Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 145/2021 (29.12.2021.), Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2504

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) ministar pravosuđa i uprave donosi

IZMJENE I DOPUNE SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20, 147/20, 70/21 i 99/21) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Predsjednik suda upravlja sudom, odgovoran je za pravilno i zakonito obavljanje poslova sudske uprave u sudu, obavlja nadzor nad urednim i pravodobnim obavljanjem svih poslova u sudu te brine o učinkovitosti suda u rješavanju predmeta, a posebno o rješavanju predmeta u kojima postupak traje više od tri godine, predmeta koji se rješavaju prema zakonu koji uređuje obiteljske odnose i predmeta vezanih uz nasilje u obitelji.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Predsjednik suda dužan je s rezultatima rada suda svaka tri mjeseca obavještavati javnost putem internetske stranice suda te jednom mjesečno dostavljati rezultate rada svih rješavatelja svim rješavateljima.«.

Članak 2.

U članku 91. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Ako iz uvida u baze podataka iz stavka 5. ovoga članka proizlazi da je prema maloljetnoj osobi koja zahtjeva uvjerenje doneseno pravomoćno rješenje o provođenju pripremnog postupka ili je određena sjednica vijeća ili rasprava nakon što je prethodno ispitana osnovanost prijedloga za izricanje maloljetničke sankcije te utvrđeno da postoje osnove za vođenje postupka ili da je svrhovito vođenje postupka prema maloljetniku ako pripremni postupak nije proveden, kod jednog ili više odgovarajućih navoda upisuju se naziv tijela pred kojim se vodi postupak, poslovni broj predmeta, članak, stavak i naziv zakona odnosno zakonski naziv kaznenog djela zbog kojeg se vodi kazneni postupak.«.

Članak 3.

U članku 103.a iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako je elektronički podnesak pogrešno podnesen sudu, isti će se korištenjem funkcionalnosti prosljeđivanje na drugi sud proslijediti nadležnom sudu. Ako navedena funkcionalnost nije omogućena elektronički podnesak se upisuje u odgovarajući upisnik za razne predmete i nakon toga dostavlja nadležnom sudu.«.

Članak 4.

U članku 188. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Za kaznene predmete:

Upisnik predmeta suca istrage Kir

Upisnik za razne istražne predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kir-Us (Obrazac br. 18)

Upisnik za razne istražne predmete ratnih zločina Kir-Rz (Obrazac br. 18)

Upisnik za razne istražne predmete iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja Kir-EPPO (Obrazac br. 18)

Upisnik za razne istražne predmete europskog uhidbenog naloga Kir-eun

Upisnik za predmete po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Kir-eu

Upisnik predmeta suca istrage s posebnom oznakom Kir-t (Obrazac br. 18)

Upisnik predmeta suca istrage s posebnom oznakom Kir-t-Us (Obrazac br. 18)

Upisnik predmeta suca istrage s posebnom oznakom Kir-t-Rz (Obrazac br. 18)

Upisnik predmeta suca istrage s posebnom oznakom Kir-t-E PO (Obrazac br. 18)

Upisnik suca istrage za dokazno ročište ispitivanja djeteta Kir-d (Obrazac br. 18)

Upisnik suca za mladež Kim

Kazneni upisnik K

Kazneni upisnik za maloljetnike Km

Kazneni upisnik za mlađe punoljetnike Kmp

Kazneni upisnik za kaznena djela kaznenopravne zaštite dje­ce Kzd

Kazneni upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u K-Us (Obrazac br. 14)

Kazneni upisnik za predmete ratnih zločina K-Rz (Obrazac br. 19)

Kazneni upisnik za predmete iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja K-EPPO (Obrazac br. 14)

Upisnik za razne kaznene predmete Kr

Upisnik za razne kaznene predmete prema Zakonu o sudovima za mladež Krm

Upisnik za razne kaznene predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kr-Us (Obrazac br. 17)

Upisnik za razne kaznene predmete ratnih zločina Kr-Rz (Obrazac br. 17)

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv I

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv II

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv-t (Obrazac br. 15)

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv-t-Us (Obrazac br. 15)

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv-t-Rz (Obrazac br. 15)

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv-t-EPPO (Obrazac br. 15)

Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće za mladež Kvm

Upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u za izvanraspravno vijeće Kv I-Us (Obrazac br. 15)

Upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u za izvanraspravno vijeće Kv II-Us (Obrazac br. 15)

Upisnik za predmete ratnih zločina za izvanraspravno vijeće Kv-Rz (Obrazac br. 15)

Upisnik za predmete iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja za izvanraspravno vijeće Kv I-EPPO (Obrazac br. 15)

Upisnik za predmete iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja za izvanraspravno vijeće Kv II-EPPO (Obrazac br. 15)

Upisnik izvanraspravnog kaznenog vijeća za predmete europskog uhidbenog naloga Kv-eun

Upisnik izvanraspravnog kaznenog vijeća za predmete po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Kv-eu

Upisnik za optužno vijeće Kov

Upisnik za optužno vijeće za mladež Kovm

Upisnik za optužno vijeće za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kov-Us (Obrazac br. 16)

Upisnik za optužno vijeće za predmete ratnih zločina Kov-Rz (Obrazac br. 16)

Upisnik za optužno vijeće za predmete iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja Kov-EPPO (Obrazac br. 16)

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete Kž

Upisnik za drugostupanjske predmete o izdanim i primljenim potvrdama u svrhu priznanja i izvršenja odluka o novčanoj kazni između država članica Europske unije (Kž-eu)

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete maloljetnika Kžm

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete mlađih punoljetnika Kžmp

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece Kžzd

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kž-Us (Obrazac br. 20)

Upisnik za predmete izvršavanja kazne zatvora Ik I

Upisnik za predmete izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i kazne maloljetničkog zatvora izrečene maloljetnicima Ik I ozmz m

Upisnik za predmete izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i kazne maloljetničkog zatvora izrečene mlađim punoljetnicima Ik I ozmz mp

Upisnik za predmete izvršavanja kazne zatvora za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece Ik I zd

Upisnik za razne predmete izvršavanja kazne zatvora Ikr

Upisnik za drugostupanjske predmete izvršavanja kazne zatvora IKž

Upisnik za drugostupanjske predmete izvršavanja kazne zatvora Kž I

Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Kzp II.«.

Članak 5.

Članak 188.a mijenja se i glasi:

»Visoki kazneni sud Republike Hrvatske vodi ove upisnike:

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete I Kž

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete-Uskok I Kž-Us

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete ratnih zločina I Kž-rz

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja I Kž-EPPO

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete – istražni zatvor II Kž

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete – Uskok – istražni zatvor II Kž-Us

Upisnik za mjesnu nadležnost i sukob nadležnosti IV Kr

Upisnik žalbi na rješenja u predmetima europskog uhidbenog naloga I Kž-eun

Upisnik za predmete po ostalim oblicima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije I Kž-eu

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete prema Zakonu o sudovima za mladež I Kžm

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete prema Zakonu o sudovima za mladež u odnosu na mlađe punoljetnike I Kžmp

Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete za kaznena djela kaznenopravne zaštite djece I Kžzd

Upisnik predmeta uvjetnih otpusta I Kž-uv

Upisnik za trećestupanjske kaznene predmete Kž III

Upisnik za razne kaznene predmete I Kr

Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Kzp II.

Članak 6.

Članak 193. mijenja se i glasi:

»Upravni sudovi vode ove upisnike:

Upisnik za ocjenu zakonitosti pojedinačne odluke javnopravnog tijela i ocjenu zakonitosti propuštanja donošenja pojedinačne odluke javnopravnog tijela Us I

Upisnik za razne upravne predmete UrI

Upisnik za izvršenje sudskih odluka Usi.«.

Članak 7.

Članak 194. mijenja se i glasi:

»Visoki upravni sud Republike Hrvatske vodi ove upisnike:

Upisnik za drugostupanjske predmete povodom žalbe Usž

Upisnik za ocjenu zakonitosti odluka javnopravnih tijela kada Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučuje u prvom stupnju Us II

Upisnik za ocjenu zakonitosti općih akata Usoz

Upisnik za izvršenje sudskih odluka UsIIi

Upisnik za razne upravne predmete UrII

Upisnik za predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Uzp II.«.

Članak 8.

Članak 218. i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:

»17. Upisnik za razne istražne predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u (Kir-Us), upisnik za razne istražne predmete ratnih zločina (Kir-Rz), upisnik za razne istražne predmete iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja (Kir-EPPO) i upisnik za razne istražne predmete europskog uhidbenog naloga (Kir-eun)

Članak 218.

U upisnik Kir-Us, Kir-Rz, Kir-EPPO i Kir-eun županijski sudovi upisuju predmete iz nadležnosti suca istrage, koji se ne upisuju u upisnike iz članka 217., 218.a, 218.b i 218.c Sudskog poslovnika, ovisno o vrsti predmeta.«.

Članak 9.

Članak 218.b i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:

»17.b Upisnici predmeta suca istrage s posebnom oznakom (Kir-t, Kir-t-Us, Kir-t-Rz i Kir-t-EPPO)

Članak 218.b

U upisnik Kir-t županijski sudovi upisuju zahtjeve za izdavanje naloga o pretrazi, zahtjeve za izdavanje naloga banci za omogućavanje pristupa sefu te za pretragu sefa, zahtjeve o vjerojatnosti pružanja pomoći u kaznenom djelu radi neprimjene zabrane privremenog oduzimanja predmeta, isprava i tehničkih snimki, zahtjeve za davanje podataka koji su bankovna tajna, prijedloge za praćenjem platnog prometa i transakcija na računima određene osobe, prijedloge za kažnjavanjem osobe koja ne postupa ili postupa protivno nalogu suca istrage za davanjem podataka koji su bankovna tajna te za praćenjem platnog prometa i transakcija na računima, prijedloge za privremenu obustavu izvršenja određene financijske transakcije, rješenja suca istrage o kažnjavanju osobe koja ne postupa ili postupa protivno rješenju o privremenoj obustavi izvršenja određene financijske transakcije, zahtjeve za određivanje privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi i imovinskopravnog zahtjeva, zahtjeve za izdavanje naloga za određivanje i produljenje posebnih dokaznih radnji kojima se privremeno ograničavaju određena ustavna prava građana, naloge državnog odvjetnika kojim određuje posebne dokazne radnje kojima se privremeno ograničavaju određena ustavna prava građana, prijedloge za kažnjavanjem osoba koje ne postupaju sukladno zakonskoj obvezi osiguranja potrebne tehničke pomoći policiji u izvršenju posebnih dokaznih radnji, zahtjeve za provjeru uspostavljanja telekomunikacijskih kontakata, prijedloge za produljenjem roka brisanja obavijesti prikupljenih sravnjivanjem osobnih podataka građana s policijskim evidencijama, registrima i zbirkama s automatskom obradom podataka, prijedloge za poseban način sudjelovanja u postupku i poseban način ispitivanja svjedoka, prijedloge za određivanje istražnog zatvora protiv maloljetnika (izvan radnog vremena), uskrate uvida u spis i sve druge vrste predmeta suca istrage u kojem postoji pretežiti interes za posebnu zaštitu podataka. Ako se zahtjevi i prijedlozi odnose na kaznena djela iz članka 21. Zakona o USKOK-u upisuju se u upisnik Kir-t-Us, ako se odnose na predmete ratnih zločina upisuju se u upisnik Kir-t-Rz, a ako se odnose na predmete iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja upisuju se u upisnik Kir-t-EPPO.«.

Članak 10.

Članak 218.g i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:

»17.g Upisnici za izvanraspravno kazneno vijeće (Kv-t, Kv-t-Us, Kv-t-Rz i Kv-t-EPPO)

Članak 218.g

U upisnik Kv-t županijski sudovi upisuju predmete iz nadležnosti izvanraspravnog vijeća tog suda u postupku po žalbi protiv rješenja suca istrage u predmetima koji se vode u upisniku Kir-t, kao i u postupku po zahtjevu suca istrage o neslaganju sa nalogom državnog odvjetnika o određivanju posebnih dokaznih radnji kojima se privremeno ograničavaju određena ustavna prava građana. Predmeti iz članka 21. Zakona o USKOK-u upisuju se u upisnik Kv-t-Us, predmeti ratnih zločina upisuju se u upisnik Kv-t-Rz, a predmeti iz nadležnosti Ureda Europskog javnog tužitelja u upisnik Kv-t-EPPO.«.

Članak 11.

Članak 218.h i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:

»17.h Upisnik za optužno vijeće za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u (Kov-Us), upisnik za optužno vijeće za predmete ratnih zločina (Kov-Rz) i upisnik za optužno vijeće za predmete iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja (Kov-EPPO)

Članak 218.h

U upisnike Kov-Us općinski i županijski sudovi upisuju predmete iz nadležnosti optužnog vijeća za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u.

U upisnik Kov-Rz županijski sudovi upisuju predmete iz nadležnosti optužnog vijeća za predmete ratnih zločina,

U upisnik Kov-EPPO županijski sudovi upisuju predmete iz nadležnosti optužnog vijeća za predmete iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja.«.

Članak 12.

Članak 219. i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:

»18. Kazneni upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o uskoku (K-Us), kazneni upisnik za predmete ratnih zločina (K-Rz) i kazneni upisnik za predmete iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja (K-EPPO)

Članak 219.

(1) U upisnik K-Us općinski i županijski sudovi upisuju optužnice za kaznena djela iz nadležnosti USKOK-a.

(2) U upisnik K-Rz županijski sudovi upisuju optužnice za kaznena djela ratnih zločina za koja je županijski sud nadležan u prvom stupnju.

(3) U upisnik K-EPPO županijski sudovi upisuju optužnice za kaznena djela iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja.«.

Članak 13.

Članak 250. mijenja se i glasi:

»U upisnik Us I upravni sudovi upisuju predmete povodom tužbi radi ocjene zakonitosti pojedinačne odluke javnopravnog tijela i radi ocjene zakonitosti propuštanja donošenja pojedinačne odluke javnopravnog tijela, predmete povodom tužbi radi ocjene zakonitosti postupanja javnopravnog tijela i propuštanja postupanja javnopravnog tijela te predmete povodom tužbi radi ocjene zakonitosti sklapanja, raskidanja i izvršavanja upravnog ugovora.«.

Članak 14.

Članci 251. i 252. brišu se.

Članak 15.

Iza članka 257. dodaje se članak 257.a s naslovom iznad njega koji glase:

»56.a Upisnik za izvršenje sudskih odluka (UsIIi)

Članak 257.a

U upisnik UsIIi Visoki upravni sud Republike Hrvatske upisuje predmete povodom zahtjeva za izvršenje sudskih odluka.«.

Članak 16.

Naziv Obrasca br. 14. mijenja se i glasi:

»Obrazac br. 14 (čl. 187. i 188.) – Kazneni upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u i predmete iz nadležnosti Ureda Europskog javnog tužitelja – K-Us i K-EPPO (800x500 mm)«.

Članak 17.

Naziv Obrasca br. 15. mijenja se i glasi:

»Obrazac br. 15 (čl. 187. i 188. SP) – Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće, Upisnik za predmete iz čl. 21. Zakona o USKOK-u za izvanraspravno vijeće, Upisnik za predmete ratnih zločina za izvanraspravno vijeće i Upisnik za predmete iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja – Kv-t, Kv-t-Us, Kv-t-Rz, Kv-t-EPPO, Kv-Us, Kv-Rz, Kv I-EPPO i Kv II-EPPO (420x297 mm)«.

Članak 18.

Naziv Obrasca br. 16. mijenja se i glasi:

»Obrazac br. 16 (čl. 187. i 188. SP) – Upisnik za optužno vijeće za predmete iz čl. 21. Zakona o USKOK-u, Upisnik za optužno vijeće za predmete ratnih zločina i Upisnik za optužno vijeće za predmete iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja – Kov-Us, Kov-Rz i Kov-EPPO (420x297 mm)«.

Članak 19.

Naziv Obrasca br. 18. mijenja se i glasi:

»Obrazac br. 18 (čl. 188. SP) – Upisnik za razne istražne predmete iz čl. 21. Zakona o USKOK-u, Upisnik za razne istražne predmete ratnih zločina, Upisnik za razne istražne predmete iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja, Upisnik za predmete suca istrage s posebnom oznakom, Upisnik suca istrage za dokazno ročište ispitivanja djeteta – Kir-Us, Kir-Rz, Kir-EPPO, Kir-t, Kir-t-Us, Kir-t-Rz, Kir-t-EPPO i Kir-d (420×297 mm)«.

Članak 20.

Ove Izmjene i dopune Sudskog poslovnika objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. siječnja 2022.

Klasa: 011-01/13-01/20

Urbroj: 514-03-02-01-01/02-21-137

Zagreb, 23. prosinca 2021.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić