Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 39/2020 (1.4.2020.), Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

825

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 126/19) ministar pravosuđa donosi

IZMJENE I DOPUNE SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19 i 128/19) u članku 1.a točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Pismeno je svaki podnesak, dopis, zapisnik, službena bilješka, poziv, zamolnica, potvrda, odluka, kao i akt sudske uprave u papirnatom obliku.«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Elektroničko sudsko pismeno je svaki dopis, poziv, zamolnica, potvrda, odluka i akt sudske uprave u pdf obliku, potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom suca ili ovlaštenog službenika suda odnosno ovjereno aplikativnim potpisom informacijskog sustava koji je u primjeni u sudu i predstavlja izvornik te sadrži odgovarajući barkod odnosno QR kod, kontrolni broj i internetsku stranicu kojima se provjerava vjerodostojnost pismena. Kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis i otisak pečata.«.

Članak 2.

U članku 63. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Sudski dopisi i potvrde sastavljeni po naredbi suca, predsjednika vijeća odnosno ovlaštenog službenika suda mogu se ovjeravati aplikativnim potpisom informacijskog sustava koji je u primjeni u sudu.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 3.

U članku 65. stavku 3. iza riječi: »službenika« dodaju se riječi: »odnosno ovjerena su aplikativnim potpisom informacijskog sustava koji je u primjeni u sudu«.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Sudskog poslovnika stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/20

Urbroj: 514-04-02/1-20-92

Zagreb, 27. ožujka 2020.

Ministar Dražen Bošnjaković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić