Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 81/2019 (30.8.2019.)

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) ministar pravosuđa donosi

 

IZMJENE I DOPUNE SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18) u članku 17. iza podstavka 12. dodaje se novi podstavak 13. koji glasi:

» – postupanje povodom prijedloga za pokretanje oglednog postupka,«.

Dosadašnji podstavci 13. – 16. postaju podstavci 14. – 17.

Članak 2.

Iza članka 34. dodaje se članak 34.a koji glasi:

»Članak 34.a

Sudovi su dužni osigurati odvojene čekaonice za žrtve u skladu s prostornim mogućnostima, a osobito u novoizgrađenim zgradama sudova.«.

Članak 3.

U članku 42.a stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Odvjetnici, odvjetnički vježbenici, javni bilježnici, javnobilježnički prisjednici, javnobilježnički savjetnici, javnobilježnički vježbenici, stalni sudski vještaci, stečajni upravitelji, povjerenici i drugi sudionici u postupku koji posjeduju valjane službene identifikacijske iskaznice, pravni zastupnici nositelji generalnih punomoći za zastupanje pred sudovima i punomoćnici po zaposlenju koji posjeduju valjane službene iskaznice Hrvatske gospodarske komore u pravilu mogu ulaziti u sud bez prethodnog pregleda iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

U članku 62. stavku 2. riječi: »cijelom listu« zamjenjuju se riječima: »cijeloj stranici«.

U stavku 7. drugoj rečenici riječ: »listova« zamjenjuje se riječju: »stranica«, a riječi: »svaki list« zamjenjuju se riječima: »svaku stranicu«.

Članak 5.

Iza članka 67. dodaje se članak 67.a i naslov iznad njega koji glase:

»Izdavanje potvrda o pravomoćnosti i ovršnosti za sudske odluke u elektroničkom obliku

Članak 67.a

(1) Sudac utvrđuje pravomoćnost i ovršnost sudske odluke.

(2) Potvrde o pravomoćnosti i ovršnosti sudske odluke izdaju se u elektroničkom obliku i ovjeravaju se aplikativnim potpisom informacijskog sustava koji je u primjeni u sudu te prilažu sudskoj odluci.

(3) Ispisana potvrda o pravomoćnosti i potvrda o ovršnosti iz stavka 2. ovog članka je prikaz vanjskog obrasca elektroničkog sudskog pismena koji sadrži odgovarajući barkod odnosno QR kod, kontrolni broj i internetsku stranicu za provjeru vjerodostojnosti pismena i preuzimanje izvornika.«.

Članak 6.

U članku 107. prvoj rečenici riječ: »Listovi« zamjenjuje se riječju: »Stranice«, a u drugoj rečenici riječ: »lista« zamjenjuje se riječju: »stranice«.

Članak 7.

U članku 130. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon dovršene rasprave o vijećanju i glasovanju sastavlja se zapisnik.«.

Članak 8.

Članak 150. mijenja se i glasi:

»U popratnom izvješću označuje se pravna stvar na koju se predmet odnosi, poslovni broj i broj stranice na kojoj se nalazi pobijana odluka, tko je podnio pravni lijek i datum kada mu je pobijana odluka uručena (žalba protiv presude ili rješenja, revizija i slično) datum, poslovni broj i broj stranice na kojoj se nalazi pravni lijek, kao i datum, poslovni broj i broj stranice na kojoj se nalazi odgovor na pravni lijek, popis priloženih spisa i brojevi stranica na kojima se nalaze punomoći stranaka.«.

Članak 9.

U članku 177. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Predmeti se smatraju dovršenim u trenutku kad sudac iz referade otpravi presudu ili rješenje kojim se dovršava postupak, zaključak o upućivanju u parnicu iz ovršnog postupka, rješenje o prekidu ili zastoju postupka, rješenje o prihvaćanju ili odbijanju platnog naloga, rješenje o obustavi postupka odnosno nakon što rješenja o ustupanju nadležnom sudu ili rješenje o odbacivanju tužbe odnosno prijedloga postane pravomoćno. Sudska odluka otpremit će se sa suda u daljnjem roku od 8 dana.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Predmeti u kojima je doneseno rješenje o prekidu postupka radi oglednog postupka ne smatraju se dovršenim.«.

Dosadašnji stavci 2. – 8. postaju stavci 3. – 9.

Članak 10.

U članku 195. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Za građanske predmete:

Upisnik revizija Rev

Upisnik za prijedloge za dopuštenje revizije Revd

Upisnik žalbenih predmeta Gž

Upisnik delegacija i sukoba nadležnosti Gr 1

Upisnik raznih građanskih predmeta Gr 2

Upisnik za ogledne sporove Gos

Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku – vijeće od 3 suca Gžzp I

Građanski predmeti zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Gzp II

Upisnik žalbi za građanske predmete zahtjeva za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Gžzp II«.

Članak 11.

U članku 262. stavku 3. riječ: »listova« zamjenjuje se riječju: »stranica«.

Članak 12.

U članku 263. stavku 4. točki 49. iza riječi: »Uvjerenja« briše se točka i stavlja se zarez.

Iza točke 49. dodaje se točka 50. koja glasi:

»50. Ogledni postupak.«.

Članak 13.

Iza članka 267.b dodaje se članak 267.c i podnaslov iznad njega koji glase:

»8. Upisnici za ogledni postupak Su-Op

Članak 267.c

U upisnik Su-Op općinski i trgovački sudovi te Vrhovni sud Republike Hrvatske upisuju predmete sudske uprave povodom prijedloga podnesenih u postupcima u kojima odluka ovisi o rješavanju istog pravnog pitanja (oglednim postupcima).«.

Članak 14.

Ove Izmjene i dopune Sudskog poslovnika objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 2. rujna 2019., osim članka 5. ovih Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika koji stupa na snagu danom donošenja odluke o ispunjenosti tehničkih uvjeta.

Klasa: 011-01/13-01/20 Urbroj: 514-04-02/1-19-79 Zagreb, 28. kolovoza 2019.

Ministar Dražen Bošnjaković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić