Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 138/2020 (11.12.2020.), Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2667

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) ministar pravosuđa i uprave donosi

IZMJENE I DOPUNE SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20) u članku 54. stavku 3. riječi: »Times New Roman« zamjenjuju se riječju: »Arial«.

Članak 2.

U članku 59. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Ako izreka sudske odluke ima više dijelova, dijelovi se označavaju rimskim brojevima (I, II, III,…).

(3) Odlomci u obrazloženju sudske odluke numeriraju se rednim arapskim brojevima (1., 2., 3., …).«.

Dosadašnji stavci 2. – 5. postaju stavci 4. – 7.

Članak 3.

U članku 60. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Izvornike odluka i ostalih akata sudske uprave potpisuje predsjednik suda ili sudac koji ga zamjenjuje.«.

Članak 4.

U članku 62. stavku 1. riječi: »Times New Roman« zamjenjuju se riječju: »Arial«.

Članak 5.

U članku 63. stavku 3. druga rečenica briše se.

Članak 6.

U članku 107. ispred riječi: »kutu« dodaje se riječ: »vanjskom«.

Članak 7.

U članku 108. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Sudska praksa odnosno stručni ili znanstveni radovi na koje se stranka poziva u podnesku, a koji se nalaze u prilogu elektroničkog podneska, ne ispisuju se radi ulaganja u spis, već se u spis stavlja bilješka o tome gdje se takav prilog nalazi, uz naznaku rednog broja priloga i broja stranica. Kada sud takav podnesak dostavlja drugoj stranci izvan sustava elektroničke komunikacije, navedeni prilog se ne ispisuje, već sud obavještava stranku o mogućnosti vršenja uvida u sadržaj tog priloga kroz sustav elektroničke komunikacije ili informacijski sustav koji je u primjeni u sudu u prostorijama suda sukladno posebnim propisima te na njezin zahtjev ispisuje takav prilog.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 8.

U članku 109. stavku 2. riječi: »10 listova« zamjenjuju se riječima: »20 stranica«.

U stavku 3. riječi: »200 listova« zamjenjuju se riječima: »400 stranica«.

Članak 9.

U članku 114. stavku 1. riječ: »dovršen« zamjenjuje se riječju: »riješen«.

Članak 10.

U članku 122. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U kaznenom postupku prvenstveno će se uzimati u rad predmeti u kojima se okrivljenik nalazi u pritvoru ili istražnom zatvoru, maloljetnički predmeti, predmeti prema okrivljenicima s duševnim smetnjama, predmeti iz nadležnosti USKOK-a, predmeti ratnih zločina, predmeti povrede spolne slobode, predmeti zlouporabe droga te predmeti s elementima nasilja, terorizma i svih njihovih pojavnih oblika.«.

U stavku 3. iza riječi: »obitelji« dodaju se riječi: »te druge elemente nasilja«.

Članak 11.

U članku 174. stavku 2. riječi: »označavanja predmeta dovršenim« zamjenjuju se riječima: »iskazivanja predmeta riješenim«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 176. i članak 176. mijenjaju se i glase:

»4. Iskazivanje predmeta riješenim

Članak 176.

(1) Kad se prema pravilima odgovarajućeg postupka smatra da je predmet riješen, redni broj tog predmeta obilježava se olovkom u crvenoj boji znakom konačnog rješenja »L______«.

(2) Ako se upisnik vodi u elektroničkom obliku predmet se iskazuje riješenim sukladno pravilniku o korištenju informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda.

(3) Znakom konačnog rješenja obilježit će se u tom slučaju i poslovni broj spisa na omotu spisa.«.

Članak 13.

Članak 177. mijenja se i glasi:

»(1) Predmeti se iskazuju riješenima u trenutku kad sudac iz referade otpravi presudu ili rješenje kojim se dovršava postupak, rješenje o prekidu ili zastoju postupka, rješenje o prihvaćanju ili odbijanju platnog naloga, rješenje o obustavi postupka, te rješenje o odbacivanju tužbe ili prijedloga odnosno nakon što rješenje kojim se sud oglašava nenadležnim postane pravomoćno. Sudska odluka otpremit će se sa suda u daljnjem roku od osam dana.

(2) Predmeti u kojima je doneseno rješenje o prekidu postupka radi oglednog postupka i predmeti u kojima je doneseno rješenje o prekidu postupka iz razloga što je u drugom postupku postavljen zahtjev za prethodnim pitanjem Sudu Europske unije sukladno članku 213. stavku 2. točki 2. Zakona o parničnom postupku ne iskazuju se riješenima.

(3) Kod drugostupanjskog suda predmet se iskazuje riješenim u trenutku otpravka odluke iz referade suca nakon što je predmet vraćen iz službe za praćenje i evidentiranje sudske prakse. Služba za praćenje i evidentiranje sudske prakse dužna je u što kraćem roku od dana prijama spisa isti vratiti u referadu suca. Sudska odluka otpremit će se sa suda u daljnjem roku od osam dana.

(4) Ako drugostupanjski sud vraća prvostupanjskom sudu predmet radi sređivanja spisa, provjere punomoći stranaka i drugog sličnog razloga te nakon obavljanja određenih službenih radnji očekuje povratak tog predmeta na odlučivanje, takav se predmet neće iskazati riješenim. Ako prvostupanjski sud utvrdi da nema potrebe za ponovnom dostavom predmeta drugostupanjskom sudu dužan je o tome odmah obavijestiti drugostupanjski sud te se danom primitka takve obavijesti kod drugostupanjskog suda, drugostupanjski predmet iskazuje riješenim.

(5) Predmet u kojem je došlo do zastare kaznenog ili prekršajnog progona iskazuje se riješenim, time da se u odjeljku »primjedba« upisuje riječ »zastara« i podvlači vodoravnom crtom u crvenoj boji. Predmeti u kojima je došlo do zastare neće se iskazivati u statističkim podacima o radu sudaca i sudskih savjetnika.

(6) Predmet u kojem je izdan kazneni nalog iskazuje se riješenim:

– kada nije podnesen prigovor okrivljenika, čime izdani kazneni nalog postaje pravomoćan,

– kada je prigovor podnesen pa je odbačen kao nepravovremen ili podnesen od neovlaštene osobe.

(7) Ako je prigovor podnesen pravovremeno i od strane ovlaštene osobe, sud nastavlja postupak pod istim poslovnim brojem pod kojim je već vođen izdani kazneni nalog.

(8) Predmet u kojem je izdan prekršajni nalog iskazuje se riješenim:

– kada nije podnesen prigovor okrivljenika, čime izdani prekršajni nalog postaje pravomoćan,

– kada podnesenim prigovorom okrivljenik prigovara povodom izrečene odnosno primijenjene prekršajnopravne sankcije, oduzete imovinske koristi ili određenih troškova u povodu izdavanja prekršajnog naloga, a izdavatelj prekršajnog naloga donese rješenje sukladno članku 238. stavak 1., 4. i 5. Prekršajnog zakona.

(9) U ostalim slučajevima kada je podnesen prigovor, a izdavatelj prekršajnog naloga ne donese rješenje sukladno članku 238. stavak 1., 4. i 5. Prekršajnog zakona, izdani prekršajni nalog se stavlja izvan snage i sud nastavlja postupak pod istim poslovnim brojem pod kojom je već vođen izdani prekršajni nalog.«.

Članak 14.

Članak 178. mijenja se i glasi:

»(1) Predmet koji se odnosi na više osoba (više okrivljenika, više tužitelja ili tuženika) iskazuje se riješenim kad je odluka izrađena i otpravljena u pogledu svih osoba.

(2) Predmet u kojem je donesena djelomična presuda, međupresuda i slično, neće se iskazati riješenim.«.

Članak 15.

U članku 183. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Upisnik u papirnatom obliku zaključuje se krajem svake godine, tako da se iza posljednjeg upisanog rednog broja stavlja bilješka koja sadrži dan, mjesec i godinu zaključenja, redni broj posljednjeg upisa u upisniku, broj i poslovne brojeve pogrešnih upisa, broj riješenih predmeta, te broj i točan popis predmeta koji su na kraju godine ostali neriješeni. Tu bilješku potpisuje voditelj upisnika i predsjednik suda.

(4) Podaci koji se odnose na neriješene predmete upisane u upisnik u papirnatom obliku, upisivat će se i dalje u taj upisnik. Kad se predmeti riješe u sljedećoj godini, u ranijem upisniku stavit će se kod odgovarajućeg rednog broja znak konačnog rješenja, a u bilješci odnosno u popisu neriješenih predmeta precrtat će se olovkom u crvenoj boji poslovni broj tog predmeta.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 184. i članak 184. mijenjaju se i glase:

»8. Upisivanje predmeta koji su bili iskazani kao riješeni

Članak 184.

(1) Kad se u predmetu koji je iskazan riješenim nastavi postupak zbog ukidanja, djelomičnog ukidanja odluke ili drugih razloga (npr. pravomoćnosti rješenja o nastavku postupka), predmet će se upisati pod novim poslovnim brojem s potrebnim ranijim upisima. Novi poslovni broj upisat će se kod ranijeg upisa i zabilježiti na omotu spisa i u popisu pismena, a kod novog upisa će se upisati raniji poslovni broj.

(2) Kada odluka bude ukinuta samo radi odluke o troškovima postupka predmet se neće upisivati pod novim brojem.«.

Članak 17.

U članku 185. stavku 1. riječi: »označen kao dovršen« zamjenjuju se riječima: »iskazan kao riješen«.

Članak 18.

U članku 187. točki 2. podtočka 8. mijenja se i glasi:

»Upisnik za predmete europskog platnog naloga i europskog postupka za sporove male vrijednosti P-eu«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Za prekršajne predmete:

Upisnik za prekršaje Pp

Upisnik za pravnu pomoć u prekršajnim predmetima Pp Pom

Upisnik za predmete izvršenja prekršajnih sankcija Pp Ikp

Upisnik za razne prekršajne zahtjeve Pp Prz

Upisnik za razne prekršajne predmete Pp Pr

Upisnik o izdanim i primljenim potvrdama u svrhu priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije Pp Ikp-eu.«.

Članak 19.

Članak 190. mijenja se i glasi:

»Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske vodi ove upisnike:

Upisnik za drugostupanjske predmete Ppž

Upisnik za supletorne kazne zatvora SZž

Upisnik za izvanredne pravne lijekove IU

Upisnik za predmete iz područja priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije IR-eu

Upisnik za žalbe na rješenja o oduzimanju predmeta, na nalog za zadržavanje i dr. IR

Upisnik za razne prekršajne predmete R.«.

Članak 20.

U članku 195. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Za kaznene predmete:

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete I Kž

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete-Uskok I Kž-Us

Upisnik žalbi na rješenja u predmetima europskog uhidbenog naloga Kž-eun

Upisnik za predmete po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Kž-eu

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete ratnih zločina Kž-rz

Upisnik za trećestupanjske kaznene predmete III Kž

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete prema Zakonu o sudovima za mladež Kžm

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece Kžzd

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete-istražni zatvor II Kž

Upisnik zahtjeva za zaštitu zakonitosti Kzz

Upisnik zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne I Kr

Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude III Kr

Upisnik žalbi protiv odluka o utvrđenoj stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika i odluka o privremenom udaljenju zamjenika državnih odvjetnika I Kž SODO

Upisnik odluka drugostupanjskog disciplinskog vijeća za javne bilježnike I Kž JB

Upisnik priziva na odluke Višeg disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore I Kž HOK

Zamolnice i razni kazneni predmeti II-3 Kr

Prenošenje mjesne nadležnosti II-4 Kr

Izručenje okrivljenih i osuđenih osoba II-8 Kr

Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku – vijeće od 3 suca Kžzp I

Upisnik za kaznene predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Kzp II

Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku – vijeće od 5 sudaca Kžzp II.«.

Članak 21.

Članak 201.a mijenja se i glasi:

»Općinski sudovi mogu voditi sljedeće pomoćne upisnike:

Pu P za parnične vrste postupaka

Pu O za ostavinske vrste postupaka

Pu Ovr za ovršne vrste postupaka

Pu K za kaznene vrste postupaka

Pu Pp za prekršajne vrste postupaka

Pu PpR za ostale prekršajne predmete

Pu R za razne predmete

Pu Su-Gzp I za građanske predmete razumnog roka.«.

Članak 22.

Naslov iznad članka 209.f i članak 209. f mijenjaju se i glase:

»8 f. Upisnik za predmete europskog platnog naloga i europskog postupka za sporove male vrijednosti (P-eu)

Upisnik P-eu općinski sudovi upisuju predmete vezano za postupanje po Uredbi (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. godine o uvođenju postupka za europski platni nalog te predmete vezano za postupanje po Uredbi (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. godine o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti.«.

Članak 23.

Naslov iznad članka 216.b i članak 216.b. mijenjaju se i glase:

»15.b Upisnik za prekršaje (Pp)

Članak 216.b

U upisnik Pp općinski sudovi za prekršajne predmete upisuju optužne prijedloge ovlaštenog tužitelja, prekršajne naloge ovlaštenog tužitelja i prigovore protiv istih, obavezne prekršajne naloge ovlaštenog tužitelja i prigovore protiv istih te pisane izjave za donošenje odluka o prekršaju na temelju sporazuma stranaka, iz područja sigurnosti prometa na cestama i prijevoza gospodarstva, financija te javnog reda i mira i javne sigurnosti.«.

Članak 24.

Naslovi iznad članaka 216.c, 216.d i 216.e i članci 216.c, 216.d i 216.e brišu se.

Članak 25.

Naslov iznad članka 235. i članak 235. mijenjaju se i glase:

»34. Upisnik za drugostupanjske predmete (Ppž)

Članak 235.

U upisnik Ppž Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske upisuje prekršajne predmete dostavljene povodom žalbi podnesenih protiv odluka općinskih sudova i tijela državne uprave iz područja sigurnosti prometa na cestama, gospodarstva, javnog reda i mira i javne sigurnosti te poreznih, carinskih i deviznih prekršaja, o kojima Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske odlučuje u drugom stupnju.«.

Članak 26.

Naslovi iznad članaka 236., 237. i 238. i članci 236., 237. i 238. brišu se.

Članak 27.

Članak 243.a mijenja se i glasi:

»U upisnik P-eu trgovački sudovi upisuju predmete vezano za postupanje po Uredbi (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. godine o uvođenju postupka za europski platni nalog te predmete vezano za postupanje po Uredbi (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. godine o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti.«.

Članak 28.

U članku 269. stavku 3. riječi: »označit će se dovršenim« zamjenjuju se riječima: »iskazat će se riješenim«.

Članak 29.

U članku 274. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Nakon održanih rasprava i ročišta obilježit će se znakom konačnog rješenja olovkom u crvenoj boji poslovni broj spisa u predmetima koji su iskazani riješenim uz stavljanje bilješke o načinu rješavanja (npr: »povl.«, »obust.«, »nagod.«, »pres.«, »riješ.« i slično.).«.

Članak 30.

U članku 301. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Predmet se iskazuje riješenim donošenjem zaključka o upućivanju u parnicu iz ovršnog postupka temeljem članka 210. Ovršnog zakona, donošenjem rješenja o odbacivanju ili odbijanju ovršnog prijedloga, obustavom ovrhe ili donošenjem rješenja kojim se utvrđuje dovršetak ovrhe.«.

U stavku 3. riječi: »označit će se kao dovršen« zamjenjuju se riječima: »iskazat će se kao riješen«.

Članak 31.

U članku 309. stavku 1. riječ: »Pp« zamjenjuje se riječju: »Ppps«.

Članak 32.

U članku 312. stavku 3. riječi: »dovršen kod javnog bilježnika« zamjenjuju se riječima: »riješen kod javnog bilježnika«.

Članak 33.

Obrazac br. 10c mijenja se i glasi:

Obrazac br. 10c (čl. 104. SP) – Omot spisa u prekršajnom postupku (svijetlo plavi) (500x320 mm)

 

 

(naziv suda)

 

 

Sudac pojedinac: ____________ Oznaka spisa: _________

Posebne oznake:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRSTA PREDMETA:

 

ZASTARA NASTUPA:

________________god

 

 

OMOT SPISA

u prekršajnom predmetu protiv:

_______________________________________________

Zbog prekršajnog djela iz članka ___________

Kretanje spisa

 

Ročišta

Rokovi

 

 

 

 

 

 

Oznaka spisa: _________________________

__________________________________________________

Članak 34.

Obrazac br. 10d mijenja se i glasi:

Obrazac br. 10d (čl. 104. SP) – Omot spisa Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (bijeli) (500x320 mm)

 

 

(naziv suda)

 

 

 

Vijeće-sudac: ____________

Oznaka spisa: _________

Datum počinjenja: _________

Posebne oznake:

Vezani spisi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMOT SPISA

u prekršajnom predmetu protiv:

_______________________________________________

Zbog prekršajnog djela iz članka _______________

Oznaka spisa: _________________________

__________________________________________________

Članak 35.

Obrazac br. 16 a briše se.

Članak 36.

U nazivu Obrasca br. 17. riječi: »Pž, Gž, Jž, FPž, SZž« zamjenjuje se riječju: »Ppž, SZž«.

Članak 37.

U nazivu Obrasca br. 34. riječ: »Pp« zamjenjuje se riječju: »Ppps«.

Članak 38.

U cijelom tekstu Sudskog poslovnika (»Narodne novine« broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20) riječi: »ministar pravosuđa« i riječi: »Ministarstvo pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za poslove pravosuđa« i riječima: »ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa« u odgovarajućem padežu.

Članak 39.

Ove Izmjene i dopune Sudskog poslovnika stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 1., 2., 3. i 4. ovih Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika koji stupaju na snagu 1. travnja 2021. i članka 187. točke 3. koja je izmijenjena člankom 18. ovih Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika te članaka 19., 21., 23., 24., 25., 26., 31., 33., 34., 35., 36. i 37. ovih Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika, koji stupaju na snagu danom ispunjenja tehničkih uvjeta.

Klasa: 011-01/13-01/20

Urbroj: 514-04-02-01-01/2-20-105

Zagreb, 9. prosinca 2020.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić