Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 19/2024 (16.2.2024.), Odluka o provođenju nadzora i izricanju nadzornih mjera u vezi s pružanjem usluga servisiranja kredita

Hrvatska narodna banka

312

Na temelju članka 41. stavka 6. Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja (»Narodne novine«, br. 155/2023.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PROVOĐENJU NADZORA I IZRICANJU NADZORNIH MJERA U VEZI S PRUŽANJEM USLUGA SERVISIRANJA KREDITA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom, a u vezi s pružanjem usluga servisiranja kredita, pobliže propisuju:

1) uvjeti i način provođenja nadzora te

2) uvjeti i način izricanja nadzornih mjera.

Članak 2.

(1) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na:

1) kupca kredita sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno zastupnika kupca kredita imenovanog u skladu s člankom 23. Zakona koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj

2) imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja kredita koji je kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

3) pružatelja usluge servisiranja kredita kojemu je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za rad

4) izvoditelja usluge servisiranja kredita koji usluge pruža pružatelju usluga servisiranja kredita kojemu je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za rad

5) kreditnu instituciju.

(2) Za potrebe ove Odluke subjekti iz stavka 1. ovog članka nazivaju se, skupno i pojedinačno, »subjekti nadzora«.

(3) Na nadzor nad pružateljem usluga servisiranja kredita ili izvoditeljem usluge servisiranja kredita koji preko podružnice odnosno putem izvoditelja usluge servisiranja kredita pruža usluge servisiranja kredita na području Republike Hrvatske, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke.

II. NAČIN PROVOĐENJA NADZORA

Članak 3.

(1) Hrvatska narodna banka provodi nadzor nad subjektom nadzora:

1) prikupljanjem i analizom izvješća i informacija, analizom informacija pribavljenih od subjekata nadzora, drugih nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj te javno dostupnih informacija provođenjem tematskih i drugih vrsta analiza te kontinuiranim praćenjem i analizom pritužbi i poslovanja subjekta nadzora (u nastavku teksta: posredni nadzor)

2) obavljanjem neposrednog nadzora nad poslovanjem subjekata nadzora

3) izricanjem nadzornih mjera subjektu nadzora.

(2) U vezi s provođenjem nadzora iz stavka 1. ovog članka Hrvatska narodna banka može izdavati okružnice, mišljenja ili preporuke.

(3) Nadzor iz stavka 1. ovog članka obavljaju zaposlenici Hrvatske narodne banke.

II.1. POSREDNI NADZOR

Članak 4.

(1) Posredni nadzor obavlja zaposlenik Hrvatske narodne banke na temelju ovlaštenja po zaposlenju (u nastavku teksta: ovlaštenik po zaposlenju).

(2) Danom završetka posrednog nadzora smatra se dan s kojim je izvršena provjera svih informacija i dokumentacije koju je subjekt nadzora dostavio na zahtjev Hrvatske narodne banke, pri čemu ta provjera ne može trajati dulje od 15 radnih dana od dana kada je Hrvatska narodna banka od subjekta nadzora zaprimila posljednje zatražene informacije i/ili dokumentaciju vezano uz predmet nadzora.

(3) Posredni nadzor može se provoditi u odnosu na određeni subjekt nadzora ili u odnosu na sve ili grupu subjekata nadzora koji posluju na području Republike Hrvatske istodobno (horizontalni nadzor).

(4) Ako je posredni nadzor proveden na temelju pritužbe nakon provedenog nadzora, Hrvatska narodna banka obavijestit će podnositelja pritužbe o svojem nalazu i o poduzetim mjerama u roku od 30 dana od dana završetka nadzora, a u slučaju potrebe izricanja mjera 30 dana od dana donošenja rješenja.

II.2. NEPOSREDNI NADZOR

Članak 5.

(1) Neposredni nadzor provode zaposlenici Hrvatske narodne banke u prostorijama subjekta nadzora na temelju pisanog ovlaštenja guvernera Hrvatske narodne banke.

(2) Osobe iz stavka 1. ovog članka obavljaju neposredni nadzor pod vodstvom voditelja neposrednog nadzora.

(3) Neposredni nadzor može obuhvaćati cjelokupno poslovanje ili određeni dio poslovanja subjekta nadzora.

(4) Prije provođenja neposrednog nadzora Hrvatska narodna banka najkasnije osam dana prije početka neposrednog nadzora dostavlja subjektu nadzora obavijest o neposrednom nadzoru.

(5) Iznimno od odredbe iz stavka 4. ovog članka, Hrvatska narodna banka može dostaviti obavijest o neposrednom nadzoru najkasnije uoči početka obavljanja neposrednog nadzora.

(6) Obavijest o neposrednom nadzoru, uz planirani obuhvat nadzora i informaciju o voditelju neposrednog nadzora, može sadržavati i popis osoba iz stavka 1. ovog članka koji će pripremiti i provesti neposredni nadzor, razdoblje u kojemu subjekt nadzora treba osigurati pristup informacijskom sustavu, resurse koje subjekt nadzora minimalno treba osigurati za omogućavanje pristupa informacijskom sustavu te druge informacije potrebne za pripremu i provođenje neposrednog nadzora te neposrednog nadzora potpomog­nutog računalnim programima.

(7) Obuhvat neposrednog nadzora može se proširiti za vrijeme neposrednog nadzora, ako to voditelj neposrednog nadzora ocijeni potrebnim, a o čemu voditelj neposrednog nadzora obavještava subjekt nadzora pismenim putem.

(8) Danom početka neposrednog nadzora smatra se prvi dan početka obavljanja nadzora u prostorijama subjekta nadzora, a danom završetka neposrednog nadzora smatra se posljednji dan obavljanja nadzora u prostorijama subjekta nadzora.

(9) Iznimno od stavka 8. ovog članka, kada je nakon obavljanja nadzora u prostorijama subjekta nadzora potrebno obaviti dodatne provjere podataka u vezi s predmetom nadzora i u Hrvatskoj narodnoj banci, neposredni nadzor smatra se dovršenim s danom završetka provjere tih podataka, pri čemu provjera podataka ne može trajati dulje od 30 radnih dana od posljednjeg dana obavljanja nadzora u prostorijama subjekta.

Članak 6.

(1) Neposredni nadzor subjekta nadzora obavlja se:

1) pregledom politika i ostalih internih akata, izvješća koja je subjekt nadzora dužan sastavljati, poslovnih knjiga, knjigovodstvenih isprava, pomoćnih i drugih evidencija i obračuna te druge dokumentacije, u izvorniku u papirnatom obliku i/ili u obliku elektroničkog zapisa i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba za provođenje nadzora

2) provjerom stručne, organizacijske i tehničke opremljenosti subjekta nadzora

3) pribavljanjem pismenih i usmenih objašnjenja od upravljačkog i/ili nadzornog tijela ili drugih zaposlenika subjekta nadzora.

(2) Članovi upravljačkog i/ili nadzornog tijela, prokuristi, ostali rukovoditelji i zaposlenici subjekta nadzora obvezni su osobi iz članka 5. stavka 1. ove Odluke, na njezin zahtjev, dati i pismene odgovore na pitanja koja su važna za obavljanje nadzora te ih, ako je primjenjivo, potvrditi dokumentacijom.

II.3. ZAPISNIK O OBAVLJENOM NADZORU

Članak 7.

(1) Zapisnik o obavljenom nadzoru sastavlja se u roku od 30 radnih dana od dana završetka nadzora.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, zapisnik o obavljenom posrednom nadzoru sastavlja se ako su provedenim nadzorom utvrđene:

1) nezakonitosti u poslovanju subjekta nadzora i/ili

2) osnove za izricanje nadzorne mjere subjektu nadzora.

(3) Zapisnik o obavljenom nadzoru dostavlja se upravljačkom i/ili nadzornom tijelu subjekta nadzora.

(4) Upravljačko i/ili nadzorno tijelo subjekta nadzora dužno je nalaze iz zapisnika raspraviti, a upravljačko i/ili nadzorno tijelo u svojoj upravljačkoj funkciji dužno je, gdje je to primjenjivo, primjerak zapisnika dostaviti unutarnjem revizoru i osobi zaduženoj za usklađenost subjekta nadzora, bez odgađanja.

(5) Subjekt nadzora dužan je nakon provedenih aktivnosti očitovati se Hrvatskoj narodnoj banci o nalazima iznesenima u zapisniku u roku koji odredi Hrvatska narodna banka, a koji ne može biti kraći od osam radnih dana ni duži od 15 radnih dana od dana primitka zapisnika.

(6) Hrvatska narodna banka razmotrit će primjedbe iz očitovanja subjekta nadzora iz prethodnog stavka ako su dostavljene i, ako ih procijeni osnovanima, sastaviti dodatak zapisniku kojim će izmijeniti nalaz iznesen u zapisniku na koji se ta osnovana primjedba odnosi.

(7) Dodatak zapisniku iz prethodnog stavka sastavlja se u roku od 15 radnih dana od dana primitka primjedbi i dostavlja se osobama navedenima u stavku 1. ovog članka.

(8) Na dodatak zapisniku na odgovarajući se način primjenjuju odredbe iz stavka 4. ovog članka.

(9) Ako se utvrdi da primjedbe iz očitovanja subjekta nadzora iz stavka 6. ovog članka nisu osnovane, u roku od 15 radnih dana od primitka primjedbi izvijestit će se subjekt nadzora pismenim putem da se primjedbe ne prihvaćaju uz obrazloženje za neprihvaćanje i da nalazi iz zapisnika neće biti izmijenjeni.

(10) Zapisnik odnosno dodatak zapisniku o izvršenom posrednom nadzoru potpisuje ovlaštenik po zaposlenju, a zapisnik odnosno dodatak zapisniku o izvršenom neposrednom nadzoru potpisuje voditelj neposrednog nadzora.

Članak 8.

(1) Ako su posrednim ili neposrednim nadzorom utvrđene nezakonitosti, ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke dužna je u zapisniku precizno navesti činjenice i opisati radnje kojima je subjekt nadzora odnosno odgovorna osoba subjekta nadzora postupila suprotno odredbama zakona i drugih propisa i o tome pribaviti dokaze.

(2) Za nezakonitosti navedene u zapisniku ovlaštena osoba dužna je utvrditi odgovornu osobu na temelju internih akata subjekta nadzora.

(3) U očitovanju na zapisnik iz članka 7. stavka 5. ove Odluke subjekt nadzora dužan je očitovati se i o odgovornim osobama iz stavka 2. ovog članka, a ako je prema mišljenju subjekta nadzora odgovorna druga osoba, a ne ona navedena u zapisniku, subjekt nadzora dužan je za tu svoju tvrdnju dostaviti dokaz.

III. IZRICANJE NADZORNIH MJERA

Članak 9.

(1) Hrvatska narodna banka može subjektu nadzora izreći mjere iz članka 45. stavka 1. Zakona kada nadzorom utvrdi nezakonitosti, nedostatke i/ili slabosti u njegovu poslovanju.

(2) Hrvatska narodna banka mjerama može naložiti otklanjanje utvrđenih nezakonitosti, nedostataka i/ili slabosti u poslovanju subjekta nadzora te radnje i postupke za poboljšanje njegova poslovanja.

Članak 10.

(1) Rješenje o izricanju mjera donosi se u roku od 60 radnih dana od dana isteka roka za očitovanje subjekta nadzora na zapisnik o obavljenom nadzoru odnosno od datuma dostave dodatka zapisnika subjektu nadzora.

(2) Hrvatska narodna banka rješenje iz stavka 1. ovog članka dostavit će upravljačkom i/ili nadzornom tijelu subjekta nadzora.

(3) Upravljačko i/ili nadzorno tijelo u svojoj upravljačkoj funkciji dužno je primjerak rješenja iz stavka 1. ovog članka, gdje je to primjenjivo, dostaviti unutarnjem revizoru subjekta nadzora.

IV. IZDAVANJE OKRUŽNICA, MIŠLJENJA I PREPORUKA

Članak 11.

(1) Hrvatska narodna banka može subjektima nadzora upućivati okružnice u kojima će ih informirati o dobrim praksama i očekivanjima Hrvatske narodne banke.

(2) S ciljem prevencije nezakonitosti ili pojave slabosti odnosno nedostataka u poslovanju subjekta nadzora Hrvatska narodna banka može izdavati mišljenja ili preporuke.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 64-091/02-24/BV

Zagreb, 12. veljače 2024.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić