Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 40/2024 (5.4.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

731

Na temelju članka 120. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 12/18 i 56/22) u članku 1. riječi: »(»Narodne novine« broj 121/17) zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine« broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23)«.

Članak 2.

U članku 3. točki e) podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. novčana naknada na temelju osiguranja za slučaj nezaposlenosti«.

Podtočka 11. mijenja se i glasi:

»11. prihod od obavljanja samostalne djelatnosti prema potvrdi nadležne porezne uprave«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točka f) mijenja se i glasi:

»f) dokaz je li korisnik inozemne mirovine ili drugog inozemnog prihoda, za korisnika i sve članove kućanstva (izjava korisnika i članova kućanstva te potvrda banke u kojoj osoba prima inozemnu mirovinu ili isplatnog tijela, o visini ostvarene mirovine za prethodnu godinu ili prethodna tri mjeseca)«.

U točkama j), k) i l) riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 2. u točki e) iza riječi: »izjava korisnika i članova kućanstva o visini dohotka« dodaju se riječi: »u tuzemstvu i inozemstvu«.

Točka l) mijenja se i glasi: » l) uvjerenje o vlasništvu i korištenju motornih vozila, za korisnika i sve punoljetne članove njegova kućanstva (stanica za tehnički pregled vozila)«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 6. iza riječi: »roditelji korisnika« dodaju se riječi: »i članova kućanstva«.

Članak 6.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Sastav kućanstva o kojem ovisi iznos jednokratne novčane pomoći i uvjeti iz članka 119. Zakona utvrđuju se prema sastavu kućanstva u trenutku podnošenja zahtjeva.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć sukladno članku 118. stavku 1. točki d) Zakona član uže ili šire obitelji korisnika mora živjeti u zajedničkom kućanstvu s korisnikom u trenutku smrti, a sastav kućanstva o kojem ovisi iznos jednokratne novčane pomoći i uvjeti iz članka 119. Zakona utvrđuju se sukladno stavku 1. ovoga članka.

(3) Ako se u tijeku postupka, odnosno do donošenja rješenja, promijeni sastav kućanstva (zbog smrti, promjene prebivališta ili boravišta i sl.) sastav kućanstva za utvrđivanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema sastavu u trenutku donošenja rješenja.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, promjena sastava kućanstva utječe i na pravo i na visinu jednokratne novčane pomoći.«.

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. broj: »70« zamjenjuje se brojem: »100«.

Članak 8.

Članak 16. mijenja se i glasi:

» (1) Vlasništvo, korištenje, suvlasništvo ili sukorištenje stambenog prostora koje korisniku i članovima njegova kućanstva ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba ne predstavlja zapreku za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć ako stranka priloži dokaz o otuđenju, ali se prihod ostvaren od prodaje uzima kao prihod od utjecaja na pravo i visinu jednokratne novčane pomoći.

(2) Vrijednost prodane nekretnine uzimat će se iz rješenja nadležne porezne uprave o razrezu poreza. Ako se nadležna porezna uprava očituje da nije izdala rješenje, uzimat će se u obzir iznos naveden u ugovoru o prodaji.

(3) Činjenica prodaje nekretnina, utvrdit će se pribavljanjem očitovanja zemljišnoknjižnog odjela nadležnog općinskog suda ili očitovanjem nadležne porezne uprave o činjenici prometa nekretnine.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prihod ostvaren od prodaje nekretnine koja ne služi za podmirenje osnovnih životnih potreba ne uzima se kao prihod od utjecaja na pravo i visinu jednokratne novčane pomoći, ako stranka priloži dokaz o kupnji druge nekretnine koja služi za podmirenje osnovnih životnih potreba.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, u prihod od utjecaja na pravo i visinu jednokratne novčane pomoći ulazi samo razlika između prihoda od prodaje i cijene kupljene nekretnine, ako je ta cijena niža od prihoda od prodaje.

(6) U cijenu kupljene nekretnine iz stavka 5. ovoga članka ulaze i troškovi adaptacije kupljene nekretnine.

(7) Odredbe stavaka 4. do 6. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i u slučaju prodaje nekretnine koja služi za podmirenje osnovnih životnih potreba.

(8) U slučaju prodaje nekretnina ili pokretnina u ovršnom postupku, kao prihod od utjecaja na pravo i visinu jednokratne novčane pomoći ne uzima se iznos ili dio iznosa prodajne cijene koji služi za namirenje osoba koje imaju pravo na namirenje iz prodajne cijene kao ni iznos ili dio iznosa koji služi za namirenje ostalih tražbina koje se namiruju iz prodajne cijene sukladno propisu kojim se uređuje ovrha.«.

Članak 9.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Motorna vozila koja ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba su:

a) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni osobni automobili mlađi od pet godina

b) registrirana ili neregistrirana i odjavljena teretna motorna vozila (kamion, dostavno vozilo i slično) mlađa od sedam godina

c) registrirana ili neregistrirana i odjavljena kombinirana vozila (kombi) mlađa od sedam godina

d) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni motocikli radnog obujma motora iznad 650 cm3 mlađi od sedam godina

e) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni radni strojevi (kombajn, kopač rovova i slično) mlađi od sedam godina

f) registrirana ili neregistrirana i odjavljena radna vozila mlađa od sedam godina

g) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni traktori mlađi od sedam godina.

(2) Vlasništvo ili korištenje više motornih vozila iz stavka 1. ovoga članka iznad starosti propisane u stavku 1. ovoga članka smatra se da služi podmirenju osnovnih životnih potreba.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka zapreku za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć ne predstavlja registrirano ili neregistrirano i odjavljeno motorno vozilo kategorije M1 i N1 prema kategorizaciji vozila za homologaciju, bez obzira na starost:

a) ako je korisnik ili član njegova kućanstva invalid s 80 % ili više tjelesnog oštećenja ili

b) ako korisnik ili član njegova kućanstva boluje od teške akutne, teške kronične ili maligne bolesti s Liste broj 1. koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) Činjenica iz stavka 3. točke a) ovoga članka se dokazuje rješenjem nadležnog javnopravnog tijela ili nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja kada nije propisano da se na temelju nalaza i mišljenja donosi rješenje.

(5) Činjenica iz stavka 3. točke b) ovoga članka se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite sa šifrom bolesti (MKB) i dijagnozom bolesti ispisanom na hrvatskom jeziku uz koju se prilaže medicinska dokumentacija ne starija od šest mjeseci.«.

Članak 10.

U članku 21. stavku 3. zarez i riječi: », sukladno odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika« brišu se.

Članak 11.

U članku 22. stavku 2. riječi: »Iznimno, u slučaj« zamjenjuju se riječima: »Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju«.

Članak 12.

U Obrascu broj 2. u točki 3. podtočka d) mijenja se i glasi:

»d) smrt člana uže ili šire obitelji korisnika koji je s njime živio u zajedničkom kućanstvu«.

Točka 4. briše se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 4.

Članak 13.

Tablica broj 1 – visine iznosa jednokratne novčane pomoći zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Postupci započeti prema Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 12/18 i 56/22) završit će se prema odredbama ovoga Pravilnika ako je to za stranku povoljnije.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/24-03/2 Urbroj: 522-2/2-24-2 Zagreb, 26. ožujka 2024.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, v. r.

Tablica broj 1

 

Broj članova kućanstva

 

samac

2 člana

3 člana

4 člana

5 i više članova

mjesečni prihod po članu kućanstva u eurima

 

<66,22 €

66,22 do 110,36 €

<66,22 €

66,22 do 110,36 €

<66,22 €

66,22 do 110,36 €

<66,22 €

66,22 do 110,36 €

<66,22 €

66,22 do 110,36 €

čl. 118. st. 1. Zakona

točka 1.

353,15 €

309,01 €

375,22 €

331,08 €

397,29 €

353,15 €

419,36 €

375,22 €

441,44 €

397,29 €

točka 2.

309,01 €

264,86 €

331,08 €

286,93 €

353,15 €

309,01 €

375,22 €

331,08 €

397,29 €

353,15 €

točka 3.

264,86 €

220,72 €

286,93 €

242,79 €

309,01 €

264,86 €

331,08 €

286,93 €

353,15 €

309,01 €

točka 4.

220,72 €

176,57 €

220,72 €

176,57 €

220,72 €

176,57 €

220,72 €

176,57 €

220,72 €

176,57 €

točka 5.

176,57 €

132,43 €

198,65 €

154,50 €

220,72 €

176,57 €

242,79 €

198,65 €

264,86 €

220,72 €

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić