Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 119/2018 (28.12.2018.)

 

Ministarstvo pravosuđa

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13, 33/15 i 82/15) ministar pravosuđa donosi

 

IZMJENE I DOPUNE SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17 i 101/18) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Pojedini izrazi uporabljeni u Sudskom poslovniku imaju ovo značenje:

1. Pismeno je svaki podnesak, dopis, zapisnik, službena bilješka, odluka, kao i akt sudske uprave u papirnatom obliku.

2. Elektroničko sudsko pismeno je svaki dopis, odluka i akt sudske uprave u pdf obliku, potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom suca ili ovlaštenog službenika suda i predstavlja izvornik te sadrži odgovarajući barkod odnosno QR kod, kontrolni broj i internetsku stranicu kojima se provjerava vjerodostojnost pismena. Kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis i otisak pečata.

3. Podnesak je svako pismeno stranaka, njihovih punomoćnika, zastupnika i drugih sudionika postupka upućeno sudu u papirnatom obliku.

4. Elektronički podnesak je svako pismeno stranaka, njihovih punomoćnika, zastupnika i drugih sudionika postupka upućeno sudu, u pdf obliku i potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom.

5. Dopis je svako pismeno suda upućeno strankama, njihovim punomoćnicima, zastupnicima i drugim sudionicima postupka odnosno drugim tijelima i osobama u cilju davanja ili pribavljanja obavijesti ili podataka, koje nema značaj odluke, kao i pismeno koje druga tijela i osobe, koja nisu sudionici postupka, upućuju sudu.

6. Zapisnik je svako pismeno sastavljeno o sudskoj radnji obavljenoj u tijeku postupka na ročištima, o važnijim izjavama i priopćenjima koje stranke ili drugi sudionici daju izvan ročišta, kao i ostalim radnjama suda kad je to propisano pravilima odgovarajućeg postupka.

7. Službena bilješka je svako pismeno suda sastavljeno o manje važnim izjavama i priopćenjima suda strankama ili drugim sudionicima postupka i obrnuto, a o kojima prema pravilima odgovarajućeg postupka nije potrebno sastavljati zapisnik.

8. Odluka je svako pismeno suda kojim se započinje, prekida, nastavlja ili dovršava postupak ili službena radnja suda.

9. Akt sudske uprave je svako pismeno koje donosi predsjednik suda ili drugi ovlašteni nositelj poslova sudske uprave u obavljanju poslova sudske uprave.

10. Prilog je svako pismeno (isprava, tablica, prikaz, crtež i slično) ili fizički predmet koji se prilaže podnesku ili dopisu radi dopune, objašnjenja ili dokazivanja sadržaja podneska ili dopisa.

11. Elektronički prilog je svako pismeno (isprava, tablica, prikaz, crtež i slično) koje se prilaže elektroničkom podnesku radi dopune, objašnjenja ili dokazivanja sadržaja podneska ili dopisa.

12. Predmet je skup svih pismena i priloga koja se odnose na istu pravnu stvar, pitanje, zadaću i slično, i čine posebnu cjelinu.

13. Spis je skup svih pismena i priloga koji se odnose na istu pravnu stvar odnosno na istu pravnu ili fizičku osobu, složeni, prošiveni ili slijepljeni u jednom ili više omota označenih istim poslovnim brojem.

14. Elektronički spis je skup svih elektroničkih pismena i priloga koji se odnose na istu pravnu stvar odnosno na istu pravnu ili fizičku osobu pod istim poslovnim brojem u informacijskom sustavu u primjeni u sudu.

15. Svežanj je skup više spisa koji se poslije dovršetka postupka čuvaju složeni u istom omotu (kutiji, koricama i slično).

16. Pod izrazom ročište podrazumijeva se i rasprava, ako iz pojedinih odredaba Sudskog poslovnika ne proizlazi da je riječ o određenom ročištu.

17. Viši sud je neposredno viši sud. Za općinski sud viši sud je županijski sud, za općinski sud u odnosu na prekršajne predmete viši sud je Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, za trgovački sud viši sud je Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, za upravni sud viši sud je Visoki upravni sud Republike Hrvatske. Za sve sudove viši sud je Vrhovni sud Republike Hrvatske kao najviši sud u Republici Hrvatskoj.

18. Elektronička komunikacija je komunikacija sudova i vanjskih korisnika putem interoperabilnih informacijskih sustava sudova i vanjskih korisnika ili putem informacijskog sustava u primjeni u sudu i sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca vanjskog korisnika.«.

Članak 2.

U članku 4. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

» – poslove osiguranja uvjeta za korištenje elektroničke komunikacije u primjeni u poslovanju suda u skladu s ovim Poslovnikom i pravilnikom ministra pravosuđa te poslove nadzora nad urednom i pravodobnom razmjenom podataka,«.

Dosadašnji podstavci 3., 4. i 5. postaju podstavci 4., 5. i 6.

U dosadašnjem podstavku 4. koji postaje podstavak 5. iza riječi: »postupak« dodaju se riječi: »i uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak«.

Članak 3.

U članku 6. riječi: »tajnik suda,« brišu se.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. riječi: »Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, predsjednik« i »predsjednika prekršajnog suda,« brišu se.

Članak 5.

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka predsjednik Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske određuje neposredan nadzor nad urednim obavljanjem poslova sudaca koji rade na prekršajnim predmetima.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 6.

U članku 13. stavci 7. i 8. brišu se.

Članak 7.

U članku 16. stavku 3. riječ: »tajništvo« zamjenjuje se riječima: »ured ravnatelja sudske uprave«.

Članak 8.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»U uredu predsjednika suda obavljaju se osobito ovi poslovi:

– vođenje upisnika za predmete sudske uprave i čuvanje priručne arhive,

– čuvanje arhive ureda predsjednika suda,

– prijam službenika i namještenika,

– vođenje evidencije o sucima, službenicima i namještenicima,

– vođenje popisa vježbenika i osoba na praksi,

– vođenje popisa sudaca porotnika,

– vođenje popisa ili registara stalnih sudskih vještaka, tumača i procjenitelja,

– vođenje putnog dnevnika,

– vođenje ili praćenje sudske statistike i praćenja upravljačkih izvješća o radu suda i sudaca,

– vođenje evidencije i poduzimanje radnji za izdavanje ili opoziv poslovnog certifikata za kvalificirani elektronički potpis za suce i ovlaštene sudske službenike,

– pozivanje na rasprave i raspoređivanje sudaca porotnika,

– postupanje po zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku,

– primanje i čuvanje općih punomoći,

– izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak,

– izdavanje uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak,

– ostali poslovi koje odredi predsjednik suda odnosno Ministarstvo pravosuđa.«.

Članak 9.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se poslovi osim u sjedištu suda obavljaju i u stalnim službama, predsjednik suda raspoređuje suce, službenike, namještenike u navedene ustrojstvene jedinice, na način koji osigurava poduzimanje postupovnih radnji radi rješavanja predmeta iz nadležnosti suda koji se odnose na stalne službe.«.

U stavku 3. riječi: »ustrojavaju se« zamjenjuju se riječima: »mogu se ustrojiti«.

U stavku 4. riječ: »kolanje« zamjenjuje se riječju: »kretanje«.

Stavak 5. briše se.

Članak 10.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Godišnji raspored poslova sadrži pregledno izložene podatke o ustrojstvenim jedinicama u sudu, ukupnom broju sudaca, ukupnom broju službenika, ukupnom broju namještenika u sudu, a za sudsko osoblje odsutno s rada u vrijeme njegova donošenja i podatak o odsutnosti s rada i razlozima odsutnosti.

(2) Godišnji raspored poslova sadrži pregledno izložene podatke o podjeli poslova sudaca i službenika u sudu.

(3) Godišnji raspored poslova utvrđuje predsjednik suda, najkasnije do 1. prosinca tekuće godine za iduću godinu.

(4) Prije utvrđivanja godišnjeg rasporeda poslova predsjednik suda dužan je sazvati sjednicu svih sudaca na kojoj će suci izraziti svoje mišljenje o osnivanju sudskih odjela, rasporedu sudaca u sudske odjele, podjeli poslova u sudskim odjelima, zaduženjima sudaca određenim vrstama predmeta i ostalim zaduženjima sudaca.«.

Članak 11.

U članku 23. stavku 1. riječi: »stalne službe,« brišu se.

U stavku 3. riječi: »tajnik suda,« brišu se.

Članak 12.

U članku 24. stavku 1. riječ: »prvenstvo« zamjenjuje se riječju: »prednost«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kod izmjena godišnjeg rasporeda poslova u odnosu na rad sudaca predsjednik suda dužan je dostaviti prijedlog izmjena svim sucima elektroničkim putem ili u papirnatom obliku uz potvrdu o dostavi te ih pozvati da se očituju na prijedlog u roku od tri dana.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako u roku iz stavka 3. ovog članka nitko od sudaca ne dostavi primjedbe, smatra se da su svi suci suglasni s predloženim izmjenama godišnjeg rasporeda poslova. Ako netko od sudaca dostavi primjedbe, predsjednik suda sazvat će sjednicu svih sudaca sukladno postupku donošenja godišnjeg rasporeda poslova.«.

Članak 13.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Godišnji raspored poslova dostavlja se sucima, sudskim savjetnicima i ostalim službenicima suda elektroničkim putem uz potvrdu o isporuci kojom se potvrđuje da je poruka elektroničke pošte isporučena u poštanski sandučić primatelja. Iznimno, godišnji raspored poslova može se sucima, sudskim savjetnicima i ostalim službenicima dostaviti i u papirnatom obliku uz potvrdu o dostavi.«.

U stavku 2. riječi: »i namještenici« brišu se.

U stavku 6. riječi: »svaka tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »najmanje dva puta godišnje«, a riječ: »prvenstvo« zamjenjuje se riječju: »prednost«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Stavci 1. – 7. ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i na izmjene i dopune godišnjeg rasporeda poslova.«.

Članak 14.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Godišnji raspored poslova za iduću godinu predsjednik suda dostavlja sudskom administratoru informacijskog sustava koji je u primjeni u poslovanju suda, najkasnije do 24. prosinca tekuće godine.

(2) Sudski administrator sustava u algoritam za dodjelu predmeta unosi podatke o vrstama predmeta koji će se dodjeljivati svakom pojedinom sucu te postotke oslobođenja sudaca od rada na predmetima, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

(3) Predsjednik suda dužan je svaka tri mjeseca utvrđivati ravnomjernu radnu opterećenost sudaca, s čime ih je na njihov zahtjev dužan upoznati.

(4) U cilju utvrđivanja ravnomjerne radne opterećenosti, sudski administrator sustava dužan je predsjedniku suda dostavljati izvješće o radnoj opterećenosti svakog pojedinog suca najkasnije do 15. travnja s podacima na dan 31. ožujka, 15. srpnja s podacima na dan 30. lipnja, 15. listopada s podacima na dan 30. rujna i 15. siječnja s podacima na dan 31. prosinca prethodne godine.

(5) U cilju utvrđivanja ravnomjerne radne opterećenosti, predsjednik suda će izmijeniti godišnji raspored poslova ili donijeti pisanu obrazloženu naredbu kojom za pojedine predmete određuje ponovljenu automatsku dodjelu ako neravnomjerna radna opterećenost pojedinih sudaca nije posljedica nepostizanja očekivanih prosječnih rezultata rada.

(6) Izvješća sudskog administratora sustava i pisane naredbe predsjednika suda iz stavka 4. i 5., ulažu se kronološkim redom u za to posebno osnovani predmet sudske uprave.

(7) Predsjednik suda ovlastit će osobu koja će dostavljati podatke o izostanku suca s rada sudskom administratoru sustava najkasnije u roku od tri dana od primitka istih.

(8) Podatke o izostanku suca s rada sudski administrator sustava unosi u sustav najkasnije u roku od tri dana od dana primitka istih.«.

Članak 15.

Članak 26.a briše se.

Članak 16.

U članku 28. stavak 2. briše se.

Članak 17.

U članku 41. stavku 2. iza riječi: »suda« dodaju se riječi: »odnosno stalne službe«.

U stavku 3. riječ: »prekršajnih« zamjenjuje se riječju: »općinskih«, a iza riječi: »sudova« dodaju se riječi: »odnosno stalne službe«.

Stavak 6. briše se.

Članak 18.

U članku 42. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Strankama koje svojim ponašanjem krše kućni red i zlorabe pravo da budu primljene u sud predsjednik suda izdat će upozorenje, a nakon toga im može ograničiti ovo pravo.«.

Članak 19.

Iza članka 42. dodaje se članak 42.a koji glasi:

»Članak 42.a

(1) Službenik pravosudne policije ili drugi ovlašteni službenik odnosno namještenik u sudu utvrđuju razloge dolaska i identitet stranaka i drugih osoba koje dolaze u sud. Službenik pravosudne policije ovlašten je poduzeti pregled osoba i njihovih stvari sukladno posebnim propisima.

(2) Odvjetnici, odvjetnički vježbenici, javni bilježnici, javnobilježnički prisjednici, javnobilježnički savjetnici, javnobilježnički vježbenici, stalni sudski vještaci, stečajni upravitelji, povjerenici i drugi sudionici u postupku koji posjeduju valjane službene identifikacijske iskaznice, pravni zastupnici nositelji generalnih punomoći za zastupanje pred sudovima i punomoćnici po zaposlenju koji posjeduju valjane službene iskaznice Hrvatske gospodarske komore mogu ulaziti u sud bez prethodnog pregleda iz stavka 1. ovog članka, ali su na zahtjev dužne pokazati službenu iskaznicu.«.

Članak 20.

U članku 43. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obavijest će se ograničiti na podatke o stadiju postupka i sucima pojedincima, sudskim savjetnicima kojima je predmet dodijeljen u rad, predsjednicima vijeća i članovima vijeća.«.

Članak 21.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Osobe iz članka 42. stavka 1. Sudskog poslovnika ovlaštene su razgledati, fotografirati i tražiti prijepis, presliku ili ispis spisa odnosno njihovih dijelova te umnožiti dijelove spisa pohranjene na posebnom mediju.

(2) Druge osobe koje učine vjerojatnim postojanje opravdanog interesa mogu razgledati, fotografirati, tražiti prijepis, presliku ili ispis spisa, odnosno njihovih dijelova po pribavljenoj dozvoli suca kojem je predmet dodijeljen u rad, odnosno predsjednika suda ako je postupak pravomoćno dovršen.

(3) Razgledanje, fotografiranje, prepisivanje, preslikavanje, ispis i umnožavanje spisa obavlja se u sudskoj pisarnici pod nadzorom službenika sudske pisarnice.

(4) Nacrti neotpravljenih odluka i moguće bilješke suca prethodno će se izdvojiti iz spisa.

(5) Za preslikavanje, umnožavanje i ispis spisa odnosno dijelova spisa plaća se naknada sukladno odluci ministra pravosuđa.«.

Članak 22.

U članku 46. stavku 2. riječ: »policiji« zamjenjuje se riječima: »Ministarstvu unutarnjih poslova«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Državnom odvjetništvu i Ministarstvu unutarnjih poslova može se omogućiti uvid u sudske spise u elektroničkom obliku sukladno posebnim pravilima ako su osigurani tehnički uvjeti.«.

Članak 23.

U članku 49. stavku 2. riječi: »vijeće odnosno sudac pojedinac« zamjenjuju se riječima: »sudac pojedinac odnosno vijeće«.

Članak 24.

U članku 51. iza riječi: »suda« briše se zarez i dodaje se riječ: »ili«, a riječi: »ili tajnik suda« brišu se.

Članak 25.

U članku 56. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Zapisnik koji se sastavlja u povodu obavljanja sudske radnje izvan sudske zgrade može se iznimno pisati na prijenosnom računalu, pisaćim strojem ili kemijskom olovkom ako nema mogućnosti za uporabu računala. U takvom slučaju zapisnik se mora ispisati odnosno prepisati računalom odmah nakon povratka u sud.

(2) Prijepis zapisnika pisanog kemijskom olovkom ovjerava sudac pojedinac ili predsjednik vijeća odnosno službenik koji je provodio sudsku radnju, svojim potpisom i stavljanjem sudskog pečata. Zapisnik pisan kemijskom olovkom zadržat će se u spisu time da mu se priloži prijepis.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 59. mijenja se i glasi: »2. Sastavljanje odluka i ostalih pismena u sudu«.

Članak 27.

U članku 62. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Na prvoj stranici sudskih odluka i ostalih pismena u gornjem desnom kutu ostavlja se slobodan prostor 7x4,5 cm za otiskivanje oznake poštanske pošiljke u vidu barkoda.«.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Sudske odluke i ostala pismena ispisuju se obostrano. Ako je sudska odluka sastavljena od više listova, svi će se listovi spojiti prošivanjem ili lijepljenjem.«.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju stavci 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. iza riječi: »odlukama,« dodaju se riječi: »ispod slobodnog prostora iz stavka 3. ovog članka,«.

Članak 28.

U članku 63. stavku 1. iza riječi: »desnom kutu« dodaju se riječi: »ispod slobodnog prostora iz članka 62. stavka 3. ovog Poslovnika«.

U stavku 2. riječi: »predsjednika vijeća odnosno suca« zamjenjuju se riječima: »suca odnosno predsjednika vijeća«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Elektronički sudski poziv ovjerava se aplikativnim potpisom informacijskog sustava koji je u primjeni u sudu. U pozivu se ispod imena i prezimena suca odnosno predsjednika vijeća koji je naredio pozivanje navodi ime i prezime službenika koji je poziv sastavio s naznakom »za točnost otpravka«.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 29.

U članku 64. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka strankama i drugim sudionicima postupka dostavlja se izvornik ili ispis izvornika elektroničkog sudskog pismena.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 30.

U članku 65. stavku 2. iza riječi: »otpravcima« dodaju se riječi: »u papirnatom obliku«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka elektronička sudska pismena u izvorniku dostavljaju se strankama i drugim sudionicima postupka u pdf obliku i potpisana su kvalificiranim elektroničkim potpisom predsjednika vijeća, suca ili ovlaštenog službenika te sadrže odgovarajući barkod odnosno QR kod.

(4) Ispisano elektroničko sudsko pismeno iz stavka 3. ovog članka je prikaz vanjskog obrasca elektroničkog sudskog pismena koji sadrži odgovarajući barkod odnosno QR kod, kontrolni broj i internetsku stranicu za provjeru vjerodostojnosti pismena i preuzimanje izvornika. Ispisano elektroničko sudsko pismeno iz stavka 3. ovog članka, bez dodatne ovjere, ima značaj otpravka sudskog pismena.«.

Članak 31.

Naslov iznad članka 69. mijenja se i glasi: »5. Uporaba pečata, žigova, štambilja i elektroničkog potpisa«.

U članku 69. stavku 1. iza riječi: »potvrde« dodaje se zarez i riječi: »u papirnatom obliku,«.

Članak 32.

U članku 72. točka 18. mijenja se i glasi:

»18. Za bilješku o neizjavljenoj žalbi protiv presude ili rješenja«.

U točki 19. riječi: »zapisničarska štambilja« zamjenjuju se riječima: »zapisničarski štambilj«.

Članak 33.

Iza članka 73. dodaje se članak 73.a koji glasi:

»Članak 73.a

U sudovima u kojima je u primjeni elektronička komunikacija suci i ovlašteni službenici koristit će certifikat za kvalificirani elektronički potpis.«.

Članak 34.

U članku 74. stavku 1. riječi: »i poništava državne biljege« brišu se.

U stavku 3. zadnja rečenica: »Potvrda o uplati pristojbe lijepi se na poleđini primjerka podneska za sud.« briše se.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Službenik utvrđen godišnjim rasporedom poslova poništava nalijepljene državne biljege štambiljem »poništeno« ili precrtavanjem i stavljanjem naznake »poništeno«.

(6) Potvrda o uplati pristojbe dostavlja se sudu u papirnatom obliku ili elektroničkim putem te se lijepi na poleđini primjerka podneska za sud odnosno evidentira u informacijskom sustavu u primjeni u poslovanju suda.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 7. i 8.

Članak 35.

Članak 89. mijenja se i glasi:

»(1) Upravni sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske dužni su Ministarstvu pravosuđa elektroničkim putem u roku od 15 dana po isteku svakog tromjesečja dostavljati podatke o ukupnom broju primljenih i riješenih predmeta u isteklom tromjesečju i ukupnom broju neriješenih predmeta, podatke o ukupnom broju predmeta zaprimljenih u rad suda prije tri ili više godina, kao i podatke o pojedinačnom radu sudaca u isteklom tromjesečju.

(2) Sudovi su dužni u skladu s posebnim propisima ili na traženje, dostavljati višim tijelima sudske uprave i Ministarstvu pravosuđa i druge statističke podatke o svom radu.«

Članak 36.

Iza članka 91. dodaje se članak 91.a i naslov iznad njega koje glase:

»UVJERENJE DA SE NE VODI PREKRŠAJNI POSTUPAK

Članak 91.a

(1) Općinski sud i njegove stalne službe izdaju uvjerenje da se protiv fizičke ili pravne osobe koja podnosi zahtjev u Republici Hrvatskoj ne vodi prekršajni postupak za prekršaje za koje je to propisano posebnim zakonom.

(2) Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz stavka 1. ovog članka podnosi se na Obrascu br. 9a.

(3) Povodom svakog zahtjeva za izdavanje uvjerenja osniva se poseban spis sudske uprave.

(4) Službenik suda utvrđen godišnjim rasporedom poslova izdaje uvjerenje nakon uvida u baze podataka sustava koji se koristi u sudu za prekršajne postupke.

(5) Ako iz uvida u baze podataka iz stavka 4. ovog članka proizlazi da je protiv osobe koja zahtijeva izdavanje uvjerenja pokrenut prekršajni postupak, kod jednog ili više odgovarajućih navoda upisuju se naziv tijela pred kojim se vodi postupak, poslovni broj predmeta, članak, stavak i naziv zakona odnosno zakonski naziv prekršaja zbog kojeg se vodi postupak.«.

Članak 37.

U članku 98. stavku 3. brojka: »13« zamjenjuje se brojkom: »2018«.

Članak 38.

Iza članka 103. dodaje se članak 103.a i naslov iznad njega koji glase:

»6. Primitak elektroničkih podnesaka

Članak 103.a

(1) Elektronički podnesci zaprimaju se u informacijski sustav u primjeni u sudu bez obzira na radno vrijeme suda te se pošiljatelju (vanjskom korisniku) i sudu generira potvrda o primitku pošiljke odnosno obavijest o primitku elektroničkog podneska koja ima značaj prijamnog štambilja.

(2) Podneske upućene sudu u elektroničkom obliku nije potrebno naknadno dostavljati sudu u papirnatom obliku.«.

Članak 39.

U XVI. glavi ispod naslova: »1. Osnivanje spisa« dodaje se članak 103.b koji glasi:

»Članak 103.b

Spis predmeta može se voditi u papirnatom ili elektroničkom obliku.«.

Članak 40.

U članku 104. stavku 3. iza riječi: »spis« dodaju se riječi: »u papirnatom obliku«.

Članak 41.

U članku 105. stavku 1. riječi: »posljednja dva broja« brišu se, a brojka: »14« zamjenjuje se brojkom: »2018«.

U stavku 2. brojka: »14« zamjenjuje se brojkom: »2018«.

Članak 42.

U članku 106. stavcima 1., 2. i 3. brojke: »14« zamjenjuju se brojkama: 2018«.

Članak 43.

U članku 110. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Radnje iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka u elektroničkom spisu odvijaju se automatski kroz funkcionalnosti upozorenja u informacijskom sustavu koji je u primjeni u sudu.«.

Članak 44.

Iza članka 111. dodaju se članci 111.a i 111.b koji glase:

»Članak 111.a

(1) Spis predmeta vodi se u elektroničkom obliku kada je to propisano posebnim propisom ili odlukom ministra pravosuđa.

(2) U postupku povodom izjavljenih pravnih lijekova na višim sudovima spis predmeta iz stavka 1. ovog članka također se vodi u elektroničkom obliku.

(3) Kretanje spisa koji se vode u elektroničkom obliku obavlja se pomoću funkcionalnosti predviđenih za kretanje spisa.

Članak 111.b

(1) Podneske i pismena nastala u papirnatom obliku tijekom postupka u kojima se spis predmeta vodi u elektroničkom obliku te dostavnice/povratnice službenik pisarnice skenirat će i u elektroničkom obliku unijeti u informacijski sustav u primjeni u sudu, nakon čega podneske i pismena u papirnatom obliku te dostavnice/povratnice ulaže u poseban omot za navedeni predmet koji se osniva po njihovom primitku i čuva u sudskoj pisarnici.

(2) Odredbe članaka 104. do 107., članka 108. stavka 1., članka 109. i 110. o sređivanju i dostavljanju spisa na rješavanje na odgovarajući se način primjenjuju na elektroničke podneske i priloge.«.

Članak 45.

U članku 114. stavku 3. brojka: »14« zamjenjuje se brojkom: »2018«.

Članak 46.

U članku 115. stavcima 1. i 2. brojke: »14« zamjenjuju se brojkama: »2018«.

Članak 47.

U članku 130. stavku 3. iza riječi: »omot« dodaju se riječi: »koji se zatvara i«.

Članak 48.

U članku 135. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Za obavljanje poslova prijepisa mogu se koristiti moderne informacijske tehnologije.«

Članak 49.

U članku 137. stavku 1. iza riječi: »štambiljem« dodaju se riječi: »ili na drugi odgovarajući način«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovog članka, kod dostave u elektroničkoj komunikaciji dostavnica odnosno potvrda o preuzimanju elektroničkog sudskog pismena se generira u informacijskom sustavu koji se primjenjuje u sudovima u trenutku kada je primatelj preuzeo pismena iz sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca te se ispisana ulaže u sudski spis.

(4) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovog članka, kod dostave u elektroničkoj komunikaciji potvrda o nepreuzimanju elektroničkog sudskog pismena iz sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca generira se u informacijskom sustavu koji se primjenjuje u sudovima, ako primatelj ne preuzme pismeno, sukladno pravilima o dostavi elektroničkim putem, te se ispisana ulaže u sudski spis.«.

Članak 50.

Iza članka 141. dodaje se članak 141.a koji glasi:

»Članak 141.a

(1) Poslove ispisa i kuvertiranja sudskih pismena mogu obavljati vanjski pružatelji usluga.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka sud elektroničkim putem šalje pismeno pružatelju usluge koji će izvršiti poslove ispisa odnosno kuvertiranja.«.

Članak 51.

Članak 149. mijenja se i glasi:

»(1) U povodu pravnih lijekova podnesenih protiv odluka donesenih u prvom stupnju sud dostavlja spis u papirnatom obliku višem nadležnom sudu s posebnim popratnim izvješćem.

(2) U povodu pravnih lijekova podnesenih protiv odluka donesenih u prvom stupnju u postupcima u kojima se spis predmeta vodi u elektroničkom obliku višem nadležnom sudu spis se dostavlja s posebnim popratnim izvješćem u elektroničkom obliku.«.

Članak 52.

Iza članka 149. dodaje se članak 149.a koji glasi:

»Članak 149.a

(1) Prije dostave spisa sudska pisarnica je dužna provjeriti nalaze li se u spisu sva pismena navedena u popisu pismena, jesu li u spis uloženi svi podnesci s mogućim odgovorima na pravni lijek, jesu li priložene dostavnice koje se odnose na pobijane odluke, jesu li priložene punomoći uredne i jesu li naplaćene i poništene potrebne pristojbe. Spisu koji se dostavlja priložit će se i oni spisi, isprave i drugi dokazi koji su potrebni višem sudu za donošenje odluke. Iz spisa će se ukloniti suvišne dostavnice, te sudačke i druge bilješke koje nisu sastavni dio spisa.

(2) Ako je protiv iste odluke podneseno više pravnih lijekova, spis se dostavlja s jednim popratnim izvješćem uz oznaku odgovarajućih pravnih lijekova.

(3) Ako je protiv više samostalnih odluka donesenih u istom predmetu u isto vrijeme podneseno više pravnih lijekova, sastavit će se zajedničko popratno izvješće za sve pobijane odluke, osim u stečajnim predmetima u kojima su donesena rješenja o osporenom potraživanju i upućivanju u parnicu ili u rješenjima o odbacivanju prijave potraživanja.

(4) U postupcima gdje je to potrebno spis će se umnožiti i prijepis ili preslika spisa sa žalbom dostaviti drugostupanjskom sudu.

(5) Radi utvrđivanja vjerodostojnosti ispisanih elektroničkih pismena i podnesaka koji su dostavljeni višem sudu na postupanje, viši sud izvršit će uvid u navedena pismena i kroz informacijski sustav u primjeni u nižem sudu.

(6) Viši sud iz članka 149. stavka 2. ovog Poslovnika može zatražiti dostavu posebnog omota iz članka 111.b stavka 2. ovog Poslovnika.«.

Članak 53.

U članku 153. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Podneske i pismena nastala u papirnatom obliku tijekom drugostupanjskog postupka u kojima se spis predmeta vodi u elektroničkom obliku službenik pisarnice skenirat će i u elektroničkom obliku unijeti u informacijski sustav u primjeni u sudu, nakon čega podneske i pismena u papirnatom obliku ulaže u poseban omot za navedeni predmet koji se osniva po njihovom primitku i čuva u sudskoj pisarnici višeg suda.«.

Članak 54.

U članku 154. iza riječi: »suda« dodaju se riječi: »u papirnatom obliku«.

Članak 55.

U članku 156. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se spis predmeta prvostupanjskog suda vodi u papirnatom obliku, viši sud vraća spise prvostupanjskom sudu s potrebnim brojem otpravaka svoje odluke za sud i stranke.«.

Članak 56.

Iza članka 156. dodaje se članak 156.a koji glasi:

»Članak 156.a

(1) Ako se spis drugostupanjskog suda vodi u elektroničkom obliku, viši sud ga vraća prvostupanjskom sudu elektroničkim putem kroz informacijski sustav koji je u upotrebi u sudu.

(2) Po primitku elektroničkog spisa iz stavka 1. ovog članka prvostupanjski sud dostavit će odluku drugostupanjskog suda strankama.«.

Članak 57.

U članku 160. stavku 3. brojke: »2014« zamjenjuju se brojkama: »2018«.

Članak 58.

U članku 167. točke 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»6. spisi u postupcima stečaja potrošača čuvaju se 10 godina od pravomoćnosti rješenja o oslobođenju od preostalih obveza ili rješenja o uskrati oslobođenja od preostalih obveza,

7. spisi sudske uprave čuvaju se 10 godina,

8. svi drugostupanjski spisi čuvaju se 5 godina od dana donošenja drugostupanjske odluke,«.

Iza točke 8. dodaju se točke 9. i 10. koje glase:

»9. spisi Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji se odnose na revizijske predmete čuvaju se 5 godina od dana otpreme revizijske odluke,

10. svi ostali spisi čuvaju se 10 godina nakon pravomoćno dovršenog postupka.«.

Članak 59.

U članku 172. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pomoćni upisnici služe za praćenje nastavka rada i statističko praćenje podataka o riješenim, ali nearhiviranim predmetima općinskih i trgovačkih sudova obuhvaćenih preustrojem.«.

Članak 60.

U članku 174. stavku 1. iza riječi: »pošti« dodaju se riječi: »odnosno upućivanja u elektroničkoj komunikaciji«.

Članak 61.

U članku 176. stavku 1. slovo: »l« zamjenjuje se slovom: »L«.

Članak 62.

U članku 177. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Predmeti se smatraju dovršenim u trenutku kad sudac iz referade otpravi presudu ili rješenje kojim se dovršava postupak, zaključak o upućivanju u parnicu iz ovršnog postupka, rješenje o prekidu ili zastoju postupka, rješenje o prihvaćanju ili odbijanju platnog naloga, rješenje o obustavi postupka, pravomoćno rješenje o ustupanju nadležnom sudu ili rješenje o odbacivanju tužbe odnosno prijedloga. Sudska odluka otpremit će se sa suda u daljnjem roku od 8 dana.

(2) Kod drugostupanjskog suda predmet se smatra dovršenim u trenutku otpravka odluke iz referade suca nakon što je predmet vraćen iz službe evidencije. Služba evidencije dužna je u što kraćem roku od dana prijama spisa isti vratiti u referadu suca. Sudska odluka otpremit će se sa suda u daljnjem roku od 8 dana.«.

Članak 63.

U članku 179. stavku 1. brojke: »13« zamjenjuju se brojkama: »2018«.

Članak 64.

U članku 187. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. Za prekršajne predmete:

Prekršajni upisnik za predmete iz područja sigurnosti prometa na cestama i prijevoza Pp P

Prekršajni upisnik za predmete iz područja gospodarstva Pp G

Prekršajni upisnik za predmete iz područja financija Pp F

Prekršajni upisnik za predmete iz područja javnog reda i mira i javne sigurnosti Pp J

Upisnik za pravnu pomoć u prekršajnim predmetima Pp Pom

Upisnik za predmete izvršenja prekršajnih sankcija Pp Ikp

Upisnik za razne prekršajne zahtjeve Pp Prz

Upisnik za razne prekršajne predmete Pp Pr

Upisnik o izdanim i primljenim potvrdama u svrhu priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije Pp Ikp-eu.«.

Članak 65.

U članku 188. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. Za prekršajne predmete:

Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Pzp II.«.

Članak 66.

Članak 189. briše se.

Članak 67.

U članku 190. podstavak 10. briše se.

Članak 68.

U članku 195. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. Za građanske predmete:

Upisnik revizija Rev

Upisnik žalbenih predmeta Gž

Upisnik delegacija i sukoba nadležnosti Gr 1

Upisnik raznih građanskih predmeta Gr 2

Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku – vijeće od 3 suca Gžzp I

Građanski predmeti zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Gzp II

Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Gžzp II

3. Za upravne predmete:

Upisnik raznih upravnih predmeta Ur HOK

Upisnik zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude Visokog upravnog suda U-zpz

Upisnik zahtjeva za zaštitu zakonitosti u upravnim predmetima Uzz.«.

Članak 69.

Članak 199. briše se.

Članak 70.

Članak 201.a mijenja se i glasi:

»Općinski sudovi mogu voditi sljedeće pomoćne upisnike:

Pu P za parnične vrste postupaka

Pu O za ostavinske vrste postupaka

Pu Ovr za ovršne vrste postupaka

Pu K za kaznene vrste postupaka

Pu R za razne predmete

Pu Su-Gzp I za građanske predmete razumnog roka

Ppu G za predmete iz područja gospodarstvenih prekršaja

Ppu F za predmete iz područja financijskih prekršaja

Ppu J za predmete iz područja javnog reda i mira i javne sigurnosti

Ppu P za predmete iz područja sigurnosti prometa na cestama i prijevoza Ppu R za predmete koji su upisivani u sve druge upisnike.«.

Članak 71.

Članak 201.b briše se.

Članak 72.

U članku 213. stavku 4. iza riječi: »osiguranje« dodaju se riječi: »dokaza«.

Članak 73.

U članku 214. iza riječi: »općinski« briše se zarez i riječ: »prekršajni«.

Članak 74.

Iza članka 214.a dodaje se članak 214.b s naslovom iznad njega:

»13.b Upisnik za pravnu pomoć u prekršajnim predmetima (Pp Pom)

Članak 214.b

U upisnik Pp Pom općinski sudovi u prekršajnim predmetima upisuju zamolnice za pravnu pomoć domaćih i stranih sudova i drugih tijela.«.

Članak 75.

Iza članka 216.a dodaju se članci 216.b, 216.c, 216.d, 216.e, 216.f, 216.g 216.h i 216.i s naslovima iznad njih koji glase:

»15.b Upisnik za prekršaje iz područja sigurnosti prometa na cestama i prijevoza (Pp P)

Članak 216.b

U upisnik Pp P općinski sudovi za prekršajne predmete upisuju optužne prijedloge ovlaštenog tužitelja, prekršajne naloge ovlaštenog tužitelja i prigovore protiv istih, obavezne prekršajne naloge ovlaštenog tužitelja i prigovore protiv istih te pisane izjave za donošenje odluka o prekršaju na temelju sporazuma stranaka, iz područja sigurnosti prometa na cestama i prijevoza.

15.c Upisnik za prekršaje iz područja gospodarstva Pp G

Članak 216.c

U upisnik Pp G općinski sudovi za prekršajne predmete upisuju optužne prijedloge ovlaštenog tužitelja, prekršajne naloge ovlaštenog tužitelja i prigovore protiv istih, obavezne prekršajne naloge ovlaštenog tužitelja i prigovore protiv istih te pisane izjave za donošenje odluka o prekršaju na temelju sporazuma stranaka, iz područja gospodarstva.

15.d Upisnik za prekršaje iz područja financija Pp F

Članak 216.d

U upisnik Pp F općinski sudovi za prekršajne predmete upisuju optužne prijedloge ovlaštenog tužitelja, prekršajne naloge ovlaštenog tužitelja i prigovore protiv istih, obavezne prekršajne naloge ovlaštenog tužitelja i prigovore protiv istih te pisane izjave za donošenje odluka o prekršaju na temelju sporazuma stranaka, iz područja financija.

15.e Upisnik za prekršaje iz područja javnog reda i mira i javne sigurnosti Pp J

Članak 216.e

U upisnik Pp J općinski sudovi za prekršajne predmete upisuju optužne prijedloge ovlaštenog tužitelja, prekršajne naloge ovlaštenog tužitelja i prigovore protiv istih, obavezne prekršajne naloge ovlaštenog tužitelja i prigovore protiv istih te pisane izjave za donošenje odluka o prekršaju na temelju sporazuma stranaka, iz područja javnog reda i mira i javne sigurnosti.

15.f Upisnik za predmete izvršenja prekršajnih sankcija (Pp Ikp)

Članak 216.f

U upisnik Pp Ikp općinski sudovi upisuju predmete za izvršenje prekršajnih odluka.

15.g Upisnik za razne prekršajne zahtjeve (Pp Prz)

Članak 216.g

U upisnik Pp Prz općinski sudovi za prekršajne predmete upisuju predmete povodom zahtjeva za obnovu postupka, zahtjeva za pretragu stana, zahtjeva za skidanje klauzule pravomoćnosti, zahtjeva za izricanjem zaštitne mjere prije pokretanja prekršajnog postupka i zahtjeva za izricanjem mjere oduzimanja predmeta.

15.h Upisnik za razne prekršajne predmete (Pp Pr)

Članak 216.h

U upisnik Pp Pr općinski sudovi upisuju sve ostale prekršajne predmete koje nije moguće upisati u neki drugi upisnik.

15.i Upisnik o izdanim i primljenim potvrdama u svrhu priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije (Pp Ikp-eu)

Članak 216.i

U upisnik Pp Ikp-eu općinski sudovi za prekršajne predmete upisuju predmete vezano za postupanje po izdanim i primljenim potvrdama u svrhu priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije.«.

Članak 76.

Članci 230. do 234.a i naslovi iznad njih brišu se.

Članak 77.

U člancima 235. do 239.a riječ: »prekršajnih« zamjenjuje se riječju: »općinskih«.

Članak 78.

U članku 260. stavku 1. riječi: »predmete općinskog, trgovačkog, upravnog i prekršajnog suda« zamjenjuju se riječima: »predmete općinskog, trgovačkog i upravnog suda«, a riječi: »Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske, Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske i Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske i Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske«.

Članak 79.

U članku 263. stavku 4. točka 42. mijenja se i glasi:

»42. Informatički poslovi (baze podataka, aplikacije, infor. mreža, infor. sigurnost, evidencija o izdavanju ili opozivu poslovnog certifikata za kvalificirani elektronički potpis),«.

Članak 80.

U članku 264. stavku 1. riječi: » trgovačkog, upravnog, prekršajnog,« zamjenjuju se riječima: »trgovačkog i upravnog suda«.

U stavku 2. riječi: »Su-Kžzp I, Su-Užzp I i Su-Pžzp I,« zamjenjuju se riječima: »Su-Kžzp I, Su-Pžzp I i Su-Užzp I,«, a riječi: »Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske,« brišu se.

Članak 81.

Iza članka 267.a dodaje se članak 267.b s naslovom iznad njega koji glase:

»7. Upisnici za izdavanje uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak (Su-Upp)

Članak 267.b

U upisnik Su-Upp općinski sudovi upisuju predmete sudske uprave povodom zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak.«.

Članak 82.

Članak 271. i naslov iznad njega brišu se.

Članak 83.

U članku 276. stavku 1. riječ: »kolaju« zamjenjuje se riječima: »se kreću«.

Članak 84.

U članku 294. stavku 3. riječi: »sudskoj blagajni« zamjenjuju se riječima: »sudskom sefu«.

Članak 85.

Članak 326. briše se.

Članak 86.

Ove Izmjene i dopune Sudskog poslovnika objavit će se u »Narodnim novinama« i stupaju na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 011-01/13-01/20 Urbroj: 514-04-02-01-01-18-77 Zagreb, 24. prosinca 2018.

Ministar Dražen Bošnjaković, v. r.

OBRAZAC

Obrazac br. 9a (čl. 91.a SP) – Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA SE NE VODI PREKRŠAJNI POSTUPAK

Datum traženja uvjerenja: _______________________________

Svrha traženja uvjerenja:

a)     u svrhu zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto __________________________________________________________

b)     ostalo: ___________________________________________________________________________________________ ________________________________________________

Napomena: zaokružite slovo ispred svrhe za koju tražite izdavanje uvjerenja. Ako zaokružite slovo b), obavezno unesite i svrhu za koju tražite izdavanje uvjerenja.

Zahtjev fizičke osobe

Obavezni podaci:

OIB: ______________________________________________

Ime i prezime: _______________________________________

Datum rođenja: ______________________________________

Adresa: ____________________________________________

Napomena: sljedeće podatke je potrebno popuniti jedino ako ste strani državljanin i nemate OIB.

Mjesto i država rođenja: ________________________________

Ime i prezime roditelja: ________________________________

Vrsta i broj identifikacijskog dokumenta, država izdavanja: ______

__________________________________________________

Vlastoručni potpis osobe koja traži izdavanje uvjerenja: _________

__________________________________________________

Zahtjev pravne osobe

Obavezni podaci:

OIB: ______________________________________________

Matični broj: ________________________________________

Naziv: _____________________________________________

Sjedište: ___________________________________________

Vlastoručni potpis osobe koja traži izdavanje uvjerenja: ________

 

 

Copyright © Ante Borić