Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 101/2018 (16.11.2018.)

 

Ministarstvo pravosuđa

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13, 33/15 i 82/15) donosim

 

DOPUNU SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) iza članka 25. dodaje se članak 25.a koji glasi:

»Članak 25.a

(1) Predsjednici općinskih sudova kojima se pripajaju prekršajni sudovi i suci ovlašteni za obavljanje poslova sudske uprave u sudovima u osnivanju sukladno Zakonu o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, broj 67/18) dužni su do 26. studenog 2018. donijeti privremeni raspored poslova koji će se primjenjivati od 1. siječnja 2019.

(2) Privremeni raspored poslova bez odgode se dostavlja sudskom administratoru informacijskog sustava koji je u primjeni u poslovanju suda radi unosa u informacijski sustav najkasnije do 15. prosinca 2018.

(3) Privremenim rasporedom poslova utvrđuje se privremeni ustroj suda i podjela poslova koji se obavljaju u sudu.

(4) U postupku donošenja privremenog rasporeda poslova iz stavka 1. ovog članka primjenjivat će se odredbe Sudskog poslovnika koje se odnose na postupak donošenja godišnjeg rasporeda poslova osim članka 22. stavka 1., 4. i 5., članka 24. stavka 3. i članka 25. stavka 2., 3., 4. i 5. Sudskog poslovnika.

(5) Predsjednici sudova odnosno suci ovlašteni za obavljanje poslova sudske uprave u sudovima iz stavka 1. ovog članka dužni su godišnji raspored poslova utvrditi najkasnije do 10. veljače 2019. za tekuću godinu po postupku propisanom odredbama Sudskog poslovnika za donošenje godišnjeg rasporeda poslova.

(6) Godišnji raspored poslova iz stavka 5. ovog članka bez odgode se dostavlja sudskom administratoru informacijskog sustava koji je u primjeni u poslovanju suda radi unosa u informacijski sustav najkasnije do 14. veljače 2019., a primjenjivat će se od 1. ožujka 2019.«.

Članak 2.

Ova dopuna Sudskog poslovnika stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/20

Urbroj: 514-04-02-01-18-74

Zagreb, 12. studenoga 2018.

Ministar Dražen Bošnjaković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić