Sudski poslovnik

pročišćeni tekst

NN 37/1449/1408/1535/15123/1545/1629/1733/1734/1757/17, 101/18, 119/1881/19128/1939/20, 47/20, 138/20147/20, 70/21, 99/21

na snazi od 15.09.2021.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.10.2021. 

zaključno sa NN 112/21

Na temelju članka 76. stavak 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13) ministar pravosuđa donosi


SUDSKI POSLOVNIK
 

pročišćeni tekst NN 37/1449/1408/1535/15123/1545/1629/1733/1734/1757/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20, 147/20

DIO PRVI

I. glava   UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Sudskim poslovnikom propisuju se osnove za ustrojstvo sudova i poslovanje u sudovima.

(2) Ministar nadležan za poslove pravosuđa daje upute i tumačenja za primjenu Sudskog poslovnika.

(3) Vrhovni sud Republike Hrvatske primjenjuje odredbe Sudskog poslovnika ako pojedina pitanja nisu uređena posebnim propisima ili Poslovnikom o radu Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Članak 1.a (NN 119/18, 39/20, 147/20, 99/21)

Pojedini izrazi uporabljeni u Sudskom poslovniku imaju ovo značenje:

1. Pismeno je svaki podnesak, dopis, zapisnik, službena bilješka, poziv, zamolnica, potvrda, odluka, kao i akt sudske uprave u papirnatom obliku.

2. Elektroničko sudsko pismeno je svaki dopis, poziv, zamolnica, potvrda, odluka i akt sudske uprave u pdf obliku, potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom suca ili ovlaštenog službenika suda, ovjereno kvalificiranim elektroničkim pečatom odnosno aplikativnim potpisom informacijskog sustava koji je u primjeni u sudu i predstavlja izvornik te sadrži odgovarajući barkod odnosno QR kod, kontrolni broj i internetsku stranicu kojima se provjerava vjerodostojnost pismena. Kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis i otisak pečata.

3. Podnesak je svako pismeno stranaka, njihovih punomoćnika, zastupnika i drugih sudionika postupka upućeno sudu u papirnatom obliku.

4. Elektronički podnesak je svako pismeno stranaka, njihovih punomoćnika, zastupnika i drugih sudionika postupka upućeno sudu, u pdf obliku i potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom.

5. Dopis je svako pismeno suda upućeno strankama, njihovim punomoćnicima, zastupnicima i drugim sudionicima postupka odnosno drugim tijelima i osobama u cilju davanja ili pribavljanja obavijesti ili podataka, koje nema značaj odluke, kao i pismeno koje druga tijela i osobe, koja nisu sudionici postupka, upućuju sudu.

6. Zapisnik je svako pismeno sastavljeno o sudskoj radnji obavljenoj u tijeku postupka na ročištima, o važnijim izjavama i priopćenjima koje stranke ili drugi sudionici daju izvan ročišta, kao i ostalim radnjama suda kad je to propisano pravilima odgovarajućeg postupka.

7. Službena bilješka je svako pismeno suda sastavljeno o manje važnim izjavama i priopćenjima suda strankama ili drugim sudionicima postupka i obrnuto, a o kojima prema pravilima odgovarajućeg postupka nije potrebno sastavljati zapisnik.

8. Odluka je svako pismeno suda kojim se započinje, prekida, nastavlja ili dovršava postupak ili službena radnja suda.

9. Akt sudske uprave je svako pismeno koje donosi predsjednik suda ili drugi ovlašteni nositelj poslova sudske uprave u obavljanju poslova sudske uprave.

10. Prilog je svako pismeno (isprava, tablica, prikaz, crtež i slično) ili fizički predmet koji se prilaže podnesku ili dopisu radi dopune, objašnjenja ili dokazivanja sadržaja podneska ili dopisa.

11. Elektronički prilog je svako pismeno (isprava, tablica, prikaz, crtež i slično) koje se prilaže elektroničkom podnesku radi dopune, objašnjenja ili dokazivanja sadržaja podneska ili dopisa.

12. Predmet je skup svih pismena i priloga koja se odnose na istu pravnu stvar, pitanje, zadaću i slično, i čine posebnu cjelinu.

13. Spis je skup svih pismena i priloga koji se odnose na istu pravnu stvar odnosno na istu pravnu ili fizičku osobu, složeni, prošiveni ili slijepljeni u jednom ili više omota označenih istim poslovnim brojem.

14. Elektronički spis je skup svih elektroničkih pismena i priloga koji se odnose na istu pravnu stvar odnosno na istu pravnu ili fizičku osobu pod istim poslovnim brojem u informacijskom sustavu u primjeni u sudu.

15. Svežanj je skup više spisa koji se poslije dovršetka postupka čuvaju složeni u istom omotu (kutiji, koricama i slično).

16. Pod izrazom ročište podrazumijeva se i rasprava, ako iz pojedinih odredaba Sudskog poslovnika ne proizlazi da je riječ o određenom ročištu.

17. Viši sud je neposredno viši sud. Za općinski sud viši sud je županijski sud, za općinski sud u odnosu na prekršajne predmete za koje je to zakonom propisano viši sud je Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, za županijski sud u odnosu na kaznene predmete za koje je to zakonom propisano viši sud je Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, za trgovački sud viši sud je Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, za upravni sud viši sud je Visoki upravni sud Republike Hrvatske. Za sve sudove viši sud je Vrhovni sud Republike Hrvatske kao najviši sud u Republici Hrvatskoj.

18. Elektronička komunikacija je komunikacija sudova i vanjskih korisnika putem interoperabilnih informacijskih sustava sudova i vanjskih korisnika ili putem informacijskog sustava u primjeni u sudu i sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca vanjskog korisnika.

Članak 2.

(1) U poslovanju sudovi koriste informacijski sustav.

(2) Ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom propisuje pravila o načinu rada i korištenja informacijskog sustava u primjeni u poslovanju sudova.

Članak 3.

Unutarnje poslovanje u sudu odvojeno je od suđenja.

Cijeli Sudski poslovnik preuzmite ovdje.

 

Copyright © Ante Borić