Baza je ažurirana 23.02.2024. 

zaključno sa NN 19/24

NN 147/2020 (30.12.2020.), Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2859

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) ministar pravosuđa i uprave donosi

IZMJENE I DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20 i 138/20) u članku 1.a točka 17. mijenja se i glasi:

»17. Viši sud je neposredno viši sud. Za općinski sud viši sud je županijski sud, za općinski sud u odnosu na prekršajne predmete za koje je to zakonom propisano viši sud je Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, za županijski sud u odnosu na kaznene predmete za koje je to zakonom propisano viši sud je Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, za trgovački sud viši sud je Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, za upravni sud viši sud je Visoki upravni sud Republike Hrvatske. Za sve sudove viši sud je Vrhovni sud Republike Hrvatske kao najviši sud u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 2.

Iza članka 188. dodaje se članak 188.a koji glasi:

»Članak 188.a

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske vodi ove upisnike:

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete I Kž

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete – Uskok I Kž-Us

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete ratnih zločina I Kž-rz

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete – istražni zatvor II Kž

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete – Uskok – istražni zatvor II Kž-Us

Upisnik za mjesnu nadležnost i sukob nadležnosti IV Kr

Upisnik žalbi na rješenja u predmetima europskog uhidbenog naloga I Kž-eun

Upisnik za predmete po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije I Kž-eu

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete prema Zakonu o sudovima za mladež I Kžm

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece I Kžzd

Upisnik predmeta uvjetnih otpusta I Kž-uv

Upisnik za trećestupanjske kaznene predmete Kž III.«.

Članak 3.

U članku 195. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Za kaznene predmete:

Upisnik za trećestupanjske kaznene predmete III Kž

Upisnik zahtjeva za zaštitu zakonitosti Kzz

Upisnik zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne I Kr

Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude III Kr

Upisnik žalbi protiv odluka o utvrđenoj stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika i odluka o privremenom udaljenju zamjenika državnih odvjetnika I Kž SODO

Upisnik odluka drugostupanjskog disciplinskog vijeća za javne bilježnike I Kž JB

Upisnik priziva na odluke Višeg disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore I Kž HOK

Zamolnice i razni kazneni predmeti II-3 Kr

Prenošenje mjesne nadležnosti II-4 Kr

Izručenje okrivljenih i osuđenih osoba II-8 Kr

Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku – vijeće od 3 suca Kžzp I

Upisnik za kaznene predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Kzp II

Upisnik žalbi za kaznene predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku – vijeće od 5 sudaca Kžzp II.«.

Članak 4.

U članku 260. stavku 1. iza riječi: »Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, Visokom kaznenom sudu Republike Hrvatske«.

Članak 5.

U članku 264. stavku 1. iza riječi: »Visokog upravnog suda Republike Hrvatske« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske«.

Članak 6.

U članku 289. stavku 2. iza riječi: »predsjednik županijskog suda« dodaju se riječi: »i predsjednik Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske«.

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Sudskog poslovnika objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 011-01/13-01/20 Urbroj: 514-04-02-01-01/3-20-107 Zagreb, 28. prosinca 2020.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić