NN 33/2024 (20.3.2024.), Odluka o usvajanju Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

507

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA »MIKRO I MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ«

I.

Usvaja se Program »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj«.

Program iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ovlašćuje se i zadužuje Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije da u okviru ciljeva i uvjeta utvrđenih Programom iz točke I. ove Odluke samostalno donosi odluke o usvajanju proizvoda (financijskih instrumenata) te druge odluke koje su nužne za provedbu usvojenih proizvoda (financijskih instrumenata).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/74

Urbroj: 50301-05/31-24-4

Zagreb, 14. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PROGRAM »MIKRO I MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ«

Program »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj« (u daljnjem tekstu: Program) namijenjen je subjektima malog gospodarstva te je sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovoga Programa HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru izravno odobravati zajmove u skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: PRR) i Sporazuma o financiranju potpisanog 18. travnja 2018. između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a te sa svim izmjenama i dopunama sporazuma, za definirane mjere/podmjere/tipove operacija.

1. CILJ I NAMJENA PROGRAMA

Cilj ovoga Programa je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Svrha ovoga Programa je financiranje sljedećih mjera PRR-a:

– Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2 Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

– Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4 Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

– Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Ovaj Program je namijenjen financiranju osnovnih sredstava (materijalne i nematerijalne imovine) i ulaganjima u obrtni kapital.

Potpore

Zajmovi koji će se izravno odobravati subjektima malog gospodarstva temeljem ovoga Programa sadrže:

– potporu male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Pravilniku o dodjeli potpore male vrijednosti (de minimis), klasa: 403-01/24-01/02, urbroj: 567-10-24-1, od 7. ožujka 2024.

– i/ili javnu potporu i/ili javnu potporu prema Uredbi Komisije (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (veza: Uredba (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013.

2. UVJETI DEFINIRANI PROGRAMOM

 

Značajka/proizvod (financijski instrument)

Mali zajam za ruralni razvoj

Mikro zajam za ruralni razvoj

Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj

Ciljana skupina

Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR-a prihvatljivim za financiranje iz ovoga instrumenta

Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR-a prihvatljivim za financiranje iz ovoga instrumenta

Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR-a prihvatljivim za financiranje iz ovoga instrumenta

Iznos zajma

Od 25.000,01 euro do 100.000,00 eura

Od 1.000,00 eura do 25.000,00 eura

Od 1.000,00 eura do 25.000,00 eura

Namjena zajma

osnovna sredstva obrtna sredstva do max 30 % iznosa zajma

osnovna sredstva obrtna sredstva do max 30 % iznosa zajma

obrtna sredstva

Minimalni rok otplate

12 mjeseci

12 mjeseci

12 mjeseci

Maksimalni rok otplate

do 10 godina uključujući poček, a do 12 godina uključujući poček za ulaganje u nove višegodišnje nasade i za ulaganja u turizam u ruralnim područjima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz I. – IV. skupine prema indeksu razvijenosti. Minimalno 50 % investicije mora se izravno odnositi na ulaganje u podizanje višegodišnjih nasada ili u sektor turizma u ruralnim područjima

do 5 godina uključujući poček, a do 7 godina uključujući poček za ulaganja u turizam u ruralnim područjima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz I. – IV. skupine prema indeksu razvijenosti. Minimalno 50 % investicije mora se izravno odnositi na ulaganje u sektor turizma u ruralnim područjima

3 godine

Kamatna stopa

0,1 % i 0,25 %, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja

0,1 % i 0,25 %, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja

0,5 %

Naknada za obradu zahtjeva

0 %

0 %

0 %

Poček

do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine, a do 60 mjeseci za ulaganja u nove višegodišnje nasade

do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine

do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine

Instrumenti osiguranja

Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

 

 

3. ROK VAŽENJA PROGRAMA

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2025.

 

 

 

Copyright © Ante Borić