NN 157/2023 (28.12.2023.), Pravilnik o provedbi Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2416

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE PROIZVOĐAČIMA SVINJA VEĆIH KLAONIČKIH TEŽINA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH MJERAMA ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/23-04/468, urbroj: 50301-05/31-23-3 od 30. studenoga 2023. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpore iz Programa spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. Ugovora i izuzete iz obveze prijave iz njegova članka 108. stavka 3. s obzirom da ispunjavaju sve opće uvjete utvrđene u Poglavlju I. i sve posebne uvjete iz članka 26. točke 10 podtočke b) Uredbe Komisije (EU) 2022/2472 оd 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 327/1, 21. 12. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba o poljoprivrednom izuzeću).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika

2. »mikro, mala i srednja poduzeća« definirana su člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću

3. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao fizičke osobe u smislu ovog Pravilnika smatraju se mikro i malim poduzećima.

Mjera u provedbi Programa

Članak 4.

Mjera u provedbi Programa iz članka 1. ovoga Pravilnika je nadoknada gubitka prihoda za svinje većih završnih težina otpremljene na klanje iz objekata u zoni ograničenja u razdoblju od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2023. godine.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću koja uzgajaju tovne svinje. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

b) upis u Registar objekata (farmi)

c) objekti u kojima drže svinje nalaze se u zoni primjene naređenih mjera

d) isporučili su, s farmi upisanih u JRDŽ na klanje u klaonice određene za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge, grla svinja koja su u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja najmanje utvrđene klaoničke mase toplog trupa od 115 kg i pripadaju u kategoriju T1 ili T2.

Prihvatljiva grla

Članak 6.

(1) Za potporu su prihvatljiva grla tovnih svinja koja su:

– isporučena s farmi u zoni ograničenja upisanih u JRDŽ na klanje u odobrene objekte za klanje papkara određene za umanjene rizika od afričke svinjske kuge u razdoblju od 1.10.2023. do 31.12.2023. godine,

– imaju evidentirano izlučenje u JRDŽ-u na klanje i

– u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja najmanje utvrđene mase toplog trupa od 115 kg i pripadaju u kategoriju T1 ili T2.

(2) Za potporu je prihvatljivo do 500 grla tovnih svinja po korisniku.

Iznos potpore

Članak 7.

(1) Iznos potpore utvrđuje se na način da se umnožak težine grla živih svinja isporučenih izravno u klaonicu i jediničnog iznosa od 2,15 eura/kg žive vage isporučenih svinja umanji za druga plaćanja za iste prihvatljive troškove ukoliko postoje.

(2) U izračunu iznosa potpore iz stavka 1. ovoga članka težina živih svinja procjenjuje se na masi do prvih 500 svinjskih trupova evidentiranih na liniji klanja u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2023. godine, a koji su u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja najmanje utvrđene mase toplog trupa od 115 kg i pripadaju u kategoriju T1 ili T2.

(3) U izračunu težine živih svinja iz stavka 2. ovoga članka masa svinjskih trupova evidentirana na liniji klanja iskazuje se kao težina živih svinja koristeći prosječan randman prema podatcima Državnog zavoda za statistiku koji iznosi 78%.

(4) Iznos potpore ne može premašiti 100% prihvatljivog troška i ne može biti veći od 2,15 eur/kg težine živih svinja.

Oblik i pravila dodjele potpore

Članak 8.

(1) Potpora se dodjeljuje u obliku izravnih bespovratnih sredstava, svi iznosi potpore moraju biti bruto iznosi, tj. prije odbitka poreza ili drugih troškova.

(2) Potpora se ne može dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

(3) Potpora se ne može dodijeliti poduzetnicima koji su već bili u poteškoćama u smislu Uredbe o poljoprivrednom izuzeću na dan 31. prosinca 2022. godine.

(4) Potpora se ne može dodijeliti proizvođačima koji ne udovoljavaju propisanim obvezama vezano uz prevenciju i kontrolu afričke svinjske kuge.

Način i rokovi podnošenja zahtjeva

Članak 9.

(1) Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

(2) Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti potpisanu/ovjerenu Izjavu kojom potvrđuje da:

– je podnio Zahtjev

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u Zahtjevu i Izjavi istiniti

– će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela

– ima odnosno nema poslovne subjekte koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima

– ispunjava uvjete prihvatljivosti korisnika sukladno članku 8. ovoga Pravilnika

– je ostvario, odnosno nije ostvario, plaćanja iz drugih izvora za iste prihvatljive troškove odnosno smanjenje vrijednosti proizvedenih životinja uslijed pojave afričke svinjske kuge.

(3) U slučaju uslužnog tova kada je podnositelj Zahtjeva organizator tova koji nije evidentiran kao posjednik svinja na objektu s kojeg su svinje isporučene na klanje, isti je dužan dostaviti presliku ugovora o poslovnom odnosu iz kojeg je moguće utvrditi organizatora i provoditelja tova svinja.

(4) Izjavu iz stavka 2. ovoga članka i ukoliko je primjenjivo dokaz iz stavka 3. ovoga članka podnositelj je dužan dostaviti na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Program državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge«.

(5) Obrazac iz stavka 2. ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

(6) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se od 3. siječnja 2024. godine do 23. siječnja 2024. godine.

Administrativna kontrola i postupak dodjele potpore

Članak 10.

(1) Ministarstvo poljoprivrede dostavlja podatke o udovoljavanju propisanim obvezama iz članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika i podatke o masi svinjskih trupova evidentiranih na liniji klanja iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Prihvatljivim se smatraju isključivo Zahtjevi podneseni na način propisan u članku 9. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevi iz članka 9. ovoga Pravilnika, podneseni izvan roka propisanog u članku 9. stavku 6. ovoga Pravilnika, neće se razmatrati.

(4) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva na temelju:

a) uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Programu i ovome Pravilniku i

b) drugih podataka iz internih baza i registara drugih tijela državne uprave i agencija.

(5) U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na Izjavi iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika vezane uz poslovne subjekte koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni Zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(6) Agencija za plaćanja na temelju rezultata provedene administrativne kontrole donosi:

a) Odluku o odobrenju isplata korisnicima, koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika ili

b) Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na potporu podnositeljima, koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(7) Odluke iz stavka 6. ovoga članka dostavljaju se korisnicima poštom preporučeno s povratnicom.

Dopuna i/ili ispravak Izjave uz Zahtjev

Članak 11.

(1) Ukoliko Izjava iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika nije potpuna ili ukoliko su potrebni ispravci ili dodatna obrazloženja, Agencija za plaćanja će po završenoj administrativnoj kontroli na svojim mrežnim stranicama objaviti Poziv za dostavu s popisom podnositelja i potrebnim informacijama za svakog podnositelja.

(2) Podnositelj je dužan dostaviti traženo u roku od osam dana od dana objave Poziva za dostavu dopune na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Žalbe

Članak 12.

Na odluke iz članka 10. ovoga Pravilnika može se podnijeti žalba u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22., u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

Povrat potpore

Članak 13.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 14.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 404-01/23-01/86

Urbroj: 525-13/862-23-11

Zagreb, 22. prosinca 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić