Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012

NN 44/16, 123/23

na snazi od 31.10.2023.

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom osiguravaju se pretpostavke za provedbu Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L 257, 28. 8. 2014.).

Pojmovi

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. ESMA je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ

2. Uredba (EU) br. 909/2014 je Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 909/2014)

3. imenovana kreditna institucija je kreditna institucija kojoj je izdano odobrenje za rad sukladno odredbama zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, a koju je sukladno članku 54. stavku 2. točki b Uredbe (EU) br. 909/2014 imenovao središnji depozitorij vrijednosnih papira za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa

4. prihod je ukupan iznos koji je počinitelj prekršaja ostvario isključivo od obavljanja djelatnosti koje su regulirane Uredbom (EU) br. 909/2014 i ovim Zakonom, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost niti drugi porezi izravno vezani uz obavljanje djelatnosti koje su regulirane ovim Zakonom

5. ukupan prihod je prihod koji je počinitelj prekršaja ostvario od obavljanja svih gospodarskih djelatnosti

6. službeni godišnji financijski izvještaji su godišnji financijski izvještaji sukladno zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) br. 909/2014.

II. NADLEŽNA TIJELA, NJIHOVE NADLEŽNOSTI I PODRUČJE RADA

Nadležna tijela

Članak 3.

(1) Nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 909/2014 i ovoga Zakona su Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Hrvatska narodna banka.

(2) Nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju odredbe zakona kojim je uređen opći upravni postupak, osim kada su takve odredbe suprotne odredbama Uredbe (EU) br. 909/2014, kada odlučuju, u skladu sa svojim ovlastima:

– o izdavanju, proširenju ili ukidanju odobrenja za rad središnjem depozitoriju vrijednosnih papira, u smislu članka 5. točaka 10. i 22. ovoga Zakona i

– o izdavanju, proširenju ili ukidanju odobrenja za imenovanje kreditne institucije ili za pružanje bilo koje pomoćne usluge bankovnog tipa središnjem depozitoriju vrijednosnih papira, u smislu članka 6. stavka 1. točaka 1. i 3. ovoga Zakona.

(3) U smislu stavka 2. ovoga članka, o proširenju odobrenja za rad odlučuje se izdavanjem novog rješenja na zahtjev središnjeg depozitorija vrijednosnih papira ili imenovane kreditne institucije.

Podjela nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Hrvatske narodne banke

Članak 4.

(1) Nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 909/2014 i ovoga Zakona odnose se na:

1. koordinaciju i izvještavanje ESMA-e i drugih tijela u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014

2. provođenje nadzora u smislu pridržavanja odredbi Uredbe (EU) br. 909/2014 i ovoga Zakona nad subjektima nadzora Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koji su određeni zakonima koji uređuju područje rada i nadležnost Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, kao i nad subjektima nadzora Hrvatske narodne banke koji su određeni zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija u smislu članka 5. točaka 2. do 6. ovoga Zakona

3. izdavanje odobrenja za rad i nadzor poslovanja središnjeg depozitorija vrijednosnih papira u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014

4. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz točaka 2. i 3. ovoga stavka i

5. podnošenje optužnog prijedloga i izdavanje prekršajnog naloga kod utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) br. 909/2014 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz točaka 2. i 3. ovoga stavka.

(2) Nadležnosti Hrvatske narodne banke za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 909/2014 i ovoga Zakona odnose se na:

1. provođenje nadzora nad subjektima nadzora Hrvatske narodne banke koji su uređeni zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija kao i središnjih depozitorija vrijednosnih papira koji imaju odobrenje za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa, u pogledu usklađenosti s bonitetnim zahtjevima iz članka 59. Uredbe (EU) br. 909/2014, u skladu s člankom 60. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014

2. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz točke 1. ovoga stavka i

3. podnošenje optužnih prijedloga kod utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) br. 909/2014 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz točke 1. ovoga stavka.

Područje rada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Članak 5.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 909/2014 i ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. izvještava ESMA-u i druga tijela u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 909/2014

2. osigurava primjenu obveza iz članka 3. Uredbe (EU) br. 909/2014, sukladno članku 4. Uredbe (EU) br. 909/2014

3. osigurava primjenu obveza iz članka 5. Uredbe (EU) br. 909/2014

4. nadzire primjenu članka 6. Uredbe (EU) br. 909/2014 o mjerama za sprječavanje neuspjelih namira

5. nadzire primjenu članka 7. Uredbe (EU) br. 909/2014 o mjerama za rješavanje neuspjelih namira

6. sukladno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 zaprima od internalizatora namire, podatke o zbirnom volumenu i vrijednosti svih transakcija vrijednosnim papirima koje internalizatori namire namiruju izvan sustava za namiru vrijednosnih papira

7. sukladno članku 9. stavku 1. podstavku 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 prosljeđuje ESMA-i podatke o zbirnom volumenu i vrijednosti svih transakcija vrijednosnim papirima koje internalizatori namire namiruju izvan sustava za namiru vrijednosnih papira te izvješćuje ESMA-u o svim potencijalnim rizicima koji proizlaze iz takve djelatnosti namire

8. razmjenjuje informacije i surađuje s nadležnim i ostalim relevantnim tijelima drugih država članica, te ESMA-om, u skladu s člancima 13. i 14. Uredbe (EU) br. 909/2014

9. bez odgode obavještava ESMA-u, Europski odbor za sistemske rizike i druga relevantna tijela o izvanrednim situacijama koje se odnose na središnji depozitorij vrijednosnih papira u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 909/2014

10. odlučuje o izdavanju odobrenja za rad, proširenju odobrenja za rad, ukidanju odobrenja za rad središnjem depozitoriju vrijednosnih papira i izdvajanju osnovne usluge trećoj strani u skladu s člancima 16., 17., 19., 20. i 30. Uredbe (EU) br. 909/2014

11. odlučuje o stjecanju sudjelujućeg interesa u smislu zakona kojim je uređeno računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja u pravnoj osobi od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira, sukladno članku 18. stavku 3. Uredbe (EU) br. 909/2014

12. priopćuje ESMA-i odluke iz članaka 16., 19. i 20. Uredbe (EU) br. 909/2014, u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014

13. obavlja nadzor nad poslovanjem središnjeg depozitorija vrijednosnih papira u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 909/2014

14. sudjeluje u postupku proširenja pružanja usluga na područje druge države članice od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. 909/2014

15. surađuje s nadležnim tijelom zemlje domaćina, odnosno s nadležnim tijelom matične države, sukladno članku 24. Uredbe (EU) br. 909/2014

16. sudjeluje u postupku priznavanja središnjeg depozitorija vrijednosnih papira s poslovnim nastanom u trećoj zemlji, sukladno članku 25. Uredbe (EU) br. 909/2014

17. donosi odluku o promjenama u kontroli središnjeg depozitorija vrijednosnih papira u skladu s člankom 27. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 909/2014

18. donosi odluku o pritužbi osobe kojoj je središnji depozitorij vrijednosnih papira odbio zahtjev za sudjelovanje sukladno članku 33. stavku 3. Uredbe (EU) br. 909/2014

19. donosi odluku o pritužbi izdavatelja kojem je središnji depozitorij vrijednosnih papira odbio pružiti usluge sukladno članku 49. stavku 4. Uredbe (EU) br. 909/2014

20. donosi odluku o pritužbi središnjeg depozitorija vrijednosnih papira podnositelja zahtjeva kojem je središnji depozitorij vrijednosnih papira primatelj zahtjeva odbio zahtjev za pristup sukladno članku 52. stavku 2. Uredbe (EU) br. 909/2014

21. donosi odluku o pritužbi središnjeg depozitorija vrijednosnih papira, kojem su mjesto trgovanja ili središnja druga ugovorna strana odbili zahtjev za pristup, kao i odluku o pritužbi mjesta trgovanja ili središnje druge ugovorne strane kojima je središnji depozitorij vrijednosnih papira odbio zahtjev za pristup, sukladno članku 53. stavku 3. Uredbe (EU) br. 909/2014

22. sudjeluje u izdavanju, proširenju i ukidanju odobrenja za imenovanje kreditne institucije ili za pružanje bilo koje pomoćne usluge bankovnog tipa središnjem depozitoriju vrijednosnih papira u skladu s člancima 54. do 57. Uredbe (EU) br. 909/2014

23. priopćuje ESMA-i odluke iz točke 22. ovoga stavka u skladu s člankom 58. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014

24. izvještava tijela iz članka 55. stavka 4. Uredbe (EU) br. 909/2014, sukladno članku 60. stavku 1. podstavku 3. Uredbe (EU) br. 909/2014

25. procjenjuje usklađenost aranžmana imenovanih kreditnih institucija i središnjih depozitorija vrijednosnih papira koji imaju odobrenje za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa s obvezama iz Uredbe (EU) br. 909/2014, sukladno članku 60. stavku 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 i

26. na svojim mrežnim stranicama objavljuje svaku izrečenu sankciju i drugu mjeru za kršenje odredbi Uredbe (EU) br. 909/2014 sukladno članku 62. Uredbe (EU) br. 909/2014, što uključuje i podatke o zaprimljenim nepravomoćnim odlukama o prekršaju, uz naznaku da je odluka nepravomoćna, prekršajne naloge na koje nije uložena žalba sukladno zakonu kojim je uređen prekršajni postupak, kao i sporazume o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanju u sankciji i mjerama, sklopljene s počiniteljem prekršaja sukladno zakonu kojim je uređen prekršajni postupak, a u slučaju iz članka 62. stavka 1. podstavka 3. točke c Uredbe (EU) br. 909/2014, o neobjavljenim izrečenim sankcijama i drugim mjerama obavještava ESMA-u.

Područje rada Hrvatske narodne banke

Članak 6.

Hrvatska narodna banka za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 909/2014 i ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. sudjeluje u izdavanju odobrenja za rad, proširenju odobrenja za rad, postupku priznavanja, postupku nadzora nad poslovanjem, ukidanju odobrenja za rad središnjem depozitoriju vrijednosnih papira i izdvajanju osnovne usluge trećoj strani u skladu s člancima 12., 19., 20., 22. i 25. Uredbe (EU) br. 909/2014

2. kao relevantno tijelo iz članka 12. Uredbe (EU) br. 909/2014, a u okolnostima iz članka 24. stavka 4. Uredbe (EU) br. 909/2014, zajedno s nadležnim tijelom matične države i nadležnim tijelom države članice domaćina te relevantnim tijelima matične države članice i države članice domaćina uspostavlja dogovore o suradnji za nadzor djelatnosti središnjeg depozitorija vrijednosnih papira u državi članici domaćinu

3. odlučuje o izdavanju, proširenju i ukidanju odobrenja za imenovanje kreditne institucije ili za pružanje bilo koje pomoćne usluge bankovnog tipa središnjem depozitoriju vrijednosnih papira, sukladno članku 55. stavku 5. Uredbe (EU) br. 909/2014

4. nadzire imenovane kreditne institucije i središnje depozitorije vrijednosnih papira koji imaju odobrenje za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa na temelju uvjeta predviđenih u Uredbi (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 i zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, sukladno članku 60. stavku 1. Uredbe (EU) br. 909/2014

5. nadzire imenovane kreditne institucije i središnje depozitorije vrijednosnih papira koji imaju odobrenje za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa u pogledu usklađenosti s bonitetnim zahtjevima iz članka 59. Uredbe (EU) br. 909/2014, te o tome izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, sukladno članku 60. stavku 1. podstavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 909/2014 i

6. na svojim mrežnim stranicama objavljuje svaku izrečenu sankciju i drugu mjeru za kršenje odredbi Uredbe (EU) br. 909/2014 sukladno članku 62. Uredbe (EU) br. 909/2014, što uključuje i podatke o zaprimljenim nepravomoćnim odlukama o prekršaju, uz naznaku da je odluka nepravomoćna, a u slučaju iz članka 62. stavka 1. podstavka 3. točke c Uredbe (EU) br. 909/2014, o neobjavljenim izrečenim sankcijama i drugim mjerama obavještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga.

III. NADZOR

Postupak nadzora koji provodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Članak 7.

(1) Nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 909/2014 i ovoga Zakona sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona obavlja Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 909/2014 i zakona kojim je uređeno tržište kapitala u Republici Hrvatskoj.

(2) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja:

1. praćenjem, prikupljanjem i provjerom objavljenih podataka i obavijesti koje se sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 909/2014 dostavljaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga te provođenjem nadzora u skladu s člancima 4., 5., 8., 9., 22. i člankom 60. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 i

2. izricanjem nadzornih mjera iz članaka 10. i 11. ovoga Zakona.

Ovlasti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pri provođenju nadzora

Članak 8.

(1) Ako je to potrebno u svrhu nadzora nad primjenom odredbi Uredbe (EU) br. 909/2014 i ovoga Zakona, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može od bilo koje fizičke ili pravne osobe zahtijevati:

1. pristup svakom dokumentu u bilo kojem obliku i dostavu njegove preslike i

2. pregled razmjene podataka uključujući i zapise telefonskih poziva, ako se radi o subjektima nadzora Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može od bilo koje fizičke ili pravne osobe, uključujući i osobe koje su uključene u prijenos naloga ili koje obavljaju druge poslove pri sklapanju transakcija koje su predmet nadzora Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, zatražiti sve podatke i očitovanja koji su Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga potrebni za nadzor. Ako to zahtijeva svrha nadzora, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ovlaštena je te osobe saslušati kao svjedoke u smislu zakona koji uređuje opći upravni postupak.

(3) Kad je to potrebno radi nadzora nad pravnom ili fizičkom osobom na koju se primjenjuje Uredba (EU) br. 909/2014 i ovaj Zakon, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u skladu s podjelom nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona može zahtijevati odgovarajuće podatke, dokumentaciju i očitovanja od sljedećih osoba i izvršiti pregled njihova poslovanja:

1. osoba koje su s pravnom ili fizičkom osobom nad kojom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga provodi postupak nadzora u odnosu uske povezanosti, u smislu zakona kojim je uređeno tržište kapitala u Republici Hrvatskoj

2. osoba na koje je pravna ili fizička osoba nad kojom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga provodi postupak nadzora izdvojila poslovne procese i

3. imatelja kvalificiranih udjela u pravnoj ili fizičkoj osobi nad kojom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga provodi postupak nadzora.

(4) Kada je za nadzor nad osobom iz stavka 3. ovoga članka ovlašteno drugo nadležno tijelo, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga će, sukladno Uredbi (EU) br. 909/2014, pregled poslovanja te osobe obaviti u suradnji s drugim nadležnim tijelom.

Postupak nadzora koji provodi Hrvatska narodna banka

Članak 9.

(1) Nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 909/2014 i ovoga Zakona, sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona, obavlja Hrvatska narodna banka, sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 909/2014, ovoga Zakona i zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

(2) Na nadzor iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o provođenju nadzora, odnosno supervizije od strane Hrvatske narodne banke iz zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Nadzorne mjere Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Članak 10.

(1) Kada Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona, utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 909/2014 i/ili ovoga Zakona, osim mjera predviđenih člankom 63. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014, ovlaštena je izreći i sljedeće nadzorne mjere:

1. izreći preporuku kada utvrdi slabosti, manjkavosti i nedostatke koji nemaju značaj kršenja Uredbe (EU) br. 909/2014 ili ovoga Zakona

2. naložiti otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti

3. naložiti tržišnom operatoru da obustavi trgovanje financijskim instrumentom te ukinuti već doneseno rješenje o obustavi, u opsegu u kojem je to potrebno za uklanjanje ili sprječavanje štetnih posljedica na uređenom tržištu i/ili

4. naložiti središnjem depozitoriju vrijednosnih papira ili središnjoj drugoj ugovornoj strani privremenu blokadu financijskih instrumenata.

(2) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga informira javnost o svim izrečenim sankcijama i drugim mjerama za kršenje odredbi Uredbe (EU) br. 909/2014, pod uvjetima iz članka 62. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Dodatne mjere Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Članak 11.

Kada Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 909/2014 i/ili ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može, osim nadzornih mjera iz članka 10. ovoga Zakona, ovisno o težini i značaju povreda:

1. privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti za koje je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga subjektima nadzora izdala odobrenje

2. ukinuti odobrenje za rad ili izdanu suglasnost i/ili

3. naložiti primjerene mjere koje pridonose uspostavljanju zakonitog postupanja, a koje su propisane zakonima kojima je uređeno osnivanje i poslovanje subjekata nadzora Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ili koje su propisane propisima Europske unije koji se primjenjuju na takve subjekte.

Nadzorne mjere Hrvatske narodne banke

Članak 12.

(1) Kada Hrvatska narodna banka sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) br. 909/2014 i/ili ovoga Zakona, osim mjera predviđenih Uredbom (EU) br. 909/2014, ovlaštena je izreći i nadzorne mjere propisane zakonom kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

(2) Na nadzorne mjere iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o nadzornim mjerama Hrvatske narodne banke iz zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Suradnja s ovlaštenim tijelima

Članak 13.

(1) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 909/2014 i ovoga Zakona, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga surađuje s drugim ovlaštenim tijelima i s njima razmjenjuje podatke, sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 909/2014, relevantnim zakonskim odredbama i sporazumima o suradnji.

(2) Pri provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 i ovoga Zakona Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga surađuje s Hrvatskom narodnom bankom kao drugim nadležnim tijelom u smislu ovoga Zakona, sukladno sporazumu o suradnji između navedenih institucija.

IV. JEZIK I NAČIN OBAVJEŠTAVANJA

Jezik i način obavještavanja

Članak 14.

(1) Na sve obavijesti koje su fizičke i pravne osobe dužne dostavljati nadležnim tijelima i javno objavljivati sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 909/2014 i ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o jeziku objavljivanja informacija iz zakona kojim je uređeno tržište kapitala u Republici Hrvatskoj, osim u slučaju ako delegirane uredbe Europske komisije ili drugi provedbeni propisi doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 909/2014 u određenim slučajevima ne propisuju izričitu objavu na određenom jeziku.

(2) Nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona svojim će odlukama, sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona, propisati način obavještavanja iz Uredbe (EU) br. 909/2014.

(3) Nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, u sklopu svojih nadležnosti, ovlaštena su donositi odluke ili pravilnike koji su potrebni da bi se osigurala provedba Uredbe (EU) br. 909/2014 i tehničkih standarda donesenih na temelju odredbi Uredbe (EU) br. 909/2014, kao i smjernica koje nadležna tijela Europske unije mogu donijeti temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 909/2014 i tehničkih standarda donesenih na temelju odredbi Uredbe (EU) br. 909/2014.

V. MEHANIZMI KOJI POTIČU PRIJAVE MOGUĆIH ILI STVARNIH KRŠENJA UREDBE (EU) BR. 909/2014

Mehanizmi koji potiču prijave mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) br. 909/2014

Članak 15.

(1) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Hrvatska narodna banka svojim će odlukama propisati djelotvorne mehanizme za zaprimanje i istragu prijava mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) br. 909/2014 i daljnje postupanje, uključujući uspostavu sigurnih komunikacijskih kanala za takve prijave, pri čemu će se na odgovarajući način primijeniti odredbe članka 65. Uredbe (EU) br. 909/2014.

(2) Obraćanje radnika Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ili Hrvatskoj narodnoj banci zbog prijave mogućeg ili stvarnog kršenja Uredbe (EU) br. 909/2014 unutar institucije ili u dobroj vjeri podnošenja prijave o toj sumnji Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ili Hrvatskoj narodnoj banci, ne predstavlja opravdani razlog za otkaz ugovora o radu.

(3) Mehanizmi Hrvatske narodne banke za zaprimanje i istragu prijava mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) br. 909/2014 i daljnje postupanje, uključujući uspostavu sigurnih komunikacijskih kanala za takve prijave iz stavka 1. ovoga članka istovjetni su s onima koji su uspostavljeni za potrebe odredbi zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

(4) U slučaju spora oko stavljanja radnika u nepovoljniji položaj od drugih radnika radi obraćanja radnika zbog prijave mogućeg ili stvarnog kršenja Uredbe (EU) br. 909/2014 unutar institucije ili u dobroj vjeri podnošenja prijave o toj sumnji Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ili Hrvatskoj narodnoj banci, a što je dovelo do povrede nekog od prava radnika iz radnog odnosa, ako radnik učini vjerojatnim da je stavljen u nepovoljniji položaj i da mu je povrijeđeno neko od njegovih prava iz radnog odnosa, teret dokazivanja prelazi na poslodavca, koji mora dokazati da radnika nije stavio u nepovoljniji položaj od drugih radnika odnosno da mu nije povrijedio pravo iz radnog odnosa.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Ako je počinitelj prekršaja, u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, matično društvo ili ovisno društvo matičnog društva koje ima obvezu izrade konsolidiranih financijskih izvještaja, prihod i ukupni prihod iz članka 2. stavka 1. točaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona određuju se na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog društva, pri čemu će se prihod iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona utvrđivati iz ostvarenog prihoda od obavljanja djelatnosti koje su regulirane Uredbom (EU) br. 909/2014 na razini konsolidiranih financijskih izvještaja grupe.

(2) Ako se za određivanje iznosa novčane kazne koristi prihod, sud može odrediti visinu kazne u iznosu do najviše 100 % ostvarenog prihoda počinitelja prekršaja, pri čemu tako određena visina kazne ne smije biti veća od 10 % ukupnog prihoda počinitelja prekršaja.

(3) Ograničenje iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se i u slučaju iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako službeni godišnji financijski izvještaji za godinu u kojoj je počinjen prekršaj nisu dostupni u trenutku izricanja novčane kazne, za osnovicu izračuna visine kazne za prekršaje iz članaka 17., 18. i 20. ovoga Zakona primijenit će se posljednja službena godišnja financijska izvješća koja su prethodila toj godini.

Teži prekršaji središnjeg depozitorija vrijednosnih papira

Članak 17. (NN 123/23)

(1) Za prekršaj kaznit će se središnji depozitorij vrijednosnih papira novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000,00 a koja ne može biti manja od 5 % ni veća od 10 % ukupnog prihoda koji je ostvario u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu ako:

1. bez odobrenja za rad koji je izdala Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga sukladno članku 16. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 pruža usluge navedene u odjeljcima A i B Priloga Uredbe (EU) br. 909/2014

2. bez ishođenja priznanja ESMA-e, kao središnji depozitorij vrijednosnih papira iz treće zemlje, pruža na području Republike Hrvatske usluge navedene u Prilogu Uredbe (EU) br. 909/2014, protivno članku 25. stavku 2. Uredbe (EU) br. 909/2014

3. ne obavijesti bez nepotrebnog odgađanja Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o svakoj bitnoj promjeni koja utječe na usklađenost s uvjetima za odobrenje za rad sukladno članku 16. stavku 4. Uredbe (EU) br. 909/2014, a koja bi, da je bila poznata Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, dovela do izricanja nadzorne mjere oduzimanja odobrenja za rad središnjem depozitoriju vrijednosnih papira ili koja je dovela do sistemskih i teških poremećaja na tržištu na kojem središnji depozitorij vrijednosnih papira pruža usluge

4. ishodi odobrenje za rad iz članaka 16. i 54. Uredbe (EU) br. 909/2014 iznošenjem lažnih izjava ili bilo kojim drugim nezakonitim sredstvima

5. sustavno i teško krši odredbe o organizacijskim zahtjevima iz članaka 26. do 30. Uredbe (EU) br. 909/2014, ili ako je iz navedenih povreda članaka 26. do 30. Uredbe (EU) br. 909/2014 nastupila ili je izvjesno da će nastupiti značajna šteta za korisnike središnjeg depozitorija vrijednosnih papira, ili ako su dovele do sistemskih i teških poremećaja na tržištu

6. koristi vrijednosne papire koji mu ne pripadaju protivno uvjetima iz članka 38. stavka 7. Uredbe (EU) br. 909/2014, a radi ostvarenja koristi za vlastiti račun ili račun trećih osoba

7. bez dodatnog odobrenja Hrvatske narodne banke pruža pomoćne usluge bankovnog tipa određene u odjeljku C Priloga Uredbe (EU) br. 909/2014 ili bez dodatnog odobrenja Hrvatske narodne banke iz članka 54. Uredbe (EU) br. 909/2014 odredi imenovanu kreditnu instituciju.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako bi iznos novčane kazne utvrđene na temelju stavka 1. ovoga članka bio manji od 66.360,00 eura, središnji depozitorij vrijednosnih papira kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 66.360,00 eura do 132.720,00 eura.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, u slučaju da je središnji depozitorij vrijednosnih papira prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvario korist ili spriječio gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka može se utvrditi, središnji depozitorij vrijednosnih papira kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno tako spriječenog gubitka, ako je taj iznos veći od propisanog najvećeg iznosa novčane kazne iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba iz središnjeg depozitorija vrijednosnih papira novčanom kaznom u iznosu od 13.270,00 eura do 5.308.910,00 eura.

Ostali prekršaji središnjeg depozitorija vrijednosnih papira

Članak 18. (NN 123/23)

(1) Za prekršaj kaznit će se središnji depozitorij vrijednosnih papira novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000,00 a koja ne može biti manja od 2 % ni veća od 5 % ukupnog prihoda koji je ostvario u godini kada je počinjen prekršaj utvrđen službenim financijskim izvještajima za tu godinu ako:

1. ne obavijesti bez nepotrebnog odgađanja Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o svakoj bitnoj promjeni koja utječe na usklađenost s uvjetima za odobrenje sukladno članku 16. stavku 4. Uredbe (EU) br. 909/2014, pri čemu takva promjena nema značaj iz članka 17. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona

2. bez odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 18. stavka 3. Uredbe (EU) br. 909/2014 stekne udjel u pravnoj osobi čije djelatnosti nisu ograničene na pružanje usluga navedenih u odjeljcima A i B Priloga Uredbe (EU) br. 909/2014, a stjecanje takvog udjela ima materijalno značajan utjecaj na likvidnost, kapitalnu adekvatnost i stabilnost središnjeg depozitorija vrijednosnih papira, pri čemu se materijalnost, među ostalim, procjenjuje i temeljem veličine udjela u navedenoj pravnoj osobi i postotka tog udjela u ukupnim ulaganjima središnjeg depozitorija vrijednosnih papira

3. bez dodatnog odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga započne obavljati djelatnosti navedene u članku 19. stavku 1. Uredbe (EU) br. 909/2014

4. značajno krši odredbe o organizacijskim zahtjevima iz članaka 26. i 27. Uredbe (EU) br. 909/2014, pri čemu takvo kršenje nema opseg iz članka 17. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona

5. na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga odbije dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga zapisnike sa sastanaka upravljačkog tijela sukladno članku 27. stavku 5. Uredbe (EU) br. 909/2014

6. ne izvijesti ili ne traži odobrenje za odluku o prijenosu vlasničkih prava koja dovodi do promjene identiteta osoba koje imaju kontrolu nad poslovanjem središnjeg depozitorija vrijednosnih papira sukladno članku 27. stavku 7. Uredbe (EU) br. 909/2014

7. ne osnuje ili ne ustroji odbor za korisnike sukladno članku 28. stavcima 1. do 5. Uredbe (EU) br. 909/2014 ili učestalo ne obavještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i odbor korisnika o svakoj odluci kojom upravljačko tijelo odluči da neće slijediti savjet odbora korisnika sukladno članku 28. stavku 6. Uredbe (EU) br. 909/2014, ili Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i odbor korisnika ne obavijesti žurno o odluci kojom upravljačko tijelo odluči da neće slijediti savjet odbora korisnika, a koja odluka ima ili može imati značajan utjecaj na poslovanje središnjeg depozitorija vrijednosnih papira, prava korisnika usluga središnjeg depozitorija vrijednosnih papira ili na usklađenost središnjeg depozitorija vrijednosnih papira s odredbama Uredbe (EU) br. 909/2014 ili ovoga Zakona

8. teško krši uvjete iz članka 29. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 o vođenju evidencije ili evidencije vodi protivno uvjetima iz članka 29. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 sa svrhom prikrivanja postupanja koje je suprotno odredbama Uredbe (EU) br. 909/2014 i ovoga Zakona, ili ako je iz navedenih povreda Uredbe (EU) br. 909/2014 nastupila ili je izvjesno da će nastupiti šteta za korisnike središnjeg depozitorija vrijednosnih papira, ili ako je iz navedenih povreda Uredbe (EU) br. 909/2014 nastupio poremećaj na tržištu kapitala

9. ne stavi na raspolaganje svu svoju dokumentaciju o uslugama i aktivnostima, kao i o pomoćnim uslugama, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga na njezin zahtjev sukladno članku 29. stavku 2. Uredbe (EU) br. 909/2014

10. izdvoji usluge ili djelatnosti trećoj strani protivno uvjetima iz članka 30. Uredbe (EU) br. 909/2014, ako je neusklađenost s uvjetima iz članka 30. Uredbe (EU) br. 909/2014 utvrđena kao značajna

11. izdvoji osnovne usluge bez odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga iz članka 30. stavka 4. Uredbe (EU) br. 909/2014

12. ne utvrdi, ne objavi ili ne primjenjuje javno objavljene kriterije za sudjelovanje koji omogućuju pošten i otvoren pristup svim pravnim osobama koje imaju namjeru postati sudionicima, što je protivno članku 33. stavku 1. Uredbe (EU) br. 909/2014, pri čemu je nastupila ili je izvjesno da će nastupiti šteta za korisnike središnjeg depozitorija vrijednosnih papira

13. ne objavi javno cijene i naknade povezane s uslugama koje pruža ili ne objavi klijentima informacije koje im omogućuju procjenu rizika u vezi s pruženim uslugama, što je protivno članku 34. Uredbe (EU) br. 909/2014, zbog čega je nastupila ili je izvjesno da će nastupiti šteta za korisnike središnjeg depozitorija vrijednosnih papira

14. ne provodi odgovarajuće mjere za očuvanje integriteta izdanja sukladno članku 37. stavku 1. Uredbe (EU) br. 909/2014, zbog čega je nastupila ili je izvjesno da će nastupiti šteta za korisnike središnjeg depozitorija vrijednosnih papira, ili ako je takvo postupanje dovelo do poremećaja na tržištu

15. ne evidentira imovinu i račune u skladu s člankom 38. stavcima 1. do 5. Uredbe (EU) br. 909/2014, ako je ta neusklađenost utvrđena kao značajna, ili ako je zbog takve neusklađenosti nastupila ili je izvjesno da će nastupiti šteta za korisnike središnjeg depozitorija vrijednosnih papira, ili ako je takvo postupanje dovelo do poremećaja na tržištu

16. ne objavi javno razinu zaštite i troškove povezane s različitim razinama odvajanja koje pruža sukladno članku 38. stavku 6. Uredbe (EU) br. 909/2014

17. koristi u bilo koje svrhe, osim one navedene u članku 17. stavku 1. točki 6. ovoga Zakona, vrijednosne papire koji mu ne pripadaju, protivno uvjetima iz članka 38. stavka 7. Uredbe (EU) br. 909/2014

18. ne definira za svaki sustav za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja trenutke unosa i neopozivosti naloga za prijenos u tom sustavu za namiru vrijednosnih papira, što je protivno članku 39. stavku 2. Uredbe (EU) br. 909/2014

19. ne objavi pravila koja reguliraju konačnost prijenosa vrijednosnih papira i gotovine u sustavu za namiru vrijednosnih papira, što je protivno članku 39. stavku 3. Uredbe (EU) br. 909/2014

20. ne osigura da sve informacije koje se pružaju sudionicima na tržištu o rizicima i troškovima povezanima s namirom na računima kreditnih institucija ili preko vlastitih računa budu jasne, poštene i nezavaravajuće sukladno članku 40. stavku 3. Uredbe (EU) br. 909/2014, zbog čega je nastupila ili je izvjesno da će nastupiti šteta za korisnike središnjeg depozitorija vrijednosnih papira, ili ako je takvo postupanje dovelo do poremećaja na tržištu

21. nema propisana i javno objavljena djelotvorna i jasno definirana pravila i postupke za upravljanje neispunjavanjem obveza jednog ili više njegovih sudionika, osiguravajući da središnji depozitorij vrijednosnih papira može poduzeti pravodobne mjere za obuzdavanje gubitaka i pritisaka na likvidnost te nastaviti ispunjavati svoje obveze, ili ista ne primjenjuje ili periodički ne testira, sukladno članku 41. Uredbe (EU) br. 909/2014, zbog čega je nastupila ili je izvjesno da će nastupiti šteta za korisnike središnjeg depozitorija vrijednosnih papira, ili ako je takvo postupanje dovelo do poremećaja na tržištu

22. ne upravlja pravnim rizikom sukladno članku 43. Uredbe (EU) br. 909/2014, ako je neusklađenost s uvjetima iz članka 43. Uredbe (EU) br. 909/2014 utvrđena kao značajna

23. ne upravlja općim poslovnim rizikom sukladno članku 44. Uredbe (EU) br. 909/2014, ako je neusklađenost s uvjetima iz članka 44. Uredbe (EU) br. 909/2014 utvrđena kao značajna

24. nema uspostavljenu odgovarajuću politiku kontinuiteta poslovanja ili planove za oporavak od katastrofa sukladno članku 45. stavku 3. Uredbe (EU) br. 909/2014, ili su uspostavljena politika kontinuiteta poslovanja ili planovi za oporavak od katastrofa u značajnom stupnju neusklađeni s odredbama članka 45. stavka 3. Uredbe (EU) br. 909/2014, ili je zbog navedenih neusklađenosti nastupila ili je izvjesno da će nastupiti šteta za korisnike središnjeg depozitorija vrijednosnih papira, ili je takvo postupanje dovelo do poremećaja na tržištu

25. kapital koji drži ispod je razine propisane člankom 47. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014, pri čemu je središnji depozitorij propustio o padu ispod minimalne razine kapitala bez odgode obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga ili nije postupio u skladu s mjerama koje je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga naložila za povećanje razine kapitala do propisane razine

26. nema uspostavljen plan iz članka 47. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 ili Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga ne obavijesti o izmjenama tog plana

27. u značajnom dijelu ne ispunjava zahtjeve iz članka 48. Uredbe (EU) br. 909/2014 za uspostavljene veze s drugim središnjim depozitorijem vrijednosnih papira

28. na nedozvoljen način uskraćuje dodjelu različitih vrsta pristupa propisanima člancima 49. do 53. Uredbe (EU) br. 909/2014.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako bi iznos novčane kazne utvrđene na temelju stavka 1. ovoga članka bio manji od 26.540,00 eura, središnji depozitorij vrijednosnih papira kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 26.540,00 eura do 66.360,00 eura.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako je središnji depozitorij vrijednosnih papira prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvario korist ili spriječio gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka moguće je utvrditi, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi, odnosno tako spriječenog gubitka, ako je taj iznos veći od propisanog najvećeg iznosa novčane kazne iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba iz središnjeg depozitorija vrijednosnih papira novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 eura do 66.360,00 eura.

Lakši prekršaji središnjeg depozitorija vrijednosnih papira

Članak 19. (NN 123/23)

(1) Središnji depozitorij vrijednosnih papira kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 eura do 26.540,00 eura ako:

1. bez odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ima udjel u pravnoj osobi čije djelatnosti nisu ograničene na pružanje usluga navedenih u odjeljcima A i B Priloga Uredbe (EU) br. 909/2014, sukladno članku 18. stavku 3. Uredbe (EU) br. 909/2014, a stjecanje takvog udjela nema materijalni utjecaj na likvidnost, kapitalnu adekvatnost i stabilnost središnjeg depozitorija vrijednosnih papira

2. krši odredbe o organizacijskim zahtjevima iz članaka 26. i 27. Uredbe (EU) br. 909/2014, pri čemu takvo kršenje nema značaj iz članka 18. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona

3. propusti žurno obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i odbor korisnika o odluci kojom upravljačko tijelo odluči da neće slijediti savjet odbora korisnika sukladno članku 28. stavku 6. Uredbe (EU) br. 909/2014, pri čemu takav propust nema značaj iz članka 18. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona

4. ne vodi evidenciju sukladno uvjetima iz članka 29. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014, pri čemu takve neusklađenosti nemaju značaj iz članka 18. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona

5. izdvoji usluge ili djelatnosti trećoj strani protivno uvjetima iz članka 30. Uredbe (EU) br. 909/2014, pri čemu takvo kršenje nema značaj iz članka 18. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona

6. ne utvrdi, ne objavi ili ne primjenjuje javno objavljene kriterije za sudjelovanje koji omogućuju pošten i otvoren pristup svim pravnim osobama koje imaju namjeru postati sudionicima sukladno članku 33. stavku 1. Uredbe (EU) br. 909/2014, pri čemu takvo kršenje nema značaj iz članka 18. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona

7. ne objavi javno cijene i naknade povezane s uslugama koje pruža ili ne objavi klijentima informacije koje im omogućuju procjenu rizika u vezi s pruženim uslugama, što je protivno članku 34. Uredbe (EU) br. 909/2014, pri čemu takvo kršenje nema značaj iz članka 18. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona

8. ne provodi odgovarajuće mjere za očuvanje integriteta izdanja sukladno članku 37. stavku 1. Uredbe (EU) br. 909/2014, pri čemu takvo kršenje nema značaj iz članka 18. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona

9. ne evidentira imovinu i račune u skladu s člankom 38. stavcima 1. do 5. Uredbe (EU) br. 909/2014, pri čemu takvo kršenje nema značaj iz članka 18. stavka 1. točke 15. ovoga Zakona

10. ne osigura da sve informacije koje se pružaju sudionicima na tržištu o rizicima i troškovima povezanima s namirom na računima kreditnih institucija ili preko vlastitih računa budu jasne, poštene i nezavaravajuće sukladno članku 40. stavku 3. Uredbe (EU) br. 909/2014, pri čemu takvo kršenje nema značaj iz članka 18. stavka 1. točke 20. ovoga Zakona

11. nema propisana i javno objavljena djelotvorna i jasno definirana pravila i postupke za upravljanje neispunjavanjem obveza jednog ili više njegovih sudionika, osiguravajući da središnji depozitorij vrijednosnih papira može poduzeti pravodobne mjere za obuzdavanje gubitaka i pritisaka na likvidnost te nastaviti ispunjavati svoje obveze, ili ih ne primjenjuje ili periodički ne testira, sukladno članku 41. Uredbe (EU) br. 909/2014, pri čemu takvo kršenje nema značaj iz članka 18. stavka 1. točke 21. ovoga Zakona

12. ne upravlja pravnim rizikom sukladno članku 43. Uredbe (EU) br. 909/2014, pri čemu takvo kršenje nema značaj iz članka 18. stavka 1. točke 22. ovoga Zakona

13. ne upravlja općim poslovnim rizikom sukladno članku 44. Uredbe (EU) br. 909/2014, pri čemu takvo kršenje nema značaj iz članka 18. stavka 1. točke 23. ovoga Zakona

14. su uspostavljena politika kontinuiteta poslovanja ili planovi za oporavak od katastrofa neusklađeni s odredbama članka 45. stavka 3. Uredbe (EU) br. 909/2014, pri čemu takvo kršenje nema značaj iz članka 18. stavka 1. točke 24. ovoga Zakona

15. s neopravdanim i značajnim kašnjenjem obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o izmjenama plana iz članka 47. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014

16. ne ispunjava zahtjeve iz članka 48. Uredbe (EU) br. 909/2014 za uspostavljene veze s drugim središnjim depozitorijem vrijednosnih papira, pri čemu takvo kršenje nema značaj iz članka 18. stavka 1. točke 27. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba iz središnjeg depozitorija vrijednosnih papira novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 eura do 3980,00 eura.

Teži prekršaji imenovane kreditne institucije i središnjeg depozitorija vrijednosnih papira koji ima odobrenje za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa

Članak 20. (NN 123/23)

(1) Za prekršaj kaznit će se imenovana kreditna institucija novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000,00 a koja ne može biti manja od 20 % ni veća od 100 % prihoda koji je imenovana kreditna institucija ostvarila u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđen službenim financijskim izvještajima za tu godinu ako:

1. bez odobrenja Hrvatske narodne banke iz članka 54. Uredbe (EU) br. 909/2014 središnjem depozitoriju vrijednosnih papira pruža usluge navedene u odjeljku C Priloga Uredbe (EU) br. 909/2014

2. sustavno i teško krši specifične bonitetne zahtjeve za kreditne rizike iz članka 59. stavka 3. Uredbe (EU) br. 909/2014

3. sustavno i teško krši specifične bonitetne zahtjeve za likvidnosne rizike iz članka 59. stavka 4. Uredbe (EU) br. 909/2014.

(2) Za prekršaj kaznit će se središnji depozitorij vrijednosnih papira koji ima odobrenje za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa novčanom kaznom u iznosu koji ne može biti manji od 5 % ni veći od 10 % ukupnog prihoda koji je ostvario u godini kada je počinjen prekršaj utvrđen službenim financijskim izvještajima za tu godinu ako:

1. sustavno i teško krši specifične bonitetne zahtjeve za kreditne rizike iz članka 59. stavka 3. Uredbe (EU) br. 909/2014

2. sustavno i teško krši specifične bonitetne zahtjeve za likvidnosne rizike iz članka 59. stavka 4. Uredbe (EU) br. 909/2014.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako bi iznos novčane kazne utvrđene na temelju stavka 1. ili 2. ovoga članka bio manji od 66.360,00 eura, imenovana kreditna institucija ili središnji depozitorij vrijednosnih papira koji ima odobrenje za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ili 2. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 66.360,00 eura do 132.720,00 eura.

(4) U slučaju da su imenovana kreditna institucija ili središnji depozitorij vrijednosnih papira prekršajem iz stavka 1. ili 2. ovoga članka ostvarili korist ili spriječili gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka moguće je utvrditi, kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ili 2. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno tako spriječenog gubitka, ako je taj iznos veći od propisanog najvišeg iznosa novčane kazne iz stavaka 1., 2. i/ili 3. ovoga članka.

(5) Za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u upravi imenovane kreditne institucije, odnosno odgovorna osoba iz središnjeg depozitorija vrijednosnih papira koji ima odobrenje za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa novčanom kaznom u iznosu od 13.270,00 eura do 663.610,00 eura.

Ostali prekršaji imenovane kreditne institucije i središnjeg depozitorija vrijednosnih papira koji ima odobrenje za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa

Članak 21. (NN 123/23)

(1) Za prekršaj kaznit će se imenovana kreditna institucija ili središnji depozitorij vrijednosnih papira koji ima odobrenje za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa novčanom kaznom u iznosu od 13.270,00 eura do 66.360,00 eura ako:

1. nije usklađena sa specifičnim bonitetnim zahtjevima za kreditne rizike što se tiče svakog sustava za namiru vrijednosnih papira sukladno članku 59. stavku 3. Uredbe (EU) br. 909/2014, a takve neusklađenosti nemaju značaj iz članka 20. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, odnosno članka 20. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona

2. nije usklađena sa specifičnim bonitetnim zahtjevima za likvidnosne rizike što se tiče svakog sustava za namiru vrijednosnih papira sukladno članku 59. stavku 4. Uredbe (EU) br. 909/2014, a takve neusklađenosti nemaju značaj iz članka 20. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, odnosno članka 20. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u upravi imenovane kreditne institucije, odnosno odgovorna osoba iz središnjeg depozitorija vrijednosnih papira koji ima odobrenje za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 eura do 13.270,00 eura.

Prekršaji ostalih osoba

Članak 22. (NN 123/23)

(1) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 26.540,00 eura do 132.720,00 eura ako:

1. protivno odredbama članka 16. Uredbe (EU) br. 909/2014 pruža usluge navedene u odjeljcima A, B i C Priloga Uredbe (EU) br. 909/2014

2. protivno odredbama članka 23. Uredbe (EU) br. 909/2014 pruža usluge navedene u odjeljcima A, B i C Priloga Uredbe (EU) br. 909/2014

3. protivno odredbama članka 25. Uredbe (EU) br. 909/2014 pruža usluge navedene u odjeljcima A, B i C Priloga Uredbe (EU) br. 909/2014

4. protivno odredbama članka 54. Uredbe (EU) br. 909/2014 pruža usluge navedene u odjeljku C Priloga Uredbe (EU) br. 909/2014.

(2) U slučaju da je pravna osoba prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvarila korist ili spriječila gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka moguće je utvrditi, kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno tako spriječenog gubitka, ako je taj iznos veći od propisanog najvećeg iznosa novčane kazne iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 eura do 26.540,00 eura.

(4) Ako pravna osoba iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ne dostavi tražene podatke, dokumentaciju i očitovanja, a što je suprotno članku 8. stavku 3. ovoga Zakona, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 eura do 19.900,00 eura.

(5) Za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1990,00 eura do 4640,00 eura.

(6) Ako fizička osoba iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ne dostavi tražene podatke, dokumentaciju i očitovanja, a što je suprotno članku 8. stavku 3. ovoga Zakona, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1990,00 eura do 6630,00 eura.

Objava izrečenih prekršajnih sankcija

Članak 23.

(1) Nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona obvezna su, sukladno uvjetima iz članka 62. stavka 1. podstavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 909/2014, na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke o svakoj sankciji ili drugoj mjeri izrečenoj zbog počinjenja prekršaja iz članaka 17. do 22. ovoga Zakona, uključujući i:

– nepravomoćne odluke prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka, a koje su donesene u postupcima u kojima su nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona ovlašteni tužitelji, uz naznaku da se radi o nepravomoćnim odlukama

– prekršajne naloge na koje nije uložena žalba sukladno zakonu kojim je uređen prekršajni postupak.

(2) Nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona dužna su također objaviti informacije o podnesenim pravnim lijekovima protiv tih odluka, kao i informaciju o ishodu postupka pokrenutog po podnesenom pravnom lijeku.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona ovlaštena su odgoditi objavu informacija, objaviti informacije bez navođenja identiteta pravnih ili fizičkih osoba ili ne objaviti informacije, sve sukladno uvjetima propisanima u članku 62. stavku 1. podstavcima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 909/2014.

(4) Sukladno odredbama o rehabilitaciji u smislu zakona kojim je uređen prekršajni postupak, nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona će protekom roka od tri godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju sa svojih mrežnih stranica ukloniti osobne podatke u smislu zakona kojim je uređena zaštita osobnih podataka, a iz kojih bi bilo moguće utvrditi identitet počinitelja prekršaja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje podzakonskih propisa

Članak 24.

Nadležna tijela donijet će podzakonske propise iz članka 14. stavka 3. i članka 15. stavka 1. u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 123/23

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić