Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Objavljeno u NN 33/17 od 07.04.2017.:

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika utvrđena je pogreška u tekstu objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 29 od 31. ožujka 2017. godine te se daje

 

ISPRAVAK IZMJENA I DOPUNA SUDSKOG POSLOVNIKA

U članku 20. umjesto brojki: »16.a. i 17.« trebaju stajati brojke: »9, 16 a i 17«.

Obrazac br. 9 ispravno glasi:

Obrazac br. 9 (čl. 91. SP) – Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak i uvjerenje

Naziv suda: _________

Poslovni broj spisa: Su-Ukp _________/_______

A)     ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK

Zahtjev za fizičku osobu:

Ime i prezime _______________________________________

Ime i prezime roditelja _________________________________

Djevojačko prezime majke _______________________________

Datum i mjesto rođenja ________________________________

Adresa prebivališta ____________________________________

Adresa boravišta _____________________________________

Državljanstvo _______________________________________

Broj osobne iskaznice, od kojeg je tijela i kojeg datuma izdana, datum do kojeg vrijedi ___________________________________

OIB _______________________________________________

Datum i svrha traženja uvjerenja _________________________

Vlastoručni potpis osobe koja traži izdavanje uvjerenja __________

Zahtjev za pravnu osobu:

Naziv i sjedište pravne osobe _____________________________

Matični broj ________________________________________

OIB _______________________________________________

Datum i svrha traženja uvjerenja _________________________

Vlastoručni potpis osobe koja traži izdavanje uvjerenja ___________

B) UVJERENJE

a)     PROTIV OSOBE ZA KOJU SE TRAŽI IZDAVANJE UVJERENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK ZA KAZNENA DJELA KOJA SE PROGONE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

b)     PROTIV OSOBE ZA KOJU SE TRAŽI IZDAVANJE UVJERENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ VODI SE KAZNENI POSTUPAK ZA KAZNENA DJELA KOJA SE PROGONE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Doneseno je pravomoćno rješenje o provođenju istrage ___________

Postoji potvrđena optužnica ______________________________

Donijeta je presuda o izdavanju kaznenog naloga ______________

Donijeta je nepravomoćna presuda _________________________

Sudska pristojba _____________________________________

Datum izdavanja uvjerenja _______________________________

Vlastoručni potpis sudskog službenika ovlaštenog za izdavanje uvjerenja ______________________________________________

NAPOMENA: Dio obrasca označen tiskanim slovom A popunjava osoba koja traži izdavanje uvjerenja, a dio obrasca označen tiskanim slovom B popunjava ovlašteni sudski službenik.

Klasa: 011-01/13-01/20

Urbroj: 514-03-02-17-59

Zagreb, 4. travnja 2017.

Ministar Ante Šprlje, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić