Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 40/2024 (5.4.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

729

Na temelju članka 71. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRILAGOĐENI OSOBNI AUTOMOBIL I PRAVA NA NAKNADU TROŠKA PRILAGODBE OSOBNOG AUTOMOBILA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE IZ DOMOVINSKOG RATA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 21/18 i 41/22) u članku 1. riječi: »(»Narodne novine«, br. 121/17, u daljnjem tekstu: Zakon)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23, u daljnjem tekstu: Zakon)«.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) HRVI 100% I. skupine može ostvariti pravo na:

a) dodjelu osobnog automobila sa ili bez prilagodbi kojim će osobno upravljati ili

b) dodjelu osobnog automobila bez prilagodbi kojim će isključivo za potrebe HRVI 100% I. skupine upravljati druga osoba.

(2) Iznimno od stavka 1. točke b) ovog članka HRVI 100% I. skupine može ostvariti dodjelu osobnog automobila s ugrađenom prilagodbom i u slučaju kada će automobilom za potrebe HRVI 100% I. skupine upravljati druga osoba ako HRVI 100% I. skupine nije u mogućnosti samostalno upravljati automobilom, a prilagodbu je nužno ugraditi kako bi se HRVI 100% I. skupine omogućilo korištenje osobnim automobilom.«.

Članak 3.

U članku 8. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, HRVI 100% I. skupine može samostalno odabrati osobu ovlaštenu za obavljanje ugradnje prilagodbe, a Ministarstvo će iznos sredstava određen rješenjem, nakon obavljene prilagodbe i dostavljene potvrde o ispitivanju vozila ovlaštene pravne osobe, direktno namjenski utrošiti za obavljenu prilagodbu, isplatom izdavatelju računa koji je obavio prilagodbu.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 13. stavaka 4. do 8. ovoga Pravilnika.«.

Članak 4.

U članku 13. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka HRVI 100% I. skupine može ostvariti i pravo na potrebne prilagodbe automobila (uređaj za ručno upravljanje papučicom kočnice i gasa, dodatna papučica za upravljanje gasa lijevom nogom, dodatna poluga za brisače, dodatna poluga za pokazivače smjera, dodatno pomicanje sjedišta prema natrag i slično) u iznosu prema dostavljenoj ponudi osobe ovlaštene za poslove prilagodbe osobnih automobila po izboru HRVI 100% I. skupine, a najviše do iznosa od 2.654,46 eura.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako je s obzirom na zdravstveno stanje HRVI 100% I. skupine, radi korištenja osobnog automobila potrebno prilagoditi automobil ugradnjom složenijih sustava prilagodbi (rampa i drugi sustavi prilagodbe za potporu pri ulazu i izlazu iz vozila, sustav za automatsko spremanje kolica u vozilo i slično), HRVI 100% I. skupine može ostvariti pravo na ugradnju potrebnih prilagodi u iznosu prema dostavljenoj ponudi osobe ovlaštene za poslove prilagodbe osobnih automobila po izboru HRVI 100% I. skupine, a najviše do iznosa od 12.000,00 eura.«.

Članak 5.

U članku 22. stavku 1. riječi: »20.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »2.654,46 eura«.

Članak 6.

Obrazac broj 1. mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Postupci započeti prema Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 21/18 i 41/22) završit će se prema odredbama ovoga Pravilnika ako je to za stranku povoljnije.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/24-03/4 Urbroj: 522-2/2-24-2 Zagreb, 26. ožujka 2024.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, v. r.

Obrazac broj 1.

ZAHTJEV ZA DODJELU OSOBNOG AUTOMOBILA HRVI 100% I. SKUPINE

 

A) OSOBNI PODACI:

 

 

1. Ime i prezime: _________________________________

2. OIB: _________________________________________

3. Datum i mjesto rođenja: __________________________

4. Mjesto i adresa stanovanja: ________________________

5. Broj telefona i mobitela ___________________________

6. Jeste li do sada ostvarili pravo na dodjelu automobila, odnosno novčane protuvrijednosti prilagođenog osobnog automobila, prema posebnom zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji:

a) Da __________________________________

(navesti kada i koji automobil)

b) Ne

 

B) NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

zaokružiti 1.a), 1.b), 1.c), 2.a) ili 2.b)

 

 

1. Dodjela automobila

a) bez prilagodbi

b) s prilagodbama-Ministarstvo nabavlja potrebne prilagodne u postupku javne nabave

c) s prilagodbama-Samostalno ću odabrati osobu ovlaštenu za obavljanje ugradnje prilagodbe, a Ministarstvo će iznos sredstava određen rješenjem, nakon obavljene prilagodbe i dostavljene potvrde o ispitivanju vozila ovlaštene pravne osobe, direktno namjenski utrošiti za obavljenu prilagodbu, isplatom izdavatelju računa koji je obavio prilagodbu.

2. Dodjela novčane protuvrijednosti automobila[1](Ovo pravo moguće je ostvariti samo ako Povjerenstvo za odobravanje dodjele novčane protuvrijednosti da pozitivno mišljenje)

a) bez prilagodbi

b) s prilagodbama

AUTOMOBILOM ĆU UPRAVLJATI:

a) Osobno

b) Druga osoba[2](Korištenje prava na prilagodbe isključuje pravo na drugu osobu koja će upravljati osobnim vozilom osim ako HRVI 100% I. skupine nije u mogućnosti samostalno upravljati automobilom, a prilagodbu je nužno ugraditi kako bi se HRVI-u 100% I. skupine omogućilo korištenje osobnim automobilom.) ______________________________

(navesti ime i prezime osobe i srodstvo)

POTREBNE PRILAGODBE (popuniti ako je pod načinom ostvarivanja prava zaokružena opcija pod 1.b), 1.c) ili 2.b)):

______________________________________________

______________________________________________

(navesti vrstu prilagodbe)

Ukoliko je u vozačkoj dozvoli pod rubrikom »napomene« navedena »adaptacija vozila«, molimo obrazložiti o kojoj se vrsti adaptacije vozila radi:

______________________________________________

______________________________________________

_________________________________ Potpis korisnika ili opunomoćenika

U ______________, _____________ god.

UZ ZAHTJEV OBVEZNO PRILOŽITI:

a) obostranu presliku važeće osobne iskaznice HRVI 100% I. skupine

b) obostranu presliku važeće vozačke dozvole HRVI 100% I. skupine

c) obostranu presliku važeće osobne iskaznice osobe koja će upravljati osobnim automobilom isključivo za potrebe HRVI 100% I. skupine (u slučaju kada će automobilom upravljati druga osoba)

d) obostranu presliku važeće vozačke dozvole osobe koja će upravljati osobnim automobilom isključivo za potrebe HRVI 100% I. skupine (u slučaju kada će automobilom upravljati druga osoba)

e) izjavu HRVI 100% I. skupine da je suglasan da će osobnim automobilom umjesto njega upravljati druga osoba, s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika (u slučaju kada će automobilom upravljati druga osoba)

f) izjavu osobe koja će upravljati automobilom da će upravljati osobnim automobilom isključivo za potrebe HRVI 100% I. skupine, s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika (u slučaju kada će automobilom upravljati druga osoba).

 

 

 

Copyright © Ante Borić