti člana Povjerenstva.

(5) Povjerenstvo odlučuje većinom glasova, od ukupnog broja članova koji imaju pravo glasa, a u slučaju da su glasovi podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Povjerenstva.

(6) Pročelnik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavaka 2. i 3. ovoga članka odnosno voditelj unutarnje ustrojstvene jedinice iz stavka 3. ovoga članka iz čijeg djelokruga je investicijski projekt o kojem se odlučuje, sudjeluje u radu Povjerenstva i analiziranju predloženog investicijskog projekta, ali nema pravo odlučivanja o odabiru investicijskog projekta za financiranje iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(7) Članovi Povjerenstva i njihovi zamjenici za rad u Povjerenstvu ne primaju naknadu.

(8) Povjerenstvo može na sjednicu pozvati i stručnjake iz područja predloženih investicijskih projekata o kojima se odlučuje te projektante urbaniste u svrhu procjene usklađenosti investicijskog projekta s prostornim planovima.

(9) Osobe koje su pozvane na sjednicu Povjerenstva u skladu sa stavkom 8. ovoga članka mogu sudjelovati u radu Povjerenstva i analiziranju predloženog investicijskog projekta, ali nemaju pravo odlučivanja o odabiru investicijskog projekta za financiranje iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(10) Način rada i ostala pitanja od važnosti za rad Povjerenstva utvrđuju se poslovnikom o radu.

(11) Administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo iz stavaka 2. i 3. ovoga članka obavlja upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 14.

(1) Povjerenstva iz članaka 12. i 13. ove Uredbe mogu zatražiti od nositelja investicijskog projekta pojašnjenja i dodatne informacije o predloženom investicijskom projektu prije odabira investicijskog projekta za financiranje.

(2) Povjerenstva iz članaka 12. i 13. ove Uredbe donose zaključak o odabiru srednjih i velikih investicijskih projekata za financiranje.

(3) Zaključak Povjerenstava iz stavka 2. ovoga članka donosi se na temelju popunjenog Obrasca sažetka projekta, uzimajući u obzir kriterije iz članka 11. ove Uredbe.

(4) Povjerenstvo iz članka 12. ove Uredbe dostavit će zaključak iz stavka 2. ovoga članka svim nositeljima investicijskih projekata koji su dostavili svoje prijedloge, sukladno članku 9. ove Uredbe i Ministarstvu financija najkasnije do 1. lipnja tekuće proračunske godine.

(5) Povjerenstvo iz članka 13. ove Uredbe dostavit će zaključak iz stavka 2. ovoga članka svim nositeljima investicijskih projekata koji su dostavili svoje prijedloge sukladno članku 10. ove Uredbe, upravnom tijelu zaduženom za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Ministarstvu financija.

(6) Rokove iz stavka 5. ovoga članka utvrđuje nadležno upravno tijelo zaduženo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s rokovima iz zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuje sustav proračuna.

VIII. PRAĆENJE PROVEDBE INVESTICIJSKIH PROJEKATA

Članak 15.

(1) Nositelj investicijskog projekta je dužan pratiti provedbu i učinke investicijskog projekta.

(2) Nositelj investicijskog projekta, koji je proračunski korisnik državnog proračuna dužan je polugodišnje dostaviti Ministarstvu financija izvještaj o provedbi srednjeg i velikog investicijskog projekta u roku od 30 dana od završetka polugodišnjeg razdoblja za koje se izvještaj podnosi.

(3) Nositelj investicijskog projekta koji je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužan je polugodišnje dostaviti upravnom tijelu nadležnom za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izvještaj o provedbi srednjeg i velikog investicijskog projekta u roku od 30 dana od završetka polugodišnjeg razdoblja za koje se izvještaj podnosi.

(4) Nositelj investicijskog projekta koji je izvanproračunski korisnik državnog proračuna dužan je obavijestiti Ministarstvo financija o odabranim investicijskim projektima čiji su investicijski troškovi vrijednosti iznad 5.000.000 eura u roku od 30 dana od odabira te polugodišnje izvještavati o provedbi investicijskih projekata u roku od 30 dana od završetka polugodišnjeg razdoblja za koje se izvještaj podnosi.

(5) Nositelj investicijskog projekta koji je izvanproračunski korisnik jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužan je o odabranim investicijskim projektima čiji su investicijski troškovi vrijednosti iznad 5.000.000 eura obavijestiti Ministarstvo financija i upravno tijelo za financije nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od 30 dana od odabira te je dužan polugodišnje dostaviti izvještaj o provedbi investicijskog projekta u roku od 30 dana od završetka polugodišnjeg razdoblja za koje se izvještaj podnosi.

(6) Izgled i sadržaj izvještaja o provedbi investicijskog projekta iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka sadržan je u priručniku kojega izrađuje Ministarstvo financija iz članka 5. stavka 4. ove Uredbe.

(7) Ako se provedba srednjeg i velikog investicijskog projekta ne odvija prema planu utvrđenom projektnom dokumentacijom i Obrascem sažetka projekta, nositelj investicijskog projekta dužan je o tome u roku od tri dana od dana kada je isto utvrđeno obavijestiti Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a posebice u slučaju kada se stvarni troškovi provedbe investicijskog projekta povećaju za više od 30% planirane vrijednosti u trenutnoj fazi provedbe.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se na investicijske projekte čija je provedba u tijeku i na investicijske projekte financirane iz EU izvora, osim u dijelu praćenja provedbe propisanih člankom 15. ove Uredbe.

Članak 17.

(1) Ministarstvo financija izradit će priručnik iz članka 5. stavka 4. ove Uredbe u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Povjerenstva iz članaka 12. i 13. ove Uredbe donijet će Poslovnik o radu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/98

Urbroj: 50301-05/16-23-9

Zagreb, 28. prosinca 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1

OBRAZAC SAŽETKA PROJEKTA

1. Osnovni podaci o nositelju investicijskog projekta

Nositelj investicijskog projekta:

 

 

 

 

Odgovorna osoba:

 

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

e-mail adresa

 

 

 

Kontakt osoba:

 

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

e-mail adresa

 

 

 

2. Osnovni podaci o projektu

Naziv projekta:

 

 

 

 

Ekonomski sektor:

 

 

 

 

Procijenjena vrijednost investicijskog projekta (unosi se ukupna procijenjena vrijednost projekta do trenutka stavljanja projekta u uporabu):

 

 

 

 

Trajanje projekta:

 

Očekivani početak projekta

 

Očekivani završetak projekta

 

 

 

Lokacija izvođenja projekta:

 

 

 

 

 

Sažeti opis projekta:

/max. 1.000 znakova/

 

 

 

 

 

 

3. Svrha i ciljevi projekta

Doprinos provedbi akata strateškog planiranja

(navedite naziv sektorske ili višesektorske strategije, nacionalnog plana ili plana razvoja čijoj provedbi izravno doprinosi prijedlog investicijskog projekta)

/max. 1.000 znakova/

 

 

 

 

 

Cilj provedbe projekta:

/max. 1.000 znakova/

Opći cilj:

 

Posebni cilj/evi:

 

 

 

Poveznica s doprinosom provedbi Ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030

/max. 1.000 znakova/

 

1.

 

2.

 

3. ….

 

 

 

Relevantni akti strateškog planiranja i prostorni planovi koji su temelj za pripremu i provedbu projekta

 

1.

 

2.

 

3. ….

 

 

 

Pokazatelji rezultata predloženog investicijskog projekta:

 

Pokazatelj rezultata 1

 

Pokazatelj rezultata 2

 

Pokazatelj rezultata 3

 

Pokazatelj rezultata …

 

 

 

Pokazatelji čijem ostvarenju doprinosi prijedlog investicijskog projekta

(navedite naziv ili nazive pokazatelja učinka ili pokazatelja ishoda strategije, nacionalnog plana ili plana razvoja čijem ostvarenju izravno doprinosi prijedlog investicijskog projekta)

 

Naziv pokazatelja i kod iz biblioteke pokazatelja

 

Naziv pokazatelja i kod iz biblioteke pokazatelja

 

Naziv pokazatelja i kod iz biblioteke pokazatelja

 

Naziv pokazatelja i kod iz biblioteke pokazatelja

 

 

 

 

Rizici i upravljanje rizicima

/dodati po potrebi/

 

 

 

Opis i vrsta rizika

Vjerojatnost nastanka

/mala, srednja, velika/

Učinak nastanka

/mali, srednji, veliki/

Mjere za otklanjanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da li je projekt komplementaran s nekim drugim projektom?

 

☐ DA

☐ NE

Ako je odgovor DA, navedite s kojim i na koji način

 

 

Može li se očekivati da će projekt imati značajan utjecaj na okoliš?

 

☐ DA

☐ NE

Ako je odgovor DA, opišite kako

 

 

Može li se očekivati da će projekt imati društveni (na populaciju, socijalni, ekonomski) učinak?

 

☐ DA

☐ NE

Ako je odgovor DA, opišite kako

 

 

4. Financiranje projekta

Dinamika financiranja projekta

 

U početnoj godini n

U godini n+1

U godini n+2

U godini n+…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijski troškovi projekta:

a) Troškovi pripreme projekta

 

Vrsta troška

/razraditi po vrstama/

U početnoj godini n

U godini n+1

U godini n+2

U godini n+3

U godini n+…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Troškovi provedbe projekta

 

Izvor financiranja:

Vrsta troška

/razraditi po vrstama/

U početnoj godini n

U godini n+1

U godini n+2

U godini n+…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procijenjeni operativni troškovi i troškovi održavanja projekta

/dodati po potrebi/

 

Vrsta troška

/razraditi po vrstama/

U prvoj godini po završetku projekta n

U godini n+1

U godini n+2

U godini n+…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procijenjeni trošak zatvaranja projekta

/dodati po potrebi/

 

Vrsta troška

/razraditi po vrstama/

U prvoj godini po završetku projekta n

U godini n+1

U godini n+2

U godini n+…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekuje li se da će po završetku projekt ostvarivati prihod?

 

☐ DA

☐ NE

Ako je odgovor DA, navedite kakve i procijenite u kojem godišnjem iznosu

 

 

Opišite planiranu namjenu, tip vlasništva i vrstu financiranja projekta po završetku

 

 

 

 

5. Autorizacija

Izjavljujem da imam ovlast za upućivanje prijedloga investicijskog projekta. Potvrđujem da su podaci navedeni u ovom Obrascu točni. Svjestan/svjesna sam da bi, ukoliko ovaj Obrazac nije potpun, prijedlog investicijskog projekta mogao biti odbačen. Isto tako sam svjestan/svjesna da će, ukoliko su u Obrascu namjerno navedeni netočni ili neistini podaci, prijedlog investicijskog projekta biti odbačen te u narednih godinu dana niti jedan drugi prijedlog koji uputim neće biti uzet u razmatranje.

MP

Ime, prezime i funkcija odgovorne osobe

predlagatelja investicijskog projekta

/potpis i pečat/

Mjesto i datum popunjavanja Obrasca

 

 

 

 

PRILOG 2

TABLICA ZA OCJENU SPREMNOSTI PRIJEDLOGA INVESTICIJSKIH PROJEKATA

 

Osnovni kriteriji koje investicijski projekt mora ispuniti

Osnovni kriterij

Status

(označiti s X)

Zadovoljava

Ne zadovoljava

Obrazac sažetka projekta je popunjen

 

 

Pred-investicijske studije su izrađene i priložene

 

 

Pred-investicijske studije analiziraju sve potrebne elemente i uvjete

 

 

Izrađena je potrebna projektna dokumentacija

 

 

Rizici su identificirani te je pripremljen plan otklanjanja i prevencije rizika

 

 

Zemljište je dostupno (ukoliko je potrebno za projekt)

 

 

Dokumentacija za pokretanje postupka nabave roba, usluga i radova je pripremljena

 

 

Resursi potrebni za provedbu projekta su dostupni (ljudi, materijal, oprema)

 

 

Resursi potrebni za upravljanje projektom i održavanje su dostupni (ljudi, materijal, oprema)

 

 

Uspostavljen je okvir za praćenje napretka provedbe projekta

 

 

Voditelj projekta je odabran

 

 

 

 

 

 

Kvalitativni kriteriji

Kroz analizu kvalitete projekta dodjeljuju se bodovi (1 ili 0) na temelju čega Povjerenstvo za odabir i financiranje investicijskih projekata odlučuje o odabiru investicijskih projekata.

Kriterij

DA/NE

(1/0)

Projekt je usklađen s ciljevima akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Projekt je usklađen s postojećim prioritetima javnim politika na razini izvršne vlasti

 

Projekt je usklađen s razvojnim politikama i politikama u području uspostave suradnje koje provodi Europska komisija

 

Projekt je sukladan EU pravilu »ne čini značajnu štetu« (Do no significant harm)

 

Projekt je djelomično financiran od strane privatnog sektora

 

Postoji značajan interes javnosti za projektom

 

Nositelj investicijskog projekta prethodno je provodio sličan projekt

 

Studija predizvedivosti i/ili studija izvedivosti sadrže analizu alternativnih rješenja predloženom projektu

 

Studijom predizvedivosti i/ili studijom izvedivosti predložen je najkvalitetniji projekt

 

Svi investicijski, operativni i troškovi završetka odnosno zatvaranja projekta (ako je primjenjivo) su jasno naznačeni i realno procijenjeni

 

Studija predizvedivosti dokazuje da je projekt financijski opravdan (FNPV>0 or AVC minimized)

 

Studija predizvodivosti utvrđuje ekonomsku opravdanost projekta (ENPV>0)

 

Projekt uključuje ili ima utjecaj na prioritetne skupine u društvu (djeca, stariji, ostali)

 

Projekt potiče inkluziju u društvu

 

Projekt uključuje ili ima utjecaj na slabije razvijena područja u zemlji

 

Projektom se čuva kultura i/ili kulturna baština zemlje

 

Pozitivan učinak projekta osjećat će se najmanje 10 godina

 

Projekt potiče osnaživanje institucija

 

Projekt prepoznaje i potiče nacionalnu koheziju

 

Projekt potiče društveno organiziranje

 

Projekt prepoznaje i potiče aktivnosti u području nacionalne sigurnosti

 

Projekt doprinosi otpornosti na klimatske promjene

 

Projektom se smanjuju emisije stakleničkih plinova

 

Projektom se smanjuje rizik i/ili utjecaj prirodnih katastrofa

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić