Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 147/2023 (12.12.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2059

Na temelju odredbi članka 152. stavka 4., članka 153. stavka 15. točka a), članka 155. stavka 9. i članka 214. stavka 5. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18, 126/19, 110/21 i 83/23) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. prosinca 2023. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE AIF-a I CIJENE UDJELA AIF-a

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a (»Narodne novine«, br. 114/18, 124/19, 2/20 i 155/22) u članku 3. stavak 4. Pravilnika riječi »srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke« zamjenjuju se riječima »referentnih tečajeva Europske središnje banke.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. iza riječi »članka 8. stavaka 5., 6. i 8.« dodaju se riječi »članka 8.a stavak 2.,« a iza riječi »članka 11. stavka 3. i 8.« dodaju se riječi »članka 11.a stavak 2.,«.

U stavku 4. iza riječi »iz« dodaju se riječi »članka 8. stavka 4., članka 8.a stavka 3.,«, a iza riječi »članak 11. stavaka 6. i 7.« dodaju se riječi »11.a stavak 2.,«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 18. mijenja se i glasi:

»(18) Imovina i obveze koje su stečene u stranoj valuti i naknadno mjerenje imovine i obveza AIF-a denominiranih u stranoj valuti preračunava se u eursku protuvrijednost primjenom referentnih tečajeva Europske središnje banke važećem za dan vrednovanja, ili po tečaju koji proizlazi iz ugovornog odnosa vezanog za tu transakciju. Ako valuta u kojoj je imovina denominirana nije uvrštena na tečajnici Europske središnje banke, za preračun se primjenjuju srednji tečajevi valute uz koju je vezana valuta u kojoj je imovina denominirana objavljena na financijsko-informacijskom servisu. Vrijednosti izražene u valuti uz koju je vezana valuta u kojoj je imovina denominirana preračunavaju se u eursku protuvrijednost po referentnim tečajevima Europske središnje banke za dan vrednovanja. Za valute za koje Europska središnja banka ne objavljuje referentne tečaje, društvo za upravljanje koristi srednji tečaj Hrvatske narodne banke važeći za dan vrednovanja.«

Članak 4.

U članku 8. stavak 3. riječi »srednji tečaj Hrvatske narodne banke« zamjenjuju se riječima »referentni tečajevi Europske središnje banke.«.

Članak 5.

Iza članka 8. dodaju se naslov iznad članka i članak 8.a koji glase:

»Ulaganja u depozite

Članak 8.a

(1) Ulaganja u depozite AIF-a, koja ne ispunjavaju uvjete navedene u 4.1.2 MSFI 9, UAIF vrednuje po fer vrijednosti (točke od 61. do 66. MSFI 13) i u skladu s odredbama članka 10. ovoga Pravilnika, kada su iste primjenjive.

(2) Ako UAIF vrednuje ulaganja u depozite sukladno odredbama stavka 1. ovoga članka, dužno je u pisanom obliku sastaviti interni akt o tehnikama procjene usklađene s odredbama Dodatka B od točke B10. do B30. MSFI 13.«

(3) U smislu stavaka 1. i 2. ovog članka, odredbe iz članka 10. ovoga Pravilnika primjenjive su na interne akte u dijelu opisa metode procjene i ulaznih podataka, zatim na sadržaj, izradu, oblik, ulazne podatke, revidiranje i dokumentiranje procjena fer vrijednosti, obavještavanje depozitara i obustavu izdavanja i otkupa udjela u AIF-a te na obvezu provjere postupanja UAIF-a od strane depozitara.«

Članak 6.

Iza članka 11. dodaju se naslov iznad članka i članak 11.a koji glase:

»Vrednovanje novčanih fondova

Članak 11.a

(1) Imovinu novčanog AIF-a iz članka 3. stavak 1. točke a) i iz članka 3. stavak 1. točke c) koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 29. stavak 7. Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (tekst značajan za EGP, Službeni list Europske unije L 169/8, 30. 6. 2017.; dalje: Uredba o novčanim fondovima) nije dozvoljeno vrednovati u skladu s odredbama iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(2) UAIF koji upravlja novčanim fondom osnovanim u skladu s Uredbom o o novčanim fondovima, dužno je u pisanom obliku sastaviti interni akt o tehnikama procjene usklađene s odredbama članka 29. Uredbe o novčanim fondovima i odredbama iz članka 8.a stavak 2. ovoga Pravilnika te izrađivati procjene fer vrijednosti u skladu s člankom 8.a. stavak 3. ovoga Pravilnika.«.

Članak 7.

U članku 13. stavku 2. iza riječi »umanjenje« dodaje se riječ »vrijednosti«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Procjenu iz stavka 3. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je sastaviti u pisanom obliku, neovisno o tome ukazuje li navedena procjena na potrebu umanjenja vrijednosti imovine te uz istu priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dostupne podatke ne temelju kojih je donesena.«

U stavku 10. iza riječi »umanjenja« dodaje se riječ »vrijednosti«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 1. riječi »srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke« zamjenjuje se riječima »referentnih tečajeva Europske središnje banke«.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-02/03 Urbroj: 326-01-70-72-23-1 Zagreb, 5. prosinca 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić