Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 38/2024 (29.3.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti

Ministarstvo financija

667

Na temelju članka 59. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 33/23.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA TE IZVJEŠĆIVANJA O PRIHODU OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PO OSNOVI OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (»Narodne novine« br. 135/14., 128/17. i 156/22.) u članku 1. riječi: »točke 11.« zamjenjuju se riječima: »točke 10.«.

Članak 2.

U članku 2. iza točke 6. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje točka 7. koja glasi:

»7. Zavod je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. riječi: »stavku 3.« zamjenjuju se riječima: »stavku 2.«, a riječi: »od 4 %« zamjenjuju se riječima: »od 5 %«.

Stavak 2. briše se.

U stavku 3. koji postaje stavak 2. riječ: »Naredbom« zamjenjuje se riječju: »Naputkom«.

Članak 4.

Članak 4. briše se.

Članak 5.

U članku 5. riječi: »stavkom 3.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 2.«, a riječi »o obračunanom i uplaćenom mjesečnom predujmu« zamjenjuju se riječima: »o obračunanoj i uplaćenoj mjesečnoj obvezi«.

Članak 6.

U članku 6. točke 7. i 8 mijenjanju se i glase:

»7. iznos utvrđene mjesečne obveze,

8. iznos uplaćene mjesečne obveze,«.

Članak 7.

Članak 7. briše se.

Članak 8.

Članak 8. briše se.

Članak 9.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Izvješće na Obrascu FPO smatra se obračunskom prijavom, sukladno odredbama Općeg poreznog zakona.«.

Članak 10.

U članku 10. riječi: »prema članku 72. stavcima 9. i 10. Zakona« brišu se.

Članak 11.

Obrazac FPO mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 12.

(1) Za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. ožujka 2023. konačni obračun uplaćenih sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja od obveznoga osiguranja od automobilske odgovornosti i stvarnih troškova prouzročene štete Zavodu koju su prouzročili vlasnici odnosno korisnici osiguranog vozila izvješćuje se na Obrascu FPO-K iz Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (»Narodne novine« br. 135/14., 128/17. i 156/22.).

(2) Za razdoblje od 1. travnja 2023. do stupanja na snagu ovog Pravilnika obveze iskazane na Obrascu FPO iz Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (»Narodne novine« br. 135/14., 128/17. i 156/22.) smatraju se konačno utvrđenim obvezama.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 011-01/23-01/33

Urbroj: 513-07-21-01/24-01

Zagreb, 21. ožujka 2024.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić