Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Objavljeno u NN 123/15 od 11.11.2015.:

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15 i 82/15), ministar pravosuđa donosi

 

IZMJENE I DOPUNE SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15 i 35/15) u članku 4. podstavku 3. riječi: »i prekršajnopravnih sankcija« brišu se.

Članak 2.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Poslovi podrške žrtvama i svjedocima mogu se obavljati u okviru zajedničke službe za potrebe više pravosudnih tijela sukladno odluci Ministarstva pravosuđa.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Način obavljanja poslova iz stavka 2. ovog članka u okviru zajedničke službe za potrebe više pravosudnih tijela uređuju čelnici tih tijela sporazumom.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. postaju stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15.

Članak 3.

Članci 25.a i 25.b brišu se.

Članak 4.

U članku 91. stavku 5. iza riječi: »kaznenog naloga« dodaju se riječi: »ili da je donijeta nepravomoćna presuda«.

Članak 5.

U članku 167. stavku 1. točki 4. riječi: »te ovrhama u kojima je rješenje doneseno na temelju vjerodostojne isprave koji se čuvaju 10 godina,« brišu se.

Članak 6.

U članku 172. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Pomoćni upisnici služe za praćenje nastavka rada i statističko praćenje podataka o riješenim, ali nearhiviranim predmetima općinskih, prekršajnih i trgovačkih sudova koji su nastavili s radom kao stalne službe.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: »upisnike« dodaje se zarez i riječi: »pomoćne upisnike«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 7.

U članku 189. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»Upisnik za razne prekršajne predmete Pp R«.

Dosadašnji podstavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju podstavci 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 8.

U članku 190. podstavku 6. riječi: »i IP« brišu se.

Iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

»Upisnik za predmete iz područja priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije IR-eu«.

Dosadašnji podstavci 7., 8. i 9. postaju podstavci 8., 9. i 10.

Članak 9.

U članku 191. podstavku 5. riječi: »Upisnik za stečajeve i predstečajne nagodbe St i Stpn« zamjenjuju se riječima: »Upisnik za predstečajne i stečajne postupke St«.

Članak 10.

Iza članka 201. dodaju se članci 201.a, 201.b i 201.c s naslovom iznad njih koji glase:

»12. Pomoćni upisnici

Članak 201.a

Općinski sudovi mogu voditi sljedeće pomoćne upisnike:

Pu P za parnične vrste postupaka

Pu O za ostavinske vrste postupaka

Pu Ovr za ovršne vrste postupaka

Pu K za kaznene vrste postupaka

Pu R za razne predmete

Pu Su-Gzp I za građanske predmete razumnog roka.

Članak 201.b

Prekršajni sudovi mogu voditi sljedeće pomoćne upisnike:

Ppu G za predmete iz područja gospodarstvenih prekršaja

Ppu J za predmete iz područja javnog reda i mira i javne sigurnosti

Ppu P za predmete iz područja sigurnosti prometa na cestama

Ppu R za predmete koji su upisivani u sve druge upisnike.

Članak 201.c

Trgovački sudovi mogu voditi sljedeće pomoćne upisnike:

Pu Ovr za ovršne vrste postupaka

Pu P za parnične vrste postupaka

Pu R za razne predmete

Pu St za predmete stečajnog postupka.«.

Članak 11.

Iza članka 231. dodaje se članak 231.a s naslovom iznad njega koji glase:

»30.a Upisnik za razne prekršajne predmete Pp R

Članak 231.a

U upisnik Pp R prekršajni sudovi koji rješavaju predmete u vijeću primjenom žalbenog postupka upisuju sve ostale prekršajne predmete koje nije moguće upisati u neki drugi upisnik.«.

Članak 12.

Iza članka 239. dodaje se članak 239.a s naslovom iznad njega koji glase:

»38.a Upisnik za predmete iz područja priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije (IR-eu)

Članak 239.a

U upisnik IR-eu Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske upisuje prekršajne predmete dostavljene povodom žalbi podnesene protiv odluka prekršajnih sudova o priznavanju i izvršenju odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije.«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 240. mijenja se i glasi:

»39. Upisnik za izvanredne pravne lijekove (IU)«.

Članak 14.

U članku 240. riječi: »i IP« brišu se.

Članak 15.

Članak 244. i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:

»43. Upisnik za predstečajne i stečajne postupke (St)

Članak 244.

U upisnik St trgovački sudovi upisuju predmete povodom prijedloga za otvaranje predstečajnog i stečajnog postupka.«.

Članak 16.

U članku 263. stavku 4. točka 48. mijenja se i glasi:

»48. Izvješća sudskog administratora sustava ili upravitelja sudske pisarnice i pisane obrazložene naredbe predsjednika suda iz članka 27. i članka 122. Sudskog poslovnika te pisane obrazložene naredbe predsjednika suda o ponovljenoj dodjeli predmeta,«.

Članak 17.

Predmeti povodom prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe upisani u upisnik za predstečajne nagodbe Stpn nastavit će se voditi u tom upisniku do završetka postupka.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika prestaju se primjenjivati obrasci broj 9. i 10d. propisani Sudskim poslovnikom (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15 i 35/15) te se primjenjuju obrasci koji su sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika.

Članak 19.

Ove izmjene i dopune Sudskog poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/20

Urbroj: 514-03-02-02-02-15-52

Zagreb: 5. studenoga 2015.

Ministar Orsat Miljenić, v. r.

OBRASCI

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić