Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 99/2021 (10.9.2021.), Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1786

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) ministar pravosuđa i uprave donosi

IZMJENE I DOPUNE SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20, 147/20 i 70/21) u članku 1.a točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Elektroničko sudsko pismeno je svaki dopis, poziv, zamolnica, potvrda, odluka i akt sudske uprave u pdf obliku, potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom suca ili ovlaštenog službenika suda, ovjereno kvalificiranim elektroničkim pečatom odnosno aplikativnim potpisom informacijskog sustava koji je u primjeni u sudu i predstavlja izvornik te sadrži odgovarajući barkod odnosno QR kod, kontrolni broj i internetsku stranicu kojima se provjerava vjerodostojnost pismena. Kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis i otisak pečata.«.

Članak 2.

U članku 17. iza podstavka 10. dodaje se novi podstavak 11. koji glasi:

» – vođenje evidencije i poduzimanje radnji vezanih uz davanje ili opoziv ovlaštenja za korištenje kvalificiranog elektroničkog pečata,«.

Dosadašnji podstavci 11. – 17. postaju podstavci 12. – 18.

Članak 3.

U članku 44. stavku 3. iza riječi: »u sudskoj pisarnici« dodaju se riječi: »odnosno drugoj ustrojstvenoj jedinici suda«.

Članak 4.

U članku 60. stavku 2. u prvoj rečenici iza riječi: »sudac« dodaju se riječi: »odnosno ovlašteni službenik suda«.

Članak 5.

U članku 62. stavku 10. iza riječi: »suca pojedinca« dodaju se riječi: »odnosno ovlaštenog službenika suda«.

Članak 6.

U članku 63. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Elektronički sudski pozivi i rješenja o pristojbi ovjeravaju se kvalificiranim elektroničkim pečatom koji je u primjeni u sudu.

(4) Sudski dopisi i potvrde sastavljeni po naredbi suca, predsjednika vijeća odnosno ovlaštenog službenika suda mogu se ovjeravati kvalificiranim elektroničkim pečatom koji je u primjeni u sudu.«.

Članak 7.

U članku 65. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka elektronička sudska pismena u izvorniku dostavljaju se strankama i drugim sudionicima postupka u pdf obliku i potpisana su kvalificiranim elektroničkim potpisom predsjednika vijeća, suca ili ovlaštenog službenika, odnosno ovjerena kvalificiranim elektroničkim pečatom ili aplikativnim potpisom informacijskog sustava koji je u primjeni u sudu te sadrže odgovarajući barkod odnosno QR kod.«.

Članak 8.

U članku 67.a stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Potvrde o pravomoćnosti i ovršnosti sudske odluke izdaju se u elektroničkom obliku i ovjeravaju se kvalificiranim elektroničkim pečatom koji je u primjeni u sudu te prilažu sudskoj odluci.«.

Članak 9.

Članak 73.a mijenja se i glasi:

»U sudovima u kojima je u primjeni elektronička komunikacija suci i ovlašteni službenici koriste certifikat za kvalificirani elektronički potpis odnosno ovlaštenje za korištenje kvalificiranog elektroničkog pečata.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 145. i članak 145. mijenjaju se i glase:

»2. Dostavljanje spisa na rješavanje

Članak 145.

Službenici sudske pisarnice posebno će se skrbiti da se spisi na vrijeme dostavljaju na rješavanje. Spis se rješavatelju predaje odmah čim stigne kakvo pismeno o kojem treba donijeti odluku, izdati odgovarajuću naredbu i slično.«.

Članak 11.

U članku 187. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Za građanske predmete:

Parnični upisnik P

Upisnik za obiteljske sporove P Ob

Upisnik za platne naloge Pl

Upisnik predmeta naknade štete Pn

Upisnik predmeta smetanja posjeda Psp

Upisnik za radne sporove Pr

Upisnik stambenih sporova Ps

Upisnik za predmete europskog platnog naloga i europskog postupka za sporove male vrijednosti P-eu

Upisnik predmeta proslijeđenih od javnog bilježnika po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Povrv

Upisnik za ostavine O

Upisnik za ovrhu po Obiteljskom zakonu Ovr Ob

Upisnik za ovrhu Ovr i Ovrv

Upisnik za predmete ovršnih vijeća OV

Upisnik za predmete ovrhe i osiguranja na temelju odluka donesenih u državama članicama Europske unije Ovr-eu

Upisnik za izvanparnične predmete R1

Upisnik za razne građanske predmete R2

Upisnik za izvanparnične predmete po Obiteljskom zakonu R1 Ob

Upisnik za izdavanje potvrda, priznanje i proglašenje izvršivosti odluka iz država članica Europske unije R1-eu

Upisnik za zemljišnoknjižne predmete Z

Upisnik za pravnu pomoć Pom

Upisnik za pravnu pomoć s državama članicama Europske unije Pom-eu

Upisnik za ovjeravanje isprava namijenjenih inozemstvu Ov-I

Upisnik za predmete mirenja Mir

Upisnik za stečaj potrošača Sp.«.

Članak 12.

Iza članka 213.b dodaje se naslov iznad članka i članak 213.c koji glasi:

»12.c Upisnik za zemljišnoknjižne predmete (Z)

Članak 213.c

U upisnik Z općinski sudovi upisuju zemljišnoknjižne predmete.«.

Članak 13.

U članku 263. stavku 4. točka 42. mijenja se i glasi:

»42. Informatički poslovi (baze podataka, aplikacije, infor. mreža, infor. sigurnost, evidencija o izdavanju ili opozivu poslovnog certifikata za kvalificirani elektronički potpis odnosno ovlaštenja za kvalificirani elektronički pečat),«.

Članak 14.

U članku 300. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U upisnik Ovrv upisuju se predmeti ovrhe povodom prijedloga na temelju vjerodostojne isprave te predmeti proslijeđeni od javnih bilježnika na temelju članka 281. stavka 5. Ovršnog zakona.«.

Članak 15.

U članku 301. stavku 1. iza riječi: »obustavom ovrhe« stavlja se zarez i dodaju riječi: »donošenjem rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave«.

Članak 16.

Ove Izmjene i dopune Sudskog poslovnika objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 15. rujna 2021., osim članaka 2., 6., 7., 8., 9. i 13. ovih Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika, koji stupaju na snagu danom ispunjenja tehničkih uvjeta.

Klasa: 011-01/13-01/20

Urbroj: 514-03-02-01-01/02-21-130

Zagreb, 9. rujna 2021.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić