NN 28/2024 (8.3.2024.), Odluka o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

435

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s točkama III. i VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 19/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU PROJEKATA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske proglašava projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske sljedeće projekte:

1. projekt »Gradi mlin gdje je voda – 7 Matica« Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji

2. projekt »Domus Dimitrianum« Srijemske biskupije u Republici Srbiji

3. projekt »Multimedijalni muzej Hrvata u Mađarskoj« Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj

4. projekt »Centar austrijskih narodnosti« Hrvatskog kulturnog društva u Gradišću, Republika Austrija

5. projekt »Obnova i modernizacija školske zgrade dvojezične Rumunjsko-Hrvatske gimnazije u Karaševu« Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj

6. projekt »Temelj za ostanak Hrvata u Fojnici i Bosni i Hercegovini – izgradnja osnovne škole s predškolskom ustanovom i sportskom dvoranom u Fojnici« Osnovne škole »Ivan Goran Kovačić«, Gojevići – Fojnica

7. projekt »Dogradnja i opremanje Hrvatske bolnice »Dr. fra Mato Nikolić« – dvije lamele« Hrvatske bolnice »Dr. fra Mato Nikolić« Nova Bila, Travnik

8. projekt »Obnova Gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg« Grada Širokog Brijega

9. projekt »Digitalizacija dokumenata i obnova prostora« Hrvatskog etničkog instituta, Chicago.

II.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (»Narodne novine«, broj 149/23.), na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, za realizaciju projekata iz točke I. ove Odluke u 2024. osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.576.000,00 eura.

Pojedinačnim ugovorima o financijskoj potpori utvrdit će se visina dodijeljenih sredstava, te međusobna prava i obveze ugovornih strana.

III.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske će s korisnicima potpore iz točke I. ove Odluke, odnosno s Hrvatskim nacionalnim vijećem u Republici Srbiji, sa Srijemskom biskupijom u Republici Srbiji, s Hrvatskom državnom samoupravom u Mađarskoj, s Hrvatskim kulturnim društvom u Gradišću u Republici Austriji, sa Zajedništvom Hrvata u Rumunjskoj, s Osnovnom školom »Ivan Goran Kovačić« Gojevići – Fojnica, s Hrvatskom bolnicom »Dr. fra Mato Nikolić« Nova Bila, s Gradom Širokim Brijegom i s Hrvatskim etničkim institutom potpisati ugovore o financijskoj potpori.

IV.

Zadužuje se Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske da Popis projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske dopuni projektima iz točke I. ove Odluke te ga objavi na svojim mrežnim stranicama.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/98

Urbroj: 50301-21/21-24-2

Zagreb, 8. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić