Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 13/2024 (2.2.2024.), Odluka o uspostavi, sadržaju i korištenju Zbirke podataka o mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

242

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o mjerama ograničavanja (»Narodne novine«, broj 133/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. siječnja 2024. donijela

ODLUKU

O USPOSTAVI, SADRŽAJU I KORIŠTENJU ZBIRKE PODATAKA O MJERAMA OGRANIČAVANJA, FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA I DRUGIM SUBJEKTIMA NA KOJE SE MJERE OGRANIČAVANJA ODNOSE

I.

Ovom se Odlukom uređuje način vođenja, sadržaj i korištenje Zbirke podataka o mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose (u daljnjem tekstu: Zbirka podataka).

II.

Zbirku podataka vodi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u pisanom obliku, s obvezom uspostave zbirke u elektroničkom obliku.

III.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova unosi podatke u Zbirku podataka na temelju pojedinačnih obavijesti fizičkih i pravnih osoba i drugih subjekata kao i tijela nadležnih za primjenu međunarodnih mjera ograničavanja iz članka 8. Zakona o mjerama ograničavanja.

Obavijest fizičkih i pravnih osoba i drugih subjekata te nadležnih tijela za provedbu mjera ograničavanja iz stavka 1. ove točke označava pisanu informaciju o primijenjenoj mjeri ograničavanja s podacima sukladno točki IV. ove Odluke, a koja se bez odgađanja ili najkasnije sljedećeg radnog dana dostavlja voditelju Zbirke podataka iz točke II. ove Odluke poštom i elektroničkim putem unutar Obrasca za izvješćivanje o primijenjenim mjerama ograničavanja.

Obrazac za izvješćivanje o primijenjenim mjerama ograničavanja iz stavka 2. ove točke nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio, te se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova i svih nadzornih organa prema Zakonu o mjerama ograničavanja, zajedno s relevantnim adresama elektroničke pošte.

IV.

Zbirka podataka sadrži sljedeće podatke o fizičkim osobama: ime i prezime osobe, datum i mjesto rođenja, prebivalište ili boravište, državljanstvo, vrstu i broj osobne isprave, matični broj, odnosno osobni identifikacijski broj (nakon njegovog određivanja i dodjeljivanja), podatke o imovini, imovinskim pravima i obvezama koje te osobe imaju na području Republike Hrvatske, režim mjera ograničavanja temeljem kojeg se određena mjera primjenjuje, datum početka i datum prestanka određene mjere ograničavanja, poduzete mjere ograničavanja, te podatke o osnovanoj sumnji na počinjenje prekršaja ili pokušaj kršenja mjere ograničavanja.

Zbirka podataka sadrži sljedeće podatke o pravnim osobama i drugim subjektima: naziv i sjedište pravne osobe, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe, matični broj (MBS), porezni broj (MB), odnosno osobni identifikacijski broj (nakon njegovog određivanja i dodjeljivanja) pravne osobe, podatke o imovini, imovinskim pravima i obvezama koje predmetne pravne osobe imaju na području Republike Hrvatske, režim mjera ograničavanja temeljem kojeg se određena mjera primjenjuje, datum početka i datum prestanka određene mjere ograničavanja, poduzete mjere ograničavanja te podatke o osnovanoj sumnji na počinjenje prekršaja ili pokušaj kršenja mjere ograničavanja.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu vođenja zbirke podataka o međunarodnim mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose (»Narodne novine«, broj 78/11.).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/41

Urbroj: 50301-21/21-24-2

Zagreb, 31. siječnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OBRAZAC ZA IZVJEŠĆIVANJE O PRIMIJENJENIM MJERAMA OGRANIČAVANJA

 

A. PODACI ZA FIZIČKE OSOBE

1. Ime i prezime osobe

 

2. Datum i mjesto rođenja

 

3. Prebivalište ili boravište

 

4. Državljanstvo

 

5. Vrsta i broj osobne isprave

 

6. Matični broj/OIB (osobni identifikacijski broj)

 

7. Podaci o imovini, imovinskim pravima i obvezama koje ta osoba ima na području Republike Hrvatske i kojima obveznik primjene mjera ograničavanja sukladno svojim ovlastima raspolaže

 

8. Režim mjera ograničavanja temeljem kojeg se određena mjera primjenjuje

 

9. Datum početka određene mjere ograničavanja

 

10. Datum prestanka određene mjere ograničavanja

 

11. Primijenjene mjere ograničavanja, uključivši pokušane i zaustavljene transakcije

 

12. Podaci o osnovanoj sumnji na počinjenje prekršaja ili pokušaja kršenja mjere ograničavanja

 

 

 

 

B. PODACI ZA PRAVNE OSOBE I DRUGE SUBJEKTE

1. Naziv pravne osobe

 

2. Sjedište pravne osobe

 

3. Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

 

4. Matični broj pravne osobe (MBS)

 

5. Porezni broj (MB) odnosno osobni identifikacijski broj pravne osobe

 

6. Podaci o imovini, imovinskim pravima i obvezama koje pravna osoba ima na području Republike Hrvatske i kojima obveznik primjene mjera ograničavanja sukladno svojim ovlastima raspolaže

 

7. Režim mjera ograničavanja temeljem kojeg se određena mjera primjenjuje

 

8. Datum početka određene mjere ograničavanja

 

9. Datum prestanka određene mjere ograničavanja

 

10. Primijenjene mjere ograničavanja, uključivši pokušane i zaustavljene transakcije

 

11. Podaci o osnovanoj sumnji na počinjenje prekršaja ili pokušaja kršenja mjere ograničavanja

 

 

 

 

 

C. PODACI O VRSTI IMOVINE

1. Vrsta imovine

 

2. Kontakt podaci

 

 

 

 

D. PODACI O OBVEZNIKU PRIMJENE MJERA

1. Vrsta obveznika (TDU, tijelo s javnim ovlastima, pravna osoba, fizička osoba i dr.)

 

2. Naziv ili ime obveznika

 

3. Kontakt podaci

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić