Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 128/2019 (30.12.2019.)

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) ministar pravosuđa donosi

 

IZMJENE I DOPUNE SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18 i 81/19) u članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vanjsko uredovanje određeno na zahtjev i trošak stranke provodi se nakon što stranka položi u sud određenu svotu novca za tu svrhu (predujam).«.

Članak 2.

Ispod naziva glave X. »SUDSKE PRISTOJBE I TROŠKOVI POSTUPKA« dodaje se novi članak 73. b koji glasi:

»Članak 73. b

Sudske pristojbe mogu se plaćati bezgotovinski, gotovinski, u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, putem sustava e-Pristojbe ili drugim elektroničkim načinom plaćanja.«.

Članak 3.

U članku 107. u prvoj rečenici riječ: »desnom« briše se.

Članak 4.

U članku 195. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Za građanske predmete:

Upisnik revizija Rev

Upisnik prijedloga za dopuštenje revizije Revd

Upisnik žalbenih predmeta Gž

Upisnik delegacija i sukoba nadležnosti Gr 1

Upisnik raznih građanskih predmeta Gr 2

Upisnik za ogledne postupke Gop

Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku – vijeće od 3 suca Gžzp I

Građanski predmeti zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Gzp II

Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Gžzp II«.

Članak 5.

U članku 263. stavku 4. točka 50. »Ogledni postupak.« briše se.

Članak 6.

Članak 267. c mijenja se i glasi:

»U upisnik Su-Op općinski i trgovački sudovi te Vrhovni sud Republike Hrvatske upisuju predmete sudske uprave vezano uz postupke u kojima odluka ovisi o rješavanju istog pravnog pitanja (ogledne postupke).«.

Članak 7.

Ove izmjene i dopune Sudskog poslovnika objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 011-01/13-01/20

Urbroj: 514-04-02/1-19-85

Zagreb, 23. prosinca 2019.

Ministar Dražen Bošnjaković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić