Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19) i članka 28. stavka 6. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17 i 111/18), ministar poljoprivrede donosi

 

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU

Pročišćeni tekst

NN 27/1977/20, 74/22, 08/23, 122/23

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji, način odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu u okviru prioriteta Europske unije »Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije«, u okviru mjere III.2. »Provedba strategija lokalnog razvoja – odabir lokalnih akcijskih skupina za ribarstvo« i mjere III.3. »Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi (uključujući tekuće troškove i troškove vođenja)«, u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Operativni program), u skladu sa odredbama Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014), Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) te delegiranih i provedbenih akata koji iz istih proizlaze.

Pojmovi

Članak 2. (NN 77/20)

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela koje vrši isplate korisnicima, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 100/18);

b) »Akcijski plan« – skup akcija, zadataka i/ili koraka za uključivanje dionika u pripremu i izradu strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LRSR) koji se nalazi u Prilogu II. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« (»Narodne novine«, broj 96/15, 83/16, 102/16, 16/17 i 51/17) (u daljnjem tekstu: Pravilnik za pripremnu potporu);

c) »CLLD (eng. Community Led Local Development – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« – mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne razvojne strategije u ribarstvu koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti;

d) »Ex post kontrola« – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo u razdoblju od pet godina od završnog plaćanja korisniku;

e) »FLAG natječaj« – natječaj koji provodi FLAG za mjeru/podmjeru/aktivnosti sukladno odobrenoj LRSR;

f) »Gospodarski sektor ribarstva« – gospodarska interesna skupina ribarstva koja obuhvaća pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici ili ovlaštenici važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova, ovlaštenici povlastice za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama i/ili povlastice za akvakulturu, subjekti u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji su korisnici odobrenih ili registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i /ili proizvode ribarstva te ribarske zadruge, udruge, klasteri i ostali oblici udruživanja iz područja ribarstva;

g) »Intenzitet potpore« – udio javne potpore u prihvatljivim troškovima operacije izražen u postotcima;

h) »Javni izdatak« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Unije povezanog s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava te koje, u svrhu određivanja stope sufinancirana za programe ili prioritete ESF-a, mogu obuhvaćati sva financijska sredstva kojima zajednički doprinose poslodavci i radnici;

i) »Kontrola u ranijoj fazi« – kontrola koju Upravljačko tijelo provodi za radove/opremu koje zbog prirode tih radova odnosno tipa/namjene opreme nije moguće provjeriti redovnom kontrolom;

j) »Korisnik« korisnik potpore na temelju ovoga Pravilnika je svaka fizička ili pravna osoba odgovorna za pokretanje ili i za pokretanje i provedbu operacije u okviru LRSR odnosno osoba koja podrazumijeva nositelja projekta u skladu sa točkom o) ovoga stavka te lokalna akcijska skupina u ribarstvu koja ostvaruje pravo na potporu za tekuće troškove i troškove vođenja lokalne razvojne strategije u ribarstvu;

k) »Lokalna akcijska skupina u ribarstvu« (u daljnjem tekstu: FLAG) – lokalna inicijativa u ribarstvu kojoj je odobrena lokalna razvojna strategija u ribarstvu i koja je službeno priznata od strane Upravljačkog tijela;

l) »Lokalna inicijativa u ribarstvu« (u daljnjem tekstu: lokalna inicijativa) – partnerstvo predstavnika javne, civilne i gospodarske interesne skupine odnosno gospodarskog, civilnog i javnog sektora određenog ribarstvenog područja koje je osnovano s namjerom izrade lokalne razvojne strategije u ribarstvu tog područja;

m) »Lokalna razvojna strategija u ribarstvu« (u daljnjem tekstu: LRSR) – strateški plansko-razvojni dokument koji izrađuje i provodi FLAG za ribarstveno područje na koje se odnosi, a obuhvaća usklađen skup mjera, s pripadajućim aktivnostima, čija je svrha ostvarivanje lokalnih ciljeva i potreba te koje doprinose ostvarivanju strategije Unije za pametan, održiv i uključiv razvoj i koje osmišljava i provodi FLAG;

n) »Nepravilnost« svako kršenje prava Europske unije ili Republike Hrvatske u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da optereti proračun Europske unije ili Republike Hrvatske neopravdanim troškom;

o) »Nositelj projekta« – svaki subjekt koji je podnio prijavu projekta na temelju objavljenog FLAG natječaja i izravno je odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta;

p) »Odobrena LRSR« – odobrena lokalna razvojna strategija u ribarstvu službeno priznatog FLAG-a od strane Upravljačkog tijela;

q) »Operacija« projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva prioriteta Europske unije »Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije« odnosno odobrene LRSR te koje je odobrilo Upravljačko tijelo;

r) »Odabrani projekt« – projekt koji je odabran na FLAG natječaju;

s) »Projekt« pojedinačna aktivnost ili skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoje se od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova te pripada određenoj mjeri odobrene LRSR;

t) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Upravljačko tijelo radi;

u) »Redovna kontrola« – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo nakon završetka operacije, tj. nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu;

v) »Ribarstveno područje« – funkcionalno koherentno područje u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu koje obuhvaća jedno ili više naselja unutar najmanje pet jedinica lokalne samouprave, od kojih najmanje tri moraju biti priobalne ili otočne jedinice lokalne samouprave, izravno povezane bilo kopnom, morem ili vodom, koje ima više od 10.000, a manje od 150.000 stanovnika sukladno članku 33. stavku 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i uzimajući u obzir da jedno naselje može pripadati isključivo jednom ribarstvenom području;

w) »Sukob interesa« – svaki slučaj koji utječe na sposobnost ponuditelja da dostavi objektivnu i nepristranu ponudu i svaki razlog povezan s mogućim ugovorima u budućnosti ili konflikt s drugim prošlim ili sadašnjim obvezama ponuditelja odnosno svaki slučaj kako je definirano Pravilnikom te Pravilima i uputama za provedbu nabave;

x) »Tijelo za ovjeravanje« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 126. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa;

y) »Tijelo za reviziju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 127. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa;

z) »Udruga« svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja u skladu sa zakonskim propisom koji uređuje udruge;

aa) »Upravljačko tijelo« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 125. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa;

bb) »Upravno (izvršno) tijelo FLAG-a« – Upravni odbor udruge (u daljnjem tekstu: UO FLAG-a). Kratica UO, u smislu ovoga Pravilnika, podrazumijeva i Upravno (izvršno) tijelo lokalne inicijative;

cc) »Viša sila« i/ili »izvanredne okolnosti« – izvanredne, vanjske okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, niti su ih Upravljačko tijelo, Posredničko tijelo Upravljačkog tijela ili korisnik mogli spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna niti jedna od strana u postupku provedbe Operativnog programa.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika, imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 508/2014, Uredbi (EU) br. 1303/2013 i Pravilniku za pripremnu potporu.

Predmet potpore

Članak 3.

(1) U okviru lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice potpora se dodjeljuje za provedbu operacija u okviru odobrenih LRSR te za tekuće troškove i troškove vođenja LRSR.

(2) Potpora iz stavka 1. ovoga članka se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava u svrhu postizanja specifičnih ciljeva iz članka 6. stavka 4. Uredbe (EU) br. 508/2014 odnosno sljedećih ciljeva:

a) dodavanje vrijednosti, stvaranje radnih mjesta, privlačenje mladih ljudi i promicanje inovacija u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture;

b) poticanje diversifikacije unutar ili izvan gospodarskog ribolova, cjeloživotnog učenja i stvaranja radnih mjesta u ribarstvenim i akvakulturnim područjima;

c) jačanje i iskorištavanje prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući i operacije za ublažavanje učinaka klimatskih promjena;

d) promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu;

e) jačanje uloge ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim ribarstvenim resursima te pomorskim aktivnostima.

II. ODOBRAVANJE I ODABIR LRSR I FLAG-ova

Uvjeti prihvatljivosti FLAG-a

Članak 4.

(1) Da bi lokalna inicijativa bila priznata kao FLAG, od strane Upravljačkog tijela, mora:

a) biti registrirana kao udruga sukladno Zakonu o udrugama;

b) predstavljati ribarstveno područje iz članka 2. stavka 1. točke u) ovoga Pravilnika te članka 6. Pravilnika za pripremnu potporu;

c) imati sjedište unutar područja kojeg predstavlja;

d) imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja;

e) imati izrađenu LRSR za razdoblje 2014. – 2020. i usvojenu od strane nadležnog tijela lokalne inicijative, sukladno statutu;

f) osigurati Upravno (izvršno) tijelo koje udovoljava sljedećim uvjetima:

– u Upravnom (izvršnom) tijelu moraju sudjelovati:

i. predstavnici gospodarskog sektora ribarstva odnosno gospodarske interesne skupine ribarstva sukladno članku 2. stavku 1. točki f) ovoga Pravilnika sa najmanje 40% kako bi se osigurala njihova značajna zastupljenost;

ii. predstavnici civilnog sektora odnosno civilne interesne skupine (građani, udruge, zaklade, fondacije i sl.), obavezno uključujući predstavnike iz područja zaštite okoliša, promicanje socijalne uključenosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije);

iii. predstavnici javnog sektora odnosno javne interesne skupine – predstavnici izvršnog ili upravnog tijela jedinica lokalne samouprave kojoj pripadaju naselja iz ribarstvenog područja;

– članovi Upravnog (izvršnog) tijela moraju unutar ribarstvenog područja kojeg predstavlja lokalna inicijativa imati prebivalište ili sjedište ili podružnicu ili obavljati uzgoj na temelju povlastice/dozvole za akvakulturu ili obavljati preradu/djelatnost u odobrenom ili registriranom objektu u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i /ili proizvode ribarstva. Iznimno, upravitelj/voditelj lokalne inicijative ne mora imati prebivalište unutar ribarstvenog područja kojeg predstavlja ta lokalna inicijativa niti mora biti član te lokalne inicijative;

– jedna osoba u Upravnom (izvršnom) tijelu može predstavljati samo jednog člana lokalne inicijative;

– javni, gospodarski ili civilni sektor odnosno niti jedna pojedinačna interesna skupina unutar Upravnog (izvršnog) tijela ne smije pojedinačno posjedovati više od 49% glasačkih prava, u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(2) Lokalna inicijativa odnosno FLAG je dužan ispunjavati uvjete prihvatljivosti iz stavka 1. ovoga članka do kraja provedbe LRSR odnosno datuma konačne isplate potpore za provedbu operacija u okviru LRSR ili za tekuće troškove i troškove vođenja LRSR, ovisno što je kasnije.

Zadaće i obveze FLAG-a

Članak 5. (NN 77/20)

(1) Uz uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika, FLAG je dužan obavljati sljedeće zadaće:

a) osigurati da se u tijela FLAG-a biraju reprezentativni i relevantni predstavnici svake pojedinačne interesne skupine odnosno u velikoj mjeri odražavaju glavni fokus svoje LRSR i društveno-gospodarski sastav područja kroz uravnoteženu zastupljenost glavnih zainteresiranih strana, uključujući privatni sektor, javni sektor i civilno društvo;

b) jačati kapacitete lokalnih sudionika, među ostalim potencijalnih korisnika, za izradu i provedbu operacija, među ostalim, poticanjem njihove sposobnosti za pripremu i upravljanje njihovim projektima;

c) izrađivati nediskriminirajuće i transparentne postupke odabira kojima se izbjegavaju sukobi interesa, kojima se osigurava da u okviru odluka o odabiru najmanje 50% glasova pripadne partnerima koji nisu tijela javne vlasti, i kojima se omogućuje odabir pisanim postupkom;

d) sastavljati i odobravati nediskriminirajuće objektivne kriterije za odabir operacija kojima se osigurava usklađenost sa LRSR, pri čemu se tim operacijama daje prednost s obzirom na njihov doprinos ostvarenju ciljeva i ciljnih vrijednosti LRSR;

e) pripremati i objavljivati pozive za podnošenje prijedloga ili aktualnog postupka za podnošenje projekta odnosno FLAG natječaje;

f) primati i ocjenjivati prijave projekta;

g) donositi odluke o odabiru/odbijanju projekata i utvrđivati iznos potpore te podnositi prijedloge Upravljačkom tijelu radi završne provjere prihvatljivosti prije odobrenja;

h) pratiti provedbu LRSR i operacija za koje je dodijeljena potpora te provoditi evaluacije povezane sa LRSR.

(2) Ne dovodeći u pitanje stavak 1. točku c) ovoga članka, FLAG može biti nositelj projekta u okviru provedbe operacija u skladu sa LRSR.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu

Članak 6.

(1) LRSR mora obuhvaćati čitavo ribarstveno područje na kojem FLAG djeluje.

(2) LRSR se izrađuje za programsko razdoblje 2014. – 2020. te mora sadržavati elemente iz članka 33. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u skladu sa obveznim sadržajem iz Priloga II. ovoga Pravilnika te Priloga III. Pravilnika za pripremnu potporu.

(3) Ciljevi LRS moraju proizlaziti iz SWOT analize i razvojnih mogućnosti područja te biti u skladu s općim ciljevima Operativnog programa.

(4) Planirane mjere u LRSR trebaju doprinositi ostvarenju ciljeva i/ili prioriteta LRSR iz stavka 3. ovoga članka, ciljeva i prioriteta Operativnog programa te ciljeva prioriteta Europske unije »Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije«.

(5) LRSR može sadržavati operacije u okviru mjera predviđenih u Glavi V. poglavljima I., II. i IV. Uredbe (EU) br. 508/2014, osim operacija u okviru mjera iz članaka 33., 34., 41. stavak 2., 43., 55., 56., 57., 66. i 67. iste Uredbe, pod uvjetom da postoji jasno obrazloženje za njihovo upravljanje na lokalnoj razini.

(6) Odluku u slučaju iz stavka 5. ovoga članka donosi Upravljačko tijelo u okviru postupaka iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(7) Ako odobrena LRSR sadrži operacije koje odgovaraju mjerama sukladno stavku 5. ovoga članka, primjenjuju se uvjeti, kriteriji i ljestvice doprinosa utvrđeni za pojedinu operaciju koji su utvrđeni u Glavi V. poglavljima I., II. i IV. Uredbe (EU) br. 508/2014.

(8) LRSR mora sadržavati intenzitet potpore s obrazloženjem udovoljavanja uvjetima za visinu intenziteta potpore u skladu sa člankom 8. ovoga Pravilnika, definiranje nositelja projekta i kriterija prihvatljivosti, sukladno Operativnom programu i odredbama Uredbe (EU) 508/2014.

(9) LRSR mora biti objavljena na mrežnoj stranici FLAG-a u elektronskom obliku.

Iznos potpore za LRSR

Članak 7. (NN 74/2208/23)

(1) Sredstva javne potpore iz članka 3. ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

(2) Sredstva javne potpore iz stavka 1. ovoga članka iznose ukupno 29.201.001,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 24.820.850,00 eura, u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 4.380.151,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, iznos sredstava javne potpore iz stavka 1. ovoga članka može biti viši, u skladu sa raspoloživim sredstvima za prioritet Europske unije »Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije« u okviru Operativnog programa. (4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, iznos raspoloživih sredstava javne potpore određuje se Odlukom o raspoređivanju sredstava koju donosi čelnik Upravljačkog tijela.

(5) Visina potpore po FLAG-u odnosno po LRSR na temelju ovoga Pravilnika iznosi do 2.200.000,00 eura .

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, iznos potpore po FLAG-u odnosno po LRSR na temelju ovoga Pravilnika može biti viši u slučaju iz članka 14. stavka 10. ovoga Pravilnika.

(7) Potpora se dodjeljuje prema odobrenoj LRSR, sukladno financijskom planu definiranom u okviru te strategije.

(8) Za jednu LRSR potpora na temelju ovoga Pravilnika može biti dodijeljena samo jednom.

Intenzitet potpore

Članak 8.

(1) Intenzitet potpore za operacije u okviru LRSR iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru te operacije, sukladno članku 95. stavku 1. Uredbe (EU) br. 508/2014.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u skladu sa člankom 95. stavkom 2. točkom a) Uredbe (EU) br. 508/2014, intenzitet potpore za operacije kojima je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ako je potpora odobrena za obavljanje takvih usluga, iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u skladu sa člankom 95. stavkom 3. točkom b) Uredbe (EU) br. 508/2014, FLAG za operacije može odrediti intenzitet potpore koji može biti veći od 50%, ali najviše 100% ukupnih prihvatljivih troškova ako pojedinačna operacija zadovoljava jedan od sljedećih kriterija i omogućuje javni pristup svojim rezultatima:

a) od zajedničkog je interesa ili

b) ima zajedničkog korisnika ili

c) ima inovativne značajke, prema potrebi, na lokalnoj razini

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u skladu sa člankom 95. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 508/2014, u slučaju operacija iz članka 6. stavka 5. ovoga Pravilnika, kod utvrđivanja intenziteta potpore za pojedinačne operacije primjenjuje se Prilog I. Uredbe (EU) br. 508/2014 odnosno povećanja i smanjenja postotnih bodova navedena za pojedine operacije.

(5) Iznimno od stavka 1. i stavka 4. ovoga članka, u skladu sa člankom 95. stavkom 3. točkom a) Uredbe (EU) br. 508/2014, u slučaju operacija iz članka 6. stavka 5. ovoga Pravilnika, FLAG za operacije može odrediti intenzitet potpore koji može biti veći od 50%, ali najviše 100% ukupnih prihvatljivih troškova ako pojedinačna operacija zadovoljava sve kriterije navedene u stavku 3. točkama a), b) i c) ovoga članka.

(6) Kriteriji koji se primjenjuju za dodjelu većeg intenziteta potpore u skladu sa stavcima 3. i 5. ovoga članka moraju biti jasno i nedvojbeno definirani u okviru LRSR ili FLAG natječaja te predstavljaju temelj za provedbu postupaka Upravljačkog tijela u okviru glave V. ovoga Pravilnika.

(7) Odluku o najvišem intenzitetu potpore na razini mjera odobrenih u sklopu LRSR donosi Upravljačko tijelo u sklopu odluka iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(8) Odluka iz stavka 7. ovoga članka ne dovodi u pitanje utvrđivanje intenziteta potpore na razini pojedinačnih operacija u skladu sa stavcima 3., 4. i 5. ovoga članka.

(9) Intenzitet potpore za tekuće troškove i troškove vođenja LRSR iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru te operacije.

Podnošenje Zahtjeva za odobrenje LRSR

Članak 9.

(1) LRSR podnosi lokalna inicijativa putem obrasca Zahtjeva za odobrenje LRSR, sa pripadajućom dokumentacijom i na način definiran Prilogom II. ovoga Pravilnika, preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu Upravljačkog tijela s naznakom: »Zahtjev za odobrenje LRSR – NE OTVARATI«.

(2) LRSR i pripadajuća dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu najkasnije šest mjeseci od potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava za pripremnu potporu iz članka 14. Pravilnika za pripremnu potporu.

(3) LRSR dostavljen do 30. listopada 2016. godine ulaze u prvi krug odabira i odobravanja potpore.

(4) U slučaju dostatnosti sredstava, u drugi krug odabira i odobravanja potpore ulaze LRSR do 1. srpnja 2017. godine.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za lokalne inicijative koje nisu korisnici pripremne potpore, krajnji rok za dostavu LRSR na temelju ovoga Pravilnika je 30. listopada 2016. godine.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, lokalna inicijativa je dužna dostaviti i dokumente temeljem kojih se utvrđuje udovoljavanje uvjetima prihvatljivosti za lokalnu inicijativu i ribarstveno područje iz članka 6. Pravilnika za pripremnu potporu.

Administrativna kontrola LRSR

Članak 10.

(1) Administrativnu kontrolu LRSR obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Prilikom administrativne kontrole, utvrđuje se pravovremenost i potpunost dostavljene dokumentacije te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima prihvatljivosti LRSR.

(3) Ako je LRSR nepotpuna ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će lokalnoj inicijativi izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Lokalna inicijativa je dužna dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravljačkom tijelu u roku od deset dana.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada lokalna inicijativa zaprimi preporučenu pošiljku.

(5) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(6) Datumom podnošenja potpune LRSR smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Za nepravovremeno podnesene i nepotpune LRSR i pripadajuće dokumentacije Upravljačko tijelo će lokalnoj inicijativi izdati Odluku o odbijanju.

Evaluacijski odbor za FLAG-ove

Članak 11.

(1) Evaluacijski odbor za FLAG-ove osniva i imenuje Upravljačko tijelo.

(2) Evaluacijski odbor za FLAG-ove iz stavka 1. ovoga članka čine najmanje predstavnici središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove ribarstva, regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, turizma, gospodarstva te poduzetništva i obrta, savjetodavne službe u ribarstvu, komorskih i drugih udruženja u ribarstvu, udruga iz područja održivog razvoja te znanstveno-istraživačkih institucija iz područja ribarstva.

(3) Evaluacijskim odborom za FLAG-ove predsjedava predstavnik Upravljačkog tijela.

(4) Evaluacijski odbor za FLAG-ove radi na temelju Poslovnika o radu, a provodi ocjenu kvalitete LRSR-a na temelju kriterija za odabir navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika, rangira LRSR sukladno članku 12. ovoga Pravilnika, ocjenjuje prijedlog intenziteta potpore iz članka 6. stavka 8. ovoga Pravilnika i donosi konačni prijedlog o intenzitetu potpore za operacije u okviru LRSR .

Rangiranje LRSR

Članak 12.

(1) Nakon administrativne kontrole, LRSR koje udovoljavaju uvjetima i kriterijima prihvatljivosti upućuju se Evaluacijskom odboru za FLAG-ove iz članka 11. ovoga Pravilnika koji provodi ocjenu kvalitete LRSR-a na temelju kriterija za odabir LRSR navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika

(2) Na temelju dodijeljenih bodova iz stavka 1. ovoga članka, izrađuje se Rang-lista.

(3) U slučaju da dvije ili više LRSR nakon rangiranja sukladno stavku 1. ovoga članka imaju isti broj bodova izvršiti će se rangiranje tih strategija prema ukupnom broju bodova ostvarenih temeljem sljedećih kriterija za odabir iz Priloga I. ovoga Pravilnika:

a) Usmjerenost na najvažnije probleme ribarstvenih područja, kao što je opravdano navedenim analizama;

b) Kvaliteta analize razvojnih potreba i potencijala područja, uključujući SWOT analizu i jasne poveznice između SWOT-a, potreba, ciljeva, aktivnosti i rezultata.

(4) Ako LRSR i nakon rangiranja iz stavka 3. ovoga članka imaju isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti na način da prednost imaju one strategije koje su ostvarile veći broj bodova temeljem kriterija za odabir iz stavka 3. točke a) ovoga članka.

(5) U slučaju da dvije ili više LRSR i nakon rangiranja sukladno stavcima 3. i 4. ovoga članka imaju isti broj bodova izvršiti će se rangiranje tih strategija na temelju ranijeg vremena podnošenja LRSR i pripadajuće dokumentacije na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) LRSR i pripadajuća dokumentacija zaprimljeni potpuni do roka za podnošenje LRSR (za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu);

b) LRSR i pripadajuća dokumentacija zaprimljeni nepotpuni (za koje je Upravljačko tijelo izdalo Zahtjev za dopunu).

(6) Vremenom podnošenja potpune LRSR i pripadajuće dokumentacije za Zahtjeve sukladno stavku 5. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta) potpune LRSR i pripadajuće dokumentacije u slučaju slanja preporučenom poštom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta) u Upravljačko tijelo ukoliko se dostavlja osobno.

(7) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpune LRSR i pripadajuće dokumentacije sukladno stavku 5. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu od strane lokalne inicijative do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta).

(8) Ako LRSR iz stavka 5. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune, prednost imaju LRSR i pripadajuća dokumentacija s ranijim vremenom podnošenja (datum, sat, minuta).

(9) Ako dvije ili više LRSR imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno LRSR, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

(10) Nakon završenih postupaka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te članka 11. stavka 4. ovoga Pravilnika, Evaluacijski odbor za FLAG-ove dostavlja Upravljačkom tijelu LRSR na konačno odobrenje.

Donošenje Odluka

Članak 13. (NN 77/20)

(1) Nakon završetka postupaka iz članka 12. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Odluku o odobrenju LRSR, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom ili

b) Odluku o odbijanju LRSR, u slučaju neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom ili nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(2) Odlukom iz stavka 1. točke a) ovoga članka utvrđuje se najviši iznos odobrene potpore za provedbu LRSR, najviši iznos potpore za tekuće troškove i vođenje LRSR te obveze temeljem ovoga Pravilnika.

(3) Na Odluke iz stavka 1. ovoga članka lokalna inicijativa može podnijeti prigovor u skladu sa člankom 51. ovoga Pravilnika.

(4) Lokalnim inicijativama u ribarstvu kojima je izdana Odluka o odobrenju Upravljačko tijelo rješenjem priznaje status FLAG-a.

Izmjene odobrene LRSR

Članak 14. (NN 77/2074/2208/23)

(1) U slučaju izmjene odabrane LRSR, FLAG je dužan podnijeti Zahtjev za odobrenje izmjena u roku 15 dana od dana usvajanja izmjena odabrane LRSR na razini nadležnog tijela FLAG-a, sukladno statutu.

(2) Zahtjev za odobrenje izmjena dostavlja se u tiskanom obliku i na CD-u/DVD-u/USB-u, preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu Upravljačkog tijela s naznakom: »Zahtjev za odobrenje izmjena LRSR – NE OTVARATI«. Zahtjev za odobrenje izmjena dostavlja se na propisanome obrascu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela.

(3) Zahtjev za odobrenje izmjena mora najmanje sadržavati:

a) izmijenjeni sadržaj u odabranoj LRSR s vidljivim izmjenama,

b) razloge zbog kojih se predlaže izmjena,

c) očekivane rezultate predloženih izmjena i

d) utjecaj predloženih izmjena na pokazatelje.

(4) Upravljačko tijelo provodi postupke provjera Zahtjeva za odobrenje izmjena iz stavka 1. ovoga članka prema redoslijedu zaprimanja u Upravljačkom tijelu.

(5) Upravljačko tijelo će za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje izmjena provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku, te u roku od najkasnije 60 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje izmjena, donijeti:

a) Odluku o odobrenju izmjena LRSR ili

b) Odluku o odbijanju izmjena LRSR.

(6) Rok iz stavka 6. ovoga članka se prekida u slučaju upućivanja FLAG-u zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak Zahtjeva za odobrenje izmjene od strane Upravljačkog tijela te se nastavlja računati danom zaprimanja tražene dopune/obrazloženja/ispravka u Upravljačkom tijelu.

(7) Na Odluke iz stavka 6. ovoga članka FLAG može podnijeti prigovor u skladu sa člankom 51. ovoga Pravilnika.

(8) Odlukom o odobrenju izmjena LRSR ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o odobrenju LRSR iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(9) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, Odlukom o odobrenju izmjena LRSR može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o odobrenju LRSR iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, pod uvjetom da se uvećanje odnosi isključivo na iznos potpore za provedbu operacija u okviru odobrenih LRSR.

(10) FLAG izmijenjenu odabranu LRSR može na vlastitu odgovornost početi provoditi od dana podnošenja Zahtjeva za odobrenje izmjena iz stavka 1. ovoga članka.

(11) U slučaju kada FLAG na vlastitu odgovornost izmijenjenu odabranu LRSR počne provoditi prije izdavanja Odluke stavka 6. ovoga članka, operacije i/ili troškovi provedbe LRSR obuhvaćeni izmjenama odabrane LRSR nisu prihvatljivi ako Upravljačko tijelo za predmetne izmjene odabrane LRSR donese Odluku o odbijanju izmjena iz stavka 6. točke b) ovoga članka.

(12) Operacije odnosno troškovi koji postanu prihvatljivi kao rezultat izmjene LRSR prihvatljivi su od datuma podnošenja Zahtjeva za odobrenje izmjena iz stavka 1. ovoga članka Upravljačkom tijelu.

(13) Nakon zaprimanja Odluke o odobrenju izmjene LRSR, odabrani FLAG mora objaviti izmijenjenu odabranu LRSR na mrežnoj stranici FLAG-a u elektronskom obliku.

Godišnje izvješće o radu FLAG-a

Članak 15.

(1) FLAG je dužan dostaviti Godišnje izvješće o radu FLAG-a (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće) koje se odnosi na provedene aktivnosti od 01. siječnja do 31. prosinca godine »n-1«.

(2) Godišnje izvješće podnosi se preporučenom pošiljkom i na CD-u/DVD-u/USB-u, ili osobno, na adresu Upravljačkog tijela, uz naznaku: »Godišnje izvješće o provedbi LRSR za _____ godinu« najkasnije do 15. veljače godine »n« na propisanome obrascu koji se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Upravljačkog tijela.

(3) U slučaju nedostavljanja izvješća iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo će donijeti Zaključak o neispunjavanju obveze dostavljanja Godišnjeg izvješća te izmjenom Odluke o odobrenju LRSR iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika iznos potpore dodijeljene za tekuće troškove i vođenje LRSR umanjiti za 25 posto.

(4) U slučaju dostavljanja nepotpunog Godišnjeg izvješća, Upravljačko tijelo će od FLAG-a zatražiti obrazloženje i/ili dopunu Godišnjeg izvješća.

(5) FLAG je dužan dostaviti obrazloženje i/ili dopunu u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za obrazloženje i/ili dopunu Godišnjeg izvješća iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Ako FLAG nije preuzeo zahtjev za obrazloženje i/ili dopunu prilikom prve dostave, dostava će biti ponovljena još jednom. Ako FLAG ne preuzme Zahtjev za obrazloženje i/ili dopunu niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave zahtjeva za obrazloženje i/ili dopunu na oglasnoj ploči.

(7) U slučaju nedostavljanja obrazloženja i/ili nadopune Godišnjeg izvješća, Upravljačko tijelo će donijeti Zaključak o neispunjavanju obveze dostavljanja Godišnjeg izvješća, te postupiti sukladno stavku 3. ovoga članka.

(8) Za sva pravovremena i potpuna izvješća iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo donijeti će Zaključak o ispunjavanju obveze dostavljanja Godišnjeg izvješća.

Promjene podataka o FLAG-u

Članak 16. (NN 77/20)

(1) Promjene podataka o FLAG-ovima podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na:

a) promjenu podataka o FLAG-u (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, voditelja, predsjednika, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN i slično);

b) promjenu podataka o FLAG-u koji se odnose na uvjete prihvatljivosti iz članka 4. ovoga Pravilnika odnosno članaka 5. i 6. Pravilnika za pripremnu potporu uključujući promjenu u strukturi i/ili broju članova iz javnog, civilnog, gospodarskog sektora i gospodarskog sektora ribarstva.

(2) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Upravljačkog tijela, uz naznaku: »Zahtjev za odobrenje promjena – FLAG«. Zahtjev za odobrenje promjena dostavlja se na propisanome obrascu koji se objavljuje na mrežnoj stranici Upravljačkog tijela.

(3) U slučaju promjena iz stavka 1. ovoga članka, FLAG je dužan, od dana podnošenja Zahtjeva za odobrenje LRSR do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava na temelju ovoga Pravilnika, Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena u roku od 15 radnih dana od njihovog nastanka ili dana odobrenja nadležnog tijela FLAG-a ako je isto potrebno ili dana pravomoćnosti rješenja/odobrenja nadležnog tijela državne uprave, ako je isto potrebno.

(4) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 1. ovoga članka, FLAG je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena dokazuje. Ako je isti nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatne dopune/obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će putem Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak tražiti navedeno.

(5) Upravljačko tijelo provodi postupke iz provjera Zahtjeva uz stavka 2. ovoga članka prema redoslijedu zaprimanja u Upravljačkom tijelu. Upravljačko tijelo će za potpune zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku, donijeti

a) Odluku o odobrenju promjena ili

b) Odluku o odbijanju promjena.

(6) Odlukom o odobrenju promjene iz stavka 5. ovoga članka ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o odobrenju LRSR iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(7) Za promjene iz stavka 1. ovoga članka koje se odnose na ribarstveno područje odnosno obuhvat LRSR, Upravljačko tijelo će u okviru Odluke iz stavka 5. točke a) ovoga članka inicirati izmjenu LRSR, a za koju je FLAG dužan podnijeti Zahtjev za izmjenu LRSR u skladu sa člankom 14. ovoga Pravilnika.

(8) Ovaj članak se ne primjenjuje na izmjene odabrane LRSR iz članka 14. ovoga Pravilnika.

III. PRIHVATLJIVOST PROJEKATA, TROŠKOVA I NOSITELJA PROJEKATA U OKVIRU ODABRANE LRSR

Uvjeti prihvatljivosti i obveze nositelja projekta

Članak 17. (NN 77/20, 122/23)

(1) Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti i poštivati obveze nositelja projekta za pojedinu mjeru/podmjeru sukladno odobrenoj LRSR i FLAG natječaju.

(2) Ako je nositelj projekta obveznik provedbe postupka javne nabave, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koje su predmet potpore obvezno provesti postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosno aktu naručitelja za nabavu ispod pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi.

(3) Ako nositelj projekta nije obveznik provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, obvezan je postupati sukladno postupcima definiranima Pravilima i uputama za provedbu postupaka nabave koja su dostupna na internetskim stranicama Upravljačkog tijela.

(4) Nositelj projekta mora osigurati nepostojanje sukoba interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja odnosno nepostojanje ostalih slučajeva sukoba interesa u postupcima nabave i provedbe operacije.

(5) Nositelj projekta je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod/oznaku za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(6) Nositelj projekta mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014.

(7) Nositelj projekta trajnu materijalnu imovinu koja je predmet potpore ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjena, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 55. stavku 5. Zakona o morskom ribarstvu odnosno članku 28. stavku 5. Zakona o akvakulturi.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile dopuštene su radnje iz stavka 7. ovoga članka uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.

(9) Radi pribavljanja odobrenja iz stavka 8. ovoga članka korisnik Upravljačkom tijelu podnosi zahtjev o kojem se odlučuje rješenjem.

(10) Za potrebe stavaka 7. i 8. ovoga članka, smije se dati na raspolaganje i korištenje drugoj osobi trajna materijalna imovina koja je predmet potpore za koju pravo vlasništva ima Republika Hrvatska ili pravna osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravna osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u slučaju kada je davanje na raspolaganje i korištenje u skladu sa posebnim propisom i/ili aktom, pod uvjetom da se ne mijenja svrha i namjena predmeta potpore te da davanje na raspolaganje i korištenje ne rezultira ostvarivanjem neto prihoda.

(11) Nositelj projekta je dužan omogućiti Upravljačkom tijelu, Tijelu za ovjeravanje, Tijelu za reviziju, Europskoj komisiji, Europskom revizorskom sudu, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim nadležnim nadzornim/revizorskim tijelima kontrolu na terenu ulaganja za koje je ostvario potporu na temelju ovoga Pravilnika i FLAG natječaja od dana podnošenja Zahtjeva za potporu pa u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(12) Nositelj projekta je dužan za aktivnosti koje uključuju pružanje usluga (npr. seminari, sajmovi, prezentacije i slični događaji), najkasnije sedam radnih dana prije početka pružanja usluge obavijestiti Upravljačko tijelo i FLAG o mjestu i vremenu održavanja/provedbe aktivnosti, putem elektroničke pošte: [email protected].

(13) Ako se u slučajevima iz stavka 12. ovoga članka ne provodi kontrola na terenu za vrijeme trajanja aktivnosti, a o čemu Upravljačko tijelo obavještava nositelja projekta po zaprimanju obavijesti, nositelj projekta je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje da je predmetna aktivnost provedena (npr. fotografije, potpisne liste i slično).

(14) Nositelj projekta je dužan za aktivnosti za koje se kontrola na terenu provodi uvidom u rezultate tih aktivnosti dostaviti odgovarajući dokaz da je navedena aktivnost provedena te da su izdaci stvarno nastali (npr. letci, brošure, izvještaji, studije, prijevodi, zapisnici, audio/video zapisi, liste sudionika, obavijesti/informacije/oglasi u javnim glasilima i slično).

(15) Nositelj projekta je dužan dokumentaciju iz stavaka 13. i 14. ovoga članka dostaviti uz Zahtjev za isplatu.

(16) Za potrebe članka 2. stavka 1. točke i) ovoga Pravilnika odnosno kontrole na terenu u ranijoj fazi, nositelj projekta je dužan obavijestiti Upravljačko tijelo i FLAG o provedbi radova/aktivnosti/stavljanja u funkciju opreme/predmeta koje nije moguće provjeriti redovnom kontrolom, najkasnije sedam radnih dana prije početka radova/aktivnosti odnosno stavljanja opreme/predmeta u namjenu/funkciju, putem elektroničke pošte: [email protected].

(17) Iznimno od stavka 16. ovoga članka, u okviru troškova iz članka 41. ovoga Pravilnika, kontrola na terenu u ranijoj fazi ne provodi se za uredski potrošni materijal čija je vrijednost po jednoj isporuci odnosno računu manja ili jednaka 132,73 eura.

(18) Nositelj projekta je dužan osigurati funkcionalnost i namjenu ulaganja (opreme, uređaja, objekata i ostalih stavki u sklopu operacije) prilikom redovne kontrole iz članka 2. stavka 1. točke u) ovoga Pravilnika.

(19) Nositelj projekta je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o operaciji za koju je ostvario potporu, prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora i kontrole na terenu te je na zahtjev dostaviti ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije dostupna je na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(20) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 19. ovoga članka je najmanje dvije godine od 31. prosinca nakon predaje računa Europskoj komisiji od strane Tijela za ovjeravanje, a u kojima su uključeni završni izdaci dovršene operacije ili pet godina nakon datuma konačne isplate, ovisno što je kasnije.

(21) Upravljačko tijelo putem FLAG-a obavještava nositelje projekta o godini od koje počinje teći rok iz stavka 20. ovoga članka.

(22) Nositelj projekta mora provoditi mjere informiranja i promidžbe sukladno članku 119. i Prilogu V. Uredbe (EU) br. 508/2014 te odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 763/2014 оd 11. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu tehničkih obilježja mjera informiranja i promidžbe i uputa za izradu amblema Unije (SL L 209, 16. 7. 2014.). Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(23) Nositelj projekta je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 19. ovoga Pravilnika tijekom cijelog razdoblja provedbe operacije i tijekom pet godina nakon konačne uplate sredstava potpore.

(24) Uvjeti prihvatljivosti i dokumentacija kojom se oni dokazuju te obveze nositelja projekta iz ovoga članka propisuju se FLAG natječajem.

(25) Uvjeti prihvatljivosti i poštivanje obveza nositelja projekta mogu se provjeravati do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate, a u skladu sa odredbama FLAG natječaja.

(26) U slučaju operacija koje se provode u partnerstvu, nositelj projekta je dužan osigurati poštivanje obveza iz ovoga članka od strane svih uključenih partnera, a u skladu sa ugovorom, sporazumom ili drugim odgovarajućim dokumentom kojim se partnerstvo uspostavlja i uređuje.

Uvjeti prihvatljivosti operacija

Članak 18.

(1) Operacija mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– mora biti usklađena s uvjetima prihvatljivosti za operacije određenima za pojedinu mjeru/podmjeru sukladno odobrenoj LRSR i FLAG natječajem;

– ne smije biti fizički završena ili u cijelosti provedena u trenutku podnošenja prijave na FLAG natječaj;

– prihvatljive aktivnosti odnosno operacije ne smiju biti financirane drugim javnim izdacima. Iznimno, u slučaju kada se aktivnost ili operacija u okviru LRSR uz potporu na temelju ovoga Pravilnika financira i drugim javnim izdacima, ukupni intenzitet potpore ne smije biti veći od intenziteta potpore utvrđenog za tu operaciju sukladno članku 8. i članku 22. ovoga Pravilnika;

– mora biti u skladu sa uvjetima iz članka 10. Uredbe (EU) br. 508/2014 odnosno člankom 19. ovoga Pravilnika.

(2) Uvjeti prihvatljivosti projekta iz stavka 1.ovoga članka i dokumentacija kojom se oni dokazuju propisuju se FLAG natječajem.

Članak 19. (NN 77/20)

(1) Na temelju članka 10. Uredbe (EU) br. 508/2014 nisu prihvatljive operacije za koje prijavu podnosi nositelj projekta za kojeg je utvrđeno da je:

a) počinio neko kazneno djelo iz članaka 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L328, 6. 12. 2008.);

b) počinio teški prekršaj na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286 od 29. 10. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2008) ili članka 90. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343 od 22. 12. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1224/2009), a što je utvrđeno od strane nadležnog tijela;

c) vlasnik plovila i/ili ovlaštenik povlastice plovila koje je na Unijinom popisu nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih plovila kako je određeno u članku 40. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe;

d) počinio teški prekršaj Zajedničke ribarstvene politike koji je kao takav određen u drugom zakonodavstvu koje su donijeli Europski parlament i Vijeće;

e) počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.).

(2) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 1. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, u skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/288 оd 17. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu vremenskog razdoblja i datuma za neprihvatljivost zahtjeva (SL L 51, 24.2.2015.) te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2252 оd 30. rujna 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/288 u pogledu razdoblja neprihvatljivosti zahtjeva za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 321, 5. 12. 2015.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(3) Uvjeti i odredbe iz stavka 1. točke a) ovoga članka primjenjuju se u slučaju operacija koje se odnose na akvakulturu odnosno kod koji je nositelj projekta ovlaštenik povlastice /nositelj dozvole za akvakulturu.

(4) Uvjeti i odredbe iz stavka 1. točaka b), c) i d) ovoga članka primjenjuju se u slučaju operacija koje se odnose na gospodarski ribolov odnosno kod kojih je nositelj projekta vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov.

(5) Uvjeti i odredbe iz stavka 1. točke e) ovoga članka primjenjuju se u slučaju svih operacija odnosno svih nositelja projekta u okviru provedbe LRSR.

(6) Udovoljavanje uvjetima prihvatljivosti iz ovoga članka utvrđuje FLAG u postupcima odabira na temelju podataka koje dostavlja Upravljačko tijelo na zahtjev FLAG-a.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 20. (NN 77/20)

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

– troškovi su prihvatljivi sukladno FLAG natječaju;

– povezanost s operacijom i nastanak u okviru operacije;

– stvarnost nastanka kod nositelja projekta odnosno partnera, ako je primjenjivo;

– izvršenje plaćanja nositelja projekta dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga;

– dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti, pri čemu su prihvatljivi predujmovi isplaćeni dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga u skladu s odredbama ugovora sklopljenih s tim subjektima;

– usklađenost s pravilima nabave;

– usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo;

– usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije;

– usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

– troškovi su prihvatljivi ako su nastali i plaćeni u razdoblju prihvatljivosti definiranim FLAG natječajem, ne dovodeći u pitanje stavak 3. ovoga članka.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali na teret korisnika i plaćeni u razdoblju od datuma odobrenja LRSR odnosno podnošenja zahtjeva za izmjenu LRSR u skladu s člankom 14. stavkom 13. ovoga Pravilnika, do 31. prosinca 2023. godine.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, prihvatljivi troškovi su i opći troškovi koji su izravno povezani s provedbom projekta odnosno vezani su za ulaganje za koje je podnesena prijava projekta, a koji su nastali nakon 1. siječnja 2016. godine. Visina i vrsta prihvatljivosti općih troškova definira se FLAG natječajem.

(5) Prihvatljivi troškovi su svi troškovi koji se nalaze u listi prihvatljivih troškova, ako je primjenjivo, objavljenom uz FLAG natječaj, a koji su sukladni odabranoj LRSR i ovome Pravilniku.

(6) Neprihvatljivi troškovi u okviru operacija su:

a) kamata na dug, s izuzetkom u odnosu na bespovratna sredstva dana u obliku subvencija kamatne stope ili subvencija naknada za jamstvo;

b) kupnja neizgrađenog zemljišta i izgrađenog zemljišta u skladu s člankom 69. stavkom 3. točkom b) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

c) porez na dodanu vrijednost, osim ako nije povrativ u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u;

d) troškovi za povećanje ribolovnih kapaciteta ribarskih plovila ili opreme kojom se povećava sposobnost plovila za pronalaženje ribe;

e) izgradnja i/ili kupnja novih ribolovnih plovila ili uvoz ribolovnih plovila;

f) privremeni ili trajni prestanak ribolovnih aktivnosti;

g) istraživački ribolov;

h) prijenos vlasništva nad poduzećem;

i) izravno poribljavanje osim ako je izričito predviđeno kao mjera očuvanja pravnim aktom Unije ili u slučaju eksperimentalnog poribljavanja;

j) troškovi koji ne mogu biti potvrđeni kontrolom na terenu iz članka 47. ovoga Pravilnika;

k) troškovi koji ne udovoljavaju općim uvjetima prihvatljivosti iz stavka 1. ovoga članka;

l) ostali troškovi utvrđeni kao neprihvatljivi FLAG natječajem.

(7) Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi se definiraju u FLAG natječaju, u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika.

Broj prijava po nositelju projekta

Članak 21. (NN 77/20)

(1) Broj prijava koje nositelj projekta može podnijeti na FLAG natječaj za provedbu mjere/podmjere tijekom jednog FLAG natječaja propisuje se FLAG natječajem.

(2) Ako je nositelj projekta u svojstvu nositelja prijavitelja koji je, temeljem nacionalnog zakonodavstva, fizička osoba, istodobno i odgovorna osoba u pravnoj osobi, broj dozvoljenih prijava mora biti propisan FLAG natječajem.

(3) Broj projekata po pojedinom nositelju projekta po odabranoj LRSR može se definirati FLAG natječajem.

(4) Nositelj projekta može istovremeno biti u postupku odabira projekata za mjere/podmjere na FLAG natječaju i u postupku odabira i odobravanja operacija u okviru mjere koja se provodi na nacionalnoj razini, a odgovara mjeri/podmjeri na koju se FLAG natječaj odnosi, ali pod uvjetom da su predmet potpore različiti troškovi.

(5) FLAG natječajem se mogu propisati dodatne odredbe u odnosu na broj prijava.

Iznos i intenzitet potpore za operacije

Članak 22.

(1) Iznos potpore za operacije u okviru LRSR se utvrđuje primjenom intenziteta potpore u odnosu na ukupne prihvatljive troškove.

(2) Intenzitet potpore za operacije se utvrđuje FLAG natječajem u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika.

(3) Najniži i/ili najviši iznos potpore koji se može ostvariti po pojedinoj operaciji i/ili po nositelju projekta i/ili po pojedinoj mjeri/podmjeri može se definirati FLAG natječajem, u skladu sa odobrenom LRSR.

Kriteriji odabira projekata

Članak 23.

(1) Kriteriji odabira projekata moraju biti navedeni u FLAG natječaju i moraju odgovarati kriterijima odabira projekata iz LRSR, ako je primjenjivo.

(2) Način primjene kriterija odabira projekata i dokumentacija za ocjenu usklađenosti projekta s kriterijima odabira mora biti jasno propisana FLAG natječajem.

IV. POSTUPAK ODABIRA PROJEKATA NA RAZINI FLAG-a

Priprema i objava FLAG natječaja

Članak 24. (NN 77/2074/2208/23)

(1) FLAG natječaj objavljuje i provodi FLAG.

(2) FLAG ima pravo na objavu FLAG natječaja ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

– LRSR odobrena od strane Upravljačkog tijela u skladu sa člankom 13. stavkom 1. točkom a), a uzimajući u obzir članak 14. stavak 10. ovoga Pravilnika;

– postoji dovoljno raspoloživih sredstava u Financijskom planu provedbe LRSR.

(3) Na postupak odabira projekata primjenjuje se LRSR koja je vrijedila u trenutku objave odnosno izmjene FLAG natječaja.

(4) Tekst FLAG natječaja sadrži najmanje sljedeće informacije:

– predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava FLAG natječaja;

– uvjete prihvatljivosti nositelja projekta i dokumentaciju;

– uvjete prihvatljivosti projekta i dokumentaciju;

– uvjete prihvatljivosti troškova i dokumentaciju;

– neprihvatljive troškove;

– kriterije odabira projekata i dokumentaciju;

– detaljni postupak odabira projekata;

– visinu i intenzitet potpore sa jasno definiranim kriterijima za uvećanja, ako je primjenjivo;

– način, uvjete i rokove prijave projekta;

– rok provedbe projekta i prihvatljivosti troškova i

– popis priloga i obrazaca.

(5) FLAG natječaj može sadržavati i druge elemente i/ili dokumente poput vodiča i sličnih dokumenata.

(6) FLAG natječaj i pripadajući obrasci, prilozi, vodiči i ostali dokumenti moraju biti javno objavljeni na mrežnoj stranici FLAG-a uz prethodno odobrenje Upravnog (izvršnog) tijela FLAG-a ili drugog nadležnog tijela FLAG-a.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, za usklađivanje obrazaca slijedom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, nije potrebno odobrenje Upravnog (izvršnog) tijela FLAG-a ili drugog nadležnog tijela FLAG-a ako su obrasci prethodno odobreni od toga tijela.

(8) FLAG može pomoći u pripremi projekata u vidu edukacija, treninga ili savjetovanja, ali mu je zabranjeno pisanje projekata, pripremanje natječajne dokumentacije i popunjavanje obrazaca za projekte koji se planiraju provoditi putem odabrane LRSR.

(9) U interesu jednakog tretmana, FLAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.

(10) FLAG natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti najkasnije do dana koji prethodi datumu kojim počinje rok za prijavu projekata pri čemu se predmetna izmjena i/ili ispravak objavljuje sukladno stavku 6. ovoga članka.

(11) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, FLAG natječaj je moguće izmijeniti nakon datuma kojim počinje rok za prijavu projekta, u sljedećim slučajevima:

– povećanje raspoloživih sredstava FLAG natječaja i/ili najvišeg iznosa javne potpore po projektu/korisniku ako je isti propisan FLAG natječajem, najkasnije do dana početka izdavanja odluka. Iznimno, FLAG natječaj je moguće izmijeniti i nakon izdavanja odluka, ako u okviru toga FLAG natječaja nije bilo odbijenih prijava radi nedostatnosti raspoloživih sredstava;

– produženje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata, najkasnije do krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata;

– produženje krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali primjenjujući načelo jednakog postupanja i načelo zabrane diskriminacije;

– usklađivanje odredbi FLAG natječaja s odredbama ovoga Pravilnika u slučaju izmjena i/ili dopuna ovoga Pravilnika pod uvjetom da isto ne utječe na primjenu načela jednakog postupanja i načelo zabrane diskriminacije;

– ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

(12) FLAG može poništiti FLAG natječaj prije izdavanja odluka, u sljedećim slučajevima:

a) kada se utvrdi da se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja i/ili načelo zabrane diskriminacije;

b) kada je u FLAG natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja FLAG natječaja ili do sadržajno bitno drukčijeg FLAG natječaja.

(13) Poništenje FLAG natječaja objavljuje se sukladno stavku 6. ovoga članka.

(14) FLAG je dužan pratiti raspoloživost sredstava za pojedinu mjeru/podmjeru u skladu sa odobrenom LRSR.

Faze u postupku odabira projekata

Članak 25.

(1) Postupak odabira projekata se provodi na FLAG razini i sastoji se od sljedećih faza:

– 1. faza: Administrativna kontrola projekata

– 2. faza: Ocjenjivanje projekata

– 3. faza: Odabir projekata od strane nadležnog tijela FLAG-a, na temelju statuta i

– 4. faza: Prigovori na odluke nadležnog tijela FLAG-a.

(2) Odgovarajući sustav i cjelokupni postupak odabira projekata na FLAG razini moraju biti detaljno navedeni u FLAG natječaju.

(3) FLAG je dužan postupati sukladno smjernicama Upravljačkog tijela za provedbu postupka odabira projekata u okviru provedbe LRSR, procedurama navedenim u LRSR i drugim općim i internim aktima FLAG-a, prethodno odobrenim od strane nadležnog tijela FLAG-a, na temelju statuta.

Nepristranost i transparentnost prilikom odabira projekata

Članak 26.

(1) Odabir projekata mora biti nepristran i transparentan što se osigurava sprječavanjem sukoba interesa, na način opisan ovim Pravilnikom, pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj te Uredbom (EU) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

(2) Sukob interesa ne postoji ako osoba koja sudjeluje u postupku odabira projekata nije osobno, kao niti članovi njegove obitelji (bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj) sljedeće:

– zaposlenik, član, član upravnog ili bilo kojeg drugog tijela ili čelnik upravnog tijela nositelja projekta niti bilo koje druge fizičke/pravne osobe povezane na bilo koji način s nositeljem projekta (partnerski odnos u provedbi projekta i sl.) i

– u odnosu na nositelja projekta ima bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes, nauštrb javnog interesa i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa.

(3) Osobe koje sudjeluju u postupku odabira projekata moraju biti upoznate s popisom nositelja projekata koji su se prijavili na FLAG natječaj.

(4) U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa, osoba koja sudjeluje u postupku odabira projekata obvezna je o tome odmah izvijestiti ostale sudionike i nadležno tijelo FLAG-a te pisanim putem zatražiti izuzimanje iz daljnjeg postupka u vezi s projektom na koji se odnosi utvrđeni sukob interesa. U toj situaciji FLAG izuzima takvu osobu iz daljnjeg postupanja kod predmetnog projekta.

(5) FLAG je dužan voditi registar evidencije potencijalnog sukoba interesa. Procedure FLAG-a moraju uključivati sprječavanje sukoba interesa, posebice u situacijama kada je nositelj projekta FLAG.

(6) Pitanje sukoba interesa mora biti uključeno u dnevni red sjednica/sastanaka/povjerenstava FLAG-a.

Administrativna kontrola projekata

Članak 27.

(1) Nositelj projekta podnosi prijavu projekta FLAG-u na način te prema uvjetima i rokovima propisanim FLAG natječajem.

(2) Administrativna kontrola provodi se sukladno procedurama FLAG-a koje moraju biti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i smjernicama Upravljačkog tijela za provedbu postupka odabira projekata u okviru provedbe LRSR.

(3) Cilj predmetne faze je utvrditi pravovremenost i potpunost prijave te prihvatljivost nositelja projekta sukladno odredbama propisanim FLAG natječajem.

(4) Administrativni kriteriji te posljedično i administrativna kontrola, po svojoj naravi, ne ulaze u sadržaj i kvalitetu samog projekta već se u postupku kontrole postupa prema zadanim, jasnim i transparentnim pravilima, jednakim za sve nositelje projekata, obazirući se samo i isključivo na postavljene administrativne zahtjeve.

(5) U slučaju neispunjavanja pojedinih kriterija, projekt se isključuje iz daljnjeg postupka odabira.

Ocjenjivanje projekata

Članak 28.

(1) Cilj predmetne faze je provjeriti usklađenost projekta s uvjetima prihvatljivosti i kriterijima odabira iz LRSR, utvrđivanje prihvatljivih aktivnosti ili operacija te troškova istih, intenziteta i iznosa potpore, broja bodova po projektu, a sve to zavisno o mjeri i/ili vrsti ili tipu operacije.

(2) Provjere iz stavka 1. ovoga članka mogu biti obavljene i u fazi administrativne kontrole projekta, osim provjere usklađenosti s kriterijima odabira koji nisu jednoznačno provjerljivi/mjerljivi odnosno čija provjera može dovesti do subjektivnog ocjenjivanja.

(3) Ocjenjivanje projekata obavlja Ocjenjivački odbor FLAG-a kojeg imenuje nadležno tijelo FLAG-a, sukladno statutu odnosno općim ili internim aktima FLAG-a.

(4) Članovi Ocjenjivačkog odbora FLAG-a ne mogu biti članovi niti jednog tijela FLAG-a koje sudjeluje u postupku odabira projekata.

(5) U slučajevima kada je FLAG nositelj projekta, ocjenjivanje se mora provesti na način da ne dovodi FLAG u povlašteni položaj u odnosu na druge nositelje projekta i ocjenjivanje moraju provesti osobe koje su u potpunosti neovisne od odabranog FLAG-a.

(6) Detaljni postupak izbjegavanja sukoba interesa kada je FLAG nositelj projekta mora biti naveden u procedurama odabranog FLAG-a u skladu s odobrenom LRSR i općim ili internim aktima za provedbu FLAG natječaja.

(7) Negativno ocijenjeni odnosno neprihvatljivi projekti isključuju se iz daljnjeg postupka odabira.

Rangiranje projekata

Članak 29.

(1) Nakon što završi ocjenjivanje za sve pozitivno ocijenjene projekte, formira se rang-lista sukladno kriterijima odabira projekata navedenim u LRSR ili FLAG natječaju.

(2) Rang-lista iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati jasno obrazloženje za svaku preporuku pojedinog projekta za odabir uz obavezno naznačeni naziv projekta, prihvatljive troškove/aktivnosti, najviši iznos prihvatljivog troška/aktivnosti, intenzitet i iznos potpore te ostvareni broj bodova uz jasnu napomenu nadležnog tijela FLAG-a o opravdanosti projekta.

(3) Na listi iz stavka 1. ovoga članka se nalaze i projekti koji su isključeni iz postupka odabira projekata.

(4) Prednost na rang-listi imaju projekti s ostvarenim većim brojem bodova.

(5) U slučaju kada se na temelju rang-liste utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve pozitivno ocijenjene projekte, u skladu sa raspoloživim sredstvima propisanim FLAG natječajem, određuje se prag raspoloživosti iznad kojeg će se nalaziti svi projekti za koje postoji dovoljno raspoloživih sredstava.

Odabir projekata od strane nadležnog tijela FLAG-a

Članak 30.

(1) FLAG prilikom odabira projekata mora posebice osigurati sljedeća načela:

– nakon isključenja članova nadležnog tijela FLAG-a kod kojih je utvrđen sukob interesa, najmanje 51% članova nadležnog tijela FLAG-a mora imati pravo glasa prilikom odlučivanja;

– za odabir projekta mora glasovati natpolovična većina članova nadležnog tijela FLAG-a s pravom glasa;

– bilo koja pojedinačna interesna skupina ne posjeduje više od 49% glasačkih prava prilikom odlučivanja;

– od članova nadležnog tijela FLAG-a koji su glasovali za projekt najmanje 50% glasova pripada partnerima koji ne pripadaju tijelima javne vlasti;

– kvorum od 51% članova mora fizički prisustvovati sjednicama nadležnog tijela FLAG-a kako bi odluke bile pravovaljane, odnosno sudjelovati u pisanom postupku iz članka 34. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

– nepristranost i transparentnost prilikom odabira projekata;

– jednako postupanje prema svim nositeljima projekata i svim uključenim stranama prilikom postupka odabira projekata;

– zaštita osobnih podataka i

– zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što su rasa, boja kože, spol, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovina, rođenje, naobrazba, društveni položaj ili druge osobine.

(2) Članovi nadležnog tijela FLAG-a moraju imati relevantnu dokumentaciju prilikom odlučivanja i unaprijed biti obaviješteni o održavanju sjednice. Na zahtjev članova nadležnog tijela FLAG-a, ocjenjivači i/ili osobe koje provode administrativnu kontrolu projekta mogu prisustvovati sjednicama kako bi im obrazložili projekt.

(3) Nadležno tijelo FLAG-a može zatražiti dodatne informacije kako bi moglo donijeti ispravnu odluku pri čemu nije obvezno prihvatiti preporuku ocjenjivača i/ili osoba koje provode administrativnu kontrolu projekta, ali mora biti zabilježen jasan razlog za donošenje takve odluke. U tom slučaju, nadležno tijelo FLAG-a mora dokazati vlastitom provjerom da predloženi projekt nije/je prihvatljiv.

(4) Članovi nadležnog tijela FLAG-a moraju odobriti i isključenje projekata iz postupka odabira.

(5) Nakon odabira projekata od strane nadležnog tijela FLAG-a, FLAG izdaje odluke i dostavlja ih nositeljima projekata na način propisan u FLAG natječaju. FLAG obvezno mora donijeti:

a) Odluku o odabiru projekta sa utvrđenim iznosom potpore ili

b) Odluku o odbijanju projekta.

(6) U slučaju da se nakon izuzimanja članova nadležnog tijela FLAG-a zbog sukoba interesa ne može osigurati kvorum i ravnopravnost u odlučivanju, odlučivanje o odabiru projekta obavlja Skupština FLAG-a ili drugo nadležno tijelo ovlašteno za odlučivanje u skladu sa statutom, pri čemu prilikom odlučivanja vrijede ista pravila iz stavaka od 1. do 5. ovoga članka.

Prigovori na odluke nadležnog tijela FLAG-a

Članak 31.

(1) Nositelji projekata imaju pravo podnijeti prigovor na odluke nadležnog tijela FLAG-a zbog:

– povrede odredbi FLAG natječaja i/ili

– pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

– pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(2) Nadležno tijelo FLAG-a temeljem statuta, imenuje članove tijela FLAG-a nadležnog za prigovore.

(3) Prigovor se podnosi preporučenom poštom na adresu FLAG-a u roku propisanom FLAG natječajem.

(4) Odluke tijela FLAG-a nadležnog za prigovore ne mogu biti promijenjene od strane nadležnog tijela FLAG-a.

(5) FLAG je dužan obavijestiti nositelja projekta o odluci tijela FLAG-a nadležnog za prigovore.

(6) Rokovi za donošenje odluka iz stavka 4. ovoga članaka propisuju se FLAG natječajem.

Informiranje javnosti

Članak 32.

(1) Popis projekata koji su odabrani od strane FLAG-a biti će objavljeni na mrežnoj stranici FLAG-a nakon utvrđivanja rang-liste odabranih projekata.

(2) Objava će uključivati najmanje sljedeće podatke:

– naziv nositelja projekta

– naziv projekta i njegov kratak opis i

– intenzitet potpore i iznos potpore.

V. POSTUPAK DODJELE POTPORE NA RAZINI UPRAVLJAČKOG TIJELA

Postupak odobravanja projekata i dodjele potpore

Članak 33.

(1) Postupak odobravanja projekata i dodjele potpore provodi Upravljačko tijelo temeljem Izvješća FLAG-a o provedenom postupku odabira projekata kojim se dokazuje ispunjenje obveza iz Poglavlja IV. ovoga Pravilnika.

(2) Izvješće FLAG-a o provedenom postupku odabira sadrži najmanje slijedeće:

– Dokumentaciju proizašlu iz postupaka administrativne kontrole prijave projekata;

– Dokumentaciju vezanu za provjeru postupka odabira projekata – provjera FLAG natječaja;

– Dokumentaciju pristiglu uz prijavu projekata odnosno prijavni dosje predmeta Zahtjeva za potporu nositelja projekata.

(3) U Izvješću FLAG-a o provedenom postupku odabira projekata, FLAG podnosi i dokumentaciju za sve odluke na koje je podnesen prigovor, a za koje odluka po prigovoru nije riješena u korist podnositelja prigovora, na FLAG razini.

(4) Prag raspoloživih sredstava iz FLAG natječaja se pomiče za iznos preostalih neiskorištenih sredstava potpore utvrđen nakon pravomoćnosti akata iz članka 30. stavka 5. ovoga Pravilnika. U toj situaciji FLAG može podnijeti Zahtjev za potporu za nositelje projekta koji se nalaze ispod praga raspoloživih sredstava, počevši od prvog mjesta ispod praga raspoloživih sredstava.

(5) Obrazac Izvješća s Popisom opće obvezne dokumentacije koju sadrži Izvještaj FLAG-a iz stavka 1. ovoga članka, s pripadajućim uputama za podnošenje, donosi Upravljačko tijelo.

(6) Rok za dostavu Izvješća FLAG-a iz stavka 1. ovoga članka Upravljačkom tijelu je 30 dana od dana pravomoćnosti svih odluka na razini FLAG-a.

(7) Izvješće FLAG-a iz stavka 1. ovoga članka podnosi se preporučenom pošiljkom i na CD-u/DVD-u/USB-u, ili osobno, na adresu Upravljačkog tijela, uz naznaku: »Izvješće FLAG-a o provedenom postupku odabira projekata« na propisanome obrascu Izvješća koji se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Upravljačkog tijela.

Administrativna kontrola Zahtjeva za potporu

Članak 34. (NN 77/20, 122/23)

(1) Administrativnu kontrolu Zahtjeva za potporu s pripadajućim Izvješćima FLAG-a provodi Upravljačko tijelo i isto podrazumijeva sljedeće:

a) provjeru da li je postupak odabira projekata proveden na način kako je propisan ovim Pravilnikom, FLAG natječajem, procedurama FLAG-a, odobrenom LRSR, smjernicama Upravljačkog tijela za provedbu postupka odabira projekata u okviru provedbe LRSR i ostalim dokumentima koji se donose u skladu sa ovim Pravilnikom, ako je primjenjivo i

b) provjeru prihvatljivosti u odnosu na projekt, nositelja projekta i troškove, ovisno o mjeri/podmjeri u okviru koje je odabran sukladno ovome Pravilniku, FLAG natječaju, odobrenoj LRSR i ostalim relevantnim propisima, ako je primjenjivo.

(2) Iznimno od stavka 1. točke b) ovoga članka, tehničke analize odnosno utvrđivanje opravdanosti visine troškova u slučaju kada nositelj projekta nije obveznik Zakona o javnoj nabavi, te, ako je primjenjivo, ekonomske analize odnosno postupke utvrđivanja ekonomske i financijske održivosti projekata, obavlja Agencija za plaćanja.

(3) Upravljačko tijelo provodi postupke iz stavka 1. ovoga članka prema redoslijedu zaprimanja Zahtjeva za potporu s pripadajućim Izviješćem FLAG-a u Upravljačkom tijelu.

(4) Upravljačko tijelo, prilikom provedbe administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, može od FLAG-a i/ili nositelja projekta tražiti dopune/obrazloženja/ispravke na način i u rokovima propisanima postupcima Upravljačkog tijela.

(5) Ako Upravljačko tijelo utvrdi da je projekt od trenutka odabira promijenjen i/ili su uvjeti po kojima je nositelj projekta ostvario bodove sukladno kriterijima odabira promijenjeni, Upravljačko tijelo zadržava pravo nositelju projekta umanjiti iznos potpore ili odbiti Zahtjev za potporu.

(6) Ako se utvrdi da postupak odabira projekata nije proveden kako je propisano ovim Pravilnikom, odobrenom LRSR i FLAG natječajem, Upravljačko tijelo može za sve podnesene Zahtjeve za potporu izdati Rješenje o odbijanju Zahtjeva za potporu sukladno članku 35. stavku 1. točki b) ovoga Pravilnika.

Odlučivanje Upravljačkog tijela

Članak 35. (NN 77/20, 122/23)

(1) Upravljačko tijelo će nakon provedene administrativne kontrole donijeti:

a) Rješenje o dodjeli sredstava ili

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za potporu.

(2) Donošenjem Rješenja iz stavka 1. točke a) ovoga članka odobrava se projekt odabran od strane FLAG-a odnosno smatra se operacijom u skladu sa člankom 2. stavkom 1. točkom q) ovoga Pravilnika.

(3) Upravljačko tijelo dužno je obavijestiti FLAG o donesenim rješenjima iz stavka 1. ovoga članka.

VI. PROVEDBA OPERACIJA

Razdoblje provedbe operacija

Članak 36. (NN 77/2074/22122/23)

(1) Razdoblje provedbe operacija i prihvatljivosti troškova propisuju se FLAG natječajem.

(2)  Specifični zahtjevi vezani uz prihvatljivost troškova i operacije tijekom provedbe mogu se propisati Rješenjem o dodjeli sredstava prema Zahtjevu za potporu.

(3) Mogućnost i uvjeti produženja trajanja provedbe operacija mogu se definirati FLAG natječajem u skladu s člankom 24. stavkom 10. alinejom 3. ovoga Pravilnika.

Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR

Članak 37. (NN 77/2074/22122/23)

(1) Promjene u operacijama u okviru provedbe LRSR podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju:

a) promjenu podataka o nositelju projekta (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva);

b) promjenu podataka koji su temelj za provjeru udovoljavanja uvjetima i kriterijima prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku i/ili dokumentu kojim FLAG utvrđuje uvjete, kriterije i način dodjele potpore;

c) ostale promjene u operaciji bez kojih se operacija ne može provesti ili koje imaju utjecaj na poboljšanje provedbe operacija, koje su nastale do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. točke a) ovoga članka, nositelj projekta je dužan, od dana podnošenja prijave do isteka razdoblja od 5 godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava na temelju ovoga Pravilnika, podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, u roku od 15 radnih dana od njihova nastanka.

(3) U slučaju promjena iz stavka 1. točke b) ovoga članka, nositelj projekta je dužan, od dana stupanja na snagu Rješenja o dodjeli sredstava prema Zahtjevu za potporu do isteka razdoblja od 5 godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava na temelju ovoga Pravilnika, podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, u roku od 15 radnih dana od njihova nastanka.

(4) U slučaju promjena iz stavka 1. točke c) ovoga članka, nositelj projekta dužan je od dana stupanja na snagu Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika do isteka razdoblja od 5 godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava na temelju ovoga Pravilnika, podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, najkasnije do podnošenja Zahtjeva za isplatu kojim je obuhvaćen izdatak na kojega se promjena odnosi.

(5) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, nositelj projekta je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(6) Upravljačko tijelo provodi provjere iz stavka 7. ovoga članka prema redoslijedu zaprimanja Zahtjeva za odobrenje promjena u Upravljačkom tijelu.

(7) Upravljačko tijelo će, za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku i dokumentu kojim FLAG definira uvjete, kriterije i način dodjele potpore za operacije u okviru LRSR-a te donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava, u slučaju odobrenja promjena, ili Rješenje o odbijanju promjena.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Rješenje o dodjeli sredstava, Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o odobrenju promjena.

(9) Rok za donošenje rješenja iz stavaka 7. i 8. ovoga članka je 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka. Upravljačko tijelo o donesenim rješenjima, uz nositelja projekta, izvješćuje i FLAG.

(10) Rok iz stavka 9. ovoga članka se prekida u slučaju upućivanja nositelju projekta zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak Zahtjeva za odobrenje promjena od strane Upravljačkog tijela te se nastavlja računati danom zaprimanja tražene dopune/obrazloženja/ispravka u Upravljačkom tijelu.

(11) Rješenjem o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava iz stavka 7. ovoga članka ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Rješenjem o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(12) Iznimno od stavka 11. ovoga članka, Rješenjem o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava može se dodijeliti veći iznos potpore ako su za promjenu dostupna raspoloživa sredstva u okviru LRSR u skladu sa člankom 7. stavkom 5. odnosno stavkom 6. ovoga Pravilnika i ako su ispunjeni uvjeti iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.

(13) Za potrebe stavka 12. ovoga članka, detaljni postupci na FLAG razini definiraju se smjernicama Upravljačkog tijela za provedbu postupka odabira projekata u okviru provedbe LRSR.

(14) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4 ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Upravljačkog tijela, uz naznaku: »Zahtjev za odobrenje promjena u okviru provedbe LRSR«. Zahtjev za odobrenje promjena dostavlja se na propisanome obrascu koji se objavljuje na mrežnoj stranici Upravljačkog tijela.

Odustajanje od potpore

Članak 38. (NN 77/20, 122/23)

(1) U slučaju da nositelj projekta želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako nositelj projekta podnese Zahtjev za odustajanje u fazi odabira projekta na razini FLAG-a odnosno prije dostave Upravljačkom tijelu Izvješća FLAG-a o provedenom postupku odabira projekata iz članka 33. ovoga Pravilnika, FLAG će nositelju projekta izdati Potvrdu o odustajanju.

(3) Ako nositelj projekta podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu na razini Upravljačkog tijela odnosno u razdoblju nakon dostave Upravljačkom tijelu Izvješća FLAG-a o provedenom postupku odabira projekata iz članka 33., a prije izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Rješenje o obustavi postupka dodjele potpore.

(4) Ako nositelj projekta podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo donijet će Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli sredstava.

(5) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka, kada se podnosi prije donošenja Rješenja o dodjeli sredstava članka 35. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, dostavlja se FLAG-u na način definiran FLAG natječajem.

(6) Zahtjev za odustajanjem iz stavka 1. ovoga članka, kada se podnosi nakon izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, dostavlja se Upravljačkom tijelu preporučenom poštom s povratnicom na adresu Upravljačkog tijela, uz naznaku: »Zahtjev za odustajanje u okviru provedbe LRSR«.

Poništenje obveze

Članak 38.a (NN 122/23)

Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli sredstava i u sljedećim slučajevima:

– negativnog nalaza kontrole na terenu

– utvrđene nepravilnosti za koju je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

– kada nositelj projekta ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika i/ili FLAG natječaja ili nije ispunio obveze određene Rješenjem o dodjeli sredstava

– ako nositelj projekta ne dostavi niti jedan Zahtjev za isplatu.

Zahtjev za isplatu u okviru provedbe operacija LRSR – postupci na razini FLAG-a

Članak 39. (NN 77/20, 122/23)

(1) Sredstva potpore za provedbu operacija u okviru LRSR isplaćuju se nositelju projekta na temelju Zahtjeva za isplatu, jednokratno ili u ratama.

(2) Zahtjev za isplatu iz stavka 1. ovoga članka Upravljačkom tijelu, u ime nositelja projekta, podnosi FLAG.

(3) Ako se sredstva isplaćuju jednokratno, FLAG Upravljačkom tijelu dostavlja Zahtjev za isplatu za operaciju u okviru provedbe LRSR sa sadržanim ukupnim troškovima operacije.

(4) Ako se sredstva isplaćuju u ratama, FLAG za svaku ratu Upravljačkom tijelu dostavlja Zahtjev za isplatu za provedbu operacije u okviru provedbe LRSR sa sadržanim troškovima operacije nastalim u obračunskom razdoblju.

(5) Obračunsko razdoblje iz stavka 4. ovoga članka traje najmanje 60 dana, a počinje teći istekom prethodnog, osim prvog obračunskog razdoblja koje počinje teći danom izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 35. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, ne dovodeći u pitanje razdoblje prihvatljivosti iz članka 20. stavaka 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(6) Troškovi obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu moraju biti u cijelosti plaćeni, a operacija odnosno dijelovi operacije u slučaju iz stavka 4. ovoga članka, fizički završena/i u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(7) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti obračunat će se:

a) protuvrijednost u eurima po tečaju Europske komisije, u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu Upravljačkom tijelu iskazanom na šest decimala

b) u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja Europske komisije u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(8) Prije podnošenja Zahtjeva za isplatu Upravljačkom tijelu, sukladno stavku 2. ovoga članka, FLAG je dužan provesti prethodnu administrativnu provjeru potpunosti Zahtjeva za isplatu te posjet lokaciji operacije, sukladno članku 47. ovoga Pravilnika.

(9) Za nepotpun Zahtjev za isplatu FLAG će nositelju projekta izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od nositelja projekta tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje.

(10) Nositelj projekta dužan je dostaviti traženu dokumentaciju na način i u roku koje definira FLAG u okviru dokumentacije kojom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore, ne kraćem od pet (5) radnih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak. Ako tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku, smatrat će se da je nositelj projekta odustao od cijeloga ili od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena, a o čemu FLAG obavještava Upravljačko tijelo u okviru Izvješća o provedenim provjerama operacije. Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak iz stavka 9. ovog članka smatra se datum kada nositelj projekta zaprimi preporučenu pošiljku.

(11) Nakon završetka postupaka iz stavka 8. ovoga članka, FLAG Upravljačkom tijelu dostavlja Zahtjev za isplatu koji je podnio nositelj projekta i Izvješće o provedenim provjerama operacije u roku od 15 radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu od strane korisnika.

(12) Iznimno od stavka 11. i u skladu sa stavkom 16. ovoga članka, u slučaju zahtjeva za isplatu koje nositelj projekta podnosi FLAG-u nakon 31. prosinca 2023. godine, FLAG Upravljačkom tijelu dostavlja Zahtjev za isplatu koji je podnio nositelj projekta i Izvješće o provedenoj provjeri pravovremenosti zahtjeva za isplatu iz stavka 18. ovoga članka u roku od pet radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu podnesenog od strane nositelja projekta.

(13) FLAG u okviru dokumentacije kojom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore i/ili Odluke o odabiru, definira dokumentaciju koju je nositelj projekta obvezan dostaviti uz Zahtjev za isplatu te rokove i način dostave istog.

(14) Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu FLAG-u od strane nositelja projekta je 1. veljače 2024. godine, ne dovodeći u pitanje razdoblje prihvatljivosti troškova iz članka 20. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(15) Za potrebe članka 45. ovoga Pravilnika, FLAG uz Izvještaj o provedenoj provjeri pravovremenosti Zahtjeva za isplatu iz stavka 18. ovoga članka, dostavlja Upravljačkom tijelu podatke o obveznoj dokumentaciji i načinu dostave iste, definiranima u skladu sa stavkom 13. ovoga članka.

(16) Zahtjev za isplatu iz stavka 11. odnosno stavka 12. ovoga članka mora najmanje sadržavati osnovne podatke o nositelju projekta, podatke o kontakt osobi, podatke o broju žiro računa /IBAN nositelja projekta na koji će se uplatiti potpora, izjavu o izdacima i podatke o potpori za isplatu, informacije o promjenama u operaciji u odnosu na Rješenje o dodjeli sredstava prema Zahtjevu za potporu, ako je primjenjivo, te izjavu o točnosti i istinitosti podataka sadržanih u Zahtjevu za isplatu i pratećoj dokumentaciji, ovjereno od strane nositelja projekta.

(17) Izvješće o provedenim provjerama operacije iz stavka 11. ovoga članka, ovjereno od strane osobe ovlaštene za zastupanje FLAG-a, mora najmanje sadržavati opis i rezultate provedenih provjera operacije/dijelova operacije kojima FLAG potvrđuje da je Zahtjev za isplatu pravovremen i potpun te da je proveden posjet operaciji iz članka 47. ovoga Pravilnika. Izvješće FLAG-a o provedenim provjerama projekta dostavlja se na propisanome obrascu koji se objavljuje na mrežnoj stranici Upravljačkog tijela.

(18) Izvješće o provedenoj provjeri pravovremenosti zahtjeva za isplatu iz stavka 12. ovoga članka, ovjereno od strane osobe ovlaštene za zastupanje FLAG-a, mora najmanje sadržavati rezultat provedene provjere kojom FLAG potvrđuje da je Zahtjev za isplatu pravovremen te podatke o obveznoj dokumentaciji iz stavka 15. ovoga članka. Izvješće o provedenoj provjeri pravovremenosti zahtjeva za isplatu dostavlja se na propisanome obrascu koji se objavljuje na mrežnoj stranici Upravljačkog tijela.

(19) Zahtjev za isplatu za operacije u okviru provedbe LRSR s pratećom dokumentacijom i izvješćem FLAG-a o provedenim provjerama projekta odnosno o provedenoj provjeri pravovremenosti, FLAG podnosi u tiskanom obliku i na CD-u/DVD-u/USB-u preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu Upravljačkog tijela, uz naznaku: »Zahtjev za isplatu – za operacije u okviru provedbe LRSR (naziv nositelja projekta) – NE OTVARATI«.

(20) Stavci 8. do 10. ovoga članka ne primjenjuju se za Zahtjeve za isplatu koje nositelj projekta podnosi FLAG-u nakon 31. prosinca 2023. godine.

VII. TEKUĆI TROŠKOVI I TROŠKOVI VOĐENJA LRSR

Predmet potpore i korisnik

Članak 40.

(1) Potpora za tekuće troškove i troškove vođenja LRSR iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika dodjeljuje se za:

a) tekuće troškove koji uključuju troškove rada, troškove osoblja, troškove osposobljavanja, troškove povezane s odnosima s javnošću, financijske troškove, te ostale troškove povezane s praćenjem i evaluacijom LRSR;

b) troškove vođenja LRSR koji uključuju troškove nastale s ciljem razmjene informacija i promicanja LRSR i potpore potencijalnim korisnicima u razvoju operacija i pripremi Zahtjeva za potporu.

(2) Planirani troškovi iz stavka 1. ovoga članka dio su obveznog sadržaja LRSR.

(3) Potpora iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se FLAG-ovima.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 41. (NN 77/20)

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova iz članka 40. stavka 1. ovoga Pravilnika su:

– troškovi sukladno kategorijama prihvatljivosti navedenih u Prilogu III. ovoga Pravilnika;

– povezanost s aktivnosti i nastanak u okviru aktivnosti;

– stvarnost nastanka kod korisnika;

– izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga;

– dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti;

– usklađenost s pravilima nabave;

– usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo;

– usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije;

– usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Troškovi iz članka 40. stavka 1. ovoga Pravilnika prihvatljivi su ako su nastali na teret korisnika i ako su plaćeni u razdoblju od datuma odobrenja LRSR sukladno ovome Pravilniku do 31. prosinca 2023. godine.

(4) FLAG-u nije dozvoljeno tražiti isplatu sredstava za troškove gdje postoji sukob interesa između odabranog dobavljača i člana UO FLAG-a, zaposlenika te odgovornih osoba u FLAG-u.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, FLAG može tražiti isplatu sredstava za predmetne troškove, ako dokumentirano dokaže da na vlastitom ribarstvenom području ne postoji drugi subjekt u odnosu na kojega ne postoji sukob interesa, a koji može izvršiti predmetnu nabavu/uslugu.

(6) U odnosu na troškove iz članka 40. stavka 1. ovoga Pravilnika, FLAG je dužan primjenjivati odredbe članka 17. ovoga Pravilnika kao nositelj projekta.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 42. (NN 77/20)

Neprihvatljivi troškovi u okviru članka 40. stavka 1. ovoga Pravilnika su:

– kamata na dug, s izuzetkom u odnosu na bespovratna sredstva dana u obliku subvencija kamatne stope ili subvencija naknada za jamstvo;

– kupnja zemljišta i nekretnina;

– porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a;

– drugi porezi, naknade, pristojbe i doprinosi osim onih definiranih u Prilogu III. ovoga Pravilnika;

– kamate i tečajne razlike;

– prijenos vlasništva nad poduzećem;

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade;

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci;

– plaćanja u gotovini, osim za putne troškove (troškovi javnog prijevoza, troškovi trajekta, cestarine, mostarine i slični troškovi);

– troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca i troškovi osiguranja;

– rabljena oprema, rabljeni uređaji, rabljeni materijali, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog;

– troškovi kupnje vozila u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna bez PDV-a;

– troškovi kupnje plovila;

– troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata i amortizacija;

– novčane kazne, financijske kazne te troškovi parničnog i upravnog postupka;

– troškovi nastali izvan razdoblja iz članka 41. stavka 3. ovoga Pravilnika, kao i troškovi nastali unutar toga razdoblja ako se radi o troškovima koji ne mogu biti potvrđeni kontrolom na terenu iz članka 47. ovoga Pravilnika;

– troškovi koji se smatraju neprihvatljivima sukladno članku 69. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Intenzitet i iznos potpore

Članak 43.

(1) Intenzitet potpore za troškove iz članka 40. stavka 1. ovoga Pravilnika iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

(2) Potpora za troškove iz članka 40. stavka 1. ovoga Pravilnika ne može iznositi više od 25% ukupnih javnih izdataka koji su nastali u okviru provedbe LRSR.

Zahtjev za isplatu za tekuće troškove i troškove vođenja LRSR

Članak 44. (NN 77/20)

(1) Sredstva potpore za tekuće troškove i troškove vođenje LRSR isplaćuju se FLAG-u na temelju Zahtjeva za isplatu za tekuće troškove i vođenje LRSR, u ratama ili jednokratno.

(2) Ako se sredstva potpore isplaćuju u ratama, FLAG za svaku ratu Upravljačkom tijelu dostavlja Zahtjev za isplatu sa sadržanim troškovima nastalima u obračunskom razdoblju, zajedno s pratećom dokumentacijom na propisanom obrascu u papirnatom obliku i na CD-u/DVD-u/USB-u, u roku od 15 radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana završetka obračunskog razdoblja na koje se Zahtjev za isplatu odnosi.

(3) FLAG je obvezan podnijeti Zahtjev za isplatu za tekuće troškove i vođenje LRSR za svako obračunsko razdoblje, ako traži povrat sredstava za troškove nastale u predmetnom obračunskom razdoblju.

(4) Obračunsko razdoblje iz stavka 2. ovoga članka traje najmanje 30 dana, a počinje teći istekom prethodnog, osim prvog obračunskog razdoblja koje počinje teći početkom razdoblja prihvatljivosti troškova iz članka 41. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, obračunsko razdoblje može trajati i kraće od 30 dana u slučaju kada se Zahtjev za isplatu podnosi mjesečno (za kalendarski mjesec) te se odnosi na mjesec veljaču.

(6) Ako se sredstva potpore isplaćuju jednokratno, FLAG je dužan dostaviti Zahtjev za isplatu za tekuće troškove i vođenje LRSR sa sadržanim troškovima nastalima u razdoblju prihvatljivosti troškova iz članka 41. stavka 3. ovoga Pravilnika, zajedno s pratećom dokumentacijom na propisanom obrascu u papirnatom obliku i na CD-u/DVD-u/USB-u, u roku od 30 dana od završetka razdoblja prihvatljivosti troškova iz članka 41. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(7) Zahtjev za isplatu podnosi se putem obrasca Zahtjeva za isplatu za tekuće troškove i vođenje LRSR koji je dostupan na mrežnoj stranici Upravljačkog tijela.

(8) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu za tekuće troškove i vođenje LRSR, FLAG-ovi su, uz obrazac Zahtjeva za isplatu, obavezni priložiti i dokumentaciju u skladu sa popisom koji je dostupan na mrežnoj stranici Upravljačkog tijela.

(9) Obrazac Zahtjeva za isplatu za tekuće troškove i vođenje LRSR, popunjava se u elektroničkom obliku te se, ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje FLAG-a, s pripadajućom dokumentacijom, podnosi u papirnatom obliku i na CD-u/DVD-u/USB-u preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu Upravljačkog tijela, uz naznaku: »Zahtjev za isplatu – za tekuće troškove i vođenje LRSR – NE OTVARATI«.

VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Administrativna kontrola Zahtjeva za isplatu

Članak 45. (NN 77/20, 122/23)

(1) Upravljačko tijelo provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva za isplatu prema redoslijedu zaprimanja u Upravljačkom tijelu.

(2) Za nepotpune Zahtjeve za isplatu iz članaka 39. i 44. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od FLAG-a tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. FLAG je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom ili elektroničkom poštom u roku od deset radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak. Ako tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku, smatrat će se da je korisnik odustao od cijeloga ili od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak koji se odnosi na Zahtjev za isplatu iz članka 39. ovoga Pravilnika, a za koji je potrebno tražiti dopunu/obrazloženje/ispravak od nositelja projekta, FLAG je dužan dostaviti traženu dokumentaciju Upravljačkom tijelu preporučenom pošiljkom ili elektroničkom poštom u roku od pet radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja dopune/obrazloženja/ispravka dostavljene od strane nositelja projekta.

(4) Za nepotpune Zahtjeve za isplatu iz članka 39. ovoga Pravilnika, ako se radi o Zahtjevima za isplatu koje nositelj projekta podnosi FLAG-u nakon 31. prosinca 2023. godine, Upravljačko tijelo izdat će Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od nositelja projekta tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje.

(5) Nositelj projekta dužan je dostaviti traženu dokumentaciju iz stavka 4. ovoga članka preporučenom pošiljkom/elektroničkom poštom u roku od deset radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak. Ako tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku, smatrat će se da je nositelj projekta odustao od cijeloga ili od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena.

(6) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka smatra se datum kada FLAG odnosno nositelj projekta zaprimi preporučenu pošiljku odnosno elektroničku poštu.

(7) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti obračunat će se:

a) protuvrijednost u eurima po tečaju Europske komisije, u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu Upravljačkom tijelu iskazanom na šest decimala

b) u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja Europske komisije u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

Odlučivanje o isplati i isplata potpore

Članak 46. (NN 74/22, 122/23)

(1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu iz članka 45. ovoga Pravilnika i, po potrebi, kontrole na terenu koja se provodi sukladno članku 47. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o isplati, ili

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

– neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom i/ili Odlukom o odobrenju LRSR i/ili Odlukom o odabiru projekta i/ili Rješenjem o dodjeli sredstava

– neprihvatljivosti svih troškova navedenih u Zahtjevu za isplatu

– onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu ili negativnog nalaza kontrole na terenu

– utvrđene nepravilnosti prije isplate potpore ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(3) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, a koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje zahtjeva za isplatu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od Zahtjeva za isplatu i izdati Rješenje o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška.

(4) Isplate, sukladno Rješenjima Upravljačkog tijela o isplati, provodi Agencija za plaćanja na račun korisnika.

(5) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o odabiru projekta na FLAG razini, u Rješenju o dodjeli sredstava ili Rješenju o izmjeni rješenja o dodjeli sredstava iz članka 37. stavka 12. ovoga Pravilnika, u Odluci o odobrenju LRSR ili Odluci o odobrenju izmjena LRSR iz članka 14. stavka 10. ovoga Pravilnika, ako je primjenjivo.

Kontrola na terenu i posjet operaciji

Članak 47. (NN 77/20, 122/23)

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, u skladu sa člankom 2. stavkom 1. točkama d), i) i u) ovoga Pravilnika, a po potrebi u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu ili prije podnošenja Zahtjeva za potporu/prijave na FLAG natječaj, do isteka pet godina od izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu provoditi i djelatnici Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara, Europski revizorski sud i ostala revizorska/nadzorna tijela.

(3) Ne dovodeći u pitanje stavak 1. ovoga članka, FLAG-ovi provode kontrolu na terenu u obliku posjeta operaciji prije plaćanja i po potrebi tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja za sve Zahtjeve za isplatu.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za Zahtjeve za isplatu koje nositelj projekta podnosi FLAG-u nakon 31. prosinca 2023. godine, posjeta operaciji prije plaćanja se ne provodi.

(5) Posjeta operaciji iz stavka 3. ovoga članka koju provode FLAG-ovi obuhvaća samo fizički segment operacije, kojom se potvrđuje završetak i funkcionalnost operacija, postojanje roba/usluga prijavljenih putem Zahtjeva za isplatu te provedba mjera informiranja i promidžbe, ako je primjenjivo.

(6) Pri obavljanju redovne kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke u) ovoga Pravilnika kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika (odgovorna osoba);

b) pregledavati predmet potpore i lokaciju ulaganja koja je predmet potpore, uključujući opremu, uređaje, robu i ostalo;

c) provjeravati poslovne knjige i evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača) i ostale dokumente;

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, garantne listove, akte o građenju/uporabne dozvole);

e) provjeravati napredovanje ulaganja/aktivnosti;

f) provjeravati funkcionalnost i namjenu ulaganja;

g) provjeravati tijek operacije;

h) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata;

i) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti;

j) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(7) Pri obavljanju ex-post kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke d) ovoga Pravilnika kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika (odgovorna osoba);

b) pregledavati lokaciju ulaganja, pogon, poslovne, proizvodne i skladišne objekte, opremu, plovila, uređaje, robu i ostalo;

c) provjeravati poslovne knjige i evidencije (Knjiga ulaznih računa) (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača);

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, garantne listove);

e) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga;

f) provjeravati da je ulaganje propisno označeno;

g) provjeravati funkcionalnost i namjenu ulaganja;

h) provjeravati tijek operacije;

i) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata;

j) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti;

k) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kada je to potrebno za obavljanje poslova kontrole;

l) provjeravati da korisnik postoji i posluje (Geoinformacijski sustav ribarstva, Sudski registar i ostale aplikacije);

m) provjeriti da ulaganje nije sufinancirano drugim javnim izdacima;

n) provjeriti da korisnik posjeduje nabavljenu opremu/strojeve/vozila i ostale predmete operacija za koje je ostvario potporu;

o) provjeriti da je korisnik ostvario planiranu razinu pokazatelja provedbe operacija.

(8) Korisnici te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetne operacije, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke/dokumente/obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(9) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu.

(10) Ako odgovorna osoba korisnika nije u mogućnosti prisustvovati provedbi kontrole na terenu, ima obvezu pismeno ovlastiti drugu osobu koja mora prisustvovati kontroli, a koja će imati pravo davanja podataka i sudjelovanja u kontroli za vrijeme njene odsutnosti.

(11) Ovlaštene osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužne su prilikom kontrole predočiti identifikacijski dokument.

(12) Detaljni način obavljanja kontrole na terenu od strane Upravljačkog tijela te obveze korisnika propisane su u Priručniku za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

Povrat sredstava

Članak 48. (NN 77/20, 122/23)

(1) Upravljačko tijelo će Rješenjem o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Rješenje o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne pogreške/pogrešne isplate iz stavka 1. točke a) ovoga članka donosi se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Upravljačkog tijela i/ili Agencije za plaćanja, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Rješenje o povratu sredstava u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate iz stavka 1. točke b) ovoga članka donosi se:

a) u slučaju utvrđenih pojedinih nepravilno isplaćenih izdataka, odnosno kada je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat pojedinih nepravilno isplaćenih izdataka. Rješenjem o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa

b) ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat ukupno isplaćenih sredstava. Rješenjem o povratu sredstava Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava.

(4) Ako utvrđena nepravilnost iz stavka 3. točki a) i b) ovoga članka ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo o će istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(5) Na temelju Rješenja o povratu sredstava korisnik je dužan, u roku od 30 dana od dana zaprimanja Rješenja, izvršiti povrat sredstava na način određen Rješenjem.

(6) Ako korisnik nije postupio sukladno Rješenju o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(7) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 49. (NN 77/20, 122/23)

(1) U slučaju da je korisniku izdano Rješenje o povratu sredstava, iznimno od članka 48. stavka 5. ovoga Pravilnika korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, uz suglasnost Upravljačkog tijela koja se daje na temelju obavijesti o namjeri obročnog vraćanja duga.

(2) Obavijest o namjeri obročnog vraćanja duga iz stavka 1. ovoga članka korisnik dostavlja Upravljačkom tijelu u roku od 15 od dana zaprimanja Rješenja o povratu sredstava.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju suglasnosti za obročnu otplatu duga iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo pokrenut će postupak ovrhe na račun dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Otklanjanje pogrešaka

Članak 50. (NN 77/20)

(1) Upravljačko tijelo može Ispravkom akta kojeg je donijelo na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.

Pravni lijek

Članak 51. (NN 77/20122/23)

(1) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.

Članak 52. (NN 77/20)

(1) Dokumenti, obrasci i predlošci vezani za provedbu ovoga Pravilnika objavljuju se na mrežnoj stranici Upravljačkog tijela https://euribarstvo.hr/.

(2) Zahtjevi i ostali akti odnosno pošiljke koje se podnose odnosno dostavljaju Upravljačkom tijelu upućuju se na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53. (NN 77/20)

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 73/18), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 54. (NN 77/20)

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 73/18).

Stupanje na snagu

Članak 55. (NN 77/20)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 77/20

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 08/23

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 122/23

Članak 15.

Postupci započeti prema odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 27/19, 77/20, 74/22 i 8/23) do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

PRILOG I.   KRITERIJI ZA ODABIR LRSR U OKVIRU ODRŽIVOG RAZVOJA RIBARSTVENIH PODRUČJA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2014. – 2020.

R. br.

Kriterij

Bodovi

1.

Kvaliteta opisa područja pokrivenog LRSR i provjerljivost podataka sukladno dostupnim službenim izvorima – najviše 5 bodova

1.1.

LRSR sadržava detaljan opis područja te su podaci provjerljivi sukladno dostupnim službenim izvorima.

5

LRSR sadržava djelomičan opis područja te su podaci provjerljivi sukladno dostupnim službenim izvorima.

3

LRSR sadržava opis područja, ali se podaci ne mogu provjeriti sukladno dostupnim službenim izvorima.

2

Opis područja podrazumijeva podatke o zemljopisnim, gospodarskim, demografskim i socijalnim značajkama područja.

2.

Kvaliteta analize razvojnih potreba i potencijala područja, uključujući SWOT analizu i jasne poveznice između SWOT-a, potreba, ciljeva, aktivnosti i rezultata – najviše 15 bodova

2.1.

Analiza razvojnih potreba sadrži SWOT analizu u kojoj su zastupljene sve značajke iz opisa područja te sadrži identificirane potrebe koje su jasno povezane i proizlaze iz SWOT analize.

5

Analiza razvojnih potreba sadrži SWOT analizu u kojoj su zastupljene sve značajke iz opisa područja ali identificirane potrebe nisu jasno povezane i ne proizlaze iz SWOT analize.

3

SWOT analiza djelomično obuhvaća značajke iz opisa područja.

2

2.2.

Planirane aktivnosti logično proizlaze iz identificiranih potreba, jasno su povezane s postavljenim ciljevima i dovode do mjerljivih rezultata.

10

Planirane aktivnosti logično proizlaze iz identificiranih potreba, jasno su povezane s postavljenim ciljevima, ali ne dovode do mjerljivih rezultata.

6

Planirane aktivnosti logično proizlaze iz identificiranih potreba, ali nisu jasno povezane s postavljenim ciljevima i/ili ne dovode do mjerljivih rezultata.

2

3.

Usmjerenost na najvažnije probleme ribarstvenih područja, kao što je opravdano navedenim analizama – najviše 20 bodova

3.1.

Specifični ciljevi LRSR-a su usmjereni postizanju ciljeva provedbe strategija lokalnog razvoja koji predvodi zajednica definiranih Operativnim programom i u skladu su s identificiranim potrebama područja.

10

Specifični ciljevi LRSR-a su usmjereni postizanju ciljeva provedbe strategija lokalnog razvoja koji predvodi zajednica definiranih Operativnim programom, ali nisu u potpunosti u skladu s identificiranim potrebama područja.

6

Specifični ciljevi LRSR-a su djelomično usmjereni postizanju ciljeva provedbe strategija lokalnog razvoja koji predvodi zajednica definiranih Operativnim programom i nisu u potpunosti u skladu s identificiranim potrebama područja.

2

3.2.

LRSR uključuje aktivnosti kojima se stvaraju preduvjeti za i stvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih.

10

LRSR uključuje aktivnosti kojima se stvaraju preduvjeti za stvaranje novih radnih mjesta.

6

LRSR uključuje aktivnosti kojima se stvaraju preduvjeti za zadržavanje postojećih radnih mjesta.

2

4.

Opis specifičnih ciljeva LRSR-a i sinergijski karakter LRSR-a između različitih sektora u multidisciplinarnom i integriranom pristupu – najviše 10 bodova

4.1.

Logični model između aktivnosti i specifičnih ciljeva vodi do uspjeha i jasno pokazuje dodanu vrijednost CLLD pristupa te su unutar LRSR-a navedeni mehanizmi iz kojih je jasno vidljiva povezanost sa ostalim strateškim dokumentima i sektorima unutar područja.

10

Logični model između aktivnosti i specifičnih ciljeva vodi do uspjeha i jasno pokazuje dodanu vrijednost CLLD pristupa, ali iz mehanizama navedenih unutar LRSR nije vidljiva jasna povezanost sa ostalim strateškim dokumentima i sektorima unutar područja.

6

Logični model između aktivnosti i specifičnih ciljeva ne pokazuje jasno dodanu vrijednost CLLD pristupa te mehanizmi navedeni unutar LRSR ili nejasno pokazuju povezanost sa ostalim strateškim dokumentima i ostalim sektorima unutar područja ili nisu uzeti u obzir svi ostali strateški dokumenti i sektori unutar područja.

2

5.

Mjerljivost i dostižnost ciljeva unutar planiranog proračuna i vremenskog rasporeda – najviše 10 bodova

5.1

Vremenski raspored i planirani proračun su jasno opisani te je vidljiva jasna povezanost s planiranim dostizanjem ciljeva i mjerljivih rezultata.

10

Vremenski raspored i planirani proračun su jasno opisani, vidljiva je jasna povezanost s planiranim dostizanjem ciljeva, ali ne postoji povezanost s mjerljivim rezultatima.

6

Vremenski raspored i planirani proračun su jasno opisani, ali nije vidljiva jasna povezanost s planiranim dostizanjem ciljeva i mjerljivih rezultata.

2

6.

Jasan opis uključenosti lokalnih dionika u razvoj LRSR, uključujući sektor ribarstva – najviše 5 bodova

6.1.

Postoji jasan opis i dokaz sudjelovanja lokalnih dionika, uključujući sektor ribarstva, u pripremi LRSR-a, te plan uključenosti u buduće aktivnosti (navedeni su podaci i planovi u vezi sastanaka, sudionika, zaključaka sa sastanaka i slično).

5

Postoji jasan opis i dokaz sudjelovanja lokalnih dionika, uključujući sektor ribarstva, u pripremi LRSR-a, ali ne postoji plan uključenosti u buduće aktivnosti (navedeni su podaci u vezi održanih sastanaka, sudionika, zaključaka sa sastanaka i slično).

3

Postoji opis sudjelovanja lokalnih dionika, uključujući sektor ribarstva, u pripremi LRSR-a, ali isto nije moguće potkrijepiti dokazima. Opis ili dokaz za proces sudjelovanja zajednice u pripremi LRSR-a i budućim aktivnostima nije dovoljan.

2

7.

Akcijski plan za provedbu LRSR-a i povezanost s financijskim planom – najviše 10 bodova

7.1.

Akcijski plan za provedbu LRSR je jasan, sadrži detaljan opis svih aktivnosti te je vidljiva jasna povezanost s financijskim planom.

10

Akcijski plan za provedbu LRSR je jasan, sadrži detaljan opis svih aktivnosti, ali nije vidljiva jasna povezanost s financijskim planom.

6

Akcijski plan za provedbu LRSR-a nije u potpunosti jasan i/ili sadrži djelomičan opis planiranih aktivnosti

2

8.

Kvaliteta opisa elemenata za praćenje i evaluaciju LRSR-a – najviše 5 bodova

8.1.

Postoji jasan opis postupaka i dodijeljene su uloge unutar lokalne inicijative za praćenje, evaluaciju i izvještavanje te su definirana određena razdoblja i pokazatelji za mjerenje rezultata i učinaka provedbe LRSR-a.

5

Postoji jasan opis postupaka i dodijeljene su uloge unutar lokalne inicijative za praćenje, evaluaciju i izvještavanje, ali razdoblja za mjerenje rezultata i učinaka provedbe LRSR-a nisu definirana.

3

Postoji jasan opis postupaka za praćenje, evaluaciju i izvještavanje, ali nisu dodijeljene uloge unutar lokalne inicijative te nisu definirana razdoblja za mjerenje rezultata i učinaka provedbe LRSR-a.

2

9.

Dostupnost drugih izvora financiranja (uključujući privatno sufinanciranje) – najviše 5 bodova

9.1.

Godišnji prihodi lokalne inicijative bez EFPR potpore (uključujući članarine) > 300.000 kuna.

5

Godišnji prihodi lokalne inicijative – bez EFPR potpore (uključujući članarine) ≥200.000 ≤ 300.000 kuna.

3

Godišnji prihodi lokalne inicijative bez EFPR potpore (uključujući članarine) ≥100.000 kn < 200.000 kuna.

2

10.

Horizontalna pitanja – najviše 5 bodova

10.1.

LRSR-om su uz zaštitu okoliša, ravnopravnost spolova i zabranu diskriminacije obuhvaćena i druga horizontalna pitanja.

5

LRSR-om su obuhvaćena horizontalna pitanja koja se odnose na zaštitu okoliša, ravnopravnost spolova i zabranu diskriminacije.

3

LRSR obuhvaća samo jedno horizontalno pitanje.

2

11.

Mjere za efikasnost i transparentnost operacija – najviše 5 bodova

11.1.

Predloženi postupci za provedbu operacija su jasno definirani i detaljni te uključuju plan provedbe mjera informiranja i promidžbe za osiguravanje transparentnosti operacija.

5

Predloženi postupci za provedbu operacija su jasno definirani i detaljni, ali ne uključuju plan provedbe mjera informiranja i promidžbe za osiguravanje transparentnosti operacija.

3

Predloženi postupci za provedbu operacija su djelomično definirani.

2

Ukupno najviše bodova

95

 

PRILOG II.   OBVEZNI SADRŽAJ LRSR-a I PREPORUKE ZA IZRADU LRSR

OBVEZNI SADRŽAJ LRSR-a

LRSR mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

1. opis područja koje strategija obuhvaća (uključujući površinu, broj jedinica lokalne samouprave i naselja, broj stanovnika)

2. analizu razvojnih potreba i potencijala područja, uključujući SWOT analizu

3. opis i hijerarhija ciljeva LRSR te integriranog i inovativnog karaktera LRSR uključujući jasne i mjerljive pokazatelje ostvarenja ili rezultata

4. opis uključenosti lokalnih dionika u izradu LRSR

5. akcijski plan provedbe LRSR

6. način praćenja i vrednovanja provedbe LRSR (način upravljanja provedbom, nadzora provedbe i ocjenjivanja uspješnosti provedbe strategije)

7. opis sposobnosti provedbe LRSR

8. financijski plan provedbe LRSR i rada FLAG-a

PREPORUKE ZA IZRADU LRSR-a

1. opis područja koje strategija obuhvaća (uključujući površinu, broj jedinica lokalne samouprave i naselja, broj stanovnika)

a. Opće zemljopisne značajke područja (površina i granice područja, reljefne i klimatske karakteristike, kulturna, povijesna, prirodna baština – Natura 2000, stanje društvene i komunalne infrastrukture)

b. Gospodarske značajke područja (glavne gospodarske djelatnosti, stanje gospodarstva, tržište radne snage)

c. Demografske i socijalne značajke područja (broj i gustoća stanovnika, demografska kretanja, obrazovna struktura stanovništva, školstvo i kultura)

2. analiza razvojnih potreba i potencijala područja, uključujući SWOT analizu

(12) Snage, slabosti, prilike i prijetnje područja FLAG-a

3. opis i hijerarhija ciljeva LRSR te integriranog i inovativnog karaktera LRSR uključujući jasne i mjerljive pokazatelje ostvarenja ili rezultata

a. Ciljevi, prioriteti, mjere LRSR za područja FLAG-a temeljeni na mogućnostima iz Operativnog programa

b. Opis mjera uključujući definiranje korisnika, kriterija prihvatljivosti

c. Opis postupka odabira projekta na razini FLAG-a (način odabira projekata, kriteriji, sastav tijela za odabir projekata uključujući i opis procedure davanja prioriteta odabranim projektima u skladu s njihovim doprinosom u ostvarenju ciljeva LRSR-a)

d. Opis tema planiranih projekta suradnje i način odabira projekata suradnje

e. Usklađenost sa strateškim dokumentima više razine (županijska razvojna strategija, Operativni program)

4. opis uključenosti lokalnih dionika u izradu LRSR

a. Opis sudjelovanja različitih interesnih skupina u izradu LRSR i primjena načela »odozdo prema gore«

b. Opis partnerstva

5. akcijski plan provedbe LRSR

a. planirani tijek provedbe LRSR na razini svake godine za razdoblje provedbe Operativnog programa do kraja 2023. godine (sukladno članku 65. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

b. Procjena broja projekata za razdoblje provedbe Operativnog programa do kraja 2023. godine (sukladno članku 65. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

6. način praćenja i vrednovanja provedbe LRSR (način upravljanja provedbom, nadzora provedbe i ocjenjivanja uspješnosti provedbe strategije)

a. Opis praćenja provedbe LRSR

b. Indikatori za mjerenje učinka provedbe LRSR

c. Opis vrednovanja LRSR

7. opis sposobnosti za provedbu LRSR

a. Ljudski kapacitet za provedbu LRSR

b. Financijski kapacitet za provedbu LRSR

c. Iskustvo u provedbi LEADER pristupa

d. Iskustvo u provedbi projekata izvan mjere LEADER

8. financijski plan

a. Financiranje rada FLAG-a (izvori financiranja)

b. Financiranje provedbe LRSR

c. Procjena potrebnih financijskih sredstava za provedbu projekata

FORMAT LRSR

•     LRSR treba sadržavati do 60 stranica formata A4, font Times New Roman 12.

•     Svi podaci i obrazloženja koja ne mogu biti navedena unutar 60 stranica, a imaju veliku važnost za pojašnjenje/obrazloženje navoda i podataka u LRSR potrebno je navesti u prilozima LRSR.

 

PRILOG III.   PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U SKLOPU TEKUĆIH TROŠKOVA I TROŠKOVA VOĐENJA LRSR (NN 77/2008/23)

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PO KATEGORIJAMA

Kategorija troškova

Prihvatljivi troškovi

I. Tekući troškovi (TT)

1. Troškovi rada (TT1)

a) najam uredskog prostora FLAG-a

b) režijski troškovi ureda FLAG-a, kao što su telekomunikacijske usluge, internet, struja, voda, odvoz otpada, grijanje, plin, pričuva, usluge čišćenja ureda i/ili stubišta i slični troškovi

c) uredski namještaj i oprema, uključujući informatičku/računalnu opremu, programe i licence te uključujući dostavu i montažu

d) uredski potrošni materijal, uključujući potrošni materijal za sanitarne prostorije

e) usluge vezane za rad FLAG-a kao što su: usluge računalnog stručnjaka; knjigovodstvenog/financijskog stručnjaka; usluge pravnog stručnjaka; usluge održavanja i uređenja ureda; usluge održavanja uredske i računalne opreme te programa; usluga izrade i održavanja web stranica uključujući zakup domena i hostinga; stručnjaka za izradu/izmjenu/provedbu LRSR (konzultantska usluga); poštanske usluge; usluge pretplata na web servise za potrebe postupaka odabira projekata; usluge pretplata i kupnja časopisa, magazina, brošura i stručnih knjiga u vezi rada FLAG-a, i slično

f) naknade članovima nadležnog tijela FLAG-a za odabir projekata za sudjelovanje na sjednicama UO FLAG-a na kojima se odlučuje o odabiru projekata zaprimljenih na FLAG natječaj do najvišeg iznosa od 500,00 kuna (neto) po članu po sjednici

g) naknada članova tijela nadležnog za prigovore FLAG-a u postupku odabira projekata zaprimljenih na FLAG-a natječaj do najvišeg iznosa od 500,00 kuna (neto) po članu po sjednici

h) naknade fizičkim i pravnim osobama koje nisu zaposlenici FLAG-a u vezi s otvaranjem prijava projekata, administrativnom kontrolom projekata i ocjenjivanjem prijava projekata zaprimljenih na FLAG natječaja. Za fizičke osobe prihvatljiva je naknada do najvišeg iznosa od 500,00 kuna (neto) po prijavi, a u slučaju nabave usluge od pravne osobe do najvišeg iznosa od 500,00 kuna (bez PDV-a) po prijavi

i) troškovi službenih putovanja i troškovi loko vožnje zaposlenika, članova (predstavnika i zamjenika predstavnika) i volontera FLAG-a (za tekuće sastanke u vezi rada FLAG-a i FLAG natječaja)

j) troškovi kupnje vozila u vrijednosti do 100.000,00 kuna bez PDV-a i troškovi održavanja, osiguranja i registracija vozila;

k) članarine u mrežnim organizacijama

l) naknada za pribavljanje podataka i/ili potvrda za rad FLAG-a

m) zaštita na radu

n) ostali povezani troškovi rada koji nisu neprihvatljivi sukladno članku 42. ovoga Pravilnika

 

2. Troškovi osoblja (TT2)

a) plaće zaposlenika FLAG-a ugovora o radu uključujući i doprinose iz i na plaće zaposlenika te pripadajuće poreze i prireze

b) trošak prijevoza na posao i s posla za zaposlenike FLAG-a

 

3. Troškovi osposobljavanja (TT3)

a) usluge stručnjaka/predavača

b) najam prostora i opreme za edukativne događaje

c) usluga prevođenja i korištenja opreme za prevođenje, uključujući tehničko osoblje

d) usluga hrane i pića sudionika

e) izrada, umnažanje i podjela materijala

f) troškovi sudjelovanja na seminarima, edukacijama, edukativnim programima/programima osposobljavanja i studijskim posjetima i sličnim događajima (troškovi službenih putovanja/loko vožnje, kotizacije, osmišljavanje i organiziranja studijskih putovanja) vezanima uz zadaće FLAG-a u provedbi LRSR i/ili provedbu LRSR

g) ostali povezani troškovi osposobljavanja koji nisu neprihvatljivi sukladno članku 42. ovoga Pravilnika

 

4. Troškovi povezani s odnosima s javnošću (TT4)

a) usluge stručnjaka

b) usluge oglašavanja/emitiranja

c) osmišljavanje, izrada, umnažanje i distribucija informativno-promidžbenih materijala, uključujući audio, video i tiskane materijale

d) ostali povezani troškovi odnosa s javnošću koji nisu neprihvatljivi sukladno članku 42. ovoga Pravilnika

 

5. Financijski troškovi (TT5)

a) troškovi solemnizacije

b) troškovi javnog bilježnika

c) državni biljezi (upravne pristojbe)

d) ostali povezani troškovi koji nisu neprihvatljivi sukladno članku 42. ovoga Pravilnika

 

6. Troškovi povezani s praćenjem i evaluacijom LRSR (TT6)

a) usluge stručnjaka za praćenje LRSR

b) usluge stručnjaka za evaluaciju LRSR

c) trošak prikupljanja specijaliziranih podataka

d) ostali povezani troškovi praćenja i evaluacije koji nisu neprihvatljivi sukladno članku 42. ovoga Pravilnika

II. Troškovi vođenja LRSR (TV)

1. Troškovi nastali s ciljem razmjene informacija i promicanja LRSR (TV1)

a) usluge stručnjaka

b) usluge oglašavanja/emitiranja

c) izrada, umnažanje i distribucija informativno-promidžbenih materijala, uključujući audio, video i tiskane materijale

d) najam prostora i opreme za informativno-promidžbene događaje

e) usluga prevođenja i korištenja opreme za prevođenje, uključujući tehničko osoblje

f) usluga hrane i pića za sudionike događaja

g) troškovi sudjelovanja na događajima vezanim za razmjenu informacije promicanje LRSR (troškovi službenih putovanja zaposlenika, volontera i članova FLAG-a, troškovi kotizacije, osmišljavanje i organiziranje studijskih putovanja

h) ostali povezani troškovi nastali s ciljem razmjene informacija i promicanja LRSR koji nisu neprihvatljivi sukladno članku 42. ovog Pravilnika

 

2. Troškovi pružanja potpore potencijalnim korisnicima u razvoju operacija i pripremi zahtjeva za potporu (TV2)

a) organizacija i provedba radionica i sličnih edukativno-informativnih događaja u svrhu pružanja potpore potencijalnim korisnicima, uključujući troškove najam prostora i opreme, usluga prevođenja i korištenja opreme za prevođenje, uključujući tehničko osoblje, uslugu hrane i pića za sudionike događaja, izradu, umnažanje i distribuciju materijala, troškove službenih putovanja predavača, uključujući zaposlenika, članova i volontera FLAG-a i slično

b) izrada priručnika, vodiča i sličnih materijala za potencijalne korisnike

c) ostali povezani troškovi nastali s ciljem pružanja potpore potencijalnim korisnicima u razvoju operacija i pripremi zahtjeva za potporu koji nisu neprihvatljivi sukladno članku 42. ovog Pravilnika

PRAVILA PRIHVATLJIVOSTI ZA POJEDINE TROŠKOVE

Opća pravila

Troškovi koji se odnose na zaposlenike, članove, volontere FLAG-a prihvatljivi su i za pratitelja osobe s invaliditetom. Osoba s invaliditetom izjavom potvrđuje identitet pratitelja. Pratitelj izjavom potvrđuje da mu nisu dodijeljena bespovratna sredstva za iste prihvatljive troškove.

Prihvatljivi troškovi su i troškovi naknada i pristojbi kod putovanja i smještaja, javnog bilježnika, telekomunikacijskih operatera ako se radi o obveznoj naknadi za korištenje usluge ili sličnoj naknadi, biljega, poštarina, doprinosa iz i na plaće zaposlenika (uključujući poreze i prireze), naknada za djelo prema ugovoru o djelu/autorskom djelu (uključujući poreze, prireze i doprinose definirane za takve naknade).

I. Troškovi osoblja

Troškovi plaća zaposlenika FLAG-a priznaju se do najviše 15.000,00 kuna (bruto II) po zaposleniku mjesečno

II. Troškovi službenih putovanja

Troškovi službenih putovanja se priznaju po pojedinim kategorijama u nastavku, uz potkrepljujuću dokumentaciju vezanu za pojedine troškove službenih putovanja, obavezno uključujući obračunate putne naloge sa iskazanim predmetnim troškovima, ovjerene od strane ovlaštene osobe.

II.1. Troškovi dnevnica

Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je osoba upućena na službeno putovanje i to iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara.

Dnevnice za službeno putovanje se ovisno o broju sati provedenih na službenom putovanju, priznaju do neoporezivog iznosa u skladu sa važećim Pravilnikom o porezu na dohodak. Upravljačko tijelo o iznosu koji se priznaje obavještava FLAG po stupanju na snagu Pravilnika o porezu na dohodak odnosno njegove izmjene i/ili dopune

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno se priznaju do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna (važećom Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike državnog proračuna), a za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna (prethodno spomenutom Odlukom Vlade RH).

Ako je na službenom putovanju, na teret poslodavca, osigurana prehrana (ručak i/ili večera), prethodno navedeni neoporezivi iznos dnevnice koji se isplaćuje u novcu umanjuje se za 30% ako je osiguran jedan obrok (ručak ili večera) odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera). Doručak koji je uračunat u cijenu noćenja smatra se troškom noćenja i ne smatra se osiguranom prehranom.

Navedeno se primjenjuje i u slučaju kada predstavnika FLAG-a kao vanjskog suradnika na službeno putovanje upućuje Upravljačko tijelo.

II.2. Troškovi prijevoza

Troškovi prijevoza se priznaju u visini stvarnih izdataka, a prihvatljivi su sljedeći troškovi:

a) troškovi zračnog prijevoza: u ekonomskom razredu putovanja, uključujući pristojbe zračnih luka, agencijske naknade i ostale povezane troškove koji čine ukupnu cijenu karte, te poslovnom klasom u iznimnim opravdanim slučajevima ili ako je moguće dokazati da predstavlja ekonomski najpovoljniju opciju

b) troškovi prijevoza vlakom ili autobusom, trošak transfera kod korištenja više vrsta prijevoza

c) troškovi prijevoza brodom, trajektom i ostale vrste javnog prijevoza

d) troškovi prijevoza službenim automobilom koji se odnose na gorivo, cestarine, mostarine, tunelarine, parkiranje i ostale slične troškove

e) za korištenje privatnog automobila u službene svrhe priznaju se troškovi po prijeđenom kilometru u visini do neoporezivog iznosa u skladu sa važećim pravilnikom o porezu na dohodak

f) prijevoz iznajmljenim automobilom u slučajevima kada ne postoji javni prijevoz, pod uvjetom da navedeno nije u suprotnosti s odredbama propisanim internim aktima korisnika te ako je moguće dokazati da takav prijevoz predstavlja ekonomski najpovoljniju opciju ili se radi o prijevozu osoba s invaliditetom

g) troškovi taksija dozvoljeni su u iznimnim slučajevima kada ne postoji nikakav drugi oblik javnog prijevoza ili je taksi korišten kod putovanja zračnim prijevozom kada zrakoplov polijeće/slijeće u vrijeme kada nije dostupan javni prijevoz.

Navedeno se, osim točke d), primjenjuje i u slučaju kada predstavnika FLAG-a kao vanjskog suradnika na službeno putovanje upućuje Upravljačko tijelo. U slučaju iz točke e), Upravljačko tijelo pod prijeđenom kilometražom smatra kilometražu od polazišta do odredišta određenu prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba.

II.3. Troškovi smještaja

Troškovi smještaja se priznaju u visini stvarnih izdataka, a obuhvaćaju trošak smještaja (noćenje i doručak) i trošak boravišne pristojbe. Nije prihvatljiv smještaj u hotelu s pet (5) zvjezdica, osim u slučaju da je moguće dokazati da takav smještaj predstavlja ekonomski najpovoljniju opciju.

Navedeno se primjenjuje i u slučaju kada predstavnika FLAG-a kao vanjskog suradnika na službeno putovanje upućuje Upravljačko tijelo.

 

PRILOG IV.  (NN 74/22)

Uvjeti koji trebaju biti zadovoljeni da bi se odobrenjem promjene u operaciji ujedno dodijelio i veći iznos potpore nego je dodijeljeno odlukom o dodjeli sredstava

1. za trošak koji je predmet promjene je donesena odluka o dodjeli sredstava, ali za isti nije podnesen zahtjev za isplatu

2. u okviru FLAG natječaja u sklopu kojega je projekt/operacija koja je predmet promjene odobren/a nije bilo odbijenih prijava/zahtjeva za potporu radi nedostatnosti raspoloživih sredstava

3. ukupni iznos inicijalno dodijeljene potpore za projekt/operaciju i dodatne potpore uslijed promjene ne prelazi najviši iznos potpore za projekt/operaciju propisan FLAG natječajem (ako je propisan). Iznimno, ukupni iznos može biti viši od najvišeg iznosa po projektu propisanog FLAG natječajem u sljedećim slučajevima:

– ako je u okviru toga FLAG natječaja zaprimljena i odobrena samo jedna prijava/projekt ili

– ako je u okviru toga FLAG natječaja zaprimljeno i odobreno više prijava/projekata, a koji svi udovoljavaju uvjetima broj 1 i 4 ili

– ako je u okviru toga FLAG natječaja zaprimljeno i odobreno više prijava/projekata, pri čemu ne udovoljavaju svi uvjetima broj 1 i 4, pod uvjetom da za one projekte koji ne udovoljavaju uvjetima 1. i 4. kod inicijalne dodjele potpore iznos potpore nije umanjen do najvišeg iznosa propisanog FLAG natječajem već iznos dodijeljene potpore podrazumijeva iznos izračunat primjenom intenziteta potpore na ukupne prihvatljive troškove

4. promjena u projektu/operaciji je uzrokovana povećanjem iznosa troška radi povećanja cijene materijala i/ili nedostupnosti opreme/dijelova opreme

5. promjena se odnosi na povećanje troškova nabave roba (opreme) i radova radi povećanja cijene materijala i/ili nedostupnosti opreme/dijelova opreme (ne odnosi se na troškove usluga kao što su intelektualne i slične usluge, kao i opći troškovi)

6. promjena mora biti potkrijepljena odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom:

• u slučaju neobveznika javne nabave: tri (nove) ponude, za sve nabave, neovisno o vrijednosti

• u slučaju obveznika javne nabave: podatak o novoj procijenjenoj vrijednosti nabave potkrijepljen dokumentacijom iz istraživanja tržišta, npr. informativnim ponudama (u slučaju kada još nije proveden postupak nabave) odnosno dokumentacija iz provedenog postupka nabave iz koje je vidljivo da je vrijednost veća od procijenjene radi povećanja cijena (u slučaju kada je postupak proveden)

Popis dokumentacije za dokazivanje udovoljavanja ovom uvjetu objavljuje se na internetskoj stranici Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/) i FLAG-a.

 

 

Copyright © Ante Borić