Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Objavljeno u NN 45/16 od 13.05.2016.:

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13., 33/15. i 82/15.), ministar pravosuđa donosi

 

IZMJENE I DOPUNE SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14., 49/14., 8/15., 35/15. i 123/15.) u članku 5. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Predsjednik suda odlučuje o davanju odobrenja za filmsko, televizijsko i fotografsko snimanje sudskih rasprava kada je to u javnom interesu.«.

Članak 2.

U članku 25. stavku 2. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

»Izjavljeni prigovor odnosno primjedba ne odgađaju izvršenje godišnjeg rasporeda poslova.«.

U stavku 5. na oba mjesta brojka: »3« zamjenjuje se brojkom: »15«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Dostava godišnjeg rasporeda poslova u postupcima iz članaka 22., 24. i 25. ovog Poslovnika vrši se putem službene adrese elektroničke pošte uz potvrdu o isporuci koja se ulaže u odgovarajući spis sudske uprave.«.

Članak 3.

U članku 172. stavku 5. riječi: »Kir-t i Kv-t« zamjenjuju se riječima: »Kir-t, Kir-t-Us, Kir-t-Rz, Kv-t, Kv-t-Us i Kv-t-Rz«.

Članak 4.

U članku 187. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Za građanske predmete:

Parnični upisnik P

Upisnik za obiteljske sporove P Ob

Upisnik za platne naloge Pl

Upisnik predmeta naknade štete Pn

Upisnik predmeta smetanja posjeda Psp

Upisnik za radne sporove Pr

Upisnik stambenih sporova Ps

Upisnik za predmete europskog postupka za sporove male vrijednosti P-eu

Upisnik predmeta proslijeđenih od javnog bilježnika po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Povrv

Upisnik za ostavine O

Upisnik za ovrhu po Obiteljskom zakonu Ovr Ob

Upisnik za ovrhu Ovr i Ovrv

Upisnik za predmete ovršnih vijeća OV

Upisnik za predmete ovrhe i osiguranja na temelju odluka donesenih u državama članicama Europske unije Ovr-eu

Upisnik za izvanparnične predmete R1

Upisnik za razne građanske predmete R2

Upisnik za izvanparnične predmete po Obiteljskom zakonu R1 Ob

Upisnik za izdavanje potvrda, priznanje i proglašenje izvršivosti odluka iz država članica Europske unije R1-eu

Upisnik za pravnu pomoć Pom

Upisnik za pravnu pomoć s državama članicama Europske unije Pom-eu

Upisnik za ovjeravanje isprava namijenjenih inozemstvu Ov-I

Upisnik za predmete mirenja Mir

Upisnik za stečaj potrošača Sp.«.

Članak 5.

(1) U članku 188. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Za kaznene predmete:

Upisnik predmeta suca istrage Kir

Upisnik za razne istražne predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kir-Us (Obrazac br. 18)

Upisnik za razne istražne predmete ratnih zločina Kir-Rz (Obrazac br. 18)

Upisnik za razne istražne predmete europskog uhidbenog naloga Kir-eun

Upisnik za predmete po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Kir-eu

Upisnik predmeta suca istrage s posebnom oznakom Kir-t (Obrazac br. 18)

Upisnik predmeta suca istrage s posebnom oznakom Kir-t-Us (Obrazac br. 18)

Upisnik predmeta suca istrage s posebnom oznakom Kir-t-Rz (Obrazac br. 18)

Upisnik suca istrage za dokazno ročište ispitivanja djeteta Kir-d (Obrazac br. 18)

Upisnik suca za mladež Kim

Kazneni upisnik K

Kazneni upisnik za maloljetnike Km

Kazneni upisnik za mlađe punoljetnike Kmp

Kazneni upisnik za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece Kzd

Kazneni upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u K-Us (Obrazac br. 14)

Kazneni upisnik za predmete ratnih zločina K-Rz (Obrazac br. 19)

Upisnik za razne kaznene predmete Kr

Upisnik za razne kaznene predmete prema Zakonu o sudovima za mladež Krm

Upisnik za razne kaznene predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kr-Us (Obrazac br. 17)

Upisnik za razne kaznene predmete ratnih zločina Kr-Rz (Obrazac br. 17)

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv I

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv II

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv-t (Obrazac br. 15)

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv-t-Us (Obrazac br. 15)

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv-t-Rz (Obrazac br. 15)

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće za mladež Kvm

Upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u za izvanraspravno vijeće Kv-Us (Obrazac br. 15)

Upisnik za predmete ratnih zločina za izvanraspravno vijeće Kv-Rz (Obrazac br. 15)

Upisnik izvanraspravnog kaznenog vijeća za predmete europskog uhidbenog naloga Kv-eun

Upisnik izvanraspravnog kaznenog vijeća za predmete po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Kv-eu

Upisnik za optužno vijeće Kov

Upisnik za optužno vijeće za mladež Kovm

Upisnik za optužno vijeće za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kov-Us (Obrazac br. 16)

Upisnik za optužno vijeće za predmete ratnih zločina Kov-Rz (Obrazac br. 16)

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete Kž

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete maloljetnika Kžm

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete mlađih punoljetnika Kžmp

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece Kžzd

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kž-Us (Obrazac br. 20)

Upisnik za predmete izvršavanja kazne zatvora Ik I

Upisnik za predmete izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i kazne maloljetničkog zatvora izrečene maloljetnicima Ik I ozmz m

Upisnik za predmete izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i kazne maloljetničkog zatvora izrečene mlađim punoljetnicima Ik I ozmz mp

Upisnik za predmete izvršavanja kazne zatvora za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece Ik I zd

Upisnik za razne predmete izvršavanja kazne zatvora Ikr

Upisnik za drugostupanjske predmete izvršavanja kazne zatvora IKž

Upisnik za drugostupanjske predmete izvršavanja kazne zatvora Kž I

Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Kzp II.

(2) U točki 2. podtočki 5. iza riječi: »Gž Ob« dodaju se riječi: »i Gž Ovr Ob«.

Članak 6.

(1) U članku 191. iza podtočke 5. dodaje se nova podtočka 6. koja glasi:

»Upisnik za žalbe protiv rješenja u skraćenom stečajnom postupku Stž«.

(2) Podtočke 6. – 16. postaju podtočke 7. – 17.

(3) Podtočka 9. mijenja se i glasi:

»Upisnik za predmete ovrhe i osiguranja na temelju odluka donesenih u državama članicama Europske unije Ovr-eu«.

(4) Podtočka 13. mijenja se i glasi:

»Upisnik za izdavanje potvrda, priznanje i proglašenje izvršivosti odluka iz država članica Europske unije R1-eu«.

Članak 7.

Iza članka 211. dodaju se članak 211.a s naslovom iznad njega koji glase:

»10.a Upisnik za ovrhu po Obiteljskom zakonu (Ovr Ob)

Članak 211.a

U upisnik Ovr Ob općinski sudovi upisuju predmete ovrhe povodom prijedloga za ovrhu po Obiteljskom zakonu.«.

Članak 8.

Članak 212. mijenja se i glasi:

»U upisnik Ovr i Ovrv općinski i trgovački sudovi upisuju predmete ovrhe i osiguranja povodom prijedloga za ovrhu i osiguranje te predmete proslijeđene od javnih bilježnika, kao i predmete po pravnim lijekovima i prijedlozima izvansudske ovrhe, osim ovršnih predmeta koji se upisuju u upisnik Ovr Ob i predmeta osiguranja koji se upisuju u upisnik R1 Ob.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 212.b i članak 212.b mijenjaju se i glase:

»11.b Upisnik za predmete ovrhe i osiguranja na temelju odluka donesenih u državama članicama Europske unije (Ovr-eu)

Članak 212.b

U upisnik Ovr-eu općinski i trgovački sudovi upisuju predmete ovrhe ili osiguranja vezano za postupanje po Uredbi (EZ) br. 44/2001 o nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, Uredbi (EU) br. 1215/2012 o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena), Uredbi (EZ) br. 2201/2003 o sudskoj nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim stvarima i u postupcima o roditeljskoj odgovornosti kojom se ukida Uredba (EZ) br. 1347/2000, Uredbi (EZ) br. 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi odluka te suradnji u stvarima uzdržavanja, Uredbi (EU) br. 650/2012 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava o nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju, Uredbi (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. kojom se uvodi europski ovršni nalog za nesporne tražbine, Uredbi (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog i Uredbi (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti te drugim uredbama Europske unije na temelju čijih odredbi se može donijeti odluka koja bi trebala biti izvršena u drugoj državi članici.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 213.a i članak 213.a mijenjaju se i glase:

»12.a Upisnik za izvanparnične predmete i posebne postupke osiguranja po Obiteljskom zakonu (R1 Ob)

Članak 213.a

U upisnik R1 Ob općinski sudovi upisuju predmete utvrđenja izvanbračne zajednice, davanja dopuštenja za sklapanje braka, sporazumnog razvoda braka, odluka s kojim će roditeljem dijete stanovati, odobravanja plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, odobravanja sporazuma o uzdržavanju, pojednostavljenog određivanja uzdržavanja, ostvarenja pojedinih sadržaja roditeljske skrbi, povjeravanja ostvarivanja roditeljske skrbi zbog smrti roditelja, mirovanja ostvarivanja roditeljske skrbi, ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom, određivanja mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, zaštite roditeljskog doma, nadomještanja pristanka za posvojenje djeteta, lišenja i vraćanja poslovne sposobnosti, donošenja rješenja o zdravlju štićenika, međunarodne otmice djeteta, privremenih mjera s kojim će roditeljem odnosno drugom osobom dijete stanovati i o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom, privremenih mjera radi uzdržavanja i druge izvanparnične predmete po Obiteljskom zakonu.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 213.b i članak 213.b mijenjaju se i glase:

»12.b Upisnik za izdavanje potvrda, priznanje i proglašenje izvršivosti odluka iz država članica Europske unije (R1-eu)

Članak 213.b

U upisnik R1-eu općinski i trgovački sudovi upisuju izvanparnične predmete izdavanja potvrda, priznanja i proglašenja izvršivosti vezano za postupanje po Uredbi (EZ) br. 44/2001 o nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, Uredbi (EU) br. 1215/2012 o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena), Uredbi (EZ) br. 2201/2003 o sudskoj nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim stvarima i u postupcima o roditeljskoj odgovornosti kojom se ukida Uredba (EZ) br. 1347/2000, Uredbi (EZ) br. 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi odluka te suradnji u stvarima uzdržavanja, Uredbi (EU) br. 650/2012 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju, Uredbi (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 21. travnja 2004. kojom se uvodi europski ovršni nalog za nesporne tražbine, Uredbi (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog i Uredbi (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti te drugim uredbama Europske unije na temelju čijih odredbi se može donijeti odluka koja bi trebala biti izvršena u drugoj državi članici.«.

Članak 12.

Iza članka 216. dodaje se članak 216.a s naslovom iznad njega koji glase:

»15.a Upisnik predmeta stečaja potrošača (Sp)

Članak 216.a

U upisnik Sp općinski sudovi upisuju predmete stečaja potrošača.«.

Članak 13.

(1) Naslov iznad članka 218.b mijenja se i glasi:

»17.b Upisnici predmeta suca istrage s posebnom oznakom (Kir-t, Kir-t-Us i Kir-t-Rz)«.

(2) U članku 218.b iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

»Ako se zahtjevi i prijedlozi odnose na kaznena djela iz članka 21. Zakona o USKOK-u upisuju se u upisnik Kir-t-Us, a ako se odnose na predmete ratnih zločina upisuju se u upisnik Kir-t-Rz.«.

Članak 14.

(1) Naslov iznad članka 218.g mijenja se i glasi:

»17.g Upisnici za izvanraspravno kazneno vijeće (Kv-t, Kv-t-Us i Kv-t-Rz)«.

(2) U članku 218.g iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

»Predmeti iz članka 21. Zakona o USKOK-u upisuju se u upisnik Kv-t-Us, a predmeti ratnih zločina upisuju se u upisnik Kv-t-Rz.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 227.c i članak 227.c mijenjaju se i glase:

»26. c Upisnik za drugostupanjske obiteljske predmete (Gž Ob i Gž Ovr Ob)

Članak 227.c

U upisnik Gž Ob županijski sudovi upisuju građanske predmete dostavljene povodom žalbi podnesenih protiv odluka općinskih sudova u obiteljskim predmetima u kojima odlučuju u drugom stupnju, osim ovršnih predmeta i predmeta osiguranja po Obiteljskom zakonu, koje upisuju u upisnik Gž Ovr Ob.«.

Članak 16.

Iza članka 244. dodaje se članak 244.a s naslovom iznad njega koji glase:

»43.a Upisnik za žalbe protiv rješenja u skraćenom stečajnom postupku (Stž)

Članak 244.a

U upisnik Stž trgovački sudovi upisuju predmete povodom žalbi podnesenih protiv rješenja sudskih savjetnika donesenih u skraćenom stečajnom postupku.«.

Članak 17.

U nazivu Obrasca br. 15 riječi: »Kv-t, Kv-Us i Kv-Rz« zamjenjuju se riječima: »Kv-t, Kv-t-Us, Kv-t-Rz, Kv-Us i Kv-Rz«.

Članak 18.

U nazivu Obrasca br. 18 riječi: »Kir-Us, Kir-Rz, Kir-t i Kir-d« zamjenjuju se riječima: »Kir-Us, Kir-Rz, Kir-t, Kir-t-Us, Kir-t-Rz i Kir-d«.

Članak 19.

Ove izmjene i dopune Sudskog poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/20

Urbroj: 514-03-02-02-02-16-54

Zagreb, 29. travnja 2016.

Ministar Ante Šprlje, v. r.

 

Copyright © Ante Borić