Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 33/2024 (20.3.2024.), Odluka o usvajanju Jamstvenog programa » PLUS«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

509

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O USVAJANJU JAMSTVENOG PROGRAMA »PLUS«

I.

Usvaja se Jamstveni program »PLUS«.

Jamstveni program iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ovlašćuje se i zadužuje Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije da u okviru ciljeva i uvjeta utvrđenih Jamstvenim programom iz točke I. ove Odluke samostalno donosi odluku o usvajanju proizvoda (financijskog instrumenta) te druge odluke koje su nužne za provedbu usvojenog proizvoda (financijskog instrumenta).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/75 Urbroj: 50301-05/31-24-4 Zagreb, 14. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

JAMSTVENI PROGRAM »PLUS«

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru Jamstvenog programa »PLUS« (u daljnjem tekstu: Program) izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga subjektima malog gospodarstva koji uspješno posluju. Svi subjekti malog gospodarstva moraju udovoljiti uvjetima ovoga Programa.

I. CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija, odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva koji ulažu u prihvatljive djelatnosti. U provedbi ovog Programa HAMAG-BICRO surađuje s poslovnim bankama te drugim financijskim institucijama.

II. UVJETI PROGRAMA

Ovaj Program obuhvaća dvije mjere:

 

Značajka mjere

Mjera A – Investicije

Mjera B – Obrtna sredstva

Najviši iznos jamstva

2.000.000,00 eura

1.000.000,00 eura

Najviša stopa jamstva

80 %

50 %

Najkraće trajanje jamstva

1 godina

1 godina

Dopušteni udio obrtnih sredstava

najviše 30 % od iznosa kredita

100 % od iznosa kredita

Premija rizika

Od 0,25 % do 0,5 % iznosa odobrenog jamstva

Od 0,5 % do 1 % iznosa odobrenog jamstva

Obuhvat jamstva

Glavnica kredita/leasinga

Glavnica kredita

Potpora

Potpora male vrijednosti (de minimis) i / ili državna potpora

Potpora male vrijednosti (de minimis)

 

 

Mjera A – Investicije

U okviru ove mjere izdaju se jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu (najviše 30 % od iznosa kredita). Ukoliko je riječ o izdavanju jamstva putem leasinga, moguće je podržati isključivo financijski leasing. Učešće mora iznositi najmanje 20 %.

Mjera B – Obrtna sredstva

U okviru ove mjere izdaju se jamstva za kredite za obrtna sredstva za financiranje poslovnih aktivnosti i za refinanciranje. Jamstvo po kreditu za refinanciranje postojećih obveza moguće je odobriti isključivo ukoliko je novi kredit odobren uz povoljnije uvjete od postojećih (npr. niža kamatna stopa, duži rok otplate, manje kolaterala i sl.) i kod drugog kreditora.

Kreditor je dužan isplatiti sredstva kredita namjenski.

Uvjeti za podnošenje zahtjeva za jamstvo

Pravo na podnošenje zahtjeva za jamstvo imaju subjekti malog gospodarstva određeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.), a koji istovremeno:

• su registrirani u Republici Hrvatskoj

• su u privatnom vlasništvu više od 50 %

• nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih šest mjeseci

• nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili je s državom dogovoreno reprogramiranje obveza sukladno Zakonu o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom (»Narodne novine«, br. 45/11., 25/12. i 78/12.),

• imaju zatvorenu financijsku konstrukciju

• nisu u financijskim poteškoćama sukladno definiciji iz važećih propisa

• imaju ekonomski opravdano ulaganje.

Vrste ulaganja za koje se ne može izdati jamstvo

• poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama (Uredba Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Uredba o općem skupnom izuzeću – GBER))

• kockarnice, kladionice i slične djelatnosti

• kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje objekta

• izgradnja/kupnja stambenih prostora

• izgradnja/kupnja poslovnih prostora radi prodaje

• kupnja pokretnina radi prodaje

• kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba

• mostne kredite, okvirne kredite po poslovnim računima te okvire za garancije, kredite i slično

• refinanciranje kreditnih obveza kod istog kreditora

• ostale djelatnosti za koje se ne može izdati jamstvo sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Krajnji primatelji

Program je namijenjen subjektima malog gospodarstva, uključujući novoosnovane subjekte.

Subjektima malog gospodarstva u smislu ovoga Programa smatraju se:

• trgovačka društva

• obrti

• zadruge

• fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja

• ustanove koju obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti,

koji istovremeno imaju status »subjekta malog gospodarstva« kako je definirano u Prilogu Preporuke Europske komisije od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća, malih i srednjih poduzeća 2003/361/EZ.

Premija rizika

Subjekti malog gospodarstva plaćaju premiju rizika za izdavanje jamstva.

Premija rizika za Mjeru A iznosi 0,5 % iznosa odobrenog jamstva, odnosno 0,25 % za subjekte s godišnjim prometom većim od 150.000 eura i udjelom domaćeg prometa najviše do 70 % (uključivo i 70 %) u ukupnom prometu za proteklu godinu.

Premija rizika za Mjeru B iznosi 1,0 % iznosa odobrenog jamstva, odnosno 0,50 % za subjekte s godišnjim prometom većim od 150.000 eura i udjelom domaćeg prometa najviše do 70 % (uključivo i 70 %) u ukupnom prometu za proteklu godinu.

Potpora male vrijednosti (de minimis) i državna potpora

Ovim Programom dodjeljuje se:

– potpora male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Pravilniku o dodjeli potpore male vrijednosti (de minimis), klasa: 403-01/24-01/02, urbroj: 567-10-24-1, od 7. ožujka 2024.

– i/ili državna potpora (GBER) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora i Programu dodjele državnih potpora HAMAG-BICRO-a, klasa: 403-01/24-01/01, urbroj: 567-10-24-2, od 7. ožujka 2024.

III. INSTRUMENTI OSIGURANJA

Instrumente osiguranja HAMAG-BICRO određuje sporazumom sklopljenim s financijskom institucijom, a na temelju pari passu modela.

Subjekti malog gospodarstva čiji je zahtjev za jamstvo odobren posebnom odlukom, obvezni su prije izdavanja jamstva dostaviti tražene instrumente osiguranja HAMAG-BICRO-u.

IV. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Subjekt malog gospodarstva podnosi financijskoj instituciji zahtjev za odobrenje kredita (uz korištenje jamstva HAMAG-BICRO-a). Financijska institucija dostavlja HAMAG-BICRO-u odluku o odobrenju kredita uz dokumentaciju opisanu u točki V. ovoga Programa.

Financijska institucija zahtjev za jamstvo može dostaviti poštom, elektroničkom poštom ili neposredno na adrese objavljene na mrežnoj stranici HAMAG-BICRO-a (www.hamagbicro.hr).

Podnošenjem zahtjeva financijska institucija i subjekt malog gospodarstva potvrđuju da su u cijelosti razumjeli sve uvjete ovoga Programa te da na njih pristaju.

V. POTREBNA DOKUMENTACIJA

HAMAG-BICRO objavljuje popis dokumentacije potrebne za podnošenje zahtjeva za jamstvo na svojoj mrežnoj stranici (www.hamagbicro.hr).

HAMAG-BICRO ima pravo bez posebne najave izmijeniti dokumentaciju potrebnu za podnošenje zahtjeva za jamstvo.

Kada je to nužno, HAMAG-BICRO ima pravo zatražiti dostavu dodatne dokumentacije od financijske institucije i krajnjeg primatelja.

VI. OSTALE ODREDBE

Za provedbu ovoga Programa, HAMAG-BICRO sklapa sporazume s financijskim institucijama na temelju pari passu modela.

Pravo na jamstvo ne postoji. HAMAG-BICRO o svakom zahtjevu za jamstvo donosi posebnu odluku sukladno svojim metodologijama i procedurama rada te drugim obvezujućim i primjenjivim aktima.

Iznimno, Uprava HAMAG-BICRO-a može odobriti odstupanja od uvjeta za izdavanje jamstava propisanih ovim Programom.

Subjekti malog gospodarstva čiji je zahtjev za jamstvo odobren posebnom odlukom, obvezni su prije izdavanja jamstva sklopiti ugovor s HAMAG-BICRO-om.

Za određene investicije HAMAG-BICRO može provoditi zajednički financijski nadzor s poslovnim bankama. U svakom slučaju HAMAG-BICRO zadržava pravo provedbe kontrole namjenskog korištenja sredstava.

VII. ROK VAŽENJA PROGRAMA

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a važi do 31. prosinca 2026.

 

 

 

Copyright © Ante Borić