Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 32/2024 (15.3.2024.), Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

486

Na temelju odredbe članka 94. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 7. i 8. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 92/10, 23/13 i 143/13), donosim

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE

1. Raspisujem izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

2. Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske održat će se u nedjelju, 9. lipnja 2024. godine.

Izbori se provode na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske i u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske.

3. Temeljem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji u Europski parlament bira se 12 članova iz Republike Hrvatske.

4. Ova Odluka stupa na snagu 9. travnja 2024. godine i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-02/24-03/01

Urbroj: 71-10-01/1-24-1

Zagreb, 15. ožujka 2024.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić