Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 14/2024 (7.2.2024.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija humanitarne pomoći

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

261

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine« br. 156/23.), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA HUMANITARNE POMOĆI

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencija humanitarne pomoći.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Nadležnost za vođenje evidencija

Članak 2.

(1) Upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo), na području svoje nadležnosti, vodi evidenciju:

– neprofitnih pravnih osoba kojima je priznat status stalnog prikupljača humanitarne pomoći

– organizatora humanitarnih akcija kojima je odobreno provođenje humanitarnih akcija.

(2) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) vodi slijedeće evidencije za područje Republike Hrvatske:

– evidenciju neprofitnih pravnih osoba kojima je priznat status stalnog prikupljanča humanitarne pomoći temeljem rješenja nadležnih upravnih tijela

– evidenciju organizatora humanitarnih akcija kojima je odobreno provođenje humanitarnih akcija temeljem rješenja nadležnih upravnih tijela.

Obrasci za vođenje evidencija

Članak 3.

(1) Evidencije iz članka 2. ovoga Pravilnika vode se na obrascima koji su prikazani u Prilogu I. i II. koji čine sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka vode se u elektroničkom obliku i predstavljaju dio sadržaja Jedinstvene elektroničke evidencije humanitarne pomoći.

Sadržaj obrazaca za vođenje evidencija

Članak 4.

(1) Evidenciju neprofitnih pravnih osoba kojima je priznat status stalnog prikupljača humanitarne pomoći iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika nadležno upravno tijelo vodi na Obrascu EV.1.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o neprofitnoj pravnoj osobi, stalnom prikupljaču humanitarne pomoći:

1. naziv i adresu sjedišta (ulica, broj, mjesto/grad)

2. osobni identifikacijski broj (OIB)

3. registarski broj

4. osobno ime odgovorne osobe

5. adresu elektroničke pošte

– naziv nadležnog upravnog tijela koje je donijelo rješenje s naznakom mjesta i datuma izdavanja rješenja, te oznakom KLASA i URBROJ

(3) Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka nadležno upravno tijelo upisuje i podatke o mjestu i datumu evidencije.

Članak 5.

(1) Evidenciju organizatora humanitarnih akcija kojima je odobreno provođenje humanitarnih akcija iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika nadležno upravno tijelo vodi na Obrascu EV.2.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o neprofitnoj/profitnoj pravnoj osobi kojoj je odobreno provođenje humanitarne akcije:

1. naziv i adresu sjedišta (ulica, broj, mjesto/grad)

2. registarski broj

3. osobni identifikacijski broj (OIB)

4. osobno ime odgovorne osobe

5. adresu elektroničke pošte

6. podatke o humanitarnoj akciji

– podatke o fizičkoj osobi kojoj je odobreno provođenje humanitarne akcije:

1. osobno ime i adresu (ulica, broj, mjesto/grad)

2. osobni identifikacijski broj (OIB)

3. adresu elektroničke pošte

4. podatke o humanitarnoj akciji

(3) Podaci o humanitarnoj akciji iz stavka 2. podstavka 1. točke 6. ovoga članka sadrže:

1. naziv

2. evidencijsku oznaku

3. oznaku vrste

4. trajanje

5. rješenje kojim je odobreno provođenje humanitarne akcije s naznakom mjesta i datuma izdavanja rješenja, te oznakom KLASA i URBROJ.

(4) Podaci o humanitarnoj akciji iz stavka 2. podstavka 2. točke 4. ovoga članka sadrže:

1. naziv

2. evidencijsku oznaku

3. oznaku vrste

4. trajanje

5. rješenje kojim je odobreno provođenje humanitarne akcije s naznakom mjesta i datuma izdavanja rješenja, te oznakom KLASA i URBROJ.

(5) Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka nadležno upravno tijelo upisuje i podatke o mjestu i datumu evidencije.

Članak 6.

(1) Evidenciju neprofitnih pravnih osoba u Republici Hrvatskoj kojima je priznat status stalnog prikupljača humanitarne pomoći temeljem rješenja nadležnih upravnih tijela, iz članka 2. stavka 2. podstavka 1. ovoga Pravilnika, Ministarstvo vodi na Obrascu EV.3.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o neprofitnoj pravnoj osobi, stalnom prikupljaču humanitarne pomoći:

1. naziv i adresu sjedišta (ulica, broj mjesto/grad)

2. osobni identifikacijski broj (OIB)

3. registarski broj

4. osobno ime odgovorne osobe

5. adresu elektroničke pošte

– naziv nadležnog upravnog tijela koje je donijelo rješenje s naznakom mjesta i datuma izdavanja rješenja, te oznakom KLASA i URBROJ

(3) Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo upisuje i podatke o datumu evidencije.

Članak 7.

(1) Evidenciju organizatorima humanitarnih akcija kojima je odobreno provođenje humanitarnih akcija u Republici Hrvatskoj temeljem rješenja nadležnih upravnih tijela, iz članka 2. stavka 2. podstavka 2. ovoga Pravilnika, Ministarstvo vodi na Obrascu EV.4.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– podatke o neprofitnoj/profitnoj pravnoj osobi, organizatoru humanitarne akcije:

1. naziv i adresu sjedišta (ulica, broj, mjesto/grad)

2. registarski broj

3. osobni identifikacijski broj (OIB)

4. osobno ime odgovorne osobe

5. adresu elektroničke pošte

6. podatke o humanitarnoj akciji

– podatke o fizičkoj osobi, organizatoru humanitarne akcije:

1. osobno ime i adresu (ulica, broj, mjesto/grad)

2. osobni identifikacijski broj (OIB)

3. adresu elektroničke pošte

4. podatke o humanitarnoj akciji

(3) Podaci o humanitarnoj akciji iz stavka 2. podstavka 1. točke 6. ovoga članka sadrže:

1. naziv

2. evidencijsku oznaku

3. oznaku vrste

4. trajanje

5. rješenje kojim je odobreno provođenje humanitarne akcije s naznakom mjesta i datuma izdavanja rješenja, te oznakom KLASA i URBROJ.

(4) Podaci o humanitarnoj akciji iz stavka 2. podstavka 2. točke 4. ovoga članka sadrže:

1. naziv

2. evidencijsku oznaku

3. oznaku vrste

4. trajanje

5. rješenje kojim je odobreno provođenje humanitarne akcije s naznakom mjesta i datuma izdavanja rješenja, te oznakom KLASA i URBROJ.

(5) Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo upisuje i podatke o datumu evidencije.

Objava obrazaca za vođenje evidencija

Članak 8.

(1) Nadležno upravno tijelo dužno je evidencije iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika redovito ažurirati i objaviti na svojim mrežnim stranicama.

(2) Podaci iz evidencija iz članka 6. i 7. ovoga Pravilnika za područje Republike Hrvatske objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva.

Prijelazna i završna odredba

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći (»Narodne novine« br. 16/20).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/49 Urbroj: 524-08-02-02/2-24-12 Zagreb, 25. siječnja 2024.

Ministar Marin Piletić, v. r.

PRILOG I.

EVIDENCIJE KOJE VODI NADLEŽNO UPRAVNO TIJELO ŽUPANIJE, ZA PODRUČJE SVOJE NADLEŽNOSTI – PREMA MJESTU SJEDIŠTA, ODNOSNO PREBIVALIŠTA ORGANIZATORA PRIKUPLJANJA I PRUŽANJA HUMANITARNE POMOĆI

Obrazac EV.1.

Obrazac EV.2.

PRILOG II.

EVIDENCIJE KOJE ZA PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE VODI MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE SOCIJALNE SKRBI – TEMELJEM RJEŠENJA NADLEŽNIH UPRAVNIH TIJELA

Obrazac EV.3.

Obrazac EV.4.

 

 

 

Copyright © Ante Borić