Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 20/2024 (21.2.2024.), Odluka o Registru ovlaštenih pružatelja usluga servisiranja kredita i načinu podnošenja obavijesti o prekograničnom poslovanju

Hrvatska narodna banka

322

Na temelju članka 35. stavka 8. i članka 40. stavka 7. Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja (»Narodne novine«, br. 155/2023.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O REGISTRU OVLAŠTENIH PRUŽATELJA USLUGA SERVISIRANJA KREDITA I NAČINU PODNOŠENJA OBAVIJESTI O PREKOGRANIČNOM POSLOVANJU

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se:

1) sadržaj i način vođenja nacionalnog registra ovlaštenih pružatelja usluga servisiranja kredita i

2) način podnošenja obavijesti o prekograničnom poslovanju u drugoj državi članici Europske unije od strane pružatelja usluge servisiranja kredita iz Republike Hrvatske.

(2) Izrazi koji se rabe u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Registar ovlaštenih pružatelja usluga servisiranja kredita (u nastavku teksta: Registar) jest registar koji vodi Hrvatska narodna banka i koji sadržava podatke o pružateljima usluge servisiranja kredita.

(2) Obavijest o prekograničnom poslovanju jesu informacije koje Hrvatska narodna banka kao nadležno tijelo matične države članice zaprima od pružatelja usluge servisiranja kredita koji je dobio odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke i koji namjerava na području druge države članice Europske unije pružati usluge servisiranja kredita, a koje Hrvatska narodna banka prosljeđuje nadležnom tijelu države članice domaćina.

(3) Ostali pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju značenje kao u dijelu drugom Zakona o načinu uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja (u nastavku teksta: Zakon).

Subjekti upisa u Registar

Članak 3.

Subjekti upisa u Registar jesu:

1) pružatelj usluge servisiranja kredita kojem je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za rad

2) pružatelj usluge servisiranja kredita iz točke 1. ovog stavka koji je prema odredbama Zakona ovlašten pružati usluge servisiranja kredita u državi članici domaćinu

3) pružatelj usluge servisiranja kredita koji je dobio odobrenje za rad u drugoj državi članici, a koji, prema odredbama Zakona, pruža usluge servisiranja kredita na području Republike Hrvatske.

Sadržaj Registra ovlaštenih pružatelja usluga servisiranja kredita

Članak 4.

(1) Za subjekte upisa iz članka 3. ove Odluke u Registar se upisuju sljedeći podaci:

1) LEI (engl. Legal Entity Identifier) – identifikator subjekta, ako ga subjekt upisa ima

2) nacionalna identifikacijska oznaka koju dodjeljuje Hrvatska narodna banka ili nadležno tijelo druge matične države članice

3) OIB – osobni identifikacijski broj, ako je primjenjivo

4) naziv tvrtke subjekta i pravni oblik te poslovni naziv ako je različit od registriranog naziva, u latiničnom pismu ili u latiničnoj verziji

5) adresa mjesta uprave ili registriranog sjedišta pružatelja usluga servisiranja kredita u matičnoj državi članici (država, mjesto/grad, poštanski broj, naziv ulice, kućni broj)

6) adresa podružnice u državi članici domaćinu u kojoj pružatelj usluga servisiranja kredita pruža ili namjerava pružati usluge servisiranja kredita (država, mjesto/grad, poštanski broj, naziv ulice, kućni broj)

7) podaci za kontakt pružatelja usluge servisiranja kredita u državi članici domaćinu (e-adresa, mrežni obrazac, poštanska adresa, telefonski broj), navesti treba najmanje jedan podatak, a može i više

8) podaci za kontakt pružatelja usluga servisiranja kredita za upravljanje prigovora dužnika prema članku 17. Zakona / članku 24(1) Direktive (EU) 2021/2167 (e-adresa, mrežni obrazac, poštanska adresa, telefonski broj), navesti treba najmanje jedan podatak, može i više

9) matična država članica u kojoj je pružatelj usluga servisiranja kredita dobio odobrenje za rad

10) status odobrenja za rad (»važeće«, »ukinuto«) za obavljanje aktivnosti pružanja usluga servisiranja kredita, uključujući datum prvog izdavanja odobrenja za rad i datum ukidanja odobrenja za rad, ako je primjenjivo

11) status odobrenja za primanje i držanje sredstava dužnika (»odobreno«, »zabranjeno navedenom pružatelju usluga servisiranja kredita«, »općenito zabranjeno pružatelja servisiranja iz (naziv države)«) prema članku 32. Zakona / članku 6. Direktive (EU) 2021/2167, uključuje datum prvog odobrenja i datum ukidanja odobrenja za pružanje navedene usluge, ako je primjenjivo

12) popis država članica domaćina o kojima je pružatelj usluga servisiranja kredita koji je dobio odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke obavijestio nadležno tijelo da namjerava pružati usluge servisiranja kredita prema članku 35. stavku 3. Zakona i način prekograničnog pružanja usluga servisiranja kredita, ako je primjenjivo, popunjava matična država članica

13) datum od kojeg pružatelj usluge servisiranja kredita iz druge države članice Europske unije može početi pružati usluge servisiranja kredita u Republici Hrvatskoj prema članku 36. stavku 3. Zakona / članku 13(5) Direktive (EU) 2021/2167 i, ako je primjenjivo, datum na koji je nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj zaprimilo obavijest od druge države članice da pružatelj usluga servisiranja kredita ne namjerava nadalje pružati usluge servisiranja u Republici Hrvatskoj, popunjava nadležno tijelo Republike Hrvatske.

(2) Hrvatska narodna banka dodjeljuje nacionalnu identifikacijsku oznaku iz stavka 1. točke 2. ovog članka pružatelju usluga servisiranja kredita rješenjem kojim mu izdaje odobrenje za rad.

Obavještavanje Hrvatske narodne banke

Članak 5.

Pružatelj usluga servisiranja kredita dužan je odmah po promjeni neke od informacija vezanih uz njega, a koje su sadržane u Registru prema odredbama članka 4. ove Odluke, obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

Način vođenja Registra ovlaštenih pružatelja usluga servisiranja kredita

Članak 6.

(1) Hrvatska narodna banka Registar vodi u elektroničkom obliku, koji je dostupan na mrežnim stranicama Hrvatske narodne banke, na hrvatskom i engleskom jeziku s mogućnošću preuzimanja sadržaja i s podatkom o datumu posljednjeg ažuriranja.

(2) Hrvatska narodna banka ažurira Registar najmanje jednom tjedno, i to prvoga radnog dana u tjednu.

(3) Hrvatska narodna banka dužna je obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina o svakoj promjeni koja je važna za registar toga nadležnog tijela najkasnije do trenutka objave te promjene u svojem Registru.

(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka, nakon što Hrvatska narodna banka kao nadležno tijelo matične države članice donese rješenje o ukidanju odobrenja pružatelju usluga servisiranja kredita ili rješenje o ukidanju odobrenja za primanje i držanje sredstava dužnika, Hrvatska narodna banka unijet će tu informaciju u Registar bez odgode, a najkasnije do dva radna dana nakon donošenja rješenja.

(5) Informacija iz stavka 4. ovog članka u Registru jest trajan podatak na neodređeno vrijeme.

Način podnošenja obavijesti o namjeri prekograničnog poslovanja

Članak 7.

Pružatelj usluge servisiranja kredita koji je dobio odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke, a koji namjerava na području druge države članice pružati usluge servisiranja kredita, dužan je obavijest o prekograničnom poslovanju, informacije i dokumentaciju iz članka 35. Zakona dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci u pisanom i elektroničkom obliku, na obrascu koji se nalazi u Prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio, a nalazi se i u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Hrvatske narodne banke.

Završna odredba

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 66-091/02-24/BV

Zagreb, 13. veljače 2024.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

PRILOG

 

OBAVIJEST O PREKOGRANIČNOM POSLOVANJU

INFORMACIJE ZA REGISTAR OVLAŠTENIH PRUŽATELJA USLUGA SERVISIRANJA KREDITA U DRŽAVI DOMAĆINU

PRUŽATELJ USLUGA SERVISIRANJA KREDITA

Matična država članica u kojoj je pružatelj usluga sevisiranja kredita izdano odobrenje za rad

 

Država članica domaćin u kojoj pružatelj usluga sevisiranja kredita pruža ili namjerava pružati usluge servisiranja kredita i način prekograničnog pružanja usluge (poslovni nastan / podružnica ili sloboda pružanja usluga)

 

Identifikacijska oznaka subjekta LEI (engl. Legal Entity Identifier) (ako postoji)

 

Nacionalna identifikacijska oznaka koju je dodijelilo nadležno tijelo matične države članice

 

Registrirani naziv subjekta i pravni oblik / poslovni naziv ako je različit od registriranog naziva (u latiničnom pismu ili u latiničnoj verziji)

 

Adresa mjesta uprave ili registriranog sjedišta pružatelja usluga servisiranja kredita u matičnoj državi članici

 

Država

 

Mjesto / Grad

 

Poštanski broj

 

Naziv ulice

 

Kućni broj

 

Adresa podružnice u državi članici domaćinu u kojoj pružatelj usluga servisiranja kredita pruža ili namjerava pružati usluge servisiranja kredita (ako je primjenjivo)

 

Država

 

Mjesto / Grad

 

Poštanski broj

 

Naziv ulice

 

Kućni broj

 

Podaci za kontakt pružatelja usluge servisiranja kredita u državi članici domaćinu (obvezno se navodi najmanje jedan kanal za kontakt, moguće navesti više)

 

Adresa e-mail pošte

 

Mrežni obrazac

 

Poštanska adresa

 

Telefonski broj

 

Podaci za kontakt pružatelja usluga servisiranja kredita za upravljanje prigovora dužnika u državi članici domaćina prema čl. 17. Zakona / čl. 24(1) Direktive (EU) 2021/2167 (obvezno se navodi najmanje jedan kanal za kontakt, moguće navesti više)

 

Adresa e-mail pošte

 

Mrežni obrazac

 

Poštanska adresa

 

Telefonski broj

 

Status odobrenja za rad (»važeće« ili »ukinuto«) za obavljanje aktivnosti pružanja usluga servisiranja kredita, uključujući datum prvog izdavanja odobrenja za rad i datum ukidanja odobrenja za rad (ako je primjenjivo)

 

Status odobrenja za primanje i držanje sredstava dužnika (»odobreno«; »zabranjeno navedenom pružatelju usluga servisiranja kredita«; »općenito zabranjeno pružateljima servisiranja iz (naziv države članice)«) prema čl. 32. Zakona / čl. 6. Direktive (EU) 2021/2167, uključuje datum prvog odobrenja i datum ukidanja za pružanje navedene usluge (ako je primjenjivo)

 

Popis usluga servisiranja kredita koje pružatelj usluga servisiranja kredita namjerava pružati u državi članici domaćina

 

Naziv i adresu izvoditelja usluge servisiranja kredita u državi članici domaćina, ako se usluge pružaju preko izvoditelja usluge servisiranja kredita

 

Imena, prezimena i OIB odgovornih osoba pružatelja usluge servisiranja kredita u državi članici domaćina

 

Pojedinosti o mjerama poduzetima radi prilagodbe, unutarnjih postupaka, sustava upravljanja i mehanizama unutarnjih kontrola pružatelja usluge servisiranja kredita kojima se osigurava usklađenost djelovanja s propisima primjenjivima na prava vjerovnika iz ugovora o kreditu (ako je prilagodba potrebna)

 

Informaciju ima li pružatelj usluge servisiranja kredita primjerena sredstva za komunikaciju na jeziku države članice domaćina na ili na jeziku na kojem je sklopljen ugovor o kreditu

 

Naziv države članicu Europske unije u kojoj je kredit odobren, ako ona nije ista kao država članica domaćina i nije matična država članica (ako je poznato)

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić