Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 39/2024 (3.4.2024.), Obvezatne upute broj EP III – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

707

Na osnovi članka 29. točke 3. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 92/10, 23/13 i 143/13, dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 22. ožujka 2024. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ EP III

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

1. Predsjednik Republike Hrvatske raspisao je izbore članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Odlukom o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, klasa: 012-02/24-03/01, urbroj: 71-10-01/1-24-1 od 15. ožujka 2024.

Odluka Predsjednika Republike Hrvatske stupa na snagu 9. travnja 2024.

Izbori će se održati u nedjelju, 9. lipnja 2024., na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj i na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske.

2. Rokovi teku od

10. travnja 2024. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi kandidacijskih lista moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora, dakle

23. travnja 2024. do 24:00 sata

(članak 17. stavak 1. Zakona)

4. Državno izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa, prihvatiti i u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radioteleviziji te na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva objaviti zbirnu listu, dakle najkasnije

25. travnja 2024. do 24:00 sata

(članak 18. stavak 1. Zakona)

5. Državno izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa dostaviti u sjedišta diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske zbirnu listu radi javne objave, dakle najkasnije

25. travnja 2024. do 24:00 sata

(članak 18. stavak 4. Zakona)

6. Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle

7. lipnja 2024. u 24:00 sata.

(članak 21. stavak 1. Zakona)

7. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua nositelja kandidacijskih lista, odnosno kandidata te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela traje

od 8. lipnja 2024. u 00:00 sati

do 9. lipnja 2024. u 19:00 sati

(članak 21. stavak 2. Zakona)

8. Županijska izborna povjerenstva odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba za svoje područje odredit će biračka mjesta odmah nakon raspisivanja izbora, a najkasnije dan nakon objave zbirne liste.

Biračka mjesta, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom biračkom mjestu, objavit će najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle

29. svibnja 2024. do 24:00 sata

(članak 37. Zakona)

Državno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena u inozemstvu, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle

29. svibnja 2024. do 24:00 sata

(članak 37. Zakona)

9. Ministar nadležan za obranu odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Ministar nadležan za pomorstvo odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji se kao članovi posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi.

Ministar nadležan za pravosuđe i upravu odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači lišeni slobode.

Ministar nadležan za vanjske i europske poslove odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji se na dan izbora nalaze u mirovnim operacijama i misijama.

Navedeni ministri odredit će biračka mjesta odmah nakon raspisivanja izbora, a najkasnije dan nakon objave zbirne liste, dakle najkasnije

26. travnja 2024. do 24:00 sata

(članak 38. Zakona)

10. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 18 dana prije dana održavanja izbora, dakle

21. svibnja 2024. do 24:00

(članak 36. stavak 3. Zakona)

11. Županijska izborna povjerenstva, odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba imenovat će biračke odbore najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle

24. svibnja 2024. do 24:00 sata

(članak 36. stavak 6. Zakona)

Državno izborno povjerenstvo imenovat će biračke odbore u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle

24. svibnja 2024. do 24:00 sata

(članak 29. točka 4. i članak 36. stavak 6. Zakona)

12. Glasovanje traje neprekidno

9. lipnja 2024. od 7:00 do 19:00 sati.

Birališta se zatvaraju u 19:00 sati, ali će se biračima koji su se zatekli u 19:00 sati na biralištu omogućiti glasovanje.

(članak 46. stavak 1. i stavak 2. Zakona)

13. Birački odbor dostavit će zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom općinskom ili gradskom izbornom povjerenstvu, odnosno Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Zagreba, najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle

10. lipnja 2024. do 7:00 sati.

(članak 53. stavak 1. Zakona)

Birački odbor u sjedištu diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske dostavit će zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom izravno Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od zatvaranja birališta, dakle

11. lipnja 2024. do 19:00 sati

(članak 53. stavak 2. Zakona)

14. Općinsko izborno povjerenstvo, odnosno gradsko izborno povjerenstvo dostavit će zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom županijskom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 18 sati od zatvaranja birališta, dakle

10. lipnja 2024. do 13:00 sati

(članak 54. stavak 2. Zakona)

15. Županijsko izborno povjerenstvo, odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle

10. lipnja 2024. do 19:00 sati

(članak 55. stavak 3. Zakona)

Županijsko izborno povjerenstvo, odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba, dostavit će izborne rezultate na svom području Državnom izbornom povjerenstvu zajedno sa zapisnikom o svom radu na način i u roku koji će Državno izborno povjerenstvo utvrditi posebnom odlukom.

16. Državno izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate glasovanja na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima i odmah po utvrđenju ih objavljuje.

(članak 56. i članak 57. Zakona)

Računanje rokova u inozemstvu

17. Rokovi u inozemstvu računaju se prema lokalnom vremenu mjesta u kojem se glasuje.

Zaštita izbornog prava

18. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 61. do 67. Zakona.

Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad ga je podnijela samo jedna politička stranka.

19. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 9. travnja 2024.

20. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 012-05/24-01/17

Urbroj: 507-03/05-24-5

Zagreb, 22. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić