Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

NN 158/2023 (29.12.2023.), Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2512

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22., 119/22. i 71/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 2023. donijela

ODLUKU

O OSNOVICI ZA IZRAČUN IZNOSA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

Osnovica na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade iznosi 150,00 eura.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade (»Narodne novine«, broj 23/22.).

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-03/23-04/517 Urbroj: 50301-01/10-23-2 Zagreb, 28. prosinca 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić