Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Objavljeno u NN 57/17 od 14.06.2017.:

 

Ministarstvo pravosuđa

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15 i 82/15), ministar pravosuđa donosi

 

IZMJENE SUDSKOG POSLOVNIKA 

Članak 1.

(1) U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 – ispravak i 34/17) u članku 91. stavak 2. mijenja se i glasi: »Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz stavka 1. ovog članka podnosi se na Obrascu br. 9.«.

(2) U stavku 3. riječi: »za fizičku osobu« brišu se.

(3) Stavak 5. mijenja se i glasi: »Službenik suda utvrđen godišnjim rasporedom poslova nakon uvida u baze podataka sustava eSpis i sustava CTS izdaje uvjerenje kroz sustav eSpis.«.

(4) U stavku 6. brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »5.«, a riječi: »donijeta« zamjenjuju se riječima: »donesena«.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovih Izmjena Sudskog poslovnika prestaje se primjenjivati Obrazac br. 9 propisan Sudskim poslovnikom (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 – ispravak i 34/17) te se primjenjuje obrazac koji je sastavni dio ovih Izmjena Sudskog poslovnika.

Članak 3.

Ove Izmjene Sudskog poslovnika objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 19. lipnja 2017.

Klasa: 011-01/13-01/20

Urbroj: 514-03-17-67

Zagreb, 12. lipnja 2017.

Ministar Dražen Bošnjaković, v. r.

Obrazac

Obrazac br. 9 (čl. 91. SP) – Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK

Datum traženja uvjerenja: ______________________________

Svrha traženja uvjerenja:

a) u svrhu zasnivanja radnog odnosa

b) ostvarivanje prava na dodatak za djecu

c)     ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja

d) ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu

e) ostalo: ___________________________________________

___________________________________________

Napomena: zaokružite slovo ispred svrhe za koju tražite izdavanje uvjerenja. Ako zaokružite slovo e), obavezno unesite i svrhu za koju tražite izdavanje uvjerenja.

Zahtjev fizičke osobe

Obavezni podaci:

OIB:_______________________________________________

Ime i prezime: _______________________________________

Datum rođenja: ______________________________________

Napomena: sljedeće podatke je potrebno popuniti jedino ako ste strani državljanin i nemate OIB.

Mjesto i država rođenja: ________________________________

Ime i prezime roditelja: ________________________________

Vrsta i broj identifikacijskog dokumenta, država izdavanja:

__________________________________________________

Vlastoručni potpis osobe koja traži izdavanje uvjerenja:

__________________________________________________

Zahtjev pravne osobe

Obavezni podaci:

OIB:_______________________________________________

Matični broj: ________________________________________

Naziv: _____________________________________________

Sjedište: ___________________________________________

Vlastoručni potpis osobe koja traži izdavanje uvjerenja:

__________________________________________________

 

 

Copyright © Ante Borić