Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Objavljeno u NN 34/17 od 08.08.2017.:

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15 i 82/15), ministar pravosuđa donosi

 

IZMJENE SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17) u članku 191. točka 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»Upisnik za predstečajne i stečajne postupke i postupke izvanredne uprave St«.

Članak 2.

Članak 244. i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:

»43. Upisnik za predstečajne i stečajne postupke i postupke izvanredne uprave (St)

Članak 244.

U upisnik St trgovački sudovi upisuju predmete povodom prijedloga za otvaranje predstečajnog, stečajnog postupka i postupka izvanredne uprave.«

Članak 3.

Ove izmjene Sudskog poslovnika stupaju na snagu prvi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/20 Urbroj: 514-03-17-61 Zagreb, 7. travnja 2017.

Ministar Ante Šprlje, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić