NN 124/2023 (25.10.2023.), Pravilnik o spaljivanju i suspaljivanju otpada

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

1718

Na temelju članka 41. stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21), te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donio je

PRAVILNIK

O SPALJIVANJU I SUSPALJIVANJU OTPADA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način rada, uključujući pokretanje i prekidanja rada postrojenja za spaljivanje odnosno suspaljivanje otpada, kontrola ulaznog otpada, način zaštite zraka, tla i voda te gospodarenje otpadom koji nastaje u postrojenju za spaljivanje i suspaljivanje otpada.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se sljedeći akt Europske unije:

1. Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (Tekst značajan za EGP) (SL L 334, 17. 12. 2010.)

2. Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22. 11. 2008.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (SL L 150, 14. 6. 2018.); (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2008/98/EZ).

Članak 3.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na postrojenja za spaljivanje otpada i postrojenja za suspaljivanje otpada, u kojima se kruti ili tekući otpad spaljuje ili suspaljuje postupkom D 10 spaljivanje otpada na kopnu (u daljnjem tekstu: postupak D 10) ili postupkom R 1 korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije (u daljnjem tekstu: postupak R 1).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

1. postrojenje koja spaljuju ili suspaljuju samo sljedeći otpad:

a. biljni otpad iz poljoprivrede i šumarstva

b. biljni otpad nastao u industriji proizvodnje hrane ako se stvorena toplina oporabljuje

c. vlaknasti biljni otpad nastao proizvodnjom pulpe koja ne sadrži reciklirani materijal, i vlaknasti biljni otpad nastao proizvodnjom papira iz pulpe, ako se oporaba topline nastale suspaljivanjem obavlja na mjestu proizvodnje tog otpada

d. otpad od pluta

e. drveni otpad osim drvenog otpada koji može sadržavati halogenirane organske spojeve ili teške metale radi obrade sredstvima za zaštitu drveta, premazima ili ljepilima uključujući i drveni otpad od gradnje ili rušenja

f. otpad koji je nastao kao rezultat traženja i iskorištavanja izvora nafte i plina na pučinskom postrojenju (platforme za eksploataciju ugljikovodika na moru) i koji se spaljuje na tom postrojenju

g. radioaktivni otpad

h. nusproizvode životinjskoga podrijetla uključujući prerađene proizvode na koje se odnosi Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL 300, 14. 11. 2009.), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) br. 1385/2013 od 17. prosinca 2013. o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 850/98 i (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EZ) br. 1069/2009, (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća zbog izmjene statusa departmana Mayotte u odnosu na Europsku uniju (SL L 354, 28. 12. 2013.)

2. postrojenje koje spaljuje ili suspaljuje otpad radi istraživanja, razvoja ili ispitivanja u svrhu unaprjeđenja spaljivanja ili suspaljivanja otpada, a koje obrađuje manje od 50 tona otpada godišnje

3. postrojenje koje koristi uplinjavanje ili pirolizu, ako su plinovi, koji nastaju tom obradom otpada, tako pročišćeni da više ne predstavljaju otpad prije spaljivanja i ako vrijednosti emisija uzrokovanih tim plinovima nisu veće od onih koje nastaju kao rezultat spaljivanja prirodnog plina.

(3) Iznimka iz stavka 2. točke 1. podtočke e. ovoga članka obuhvaća postrojenje, u kojem se obavlja energetska oporaba određenog neopasnog otpada u svrhu proizvodnje toplinske energije, za koje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom, kako je određeno propisom koji uređuje gospodarenje otpadom.

Članak 4.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. emisija znači izravno ili neizravno ispuštanje tvari, vibracija, topline ili buke iz pojedinačnih ili difuznih izvora u postrojenju u zrak, vodu ili zemlju odnosno određena je posebnim propisom koji uređuje zaštitu okoliša

2. granična vrijednost emisije znači masa izražena u obliku određenih specifičnih parametara, koncentracija i/ili razina emisije koja se ne smije prekoračiti tijekom jednog ili više vremenskih razdoblja odnosno određena je posebnim propisom koji uređuje zaštitu okoliša

3. gorivo znači svi kruti, tekući ili plinoviti zapaljivi materijali;

4. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša

5. nazivni kapacitet je zbroj kapaciteta spaljivanja svih peći od kojih se sastoji postrojenje za spaljivanje otpada odnosno postrojenje za suspaljivanje otpada, kako je odredio proizvođač projektnom dokumentacijom postrojenja i kako je potvrdio upravitelj postrojenja, uzimajući u obzir ogrjevnu vrijednost otpada izraženu kao količina spaljenog otpada u satu

6. ostatni otpad je sav tekući ili kruti otpad koji je proizveden u postrojenju za spaljivanje otpada ili postrojenju za suspaljivanje otpada

7. postrojenje je postrojenje za spaljivanje otpada ili postrojenje za suspaljivanje otpada

8. postrojenje za spaljivanje otpada je nepokretna ili pokretna tehnička jedinica i oprema namijenjena termičkoj obradi otpada, s oporabom topline ili bez nje, proizvedene izgaranjem, putem oksidacijskog spaljivanja otpada kao i ostalim postupcima toplinske obrade kao što su piroliza, uplinjavanje ili plazma postupak, ako se tvari nastale obradom kasnije spaljuju

9. postrojenje za suspaljivanje otpada je nepokretna ili pokretna tehnička jedinica namijenjena proizvodnji energije ili materijalnih proizvoda, koja koristi otpad kao osnovno ili kao dodatno gorivo ili u kojoj se otpad zbrinjava termičkom obradom korištenjem oksidacijskog spaljivanja otpada ili drugog postupka termičke obrade kao što je piroliza, uplinjavanje ili plazma postupak, ako se tvari nastali tom obradom potom spaljuju

10. pošiljka otpada je otpad određen pratećim listom propisanim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom ili dokumentacijom o otpadu propisanom Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/2174 оd 19. listopada 2020. o izmjeni priloga I.C, III., III.A, IV., V., VII. i VIII. Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 433, 22. 12. 2020.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1013/2006.)

11. upravitelj postrojenja je pravna ili fizička osoba-obrtnik koji upravlja postrojenjem za spaljivanje otpada ili postrojenjem za suspaljivanje otpada

12. Zakon je Zakon o gospodarenju otpadom

13. značajna promjena je određena propisom koji uređuje zaštitu okoliša.

(2) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje pojmovima utvrđenim u Zakonu.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 5.

(1) Postrojenje za spaljivanje i postrojenje za suspaljivanje otpada obuhvaća sve linije za spaljivanje odnosno sve linije za suspaljivanje, prihvat otpada, skladištenje, objekte za prethodnu obradu otpada na lokaciji postrojenje za spaljivanje odnosno suspaljivanje otpada, sustave za dovod otpada, goriva i zraka, kotlove, postrojenja za obradu otpadnih plinova, postrojenja za obradu ili skladištenje ostatnog otpada i otpadne vode na lokaciji, dimnjake, uređaje i sustave za kontrolu spaljivanja ili suspaljivanja, evidentiranje i praćenje uvjeta spaljivanja i suspaljivanja.

(2) Ako se suspaljivanje otpada obavlja na način da osnovna namjena postrojenja nije proizvodnja energije ili proizvodnja materijalnih proizvoda, nego termička obrada otpada, postrojenje se smatra postrojenjem za spaljivanje otpada.

(3) Ako se u postrojenju za spaljivanje otpada odnosno postrojenju za suspaljivanje otpada primjenjuje, osim oksidacijskog spaljivanja ili suspaljivanja otpada, i drugi postupak, kao što je piroliza, uplinjavanje ili plazma postupak, smatra se da postrojenje obavlja postupak termičke obrade otpada i poslije toga postupak spaljivanja

(4) Promjena rada postrojenja za spaljivanje otpada odnosno postrojenja za suspaljivanje otpada, koje obrađuje samo neopasni otpad, u postrojenje koje uključuje spaljivanje ili suspaljivanje opasnog otpada, smatra se značajnom promjenom.

(5) Posebni uvjeti za postupak R 1 i D 10, koji trebaju biti obuhvaćeni elaboratom gospodarenja otpadom, propisani su člancima 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika, te zahtjevima za postupak R1 iz Dodatka II. Zakona.

DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 6.

(1) Elaborat gospodarenja otpadom koji je sastavni dio dozvole za gospodarenje otpadom određen Propisom koji uređuje gospodarenje otpadom, koji se prilaže zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, za postupak R 1 odnosno postupak D 10, mora sadržavati opis predviđenih mjera kojima će se osigurati postizanje slijedećeg:

a. postrojenje je projektirano, opremljeno i održavati će se i raditi sukladno projektnoj dokumentaciji na način da budu ispunjeni zahtjevi ovoga Pravilnika, ovisno o vrstama otpada koji se spaljuje ili suspaljuje i propisa o zaštiti zraka i voda

b. postrojenje za spaljivanje otpada i postrojenje za suspaljivanje otpada, uključujući i skladište otpada koje se nalazi na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se nalazi to postrojenje, projektirano je i opremljeno na način da je spriječeno neovlašteno ili slučajno ispuštanje bilo kakvih onečišćujuće tvari u tlo, površinske vode i podzemne vode.

c. postrojenje za spaljivanje otpada i postrojenje za suspaljivanje otpada, opremljeno je spremnikom za onečišćenu oborinsku vodu koja može nastati na lokaciji postrojenja za spaljivanje otpada ili postrojenja za suspaljivanje otpada, odnosno spremnikom za onečišćenu vodu koja može nastati izlijevanjem ili pri gašenju požara, a koji je dostatnog kapaciteta da se takva voda može ispitati i obraditi prije ispuštanja.

d. toplina, proizvedena spaljivanjem odnosno suspaljivanjem otpada, oporabljuje se na način da se proizvodi toplina, para ili energija u najvećoj mjeri koja je izvediva

e. spaljivanjem ili suspaljivanjem količina i opasna svojstva ostatnog otpada, moraju biti svedena na najmanju moguću količinu, a prema potrebi, taj otpad treba se reciklirati

f. ostatni otpad čiji nastanak nije moguće spriječiti, smanjiti ili kojega nije moguće reciklirati mora se zbrinuti sukladno Zakonu.

(2) Elaborat gospodarenja otpadom iz stavka 1. ovog članka Pravilnika, mora sadržavati sljedeće:

a. popis svih vrsta opasnog i neopasnog otpada, u skladu s Katalogom otpada propisanim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom, s pripadajućim količinama za svaku vrstu otpada koja se može obrađivati

b. ukupni projektirani i instalirani kapacitet postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje

c. granične vrijednosti za emisije u zrak, postupke i učestalost uzorkovanja i mjerenja koje treba koristiti kako bi se poštovali uvjeti postavljeni za praćenje emisije (dinamika praćenja) sukladno mišljenju tijela nadležnog za zaštitu zraka, a prema propisu kojim se uređuju emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

d. granične vrijednosti za emisije u vodu, zahtjeve za pH – raspon dozvoljenih vrijednosti, temperaturu i protok prilikom ispuštanja otpadne vode te postupke i učestalost uzorkovanja i mjerenja koje treba koristiti kako bi se poštovali uvjeti postavljeni za praćenje emisije (dinamika praćenja) sukladno mišljenju tijela nadležnog za zaštitu voda, a prema propisima koji uređuju zaštitu voda i

e. najduže dozvoljeno vrijeme svih tehnički uvjetovanih prekida rada, poremećaja ili kvarova uređaja za pročišćavanje ili mjernih uređaja tijekom kojih emisije u zrak i ispuštanje otpadne vode mogu prijeći propisane granične vrijednosti emisija sukladno mišljenju tijela nadležnog za zaštitu voda i zaštitu zraka, a prema propisima koji uređuju zaštitu voda i zaštitu zraka

(3) Ako postrojenje spaljuje ili suspaljuje opasni otpad, elaboratom gospodarenja otpadom, koji je sastavni dio dozvole za gospodarenje otpadom, osim zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, moraju se za svaku vrstu opasnog otpada koji se spaljuje odnosno suspaljuje odrediti slijedeće:

a. najniži i najviši maseni protok otpada

b. najnižu i najvišu ogrjevnu vrijednost otpada i

c. najviši dopušteni sadržaj polikloriranih bifenila, pentaklorfenola, klora, fluora, sumpora, teških metala i drugih onečišćujućih tvari u otpadu.

(4) Ako postrojenje spaljuje ili suspaljuje opasni otpad uz energetsku oporabu podliježe uvjetu da energetska oporaba mora zadovoljiti visoku razinu energetske učinkovitosti, što se dokazuje elaboratom iz stavka 2. ovog članka Pravilnika.

NAČIN RADA POSTROJENJA ZA SPALJIVANJE I POSTROJENJA ZA SUSPALJIVANJE OTPADA

Članak 7.

(1) Postrojenje za spaljivanje otpada mora biti konstruirano, opremljeno, te mora raditi na način da plin, koji nastaje spaljivanjem otpada, nakon posljednjeg ubrizgavanja zraka za izgaranje, na kontroliran i homogen način te uključujući rad pod najnepovoljnijim uvjetima, postiže temperaturu od najmanje 850 °C u trajanju od najmanje dvije sekunde.

(2) Postrojenje za suspaljivanje otpada mora biti projektirano, opremljeno, te mora raditi na način da plin, koji nastaje suspaljivanjem otpada, na kontrolirani i ravnomjerni način, uključujući i rad pod najnepovoljnijim uvjetima, postiže temperaturu od najmanje 850 °C u trajanju od najmanje dvije sekunde.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, ako se spaljuje ili suspaljuje otpad s masenim udjelom halogeniranih organskih tvari većim od 1 % izraženih u obliku klora, temperatura nužna za ispunjenje zahtjeva iz stavka 1. i 2. ovoga članka je najmanje 1100 °C.

(4) U postrojenju za spaljivanje otpada, temperatura iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka mjeri se pri unutarnjem zidu komore za sagorijevanje.

(5) Svaka komora za sagorijevanje u postrojenju za spaljivanje otpada mora biti opremljena najmanje jednim pomoćnim plamenikom, koji:

a. se automatski uključuje kada temperatura otpadnih plinova izgaranja, nakon posljednjeg dovoda zraka za izgaranje, padne ispod temperatura iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka te prilikom uključivanja i isključivanja postrojenja, kako bi se osiguralo zadržavanje temperatura iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka prilikom tih radnji, te sve dok se u komori za sagorijevanje nalazi otpad koji nije spaljen

b. se ne smije napajati gorivom koje može uzrokovati emisije u zrak koje su veće od onih koje nastaju izgaranjem plinskog ulja u skladu s propisima o zaštiti zraka.

(6) Postrojenje za spaljivanje otpada i postrojenje za suspaljivanje otpada mora biti opremljeno automatskim sustavom za sprečavanje unosa otpada u ložište u sljedećim situacijama:

a. prilikom uključivanja, dok se ne postigne temperatura iz stavka 2. do 5. ovog članka

b. kada temperatura ne udovoljava zahtjevima iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka

c. kada kontinuirano mjerenje pokaže da je bilo koja granična vrijednost emisije prekoračena zbog poremećaja u radu ili kvara uređaja za pročišćavanje otpadnih plinova, pri čemu ako su prekoračene granične vrijednosti emisije, postrojenje za spaljivanje otpada ili postrojenje za suspaljivanje otpada ili pojedinačne peći koje su dio postrojenja za spaljivanje otpada ili postrojenja za suspaljivanje otpada, ni pod kojim uvjetima smije spaljivati otpad najviše 4 sata neprekidno od trenutka prekoračenja te ukupno trajanje rada u takvim uvjetima ne smije prelaziti 60 sati tijekom 1 godine primjenjivo na one peći koje su povezane s jednim pojedinačnim uređajem za pročišćavanje otpadnih plinova.

(7) Promjena uvjeta rada postrojenja za spaljivanje otpada ne smije uzrokovati nastanak veće količine ostatnog otpada ili ostatnog otpada s većim sadržajem organskih onečišćujućih tvari u usporedbi sa ostatnim otpadom koji se očekuje da će nastati kada postrojenje radi u skladu sa zahtjevima stavaka 1., 2., 3., 4., 5. i 9. ovoga članka.

(8) Sva toplina koju proizvede postrojenje za spaljivanje otpada ili postrojenja za suspaljivanje otpada mora se oporabiti koliko je to najviše izvedivo/moguće.

(9) Postrojenje za spaljivanje otpada mora raditi na način da je u šljaci i pepelu nastalima gorenjem otpada sadržaj ukupnog organski vezanog ugljika manji od 3 % ili da je gubitak žarenjem manji od 5 % suhe tvari materijala.

(10) Radi ispunjenja zahtjeva iz stavka 9. ovoga članka, kad je potrebno, otpad se mora prethodno obraditi.

OBVEZE UPRAVITELJA POSTROJENJA

Članak 8.

(1) Upravitelj postrojenja je dužan:

1. poduzeti sve mjere opreza u svezi isporuke i prihvata pošiljke otpada namijenjene spaljivanju odnosno suspaljivanju, kako bi spriječio ili što je više moguće ograničio onečišćenje zraka, tla, površinskih i podzemnih voda, kao i druge negativne učinke na okoliš, neugodu uzrokovanu mirisom i bukom, te izravne rizike za zdravlje ljudi

2. prije zaprimanja pošiljke otpada u postrojenju za spaljivanje otpada ili u postrojenju za suspaljivanje otpada kako bi se provjerilo postupalo li se u skladu sa zahtjevima određenim dozvolom za gospodarenje otpadom i procijenila prikladnost pošiljke za planirani postupak spaljivanja odnosno suspaljivanja za svaku pošiljku:

a. otpada utvrditi masu i vrstu otpada određenu Katalogom otpada propisanim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom temeljem podataka navedenih na pratećem listu za pošiljku otpada odnosno, ako je primjenjivo, u dokumentaciji o otpadu, kako je određena Uredbom (EZ) br. 1013/2006,

b. opasnog otpada utvrditi fizički i, u mjeri u kojoj je to najviše izvedivo, kemijski sastav otpada i sve druge podatke potrebne za procjenu njegove prikladnosti za planirani postupak spaljivanja; opasne karakteristike otpada, tvari s kojima se ne smije miješati i mjere opreza koje je potrebno poduzeti pri rukovanju s tom pošiljkom otpada te izuzeti reprezentativni uzoraka, osim ako to nije neprikladno, po mogućnosti prije istovara kako bi se provođenjem kontrola provjerila usklađenost s podacima o fizikalno-kemijskim karakteristikama otpada i omogućilo nadležnim tijelima da utvrde prirodu obrađenog otpada.

3. odbiti preuzimanje pošiljke otpada ako sumnja u točnost podataka u pratećoj dokumentaciji o otpadu.

(2) Upravitelj postrojenja je dužan izuzeti reprezentativni uzorak opasnog otpada iz stavka 1. ovoga Pravilnika čuvati mjesec dana nakon spaljivanja ili suspaljivanja te pošiljke otpada, kako bi inspektor zaštite okoliša mogao provjeriti otpad koji je obrađen spaljivanjem odnosno suspaljivanjem, osim za pošiljku otpada koja sadrži medicinski otpad koji ima opasno svojstvo »zarazno« i drugu vrstu otpada čijim izuzimanjem i čuvanjem bi se moglo dovesti u opasnost osobe, imovinu ili okoliš.

(3) Upravitelj postrojenja koji spaljuje ili suspaljuje otpad u postrojenju, koje je dio postrojenja za koje je izdana okolišna dozvola sukladno propisu koji uređuje zaštitu okoliša, za otpad koji je nastao radom toga postrojenja nije dužan ispunjavati obveze propisane stavkom 1. točkama 2. i 3. i stavkom 2. ovoga članka.

(4) Upravitelj postrojenja je dužan pošiljku medicinskog otpada koji ima opasno svojstvo »zarazno«, unijeti izravno u ložište, bez prethodnog miješanja s drugim vrstama otpada i bez izravnog rukovanja tim otpadom.

(5) Upravitelj postrojenja je dužan osigurati da su količine i opasna svojstva ostatnog otpada smanjene na najmanju moguću mjeru, te da se ostatni otpad, kad je to prikladno, reciklira izravno u postrojenju ili izvan njega.

(6) Upravitelj postrojenja je dužan, u slučaju kvara ili poremećaja u radu postrojenja, poduzeti mjere kako bi se smanjio radni kapaciteta postrojenja ili obustavio rad postrojenja dok se ne uspostavi normalni rad postrojenja.

(7) Upravitelj postrojenja je dužan, za potrebe nadzora, dostaviti na zahtjev inspektora zaštite okoliša, podatke o postupanju i planiranom postupanju s otpadom uključujući i podatke o izuzetim reprezentativnim uzorcima pošiljke otpada.

(8) Osoba koja obavlja skladištenje i osoba koja obavlja prijevoz suhog praškastog ostatnog otpada dužna je spriječiti raspršivanje tog otpada u okoliš.

(9) Upravitelj postrojenja je dužan, prije određivanja postupka oporabe ili zbrinjavanja ostatnog otpada odgovarajućim postupcima, utvrditi fizikalna i kemijska svojstva i onečišćujući potencijal, provedeni testove najmanje moraju uključiti ukupan sadržaj topivih tvari i sadržaj topivih teških metala.

(10) Upravitelj postrojenja je obvezan imenovati fizičku osobu koja upravlja i nadzire postrojenje za spaljivanje i postrojenje za suspaljivanje otpada.

(11) Upravitelj postrojenja je obvezan osigurati fizičkoj osobi iz stavka 8. i 10. ovoga članka osposobljavanje za obavljanje zadataka putem stručne izobrazbe kako bi se osiguralo da svi postupci u postrojenju za spaljivanje i postrojenju za suspaljivanje otpada se izvode u skladu s propisima.

Članak 9.

(1) Postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje otpada moraju udovoljavati svim propisima o zaštiti zraka, voda i tla uključujući i sve obveze mjerenja, kontrole mjernih uređaja, zapisivanja, izvješćivanja i čuvanja zapisa kako bi se poštivali svi uvjeti rada postrojenja.

(2) Granične emisije onečišćujućih tvari u zrak i vodu propisane su u propisima o zaštiti zraka i voda.

(3) Praćenje i kontrola emisija provodi se sukladno propisima o zaštiti zraka i voda.

INFORMACIJE O POSTROJENJIMA ZA SPALJIVANJE I POSTROJENJIMA ZA SUSPALJIVANJE OTPADA

Članak 10.

(1) Ministarstvo informira javnost o zaprimljenim zahtjevima za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom za spaljivanje i suspaljivanje otpada objavom zaprimljenih zahtjeva na svojoj mrežnoj stranici.

(2) Postupak informiranja i sudjelovanja javnosti iz Zakona i odredbe propisa kojim se uređuje zaštita okoliša i informiranje i sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša. na odgovarajući način se primjenjuju na primjedbe u svezi zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, koje će se razmatrati u postupku rješavanja zahtjeva za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za postrojenje za spaljivanje otpada odnosno za suspaljivanje otpada, uključujući i rok za njihovu dostavu.

(3) Popis dozvola postrojenja za spaljivanje otpada ili postrojenja za suspaljivanje otpada Ministarstvo javno objavljuje putem Registra iz članka 130. Zakona.

(4) Ministarstvo za postrojenja za spaljivanje otpada ili postrojenjima za suspaljivanje otpada:

a. nazivnog kapaciteta od 2 ili više tona na sat objavljuje podatke o radu i praćenju postrojenja i upravljanju postupkom spaljivanja ili suspaljivanja, te razinu emisija u zrak i vodu u usporedbi s graničnim vrijednostima emisija.

b. nazivnog kapaciteta manjeg od 2 tone na sat, sastavlja popis koji objavljuje na stranicama Ministarstva.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o termičkoj obradi otpada (»Narodne novine«, broj 75/16).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 352-02/22-04/06

Urbroj: 517-05-2-2-23-34

Zagreb, 3. listopada 2023.

Ministar izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić